Druk Russen op Polen neemt toe Specialisten minder in inkomen achteruit ■SV mag aan 'aiwan leveren Kiesuwkado i r Zuid-Italië nu prooi van sneeuw en ijs 50. 90. KOOP AVOND SENSATIE. Stakingsactie tot de zaal beperkt Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zonnig HET WEER „Pastoraat" onder de krakers Artikel Rude Pravo overgenomen Cerncentrale n Indonesië Na geheim overleg met bewindslieden: AUTORIJDEN IS TWEE KEER 2D LEUK IN STEREQ ■an der Klaauw treedt niet af laadslid eet niet mee p Schiermonnikoog Vijftien vissers op Noordzee gered Bezorg Iroow een nieuwe abonnee I Lees een krant met overtuiging: TrOUWi I I I I I I I 38STE JAARGANG NR 11110 MAANDAG 1 DECEMBER 1980 rouw Droog en zonnig. Later op de dag toenemende bewolking. Temperatuur in het zuidoosten van het land om het vriespunt, elders oplopend tot circa vijf graden Eerst weinig wind. minder dan windkracht drie. in de loop van de dag toenemende zuidwestenwind tot matige windkracht vier. aan de kust en op het Usselmeer later tot krachtige windkracht zes Morgen en overmorgen. Overgang naar wisselvallig weer met buien met een middagtemperatuur van circa zes graden. Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (ie post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel.: 020-5622794. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 PAGINA-3 Goudzwaardtgeen heil in nieuwe partij PAGINA 5 Geld Suriname is in feite al verdeeld PAGINA SERVICE: Modehoek, radio- en tv-programma's, strips, feuilleton en puzzel. PAGINA 6 Nakomelingen van Albertus Perk in Hilversum bijeen Mario Juruna, leider van een met uitroeiing bedreigde indi-* anenstam in Brazilië, heeft toch nog een deel van het Vier de Russeli-tribunaal in Rotter dam, bijgewoond. De Xavan- tenleider, die van de Brazili aanse regering het land niet mocht verlaten maar van het federale hof van beroep alsnog toestemming kreeg, werd za terdag in de Rotterdamse Doe len met een minutenlange ova tie begroet. De komst van Ju runa werd uitgelegd als een eerste succes van het india nentribunaal. Meer nieuws op pagina 3 WARSCHAU (Reuter, AFP, AP) De Sowjet-Unie heeft Indirect Polen gewaarschuwd dat een inval in dit land noodza kelijk kan zijn om de orde te herstellen. Het Russische persbureau Tass nam een artikel dat eerst in het Tsjechoslo- waakse partijblad Rude Pravo had gestaan in zijn geheel over. van het Warschau Pact kwamen toen In actie op verzoek van „patriotten" in de Tsjechoslowaaakse partij en regering. [ARATSJI (Reuter) Indonesië be- int volgend jaar met de bouw van en kerncentrale. Dit heeft de Indo- Cslsche president Soeharto tijdens n bezoek aan Pakistan verklaard, oeharto bracht in dit land een be- jek aan een kernenergiecentrale. In- onesie zal nauw met Pakistan sa- nenwerken bij de bouw van de een- Orote kranten in de Sowjet-Unie na men de publikatie ook over. In het artikel wordt Polen vergeleken met het Tsjechoslowakije van voor 1968 en wordt gezegd dat de Oosteuropese lander. zich genoodzaakt kunnen zien Reactie RcSffSn om „broederlijke hulp" te verlenen 6 om Polen te redden van de „contra revolutie". Publikatie in de officiële pers in de Sowjet-Unie betekent dat het Kremlin de visie van Rude Pravo deelt. Volgens het artikel zijn vijandige krachten binnen en buiten Polen be zig met het „activeren en versterken van anti-socialistische agressieve vakbonden". De waarschuwing van de Poolse partijleiding dat „er gren zen zijn die niet kunnen worden over schreden-wordt herhaald. Het bete kent dat "de „socialistische en patriot tische krachten" in Polen alles In het rale die een vermotten kriittt van werk zuUcn 5ttUen om de ..verwor E* megawatt. Volgens Soeharto is en Kil onesië voor de economische ont- likkeling op lange termijn aangewe- op kernenergie. verdedigen", Deze formulering lijkt op de toelich ting die Moskou gaf bij de inval van 1968 in Tsjechoslowakije. De troepen ADVERTENTIE De komende Amerikaanse president Ronald Reagan heeft