Oecumene heeft in ons land wind tegen Krakers: de derde wereld bij ons thuis ER BLOEDT IEMAND! 'N LEVEN HEB JE ZO GERED. Prus*Primeur! VOORBEDE VOOR REGERING, PARLEMENT EN VOLK Trouw OPROEP VANDAAG VOORBUGANGEI YMCA in Sjanghai begint werk weer MAANDAG 1 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET PH Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De tweede kerkenconferentie, die zaterdag ln de Amsterdamse Nieuwe Kerk besloten is, heeft naast een stapel ambitieuze voornemens ook gelatenheid voortge bracht. De voorzitter van de raad van kerken in ons land, prof. dr. H. Berkhof, stelde in een koude Nieuwe Kerk vast dat de oecumene de wind tegen heeft. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: De verhouding tussen de rooms-katholieke kerk en de andere kerken is aanzienlijk bekoeld. Boven dien hebben velen afgehaakt, zowel uit moedeloosheid als uit ongeduld. .Men gelooft dan wel in de plaatselijke samenwerking van de kerken, maar landelijk heeft men er niet veel meer mee op. In de Nieuwe Kerk waren ongeveer duizend mensen, die als afgevaardig den van plaatselijke groepen en ra den de slotmanifestatie van de ker kenconferentie meemaakten. waarder afgelopen twee jaar ongeveer 40.000 mensen bij betrokken zijn geweest. De kerkenconferentie heeft achttien beleidsvoorstellen voor de kerken ge daan. die in Amsterdam werden ge presenteerd. Maar nu al staat vast dat één van de deelnemende kerken aan de raad van kerken, de rooms-katholieke. het be leidsvoorstel dat de plaatselijke ker ken regelmatig samen diensten moe ten houden waar ook avondmaal/eu charistie wordt gevierd, naast zich neer zal leggen. -ADVERTENTIE tot tijdens voortzetting van het debat over het vrijgeven van abortus provocatus op 2 december a.s. is in de Tweede Kamer. Christenen van Nederland bidt: opdat ons volk bewaard moge worden voor het wettelijk regelen van zulk een kwaad. Bidstond te Den Haag: Lutherse Burgwalkerk (Lutherse Burgwal 7) De Haag- Centrum, om 11 uur en om 14 uur, op dinsdag a.s. (gelijktijdig met het debat in de kamer). Toegang vrij. Here, ontferm u over Nederland In de Nieuwe Kerk hebben zaterdag drie mensen een reactie gegeven op deze beleidsvoornemens. In haar re actie keerde mevrouw Jeannette Dee- nik - Moolhuizen zich tegen Berkhof. „Het gebeurt maar al te vaak dat anderen zeggen hoe ik moet zijn, de kerkleiders voorop," aldus mevrouw Deenik, die verwees naar de uitspra ken van de paus over het moeder schap. „Wij vrouwen zijn het zat altijd weer door de heren betutteld te worden en af te moeten wachten tot anderen beslissen ambten voor ons open te stellen." Wij hebben haast, zei me vrouw Deenik, omdat we geen zin hebben te dienen als mest op de oecu menische akker van de toekomst. Ten slotte stelde zij dat oecumene meer is dan interkerkelijkheid. Twee belangrijke bewegingen, had zij ln de toespraak van Berkhof gemist: de vredesbeweging en de vrouwenbewe ging. Daarin zijn meer jongeren te vinden dan in de officiële kerk, zei de Amsterdamse predikante. De Rotterdamse missionair predi kant J. H. Pasveer was het opgevallen dat de beleidsvoornemens voorbij gaan aan de sociaal-economische toe stand in ons land. „Wat betekent heel-wording voor onze samenle ving?", vroeg Pasveer. „De kerk is een oefenplaats voor de heel-wording, maar het werk moet daar buiten gebeuren. In de kerk schikken wij onze zwemuitrusting, maar het zwemmen moet in het water plaatshebben. We moeten die volgor de niet omdraaien." waarin opgenomen: Da Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe LeMae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam «et. 020-5629444 tele* 13006 Postgiro 66 0000 Bonk Nod Crodiotbonk Rekeningnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam lel. 010-115508 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel. 