Amsterdam draait op =)or beloften Wiegel' Zijn de ko ersrisico s van effecten utegroot geworden? 10,43% SHEAFFER Vakbeweging overlegt vanjiaag met twee ministers over AVEBE kennis m rijdende trein Personeelschefs lopen stuk op spanningen De NMB biedtu eenbijzonder veilige beleggingsvorm. an( se LE Rapport: grote onvrede in de landmacht Ubfdstad wil meer geld voor politie -Kamerleden: 3hekl iets tegen slecht d Amsterdam Hoop op 'heroverweging' Ziener houdt toespraak Vijftig koeien dood Machinist raakt buiten bij boerderij brand i j j »r»H kloosheid bij ndheidszorg ~"imt sterk toe Schippersbonden: geen duwvaart met zes bakken Wiegel wil snel meer deeltijdbanen bij overheid De NMB denkt met u mee. 28 NOVEMBER 1960 BINNENLAND TROUW/KWARTET H S 5 Of ?n de De zich ericht -i-ne: en kai t )E (ANP) De onvrede in de Ijke Landmacht is groot. Dat nclusie van een tot dusver •houden rapport van de af- jragswetenschappen van de personeel Koninklijke Land- ij een groot aantal militai- ,at volgens het rapport een voel van onbehagen en dat t gevaar in dat de motivatie mgetast door gevoelens van heid en gelatenheid. Een ;g zal kunnen zijn dat de it met een groot verloop zal •econfronteerd en met een te mbod van toekomstige hoge- {gevende functionarissen, apport wordt aangedrongen jswijzigingen Oorzaken van ^•mende stress en het toene- rloop zijn zowel bij onderoffi- s officieren het (ovenplaat- de slechte perspectieven ;r biedt; de geringe mate- [imlddelen. het probleem van nschap in de werksitua- 689 «nl 3U( tie, voorschriften en opleiding en het gebrekkige informatiebeleid. Nauw met het rapport te maken heeft het „voldoenlngsonderzoekdat bij enkele onderdelen van de landmacht is gehouden. Tijdens het eind oktober gehouden defensiedebat in de Tweede Kamer zei minister De Geus van defensie daarover dat dit onderzoek als een voor-onderzoek moet worden gezien. De resultaten van het vooronderzoek spreken echter duidelijke taal. Op de vraag of in sommige gevallen van atoomwapens gebruik mag worden gemaakt antwoordde 48,3 procent ontkennend, 16,1 staat er neutraal tegenover. BIJ de officieren zijn deze percentages respectievelijk 8,2 en 10,2. Bij de onderofficieren 25 en 21,7, en bij de korporaals en soldaten 65,1 en 15,4. Van de burgers, die bij de landmacht werken, is 57,1 procent tegen en stelt 21,4 procent zich neu traal op. Op de vraag of soms chemi- che strijdmiddelen mogen worden ge bruikt zegt 50,8 procent van de mili tairen ln de landmacht nee. Neder land moet ln de NAVO blijven vindt 88,3 procent van de bij de proefen- quête ondervraagden, 6,2 procent vindt van niet Een woordvoerder van het ministerie van defensie heeft gisteravond ver klaard het rapport niet representatief te vinden voor de gevoelens binnen de landmacht. De driehonderd mili-, talren die zijn ondervraagd, waren tijdens de enquête allen in opleiding en daarom niet de geschikte figuren om de mening van de landmacht bij te pellen, aldus de woordvoerder. onzer verslaggevers DAM Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben kritiek op minister van binnenlandse zaken, omdat die in de media roept dat hij zoveel doet voor de politie dat hij erbij zegt dat hij het daarvoor benodigde geld terugpakt van de politie. S| icht staat ln de toellchUng op !j rrdamse gemeentebegroting 11. die gisteren is gepubli- aarin kritiseert het Amster- bUege het gehele kabinet om- oei: egrotingsproblemen van het aatS' ïgenuanceerd" worden afge- op de gemeenten. Daarbij •w W ünister Wiegel wel een „du- 1-205 loofdrol". menen burgemees- ethouders van de hoofdstad ^sterdamse korps telt 3.158 ilsleden en kost volgend Jaar de begroting 260 miljoen en van de Amsterdamse ge >olitie zijn al jaren hpger dan Dedingen die het Rijk daar- pft, hoewel die kosten eigen- e.O ieel gedekt zouden moeten door uitkeringen van het 1976 moest de gemeente al oen gulden bijpassen voor de Voor volgend Jaar schatten eester en wethouders dat zelf tekort op bijna 25 miljoen Dit betekent dat de gemeente geld kan uitgeven aan andere ikeiijk zaken Het college dit bijpassen uit de gemeente- 16. onzer verslaggevers QÉAAG Drie CDA-Kamerle- - üjbben verscheidene bewlndslie- jd wat te doen tegen het beeld