y* UITSIAG TREKKING LOTERIJ VOOR GIROREKENINGHOUDER! 'Wat bedoelt u?' 'Zeg dat dan meteen'. I FAMILIEBERICHTEN -SS?000-- ALN [Algemene Loterij Nederland LEES IN DE KRANT. WATI MORGEI WEEKBI KUNT VINDEN. 'Een mediocriet scribent! 'Een matig schrijver.' Kinderen zijn kinderen. Vfaarschuwen is niet genoe Hou ze in de gaten! MAANDAG 1 DECEMBER 1980 TROUWKWARTET kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-562.6270. na 17 00 uur 562.2898. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur 1940 1980 Dankbaar en blij delen wij u mede dat onze ouders en grootouders W. van der Zwart en D. van der Zwart-Wittekoek donderdag 11 december a.s. 40 jaar getrouwd zijn. Hun dankbaVe kinderen en kleinkinderen: Hans en Anneke Jurgen Alexander Wim en Nel Willem, Caroline Ronny en Mary Jeroen, Claudia Dinsdag 9 december a.s. is er gelegenheid tot felicite ren van 16.00 tot 18.00 uur in Restaurant „de Wild hoef", Evert Wytemaweg 5, 's-Gravenhage December 1980, Hoefbladlaan 40, 2555 EG 's-Graven hage. Dankbaar, blij en feestelijk vieren we deze gedenk waardige dag met elkaar in familiekring. A. Hooimeijer A. Hooimeijer-Blonk Ellen en Hans Dianda en Jan Erica en Jos Joost en Alice Simone Corone 7514 CD Enschede H. B. Blijdensteinlaan 72. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw laat mij rusten in Uw schaüw, waar het bloed, door U gestort, mij de bron des levens wordt. Vertrouwend op deze belofte ging in tot de vreugde van zijn Heer Dirk Lubach geboren 14 november 1897 overleden 29 november 1980. Gedurende meer dan 60 jaar mijn geliefde man. Voor ons kinderen, klein- èn achterklein kinderen een goede, zorgzame vader, groot- en overgrootvader. Heerenveen, 29 november 1980 Kattebos 50 Tj. Lubach-Klijnsma Beverwijk: A. Lubach J. Norbruis Den Dolder: F. Lubach H. E. Ziel Sneek: J. J. Lubach G. de Leeuw Klein- en achterkleinkinderen Geen bloemen Geen toespraken De overledene ligt opgebaard in de aula van het ziekenhuis „De Tjongerschans", te Heeren veen. Gelegenheid tot condoleren aldaar dins dag 2 december 1980, 's middags van 15 00- 15.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 3 december 1980, om 10.00 uur in het crematorium te Goutum. „Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van den Here." Psalm 121 en 2A Ten gevolge van een droevig ongeval nam de Here tot Zich mijn geliefde pappa, mijn gelief de vriend, mijn lieve zoon, onze broer,zwager en oom Lijsbertus de Mooij op de leeftijd van 30 jaar. Rijnsburg: Martino de Mooij Hellen van der Veen P. de Mocij-Cederhout H. de Mooij IJ. de Mooij-de Vreugd G. van der Spijk-de Mooij C. van der Spijk Oegstgeest: H. Driebergen-de Mooij Joh. Driebergen Rijnsburg: M. van den Eijkel-de Mooij J. van den Eijkel Katwijk a.d. Rijn: D. A. de Mooij N. J. de Mooij-Ravensbergen Valkenburg (Z.H.): J. W. de Vries-de Mooij C. J. de Vries Rijnsburg: A. D. de Mooij J. M. de Mooij-Hogewoning R. de Mooij-de Boer Alphen a.d. Rijn: P. Strumpel-de Mooij E. L. H. Strumpel Rijnsburg: C. Heemskerk-de Mooij J. Heemskerk neven en nichten 2231 CF Rijnsburg, 29 november 1980 Sandtlaan 72. De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum Smidstraat 68', Rijnsburg, alwaar gele genheid zal zijn tot condoleren dinsdagavond van 7.30-9.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden woensdag 3 december a.s. om 2 uur n.m. in de Geref. Immanuëlkerk aan de Kerk straat te Rijnsburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats van de Ge ref. Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg. .In haar Heer ontslapen, onze lieve moeder en grootmoeder Johanna Hendrika Gerharda Wissels weduwe van Dirk van der Poort Jzn. Zij mocht 85 jaar worden. Nieuw-Vennep: A. J. H. van der Poort D. H. van der Poort-Muys Ineke, Hannie, Dirk Hellevoetsluis: H.H. Porte-Van der Poort W. Porte Dirkwillem, Robert, Erwin Rotterdam, 28 november 1980 „De Mathenesser Bogert" Franselaan 110 Correspondentieadres: Binderstraat 28 2151 BK Nieuw-Vennep Geen bloemen-geen toespraken Op woensdag 3 december zal om 11.45 uur in „Pe Mathenesser Bogert", een korte dienst géhouden worden, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden omstreeks 12.50 uur op de algemene begraafplaats „Croos- wijk". Gelegenheid tot condoleren uitsluitend voor de dienst in „De Mathenesser Bogert" vanaf 11.00 uur. De Heer is mijn Herder Bij al ons familieverdriet ontviel ons nu onze oudste zuster, schoonzuster en tante Johanna Hendrika Gerharda van der Poort-Wissels in de leeftijd van 85 jaar Rotterdam: H. van der Poort-Wissels Rotterdam: C. H. van der Poort-Nijman Ermelo: F. P. van der Poort nichten en neven 28 november 1980 -» Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze neef Machiel van Zegeren Moge de Here onze God Ali, Dirk en de kinde ren troosten en sterken. Familie Meilof Ooms, tantes, neven en nichten 28 november 1980. Heden overleed Ida Wilhelmina Vrolijk-de Roo op de leeftijd van 82 jaar Uit aller naam: J. P. Vrolijk 27 november 1980 Mient 394 2564 LN 's-Gravenhage Geen bezoek aan huis Geen bloemen De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis „Bronovo", Bronovolaan 9. Bezoek maandag van 13.30-15.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 2 deqember om 11 uur in de aula van het crema torium „Ockenburgh", Ockenburghstraat 21 te 's-Gravenhage-Loosduinen, waarna de crema tie aldaar plaatsvindt. Heden werd door de Heer tot Zich genomen onze innig geliefde dochter, zuster, schoonzus ter en tante Map. Weenink-van den Engel op de leeftijd van 58 jaar Rotterdam H. van den Engel W. van den Engel-Knol Rotterdam C. H. van den Engel I. Hiemcke Ospel (L) C. Geenen-van den Engel J. H. M. Geenen en neven en nichten 27 november 1980 Want na de dood is 't leven mij bereid; God neemt mij op in Zijn heerlijkheid. Na een zorgzaam leven nam de Here onver wacht uit de familiekring weg onze lieve moe der, grootmoeder en overgrootmoeder Ida Hamster sinds 1966 weduwe van Jannes Willem Bos. Zij werd 78 jaar. Wagenborgen, 29 november 1980 Toronto: Martha en Gerard Cook-Bos Chicago: Bernhard en Wil ma Bos-Broeze Bennekom: Corrie van Voorst-Bos Finsterwolde: Annie en Goos Boven-Bos Wagenborgen: Onno en Aafke Bos-Ridder Wagenborgen: Ida en Marten Bosma-Bos kleinkinderen en achterkleinkin deren De begrafenis vindt plaats op donderdag 4 december om 14.30 uur, voorafgegaan door een rouwdienst die begint om 13.45 uur in de aula van Menterne te Wagenborgen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren. Correspondentie-adres: H. Bos de Hoogte 53 9945 RW Wagenborgen. „Mijn tijden zijn in Uw hand" Samen op weg naar huis, na een fijne avond. Nu samen thuis bij God. Door een droevig ongeval zijn uit onze familiekringen heengegaan onze lieve Karin Post 20 jaar W. Post-van Holstein Theo en Thea, Linda Nico en Bernadette Gerard en Jacqueline n Henk Otten 24 jaar R. Otten A. Otten-Blokzijl Roel en Ineke, Melanie, Jeroen, Karin en Klaas, Raphaël, Christiaan Ank en Joop, Vincent Dikky en Rinse, Arjan Elly Arend Naaldwijk, 29 november 1980 Cath. van Abbenbroekstraat 18 Fred. Hendrikstraat 16 Voor Karin en Henk is er een avondwake in de St. Adrianus- kerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk op woensdag 3 december om 19.00 uur. De uitvaartdienst voor hen samen wordt gehouden op donderdag 4 december om 13.30 uur in de „Ontmoetings- kerk", Anjerlaan 47 te Naaldwijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats, Geestweg te Naaldwijk. Gelegenheid tot condoleren na de avondwake in de St. Adrianuskerk en na de begrafenis in de zaal van de „Ont- moetingskerk". Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze dierbare vrienden Henk Otten Karin Post Moge God hun familie met kracht ondersteu- nen om dit leed te dragen. Hun vrienden: Frans, Henk, Henri, Lieke, Cent, Joke, Dick, Willy, Ad, Erna, Irene, Jan, Marita, Tjeerd en Ineke Psalm 36:10 onberijmd In vol geloofsvertrouwen is heden onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder Edina Johanna Cusiel geboren 26 mei 1908 Groningen, 28 november 1980 Beukenlaan 51 Berthe Aafke Houwen-Zwama Deddo Jan Houwen Sabine Edina Anne-Paul Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaartcen trum „Algemeen Belang", Esdoornlaan 187, wijk Selwerd, Groningen. Bezoek op maandagavond van 7-8 uur. Er zal een rouwdienst worden gehouden in aula 1 van het crematorium te Groningen op dinsdag 2 december 1980 om 2 uur, waarna de crematie zal plaatshebben. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren. 'k Zal altijd op de bergtop willen toeven, ontheven aan wat laag is en gemeen, gevrijwaard van hetgeen mij moet bedroeven en wat mij eenzaam zijn doet en alleen, 'k Zal graag iets van de hemel willen proeven en God aanwezig weten om mij heen; 'k zal helse machten kunnen overtroeven, wanneer Hij mij in heerlijkheid verscheen. Maar ach, het zal mij altijd weer benauwen, als ik omgeven ben door donkerheid waarin geen sprake zijn kan van aan schouwen. Ik moet me heen geloven door de tijd, voortdurend mij zo blijven toevertrouwen aan dat wat God in gunst heeft toegezeid. Uit: „Zo Gezegd" Gerard C. Ruissen Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze papa en opa Gerard Cornells Ruissen in leven Hervormd Predikant te Oosterwolde op de leeftijd van 64 jaar. Oosterwolde: Corrie Ruissen-Boogaard Assen: Leo en Rita Dokkum: Mieke en Jack Noëlle, Wilger en Jasper Julianadorp: Dick en Sietske Oosterwolde: Kees en Augustina Martij n Winsum: Gerard en Woppie Tessa Zeist: Rien en Yvonne Loes en Jos Oosterwolde: Jan Oosterwolde, 24 november 1980 Prinsenstraat 7. Papa is opgebaard in de aula, Kuipenstreek 8 te Oosterwolde. Gelegenheid tot condoleren op maandag 1 de cember a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in de aula De rouwdienst zal plaatsvinden op dinsdag morgen 2 december a.s. om 10.00 uur in de Hervormde Kerk, Wemeweg 2 te Oosterwolde, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden. Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank te Zutphen d.d. 20 november 1980 is in staat van faillissement ver klaard Hendrikus Josefus Althoff, zaakdoende onder de naam Fa. H. J. Althoff Bouw afwerking, gevestigd te Lo- chem aan de Fr. Ballochilaan 29. Tot rechter-commissaris werd benoemd Mr. F. B. Fal- kena. Ondergetekende werd benoemd tot curator. Mr J. H. H Misdorp Postbus 132, 7240 AC Lochem. ^AKËNFLITSE^ Nicol a as-idee boni" Enorme sortering korte en lange BONTMANTELS Speciale zeer lage kadoprijzenü Met garantie. Desgew zeer soepele kredietser vice. De Bontkoning, Hoogstraat 97. Rotterdam-C. tel 010- 117 117 Bij koop reisgeld binnen geh. Ned. v. 2 pers. terug. 28 november en 2-3-4 december tot 21 uur geopend. Onze VUREN WANDSCHROOT- JES 1 7 cm zijn zonder kwast gaatjes en van speciaal uitgezocht mooi hout Nu voor een afhaalpnjs van 1,08 per meier. Reeds 45 iaar de grootste hout speciaal zaak van Rotterdam WESTERHOUTHANDEL. Cath. Beersmansstraat. Tel. 258888- 764046. BONTMANTELS'BONTMAN TELS! 11 Nu extra St. Nicolaas- aanb.edingen bij Het Bontpaleis: vergelijkbaar goedkoper' Volle ga rantie. Credietservice mogelijk. Het Bontpaleis. Hoogstraat 153 (voetgangersgebied). Rotterdam- C.. tel 010-143337 Reisgeld v. 2 pers vanuit geh. Ned. bij aankoop terug Koopavonden 28 novem ber en 2-3-4 december tot 21 uur geopend MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13.45 UUR IN ONS BEZIT ZUN. 1100.000.- postgironummer t 75.000.- postgironummer f 50.000.- postgironummer 1 25 000.- postgironummer f 25.000.- postgironummer f 25.000.- postgironummer f 10.000.-postgironummer f 10.000.- postgironummer f 10.000.- postgironummer f 10.000.-postgironummer f 10.000.- postgironummer f 10.000.-postgironummer f 10.000.- postgironummer 1 10.000.-postgironummer f 10.000.- postgironummer I 10.000.- postgironummer 1 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer f 5.000.- posigironummer I 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer I 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer f 5.000.- postgironummer f 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 1.000.- op eindcijfers 1.000.- op eindcijfers 200.- op eindci|fers 100.