gisteren ver klaard dat een inval van de Sowjet- Unie „een ernstige bedreiging van de wereldvrede" zou betekenen. Rea- gans zegsman Edwin Meese zei dat de VS bij een inval met de bondgenoten zou overleggen over „passende stappen" De leider van de onafhankelijke Pool se vakbond Solidariteit Lech Walesa, heeft gisteren opgeroepen tot mati ging en kalmte in een poging de rust onder de arbeiders te herstellen. Wa lesa vroeg om „naUonale verzoening" en „gemeenschappelijke <tctie voor een betere toekomst". Vandaag komt in Warschau het Cen traal Comité van de Poolse commu nistische partij bijeen om de recente ontwikkelingen te bespreken. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De medische specialisten hoeven voorlopig gemiddeld slechts achtduizend gulden van hun bruto inko men in te leveren, in plaats van de tachtigduizend gulden waarvan tot nu toe sprake was. Een commissie van onafhan kelijke deskundigen gaat uitzoeken of er na deze achtduizend gulden nog wel meer ingeleverd hoeft te worden. Dit is het resultaat van geheim over leg tussen enerzijds minister Van Aardenne (economische zaken) en staatssecretaris Veder-Smit (volksge zondheid) en anderzijds de Landelij ke Specialisten Vereniging (LSV). Het overleg vond plaats op initiatief van dr Van Mans velt, voorzitter van de „Commissie structuur honorering medische specialisten". Het akkoord tussen de vereniging van specialisten en bewindslieden is neergelegd in een protocol, dat werd opgesteld door dr Van Mansvelt. Mi nister Albeda van sociale zaken eerst verantwoordelijke minister voor het inkomensbeleid was aan vankelijk niet bij het geheime overleg aanwezig, maar heeft het protocol mede ondertekend. De Tweede Ka mer moet nog door de regering wor den ingelicht over het akkoord. werd de opgelegde tariefmaatregel buiten werking gesteld. Daarop kondigde minister Albeda een wijziging in de prijzenwet aan. waardoor de tariefsverlaging alsnog zou kunnen doorgaan. Bovendien zei Albeda erbij, dat eind 1981 de specia listen gemiddeld niet meer dan het norminkomen zouden mogen verdie nen. In zijn brief aan de Tweede Ka mer over de aanstaande loonmaatre gel onderstreepte Albeda op 19 no vember nog eens dit uitgangspunt Met andere woorden: eind 1981 zou de tachtigduizend gulden hoe dan ook ingeleverd moeten zijn. Hoger Beschikking Sabotage KE 2000 l Wust Zoon BVHogeweysdaan 25.1382 JK Weesp ld. 02940-15015 Zaterdag had de onafhankelijke vak bond Solidariteit alle afdelingen op- gKoepen zich vastberaden te verzet en tegen pogingen het gewone vak bondswerk en de normale gang van zaken in het bedrijfsleven te versto- ren. De afgelopen dagen is er sprake -geweest van sabotage en het versprei- Hen van vlugschriften. Door sabotage kwam bijvoorbeeld de lopende band in een autofabriek in Warschau stil te liggen. Solidariteit riep op niet te staken, tenzij onvoorziene omstandigheden de vakbondsleiding dwingen tot het uitroepen van een staking. De tienjarige Carlo Campinello wordt na 104 uur klem te hebben gezeten nog levend uit de stukken puin van zijn ouderlijk huis in Lioni gehaald. NAPELS (Reuter, AP, AFP) De Italiaanse regering heeft gisteren een begin gemaakt aan de evancuatie van bijna 200.000 mensen uit het aardbevingsgebied, dat nu een prooi wordt van sneeuw en ijs. In de vakantieoorden tussen Napels en Salerno zijn al duizenden hoMpen-pensions ingericht als behuizing in plaats van de tenten;,wharin de overlevenden in eerste instantie waren ondergebracht. in onze parlementsredactie EN LAAG Het kabinet-Van Agt maakt geen bezwaar jen levering van marineschepen en onderdelen van elektri- éitscentrales aan Taiwan. De Volksrepubliek China is „bit- r teleurgesteld" over dit standpunt, aldus minister Van der bauw (buitenlandse zaken). Veel mensen willen niet uit het ramp gebied weg en wachten ondanks de felle kou liever af hoe het gaat met nog steeds vermiste familieleden. Ook het afgelopen weekeinde zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In