Akkoord met specialisten kan kabinet nog opbreken Schoten voor de boeg voor Zeeuwse kotters Wegvervoer moet meer samenwerken <-d< r: Braks waarschuwt haringvissers Management eist studie Opleidingen |4t| Bedrijfstrainingen I i Kledingbedrijf in Groningen vraagt faillissement aan Betogingen vóór en tegen de PLO rustig verlopen Schaduwnota over vestigingsbeleid jonge huisartsen Belgische commandant treedt op tegen vissers ronici Ik: Inventum! Ik slaap lekker rustig. Ik slaap op zwakstroom: de valige zwakstroom- deken van Inventum! AANDAG 1 DECEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET door Johan van Workum hel? acd- Het c in voe- lijk- kun- inen jaar ge- r tc uil- Even heel oof- van rien- DEN HAAG Het ak koord met de medische specialisten zal het kabinet nog kunnen opbreken bij het matigingsbeleid. Net als iedereen vindt ook het kabinet heel nadrukkelijk dat de sterkste schouders de zwaarste matigingslast zullen moeten dragen. De specialisten vormen onge twijfeld een groep met fi nancieel sterke schouders. Toch worden zij in elk geval voorlopig alsnog met zachte hand aange pakt. Toen het kabinet ln maart de loonmaatregel 1980 afkondigde, werd ook het inkomensbeleid voor de vrije beroepen aangescherpt. Die groepen, die meer verdienden dan het norminkomen, moesten die „positieve restpost" binnen twee Jaar inleveren. Pas enkele maanden later bleek uit een rap port van de commissie-Van Mans- velt. om welke bedragen het ging wat betreft de medische specialis ten. Sommige groepen zoals röntgenologen en cardiologen, haalden gemiddeld Inkomens van wel 350.000 gulden. Dat was veel meer dan uit eerdere onderzoeken was afgeleid. Ook al bleek het nu om veel hoge re bedragen te gaan, toch hand haafde minister Van Aardenne (economische zaken) keihard het uitgangspunt dat alle positieve restposten eind 1981 verdwenen zouden moeten zijn. Toen dat ln september met specialisten en no tarissen niet goedschiks lukte, volgden er tariefmaatregelen. Vooroordelen Politieke vooroordelen werden hierdoor doorbroken. De voortva rendheid waarmee de WD'er Van Aardenne, geruggesteund door zijn partijgenote mevrouw Veder (staatssecretaris volksgezond heid). de inkomens ln de vrije be roepen aanpakte, was al eerder opgevallen. Even opvallend was dat uitgerekend de PvdA'er Kolt- hoff in september waarschuwde niet te hard van stapel te lopen. Deze socialistische waarschuwing duldde er al op welke machtsposi tie de georganiseerde specialisten Innemen. Allerlei dringend nood zakelijke maatregelen op het ge bied van de volksgezondheid zijn niet goed door te voeren wanneer de georganiseerde medici tegen werken. Kolthoff stelde daarom voor de „positieve restposten" uit gesmeerd over een langere tijd te laten inleveren. Wel vond hij het norminkomen veel te hoog bere kend, zodat in zijn ogen uiteinde lijk meer ingeleverd zou moeten worden, maar over langere tijd. De WD-bewindslieden hebben kennelijk naar de socialist geluis terd. Want op uitnodiging van dr Van Mansvelt zaten zij al met de Landelijke Specialisten vereni ging om de tafel nog voordat de Vereniging de tarlefmaatregel vla de rechter had weten te torpede ren. Dat overleg vond niet plaats ln een kale werkkamer van eem ministerie, maar bluj een gezellig etentje. En daar vielen wel zaken te doen voor de vereniging. Poen Minister Elbeda (sociale zaken), opgezadeld met uitvoering van loonmatiging en flinke bezuinigin gen op sociale uitkeringen en Jeugdlonen was niet aanwezig bij dit etentje. Wellicht is dat ver klaarbaar gezien zijn uitgangs punt niet te willen praten met groepen die actie voeren om poen ln plaats van om werk. Om de die reden wilde Al bed a namelijk ln november ook niet praten met een groep jongeren die in het SER- gebouw het loonoverleg wilden