dat Japanners zouden van Amsterdam. Toeristen in Amsterdam niet meer vel- k straat kunnen. Dat zou het "VA e ministerie van buitenlandse héb bon laten weten aan relsor- .'ers Van Muiden, Faber en •Van Essen hebben staats- irts Hazekamp (toeirsme) en de ïrs Wiegel (binnenlandse za te Ruiter (Justitie) en Van der (buitenlandse zaken) ge- iets te ondernemen tegen de nde onveiligheid van Amster- i tegen het slechte beeld van idam ln het buitenland. lijke financiën een „oneigenlijke" fi nanciering van de poliUe. Tweede aanval Burgemeester Polak van Amster dam, die vorige maand ook al scherpe kritiek leverde op minister Wiegel we gens diens uitspraken over Polaks openbare orde-beleld, doet nu weer een aanval op de minister van bin nenlandse zaken. „Weliswaar treedt de minister regelmatig ln de publici teit met de mededeling dat hij extra bedragen heeft uitgetrokken voor het verbeteren van de materiële positie van de poliUe. maar de minister laat daarbij de mededeling achterwege, dat deze 'extra' middelen worden ge kort op het totale, voor de gemeente politie beschikbare budget", aldus de toelichting op de Amsterdamse be groting. Het college wil zo mogelijk vla een actie van de vier grote steden ln het geweer komen tegen het beleid van Wiegel Arrestatieteams Om financiële redenen zal Amster dam geen arrestatieteam vormen voor aanhoudingen van gevaarlijke criminelen, als minister Wiegel niet met voldoende geld over de brug komt Oprichting en uitrusting van een dergelijk team zouden ruim één miljoen gulden kosten. Wiegel heeft een vergoeding toegezegd van slechts 240.000 gulden waarvan tweederde eenmalig. Minister Wiegel had de ge meente eind vorig Jaar de vorming van een eigen arrestatieteam min of meer opgedrongen door mee te delen dat de hoofdstad ln het vervolg geen beroep meer zou kunnen doen op het team van de Rijkspolitie. Criminaliteit De geregistreerde criminaliteit in Amsterdam, die verscheidene Jaren op een gelijk niveau ls gebleven, ver toont dit Jaar weer een duidelijke stijging. Het gaat daarbij vooral om de zogenoemde kleine criminaliteit, zoals diefstallen uit auto's, straatroof en zakkenrollerij. In 1979 werd aan gifte gedaan van 15.416 diefstallen uit auto's. In de eerste tien maanden van dit Jaar werd dat aantal al met dui zend aangiften overtroffen tot 16.496. Van het aantal gepakte daders van autodiefstallen bleek ruim negentig procent verslaafd te zijn aan heroïne. Het aantal aanhoudingen wegens overtreding van de Opiumwet be droeg vorig Jaar 1.769. Voor dit Jaar wordt eenzelfde aantal verwacht Van een onzer verslaggevers VEENDAM De vakbeweging heeft vandaag een gesprek met de minister Albeda (sociale zaken) en Braks (landbouw) over het saneringsplan van de aardappelzetmeelcoöperatle AVEBE. Tijdens het Russell-tribunaal kwam gisteren de zaak van de Hopi- Indianen uit Ilotevilla (Arizona) aan de orde. Centraal in deze zaak staan de zogeheten stamraden die volgens de Hopi-Indianen een instru ment van de Amerikaanse regering vormen, om projecten in de reserva ten zoals uranium en kolenwinning door te drukken. Poto: De ziener Titus Popewa Romayumtewa. De kaderleden die enkele AVEBE- gebouwen hebben bezet, putten hier uit de hoop dat hun doel. opschorting en heroverweging van dit plan. tot de mogelijkheden behoort. „De regering kan het niet maken ons hetzelfde mee te delen als eind oktober. Het zou belachelijk zijn ons daarvoor naar Den Haag te laten komen," aldus Kommer de Knegt van de Industrie bond FNV. De hoop van de bezetters is ook ge voed door opmerkingen van het Ka merlid A. Voortman (PvdA). Deze heeft de Indruk „dat er Iets aan het schuiven ls," liet hij gisteren weten op een manifestatie ln Ter Apelka- naal. Verder heeft WD-Kamerlld Waalkens hier gisteren tegen een de legatie van het gemeentebestuur van Veendam gezegd zich hard te zullen maken voor uitstel van de beslissing tot 15 maart volgend Jaar. Als de WD 'omgaat, zou dat betekenen dat er een meerderheid ln de Kamer ls voor een heroverweging van de sanering. Volgens de huidige opzet zullen zes van de tien fabrieken en achthonderd arbeidsplaatsen verloren gaan. Of de WD ook doorzet als coalitiepartner CDA blijft tegenspartelen, ls