het hele gebied ligt nu een sneeuwlaag, die het traag op gang gekomen reddingswerk ver der bemoeilijkt. Vanuit het buiten land is veel steun binnengekomen in de vorm van levensmiddelen, medica menten en kampeerwagens. In Avelli- no kwamen ruim duizend man West der Klaauw handhaaft zijn eigen waren tegen leveranties aan Tai- n, maar heeft besloten aLs minister te blijven. De oppositie in de eede Kamer wil „opheldering over positie van de minister", in een te week te houden debat. |n Schelde Verolme, dat met Tai- onderhandelt over leveranties ter waarde van een miljard gulden, is „bijzonder verheugd" over het kabi netsstandpunt. „Wij kunnen nu in alle rust verder onderhandelen over de order, en hopen de komende maanden tot zaken te komen," aldus een woordvoerder van RSV. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte zaterdag bekend, dat het kabinet RSV de nodige exportvergunningen in het vooruitzicht heeft gesteld. „Na zorgvuldige afweging van de interna tionale politieke aspecten" deelde het kabinet aan het concern mee, dat „onder de huidige omstandigheden" de onderhandelingen over de enorme order voortgezet kunnen worden. „De eerste zorg van het kabinet is de werkgelegenheid geweest," zei minis ter Van der Klaauw zaterdag in het NOS-journaal. Met de door RSV be geerde order zijn zes miljoen man uren werk gemoeid. Nog steeds [.hij mag zeker niet van zijn Ite Van der Klaauw zei, dat hij zich tegen de order verzet heeft op gronden van buitenlandse politiek, „en die gelden nog steeds". Nederland pleegt geen oorlogstuig te leveren aan landen in gebieden, waar spanningen heersen. Bovendien heeft Nederland Taiwan nimmer als staat erkend, terwijl er met China dat Taiwan als een rebelse provincie beschouwt wel diplomatieke betrekkingen zijn aan geknoopt. Van der Klaauw heeft zijn collega's gewaarschuwd voor een mo gelijke verkoeling van die relaties. Vervolg op pagina 3, kol. 5 Van onze sportredactie AMSTERDAM Morgenmiddag praat een delegatie van het sectie- bestuur betaald voetbal met een afvaardiging van het Comité Olympische Spelen en mensen rechten over de deelname van het Nederlands elftal aan het zoge naamde mini-WK, een vriend schappelijk toernooi, dat rond de jaarwisseling in Uruguay plaats vindt. Het meest opmerkelijke aan dit onderhoud is. dat sectie- voorzitter Eric Vilé geen plaats zal nemen achter de gesprekstafel. De Utrechtse Jurist heeft zich tot nu toe alleen maar bereid getoond om met het COSEM te praten. De Federatie Uruguay Komitees en. Amnesty International zijn in zijn ogen niet representatief genoeg voor de Nederlandse bevolking. Een ander comité, genaamd „KNVB niet naar Uruguay", had voor het afgelopen weekend een staking uitgeroepen. Ruim hon derd elftallen uit de amateursec tor zouden daaraan gehoor heb ben gegeven, ware het niet, dat de meeste wedstrijden door de slech te weersomstandigheden geen doorgang vonden. De staking is nu geprorammeerd voor de eerst volgende bindende wedstrijddag, ook al vindt die na afloop van het bekritiseerde toernooi plaats. De actie bleef derhalve beperkt tot een zaalprogramma in Amster dam. Daarin veroordeelden onder andere politicus en voorzitter van het COSEM, Ed van Thijn (links op de voorgrond), en-de naast hem zittende cabaretier Freek de Jon ge de deelname van Nederland aan het omstreden evenement In de betaalde voetbalcompetitie sprong alleen de „wederopstan ding" van Johan Cruijff in het oog. De nieuwe technisch adviseur van Ajax volgde de ontwikkelingen van zijn oude club (nog zonder Wim Jansen) aanvankelijk vanaf de tribune, maar repte zich in de tweede helft naar de dug-out. Van af dat ogenblik voer Ajax toeval of niet een goede koers. Meer nieuws op de sportpagina's. duitse genietroepen aan met zwaar graafmaterieel en in andere dorpen zijn Amerikaanse parachutisten aan het werk gegaan. Nieuwe aardschokken leidden het af gelopen weekeinde weer tot paniek en duizenden mensen