verstoren uit protest tegen de ver laging van de Jeugdlonen. De tariefmaatregel voor de specialis ten had niet alleen psychologische betekenis. Om matiging ook voor mensen met lagere Inkomens accep tabel te maken, moeten hogere inko mens zichtbaar méér matigen, ook al levert matiging bij hoge Inkomens weinig op omdat er nu eenmaal niet veel mensen met zeer hoge inkomens zijn. In tegenstelling tot de maatregel voor bij voorbeeld de politieke ambtsdragers eveneens een maat regel van een WD-minister. Wiegel kan de maatregel voor de specialisten echter wél veel opleveren, namelijk naar schatting vierhonderd miljoen gulden. Daarentegen levert de verla ging van de jeugdlonen de overheid een besparing op van niet meer dan 150 miljoen gulden. Hoeveel van die vierhonderd miljoen er nu nog ln het laatje komt na het akkoord met de specialisten zal afge wacht moeten worden. Het verschil ln benadering van twee pressiegroepen specialisten en jongeren zal de komende dagen echter zeker tegen het kabinet worden gebruikt. Minis ter Albeda zal het niet gemakkelijker krijgen om zijn nieuwe loonmaatre gel bij de werkenden geaccepteerd te krijgen. Uitzondering Ook van Aardenne krijgt het moeilij ker, want de specialisten zijn ook ten opzichte van andere groepen in de vrije beroepen ln een uitzonderings positie geplaatst Voor die andere groepen wordt het norminkomen vastgesteld door ambtenaren, en re kenen ambtenaren uit wat het effect wordt van een bepaalde tariefmaatre gel. Met de vereniging van specialis ten ls nu afgesproken dat een com missie van onafhankelijke deskundi gen de vaststelling van het norminko men gaat bestuderen, en dat een ac countantsbureau zal narekenen wat de effecten van de te treffen tarief maatregelen zullen zijn. De andere groepen ln de vrije beroepen zullen ongetwijfeld de komende maanden dezelfde regelingen voor zich opeisen. ADVERTENTIE heel,, aken j, in onze redactie economie RECHT Voor de partl- llere vervoerders ln ons d ls samenwerking bijna enige manier om de be lande vervoerscapaciteit ir te benutten. Voorts >eten prijzen worden bere nd die verantwoord zijn. zei drs H. Faber, lid van de raad i bestuur van de Nederlandsche idenstandsbank zaterdag in de rvergadering van de Nederlandse nd van Protestants Christelijke 1 - wee ten- suik >aar ruik isdri fticl zo s. is stof enk le» ne orbl de l nak F zo l sle ggi ssch slwa 17 W v seta *r ;nle gehi i re iet iuwi Tlij Beroepsgoederenvervoerders (PCB- Wegvervoer) in Utrecht. HIJ zei dat samenwerking noodzake lijk ls, om op die manier te voorko men, dat ln het binnenland Van Oend it Loos zijn voordelen en zijn positie als staatsbedrijf gaat benutten om het aandeel ln het vervoer nog verder te vergroten. „Het lijkt op een keus tussen sluipende nationalisatie of vrijwillige samenwerking, die als ba sis moet dienen voor verdere Indivi duele commerciële activiteiten. Het voortbestaan van de particuliere ver voersbedrijven gaat ln dit geval bo ven het concurrentleaspect," aldus Faber Agenda DE COMMISSIE VOOR KUNSTZAKEN vergadert op donderdag 4 december om 930 uur in het gebouw Javastraat 26 over de vol gende punten: - jaarverslag 1979-1980 van de directeur van de Koninklijke Maatschappij „Diligentia" - verslag 1979-1980 van de Stichting Theater Pssstt - subsidiëring Haags kindertoneel 1980 - subsidiëring 1980 Stichting Kijkhuis - subsidiëring Stichting Werkgroep Video (Meatball) - statutenwijziging Haagse Filmstichting - preadvies monumentennota „Zicht op stads gezicht en monument 2" - voortgangsrapportage meerjarenbegroting 1980-1983. stand per 1 oktober 1980 - nota over bewaking investeringsplan - jaar schijf 1980 - per 30 juni 1980. DE COMMISSIE VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID vergadert op donderdag 4 december om 13.30 