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westbiaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel. 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel. 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel. 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand f 16,98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Telefonische abonnementenop- drachteh (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur letef. 020- 5622797. Opgave mini-advertenties te«. 020-5626262 of schriftelijk aan Mim-Adv afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM. Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam- door Aldert Schipper Een van de meest bekende drukwerken onder de krakers is merkwaardigerwijs het ge schrift „Kraken in Neder land", opgesteld door een werkgroep van de Raad van Kerken. De kerken ln hun oe cumenische gestalte hebben trouwens heel wat op met de kraakbeweging. De Amsterdamse kerken hebben zelfs een man die een belangrijk deel van zijn tijd beschikbaar stelt ten behoeve van het „pastoraat" onder de krakers. Het is de gereformeerde predikant dr. C. H. Koetsier. Tot voor twee jaar was Koetsier secretaris voor de ontwikkelingssamenwerking, volgens hem een terrein dat niet zo ver af ligt van de kraakproblematiek. Dat de kerken zich met de krakers bemoeien kan voorkómen dat deze mensen nog verder in het verdom hoekje terecht komen. Het geeft bo vendien de kerken dé mogelijkheid hun kritiek om sommige kanten van het kraken op de juiste plaats te deponeren. „We hebben namelijk ook wel kritiek," zegt dr. Koetsier, „bij voorbeeld als de krakers het persoon lijke eigendom van onroerend-goed- exploitant Bakker beschadigen." Krakers hebben ook wel eens Bakker proberen te pesten door allerlei spul len, zogenaamd door hem besteld, bij hem thuis te laten bezorgen. Koet sier: „Ook daar zijn wij tegen, maar het is niet representatief voor de kraakbeweging." De predikant legt uit dat er verschil lende soorten krakers zijn, van gema tigd tot radicaal. Het punt dat hen verenigt, is hun veizet tegen woning speculatie en het onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad. Grote Wetering We spreken met Koetsier ln verband met de ontruiming van de Grote We tering, een groep huizen aan de Am sterdamse Weteringschans vlak bij het Rijksmuseum. Daar wonen onge veer 35 krakers die er voor een groot deel al twee en half jaar zitten. Ze hebben het gebouw van binnen hier en daar opgeknapt en vormen er een wat je noemt gemoedelijke woonge meenschap. Koetsier maakt zich zor gen dat de ontruiming met geweld gepaard zal gaan. „Als dat wordt in gezet, komt er tegengeweld, vooral van stenengooiers die razend wor den", voorspelt hij. Hij voorziet ook dat elke overlegsituatie waaronder ook die tussen de Overleg Stuurgroep Amsterdam, een belangenvereniging Dr. C. H. Koetsier van allerlei groepen op het punt van het wonen, en de gemeente voor lan ge tijd verstoord zal zijn. Koetsier praat met respect over het kraken, een opmerkelijk geluid. „Kraken kun Je 't beste omschrijven als het benutten van leegstaande panden voor bewoning. Het stelt ons voor de vraag of men onbeperkt be schikking mag uitoefenen over woon ruimte of ruimte die daar geschikt voor gemaakt kan worden. Van een behoorlijke rechtsorde mag je ver wachten dat zij een schaars goed bil lijk verdeelt. Als je een pand jaren lang laat leegstaan is dat een aantas ting van de rechtsorde. Als men extra geld probeert te slaan uit andermans nood gaat dat ln