trotseerden de felle kou en brachten de nacht op straat door. Er is geen melding ge maakt van nieuwe slachtoffers en volgens de officiële cijfers zijn er nu 2915 doden, 1547 vermisten en 7069 gewonden. Net als in Italië zelf had dit weekein de ook de Nederlandse hulp alles van een chaos. Italiaanse instellingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden gemeld dat hulp welkom was maar toen mensen met goederen kwamen, vonden ze de deuren geslo ten. Gisteravond was er echter enkele uren gelegenheid om goederen vooral dekens over te dragen. DEN HELDER (ANP) Met een .zware en uitgebreide" reddingsope ratie, waar verschillende oorlogssche pen en helikopters aan hebben deelgenomen, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijftien Engelse zeelieden op de Noordzee gered van hun halfgezonken vissersvaartuig, de St. Irene (439 ton) uit Huil. Bij de operatie waren twee Neder landse reddingsboten betrokken, evenals enkele oorlogsschepen en he likopters van het in de buurt aanwezi ge NAVO-smaldeel Stanavforlant dat op weg was naar Rotterdam. Ook de opsporings- en reddingsdienst van de marineluchtvaartdienst nam met een helikopter en een vliegtuig aan de operatie deel. ADVERTENTIE Synthetisch dekbed Alléén vanavond: 1-persJör- 2-pers. I20T- In oktober kregen de specialisten een prijsbeschikking opgelegd. De tarie ven moesten voor de meeste soorten specialisten worden verlaagd met tien tot vijftien procent. Het gemid delde inkomen van de specialist zou daardoor dalen met ongeveer dertig duizend gulden. In 1981 zouden nieu we tariefmaatregelen volgen, zodat vanaf 1982 de gemiddelde specialist per jaar tachtigduizend gulden min der zou gaan verdienen dan tot nu toe. Na deze forse inlevering zou het gemiddelde specialisteninkomen on geveer 180.000 gulden bruto bedra gen, het „normlnkomen" dat door de regering voor de specialisten is vast gesteld aan de hand van het salaris van vergelijkbare topambtenaren bij de overheid. Begin september stelde de Tweede Kamer zich vrijwel unaniem alleen boer Koekoek stemde tegen achter dit hoge tempo van inleveren door de specialisten. De vereniging van spe cialisten echter dreigde met acties, en stapte uiteindelijk naar dt rechter. Begin november won deze vereniging het kort geding tegen de staat en Een dag later echter spraken de be windslieden met de vereniging af dat een commissie van drie onafhankelij ke deskundigen zich opnieuw gaat buigen over de vaststelling van het normlnkomen. Verwacht wordt dat hieruit een hoger norminkomen zal voortvloeien dan de regering had vastgesteld, zodat minder ingeleverd hoeft te worden. De bewindslieden hebben toegezegd dat voor hen het advies van de deskundigen bijzonder zwaarwegend zal zijn. De bedoeling is dat tegen 1 april volgend jaar het nieuwe norminko men is vastgesteld. De gemiddelde tarieven zullen intussen ongewijzigd blijven. Dat betekent dat de specia listen inleveren naarmate de prak- tijkkosten stijgen en het salaris van topambtenaren bruto stijgt. De kos tenstijging wordt geraamd op vijfdui zend gulden, en de vergelijkbare sala risstijging op drieduizend gulden, sa men dus achtduizend gulden. Het voorlopig in te leveren bedrag van ruim achtduizend gulden stond aanvankelijk ook in het protocol, maar is daaruit weggelaten in de defi nitieve versie. Achtergrond hierbij is dat het protocol openbaar zal worden wanneer de Tweede Kamer zal wor den ingelicht. Een beschouwing staat op pat. 7 Kaartenmap Earopa (A) IVret Dick Braaa poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpopperjes van stof. in een handig formaat boeige. Ongineel Dick Bntna Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp. 4 Houten eierdopjes (DJ Authentiek Slavisch kleedje (Q met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Pbstcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats: _TeL:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. CUD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1