uur in het gebouw Javastraat 26 over de vol gende punten: - reorganisatie patiëntenarchief hoofdafde ling Geestelijke Gezondheidszorg G.G. en GD. - nota „Oud en Wel Zijn in Den Haag" en ontwerp-raadsVoorstel terzake - rapport Commissie Leefklimaat Gemeente lijke Verpleeg- en Verzorgingstehuizen met een notitie terzake - jaarverslagen 1979 van de Indicatiecom missie Bejaardenoorden 's-Gravenhage. de Beroepscommissie Indicatiestellingen Bejaar denoorden "s-Gravenhage en het Bemidde lingsbureau voor Verzorgingstehuizen - voortgangsrapportage meerjarenbegroting 1980-1983 per 1 oktober 1980 - bewaking investeringsplan - jaarschijf 1980 - per 30 juni 1980. Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken inzien In het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 0930 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van do kosten verkrijgbaar In het Stadhuis. Burge meester Do Monchyplein 14. bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023, telefoon 12 21 98. Desgewenst kunt u over een agendapunt het woord voeren gedurende In principe ten hoog ste vijf minuten. U dient dit dan direct vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie of telefonisch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te melden (Cie. K. telefoon 12 23 04 en Cie. MWV telefoon 12 25 58). U krijgt hiertoe de gelegenheid In beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld. In dit verband merkte hij nog op, dat de afgelopen tien jaar de kosten ln de vervoerssector met minstens vijftien procent méér zijn gestegen dan de opbrengstprljzen. De overcapaciteit ln zowel het nationale als ln het inter nationale wegvervoer bracht met zich mee, dat de particuliere vervoerders het elkaar met lage prijzen „niet ge makkelijk" hebben gemaakt. Hij be pleitte een zekere uniforme prijscal- culatle boven het maken van omzet. „Liever de wagen laten staan, dan verliesgevende kilometers," meende Faber. Het aandeel van de brandstofkosten (dieselolie) in de vrachtprijs neemt snel toe. Dit zal, zo voorspelde Faber, ongetwijfeld invloed hebben op de concurrentie tussen grote en kleine ondernemingen. Soepeler Zaterdag ls de regeling tot versoepe- Van een onzer verslaggevers ORONINOEN Minister Braks (landbouw) heeft de haringvissers ge waarschuwd hun kansen om volgend Jaar weer haring te mogen vangen niet ln gevaar te brengen door illegaal op haringjacht te gaan. De bewindsman zei ln een VARA- programma te verwachten dat er vol gend jaar weer nieuwe haring kan worden verkocht. Deze maand beslist de Europese Raad van Ministers daarover. De minister meent echter, dat de Nederlandse, Belgische en Franse vissers zijn onderhandelings positie ondergraven door nu het ln de Noordzee aanwezige haringbestand al Illegaal aan te tasten. Er is een tekort aan managers: aan goede, geschoolde leiders. Want het lei ding geven, ooit een zaak van ..karak ter". werd meer een kwestie van kennis. Het accent verschoof van ..voelen" naar „weten". Middle Management Het ISW in Den Haag verzorgt een oplei ding waarhij met moderne methoden van onderwijs en training, zoals „case studies" en rollenspel, de technieken van middle management worden behandeld. De onderwerpen zijn o.m.: discussie techniek. leiden van vergaderingen, rap porteringstechniek. organisatieschema's, functie- en taakomschrijvingen, waur- nemingsteehniek en motivatie, klachten behandeling. loonsystemen en functie classificatie. De opleiding is bestemd voor leiders van afdelingen en allen die zich voor een der gelijke functie willen voorbereiden. Colleges in Alkmaar. Almelo, Amster dam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Bosch, Breda, Deventer. Eindhoven, Groningen, Den Haag, Haarlem. Heerlen. Leeuwarden, Mid delburg, Nijmegen, Roermond, Rotter