tegen de rechtsorde. Je ziet voor je ogen dat er wel appar tementen en kantoren worden ge bouwd, die vaak lange tijd leegstaan. Als de rechtsorde dit aanvaardt, mankeert er iets aan die orde". Maar voor de billijke verdeling van de woonruimte heeft Amsterdam toch het bureau van de gemeentelij ke dienst herhuisvesting? Dat bureau werkt niet goed, omdat er Koetsier vertrouwt me toe dat onder de krakers veel kerkelijke Jongeren zitten. „Ik heb de indruk dat de gere formeerden ook onder deze groep sterk vertegenwoordigd zijn." zegt hij. Maar die zijn dan zeker wel ver van huis verdwaald? Ik ontmoet soms kerkelijke ouders, die me toefluisteren: mijn zoon of dochter zit ook in een kraakpand. Laatst zei iemand: Omdat de Amster damse raad van kerken zich met de krakers inlaat, heeft mijn zoon nog wat op met de kerk. Waarom volgen de krakers niet ge woon de democratische weg? Ons politiek bestel houdt te weinig rekening met minderheden. Toen het grootste deel van ons volk onder dak was, besloten zij nu eerst een auto en een tv te kopen. Geld voor woning bouw voor Jongeren was niet beschik baar. Ook waren de prognoses ver keerd. Maar je moet toch zeggen dat het democratisch bestel waar het de minderheden betreft faalt Zo n falen de democratie werkt anarchisme in de hand. Toch lijkt het vaak dat de krakers hun beurt niet afwachten bij het verdelen van woningen, dat degene met de grote mond wint. Het Is in het algemeen niet zo dat krakers de huizen in bezit nemen die voor anderen bestemd zijn. In dc kraakhandleiding staat: Pas op dat je geen distributiewoning kraakt. De kraakbeweging is een ander soort jeugdbeweging, die een andere ma nier van leven voorstaat. Het Is geen groep drug-gebruikers en hoereerders zoals wel eens wordt gedacht. Er zit ten wel verslaafden ln de beweging, maar er zitten veel meer jongeren, die juist door de kraakbeweging niet ln de drug-scene terechtgekomen zijn. Er zitten onder de krakers natuurlijk ook wel mensen die het niet zo nauw nemen. Maar het is geen onderwereld, doch een subcultuur. Onder de bouw ondernemers en hulzenexploitanten vind je ook wel naast de nette louche elementen. Dr. Koetsier ziet een duidelijk ver band tussen de krakers en de derde wereld. „Het is onwaarachtig als de kerk zich wel met Zuid-Afrika bezig houdt. maar niet met Nederlandse randgroepen, zoals de krakers. Daar om zouden de kerken nog meer aan dacht aan de krakers moeten geven." Glimlachend vertelt Koetsier dat een van de laatste gekraakte panden het Van Limmikhuis is van de hervormde diakonie. Op de voorgevel van het huis staat een tekst uit Jesaja: Wee hem die huis aan huls en akker aan akker trgkt. „Dat is tegen de specu lanten gericht, dunkt mij." Geneesmiddelen in Nederland, gids voor arts en gebruiker, met bijdragen van L. Reijnders, A. Vulto, H. Buur- ma e.a. Uitg. Van Gennep. Amster dam 468 blz - 47.50 (na 31 dec. 1980 55 gulden). De economie en het sociale zeker- heidsbeleid, onder redactie van prof. dr. G. M. J. Verldkamp Uitg. Kluwer. Deventer. 232 blz - 53.60. „Alsof er niets aan de hand is". Want zoals de dagen van Noach. zo zal de komst van de mensenzoon zijij (Mattheus 24. vers 37-44) Opvallend is 't dat de lezingen van het kerkelijk jaar doorlopen van de laatste dagen in de eerste dagen van advent. Het gaat door. De blik is naaj voren gericht, de lezingen zijn uit Jezus' woorden over de toekomst. Het gaat maar door. Ik herinner me een kerstspreek van Schilder die ongeveer zo begon: Alweer Kerstft en nog is het einde niet! Bij het denken aan de toekomst moet voor de joden het verhaal van de zondvloed een grote rol gespeeld hebben. Hier grijpt Jezus dat verhak aan om de