- op eindcijfers 60.- op eindcijfers 10.- op eindcijfer De post is weer onderweg. Met zo'n 3 miljoen aan prijzen. Naar circa 130.000 winnaars uit de giroloterij. Naar misschien? Wat... speelt u nog altijd niet mee? Daar kunt u wat aan doen. Stuur meteen de machtiging in. Dan wordt uw gironummer uw lotnummer Elke 2 maanden speelt u meeZo'n 5 weken voor iedere trekking wordt automatisch een tientje van uw postgirorekening afgeschreven. Notaris mr. M.J.Meijer te Amsterdam trekt 6 keer per jaar de prijsbepalende gironummers. Binnen één week na de bekendmaking worden de prijzen overgemaakt op de postgirorekeningen van de winnaars. Alleen gironummers van deelnemers loten mee. Prijswinnaars behoeven zich niet te melden. Vul de machtiging volledig in en stuur 'm in een envelop zonder postzegel naar SUFA Antwoordnummer 2020,3000 VB Rotterdam. Heeft u nog geen postgirorekening?Schrijf naar 't zeilde adres en SUFA zorgt er dan in samenwerking met de Postcheque- en Girodienst voor dat ook u een postgirorekening krijgt. Prijzen boven 11.000 - zijn belastbaar met 25% kansspelbelasting. Deze loterij werd goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nummer L.0.700/088/ 207. d.d. 9-11 1971De baten zijn bestemd voor de Stichting Algemene Loterij Nederland te 's Gravehage ten behoeve van maatschappelijk werk, volksgezondheid en cultuur. Informatie verkrijgbaar bij: SUFA, Zomerhofstraat 68, 3032 CM Rotterdam. Voor 'n tientje verandert uw gironummer in een lotnummer. MACHTIGING POSTCHEQUE- EN GIRODIENST De ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA. Zomerhofstraat 68. Rotterdam, houder van postgirorekeningnummer 210700. om van zijn onder- vermelde postgirorekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden te doen afschrijven f 10 - wegens abonnement op de loterij 'uw girorekening nummer is uw lotnummer'. •Gaarne uw pi vermelden. ning Stichting Algemene Loterij Nederland Houder van postrekening nr.* INVULLEN MET BLOKLETTERS Postcode/Plaats: de19 Handtekening: BENT U REEDS ABONNEE. DAN DEZE BON NIET INZENDEN kochten een enorme partij MEUBELSTOFFEN van FAILLIETE FABRIEK. Echte velours poolweefsels die normaal erg duur zijn. Tevens zware, wollen, draion en katoen-weef stoffen in aparte en mooie kleuren. Alle 130—150 br. DH verkoopt dit alles voor een heel gekke NOOIT GEHOORDE PRIJS VAN 9,95 P. MTR. Zoek de mooiste eruit. Uitstekend te gebruiken als zware overgordijnen tegen de kou. ZOLANG OE VOORRAAD STREKT ook nog enkele zware canvas caravan-stoffen. 150 br. voor 6.85. Komt u vlug. VOON MENSEN MET GOEDE SMAAK W.OE ZWUGERL.111 DEN HAAG TEL 070*54.20.30 d*r 0-5.45 uur: maand. 1*3.40 uur. Hou¥JTj In Jezus ontslapen onze innig geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Maria Maan weduwe van Abraham Boon op de gezegende leeftijd van 84 jaar. Ps. 146 5 (ongerijmd) Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere, zijn God. Leersum: N. Bax-Boon J. L. Bax Heemstede: J. Boon H. B. Boon-Boeijinga Zandvoort: B. Boon P. Boon-Hart Wezep: A. Rijper-Boon J. G. C. Rijper Haarlem: M. Hazekamp-Boon D. Hazekamp Soest: Ch. Spoelstra-Boon L. J. Spoelstra Kleinkinderen en achterkleinkinderen Soest, 29 november 1980. „Honsbergen", Wiardi Bcckmanstraat 187. Correspondentie-adres: Heideweg 48, Soest. Liever geen bloemen De overledene is opgebaard in één der rouwka mers van het ziekenhuis „Zonnegloren", Soes- terbergsestraat 125, Soest. Gelegenheid tot condoleren aldaar dinsdag 2 december a.s., van 19.30-20.00 uur. De rouwdienst zal D.V plaatshebben woens dag 3 december a.s., om 11.30 uur, in de aula van het ziekenhuis „Zonnegloren", waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de Al gemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest, om 12.30 uur. LON ikke loev De 2: bond 46 vi proct van ment loont sen a de eli Jven c dan t ring I de af bir Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen. SIRE Rjblicahe aangeboden door du blad in samenwerking mei de Snchiing Ideële Reclame Zat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14