dam. Tilburg, Utrecht en Zwulle. Andere Management opleidingen Management Assistente Management voor non-profit organi saties Voorbereidend Hoger Management Hogere Bedrijfsleiding Public Relations Organisatiekunde Directie-secretaris (m/vr) Internationaal Management Sales Management Management in overheidsorganisaties Overige ISW opleidingen liggen op het gebied van economie, marketing, rech ten. makelaardij o.g., personeelszaken. De meeste opleidingen beginnen in januari. Neem daarom nu de beslissing om u uitvoerig te oriënteren over deze oplei dingen door het aanvragen van een studie gids. BH (070) 264081, schrijf of rend de coupon in. Wilt u mij vrijblijvend de studiegids toezenden. Ik heb belangstelling vtxw de opleiding: Naam:I Adres: Postcode plaats: In gesloten enveloppe zonder postzegel sturen naar: ISW. Antwoordnummer 40. 2500 XP Den Haag. ling van de tonnagestop voor het wegvervoer ln werking getreden. Staatssecretaris Smit-Kroes wil met deze regeling bepaalde knelpunten bij vervoersondernemingen wegne men. Het vervoerbeleid blijft er wel op gericht te voorkomen, dat de be staande overcapaciteit groter wordt. De nadruk bij de versoepeling ligt op het stimuleren van de werving van nieuw vervoer, de Investering ln ver vangend materieel en de ontwikke ling van nieuwe vervoerstechnieken. Van een onze verslaggevers ORONINOEN De directie van de kledingindustrie Union in Groningen zal vandaag faillissement aanvragen. Eind deze week zullen de 150 werkne mers dan waarschijnlijk zonder werk zitten. Er ls een tekort van miljoenen guldens. Union zou aanvankelijk nieuwbouw plegen. Omdat de orderportefeuille redelijk gevuld was. dacht men het dankzij modernisering en met rijks hulp te kunnen redden. Gedacht werd toen aan een fusie tussen Union, Levle en MüUer in een „Groninger- stijlgroep". Nu het rijk hiervoor geen gelden beschikbaar stelt, kan dit niet doorgaan. Union is inmiddels ln zesduizend ern stige liquidlteitsmoellijkheden geko men. Van de zesduizend arbeids plaatsen die Groningen in de confec- tie-industrie ooit had blijven er nu nog nauwelijks tweehonderd over. Demonstranten in Utrecht tegen de aanwezigheid van PLO-leden op de bijeenkomst in de Veemarkt hallen UTRECHT (ANP) Ongeveer dui zend mensen hebben zaterdag in de Utrechtse Veemarkthal deelgenomen aan een demonstratie, die bedoeld was om de Internationale solidariteit met het Palestijnse volk te laten blijken. Tegelijkertijd demonstreerden leden van het Israël-comité, het genoot schap Nederland-Israël en de Neder landse Zionistenbond bij de ingang van het Veemarktterrein. Het kwam niet tot een confrontatie tussen de twee groepen. De politie hield een oogje in het zeil. Beide groepen deel den pamfletten uit met een opsom ming van de wandaden en vijandige bedoelingen van de tegenpartij. Aan de PLO-demonstratie. georgani seerd door het Palestina-comlté, nam ook het Komitee van Marokkaanse .Arbeiders in Nederland deel. De te- gendemonstranten van het Israël-co- mlté, ongeveer honderd personen, hadden eerst een drie kwartier duren de protestmars door de binnenstad van Utrecht gehouden. De organisa toren van de PLO-manifestatie rie pen de Nederlandse regering op „haar halfslachtige houding tegenover de PLO te laten varen en haar onvoor waardelijk te erkennen als enige en wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk". UTRECHT (ANP) De zaterdag op gerichte Vereniging van Progressieve Huisartsen heeft een 'schaduwnota' opgesteld over het vestigingsbeleid van jonge huisartsen. Deze nota, die gezien moet worden als een tegen hanger van de officiële nota over dit onderwerp van de Landelijke Huis artsen Vereniging, wordt nu door alle betrokkenen bestudeerd en zal dan worden toegestuurd aan de vaste Ka mercommissie voor Volksgezond heid. De