discipelen toe te spreken. Er is een sterke overeenkomst tusset de laatste dagen en de dagen van Noach. of liever de dagen vóór de zondvloed. Ze gingen door met eten en drinken, met trouwen en ten huwelijk geven tot op de dag. Et zit iets benauwends in dat doorgaan van de dingen die de mensen doen. E is niets nieuws onder de zon. ze^ de Prediker. Nesclo hangt over de bru en ziet het water van de Amstel alti, maar onder de brug doorgaan. Wij gaan ook maar door. We lezen de kranten en de weekbladen, we horefl de nieuwsberichten en kijken ernaai We bewapenen ons alsof er niets aan de hand is. En dat laatste, daar gaarj het om. Alsof er niets aan de hand is Advent zegt het omgekeerde: er is w wat aan de hand. De dingen blijven 1 niet doorgaan. Er is al iets nieuws begonnen in de eerste komst van de Mensenzoon. En er is een nog groter! nieuws op komst. Een groter nieuwa komt op ons af. NI. zijn rijk. waarva» Jesaja zegt dat de oorlog er niet meé geleerd zal worden. Voor de mens dit betrokken is op de Ood. die dit alle» „werkt", is de horizon niet het gericl maar het rijk. En in het vertrouwen op dat rijk kan hij dan anders beslissen en andere dingen willen d^ die samenhangen met het doorgaan] „alsof er niets aan de hand is". GER. KERKEN Beroepen: te Zwartsluis: ds. R. Visser te Duisburg/Ruhrort. SJANGHAI (EPD) Na vijftien ja in China verboden te zijn geweest, het christelijk jongerenwerk van YMCA opnieuw in China toegelati De YMCA heeft zijn gebouw van gen verdiepingen ln de Tibetstraat Sjanghai weer in gebruik mogen men. Het pand was tijdens de cul rele revolutie gesloten en de YM verboden. De YMCA begint het eerst met opbouw van vormingswerk voor wassenen. Op het lijstje staan En se taalcursussen en boekhout Daarna zal het reisbureau van YMCA heropend worden. Domii 8hen Derong. de secretaris gencr van de protestantse nationale kerl China heeft de wederoprichting welkomd. De YMCA kan bijdrai aan de modernisering, heeft hij zegd. haast niets te verdelen is. Er worden te weinig goedkope woningen ge bouwd en huurwoningen worden zo' dan niet gesplist verkocht, zodat de urgente woningzoekenden er niet aan te pas komen. Mensen met een hoog inkomen hebben geen centje pijn. Ik vind dat een fout in onze rechtsorde. En ik vind het duivels dat de overheid door de rechter-gedwongen kan wor den om de belangen van speculanten te beschermen. Er wordt nogal eens opgemerkt dat krakers jongelui uit de provincie zijn, die hun geld van de sociale wetgeving krijgen. Dat soort mensen vind je wel onder de krakers, maar de meeste zijn stu dent of werkende jongere. Ze wonen al langere tijd in de stad. Je moet niet vergeten dat Amsterdam een cen trumfunctie heeft op het gebied van onderwijs. Dat trekt veel Jongeren aan. Daar is vroeger te weinig mee gerekend. De krakers zijn in het alge meen geen jongens die het leuk vin den om hier wat te kraken. Direct druk uitoefenen op de wond. Met snel- verband of desnoods met schone doek. En als het moet. met de blote hand. Het getroffen lichaamsdeel daarbij zo mogelijk omhoog houden. Blijven drukken. Als je bij een ongeluk onmiddellijk weet watje moet doen. kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood. De dingen die je weten moet. zijn met een heel klein beetje aandacht ontzettend simpel te onthouden. We hebben ze voor u in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet Dat boekje krijgt u door even een kaartje te sturen aan „Het Oranje Kruis". Statenlaan 81.2582 GE Den Haag. ADVERTENTIE D< de te OVl de Ie< ste B Vai VE drii tie var me en tin) her De wet var bes CN vijf acti Zat sen Die de regi die mei de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2