overi gens een andere vraag. Tot nu toe heeft deze partij geen tekenen ver toond van standpunt te willen veran deren. Jan Cuperus van de FNV zei gisteren overigens dat geen genoegen kan worden genomen met uitstel van en kele weken. Walter Kruize van de Industriebond CNV vond dat er vol doende tijd moet zijn om een sociaal verantwoord plan op te zetten, in 'plaats van het huidige plan, dat vol gens hem in een achternamiddag ln elkaar lijkt te zijn geflanst. „De streefdatum is van secundair be lang." Vooral van de zijde van het CNV toonde men zich gisteren ulter- ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen stellen momenteel een uitgebreid onderzoek ln naar de omstandigheden die er toe hebben geleld dat zaterdagochtend vroeg een treinmachi nist uit Hengelo door het ontstaan van koolmonoxyde bewus teloos ls geraakt. JIRNSUM (ANP) Vijftig koelen zijn gisterochtend bij een boerderij- brand ln het Friese Jirnsum omgeko men De bewoners van de boerderij konden zich ternauwernood ln veilig heid stellen. De poliUe sluit brand stichting niet uit. ELKE SHEAFFER SCHRIJFT ZO GOED ALS HIJ ERUIT ZIET. SHEAFFER EATON IiMI.M.'I Informatie: 070-836304 De man reed zaterdag even na zessen vlakbij het station van Borne in een locomotief toen hij buiten kennis raakte en van zijn bestuurdersstoel viel. Vanuit het station in Brone ging men op onderzoek uit omdat de loco motief tot stilstand was gekomen op een daartoe ongebruikelijke plek. Op het moment dat de machinist viel en zijn voet van de pedaal haalde werd de zogeheten dodemansknop inge schakeld, die de locomoUef deed stil staan. Een tweede machinist, die op zich nam de locomotief verder naar Em- mze sociaal-economische re- Het aantal aanvragen om fr-ultkering in de gezondhelds- Üjnssector is vorig Jaar sterk men In vergelijking met 1978 It aantal met dertig procent, ang van de werkloosheid ln tr bedroeg in 1979 gemld- personen. it ln het jaarverslag over 1979 Tiedrijfsvereniglng voor de ge ld, geestelijke en maatschap- belangen Volgens de bedrijfs- fing is de toename van het werklozen onder meer toe te DEVfren aan een zuiniger subsidie- van de overheid, waardoor ar ia a tsen verloren gingen. Jaarverslag uit de bedrljfsvere- verder haar ongenoegen over te tijd waarbinnen ingrijpende Ingen in de sociale wetgeving werd moeten worden. Er wordt, de bedrijfsvereniging, de ult- Jsorganen te weinig UJd gela- n zich op die wijzigingen vol- voor te bereiden. Zo ontbra- s Ij de herziening van de Algeme- beldsongeschiktheids Wet tal Itvoeringsbesluiten, terwijl de i wet wel per 1 januari 1980 net de wijzigingen zelf ls de tsvereniglng niet erg gelukkig, «ken de sociale verzekeringen er )U*|doorzichtiger op. Integendeel. Ie verzekerde wordt het steeds Van onze sociaal-economische re dactie UTRECHT Tien procent van de Nederlandse personeelsfuncUona- rissen geeft zijn baan op wegens ziekte of spanningen. Een kwart van de personeelschefs stopt naar aanleiding van ruzies over het so ciaal beleid of door ongeschikt heid. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld door de Nijmeegse psy chologen drs W. van Beers en dra A. van Bastelaer. beiden van de „8tress Research Group" van de katholieke Universiteit ln Nijme- gen. De onderzoekers concluderen dat de personeelsfunctionaris tus sen verschillende belangen, doel einden en wensen moet bemidde len. Daarbij ls zijn poslUe ten op zichte van de ondernemingsraad en ten opzichte van het manage ment onduidelijk. De bemiddeling kan nimmer tot volle tevreden heid van beide partijen geschie den en blijft bovendien een contl- nu, onvoltooid probleem. HIJ moet op een bepaald ogenblik kiezen wat Juist en rechtvaardig is. maar daarbij ontkomt hij er niet aan partij te kiezen, zich met bepaalde belangen te vereenzelvigen. De personeelsfunctionaris ervaart het als pijnlijk dat de werknemers hem vooral zien als een vertegen woordiger van de ondernemings leiding iets wat hij zelf veelal niet zo ziet. Er ls ook sprake van een soort eenzaamheid op het werk door een gebrek aan sociale steun. Ondanks de vrije zware wis sel die het werk op hen trekt, blijkt het merendeel van de perso neelsfunctionarissen toch tevre den met het werk. Een aantal