progressieve huisartsen vinden dat er een maximum-grootte aan een praktijk moet worden gesteld, maar ze zijn tegenstander van de invoering van een minimum-praktijk, zoals de Landelijke Hulsartsen Vereniging: dat wil. Verder wiwllen de progressie ve hulsartsen dat bij het overnemen van een praktijk het bedrag voor de goodwill wordt afgeschaft en dat de overdracht van de praktijk wordt los gekoppeld van de verkoop van het praktijkpand. De progressieve artsen bepleiten, dat huisartsen in een dienstverband komen (bij een ge zondheidscentrum bijvoorbeeld) en dat er meer samenwerking komt tus- sende werkers in de eerste lijn ge zondheidszorg. Een van de uitgangs punten van de nieuwe vereniging is, dat de huisartsen geen directe finan ciële belangen mogen hebben bij de wijze van vestiging en praktijkvoe ring. Het initiatief voor de nieuwe vereni ging ls ruim een jaar geleden door vijftien jonge huisartsen genomen, die na hun opleiding niet aan de slag konden komen. Inmiddels schat de vereniging het aantal huisartsen, dat een praktijk zoekt, op ongeveer vijf honderd. Instituut voor Sociulc Wetenschappen. Wasscnaarscweg 39-412596 CG Den Haag. Van een onzer verslaggevers COLIJNSPLAAT De comman dant van het Belgische marinefre gat Wandelaar heeft vorige week tweemaal getracht een Neder lands vissersschip op te brengen naar Zeebrugge. Toen de schip pers van beide kotters weigerden zijn bevel op te volgen liet hij schoten voor de boeg lossen. De schippers lieten zich echter niet intimideren. Ze wendden de ste ven en voeren naar open zee. De KG (Christina) en de KG 8 (Hubenadda) met als schippers de uit Colijnsplaat afkomstige broers D. en B. W. Bout, waren op tien mijl uit de Belgische kust op ka beljauw aan het vissen. Hoewel zij zich binnen de twaals mijlszone bevonden waren ze daarmee niet in overtreding. Behalve voor de vangst van tong en schol mogen ze zelfs tot drie mijl voor de kust komen, zoals Belgische vissers dat voor de Nederlandse kust doen. De commandant verdacht de vis sers er kennelijk van dat zij op platvis visten. Hij sommeerde eerst de KG 7 en een paar uur later de KG 8 naar Zeebrugge op te stomen. De schippers weiger den dit en vroegen hem langszij te komen om zich ervan te overtui gen dat zij zich niet schuldig maakten aan 'tongstroperij' De commandant deed dat niet maar- liet onmiddelijk waarschuwings schoten lossen. In het geval van de KG 8 voegde hij daaraan het drei gement toe de brug van het schip af te zullen schieten. De Zeeuwse visserij is woedend over dit optreden. Zevibel. de Zeeuwse vissersvereniging distan tieerde zich in april van dit jaar van een visserijconflict met België omdat zij de drie daarbij betrok ken schippers schuldig achtte. Eé van de drie was schipper B. W. Bout. De vereniging staat nu ech ter pal achter de schippers van de KG 7 en de KG 8. Het bestuur heeft hen een verklaring laten op stellen die naar de Nederlandse regering en naar de Belgische au toriteiten zal worden gestuurd. In de begeleidende brief wordt het conflict vAn ondeskundigheid van de commandant van het fregat geweten en wordt om duidelijk heid ten aanzien van de voor schriften gevraagd. toOlgeawftreui* "Spannende" vraag: wat voor 'n elektrische deken kiest u? Natuurlijku kiest een Inventum zwakstroomdeken, deken met veilighcidstransformator, die van 220 olt veilige zwakstroom maakt. 7 op de 10 deken- kopers kiezen voor Inventum en ontdekken hoe fijn het is omón een lekker warm bed te slapen. Dat wordt verwarmd door 'n veili ge, regelbare Inventum zwakstroomdeken. De hele nacht door. Er zijn zeven uitvoe ringen in royale maten. Éénpersoons en tweepersoons onder- of bovendekens. Slaap op zwakstroom. De veilige zwak stroomdeken van Inventum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7