van hen beschouwt het zelfs als een hobby. Ook over het salaris wordt niet geklaagd. men te rijden, kreeg onderweg last van hoofdpijn. Toen kwam de oor zaak van het gebeuren aan het licht. Rook De flauwgevallen machinist, die kor te tijd in een ziekenhuis ls opgeno men, maar nu weer helemaal ln orde ls, heeft verklaard dat hij zaterdag ochtend problemen met de locomo tief heeft gehad. Nadat hij een defec te schakelaar had gerepareerd sloeg de dieselmotor uiteindelijk aan. Daarbij kwam de nodige rook vrij. De locomotief maakt deel uit van de serie van honderdvijftig locomotie ven die ln de tweede helft van de Jaren vijftig ten behoeve van het goe derenvervoer door een Nederlandse/ Franse combinatie zijn gebouwd. Op het ogenblik zijn er nog honderdne gentien van in gebruik, die echter volgens een NS-woordvoerder langza merhand aan vervanging toe zijn. De locomotieven worden regelmatig ge controleerd en zijn dan ook volledig betrouwbaar. Onlangs was de loco motief. waarmee het ongeluk ls ge beurd nog ln de revisie geweest ea daarbij ook met een schoonmaak middel behandeld. Nagegaan wordt of daar mogelijk de oorzaak van het gebeuren moet worden gezocht. mate teleurgesteld over het wegblij ven van CDA-Kamerleden. De door FNV en CNV gesteunde bezetters hadden vier ministers en alle Kamer leden uitgenodigd voor de manifesta tie. Van de ministers kwam er geen één en het aantal Kamerleden be perkte zich tot twee, allebei van de PvdA. Het CDA heeft uitdrukkelijk gezegd dat het niet naar het Noorden wil worden gedirigeerd onder druk van een bezetting. Vierde dag Inmiddels is de bezetting van de ge bouwen van AVEBE zijn vierde dag ingegaan. Wat er verder gebeurt hangt vooral af van het gesprek van middag met de ministers. De directie heeft de bezetters per brief gesom meerd de gebouwen weer vrij te ge ven. De vakbonden zien dit echter als een formaliteit om zich juridisch in te dekken. „We krijgen verder alle me dewerking van de directia" Morgenmiddag wordt er in Veendam een grote demonstratie gehouden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Federatie van Schippersbonden voelt niets voor de Invoering van een duwvaart met zes bakken. Volgens de federatie levert' de vierbaks-duwvaart, vooral bij on gunstige vaaromstandigheden, al ge vaar genoeg op.. Het ministerie van verkeer en watèt- staat stelt momenteel een onderzoek in naar de mogelijke Invoering Vfin duweenheden met zes bakken, maar stelt zich vooralsnog uit veiligheids overwegingen terughoudend op. De gemeente Rotterdam is een voorstan der van de zesbaksduwvaart. Belang rijk argument voor de gemeente is de verwachte versterking van de positie van de Rotterdamse haven. De federatie ls juist bang voor ver zwakking van de concurrentiepositie. Volgens de federatie zullen de reistij den langer worden, hetgeen weer zal lelden tot hogere tarieven. De duwvaart verzorgt bijna een derde van het totale transport op de Rijp. De federatie gelooft dat dit zal toene men, maar meent ook dat er voldoen de vervoer zal blijven dat goedkoper per binnenvaartschip dan met duw- konvooien gedaan kan worden. Bij de federatie ls de helft van de georgani seerde ondernemers in de binnen vaart aangesloten. Van onze soc. econ. redactie DEN HAAG Minister Wiegel (bin nenlandse zaken) wil het scheppen van deeltijdbanen bij de overheid volgend Jaar stimuleren met een sub sidieregeling. Een ontwerp-regeling is in de maak, en van Wiegel mag die op 1 Januari al ingaan. Wiegel zei dit gisteren in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het ls „volstrekt onjuist" als zou de minister het bevorderen van deeltijd banen bij de overheid stoppen van wege de becijferde kosten, aldus Wie- geL Er zijn thans bij de overheid minder deeltijdbanen dan in het be drijfsleven. Wiegel wil die achter stand in tien Jaar inlopen, en dat kost 14,4 miljoen gulden. „Er is geen spra ke van een aarzelend beleid," aldus de minister. ADVERTENTIE IDENBURQ (ANP) De 39- 1J J EIJkemans uit Geldermal- gisterochtend om het leven J?en door een verkeersongeval ln Wenburg (gem. Neerljnen). Vol de politie reed de man met zijn |öoor onverklaarbare oorzaak ln JHbocht van de weg rechtdoor, Pa hij tegen een boom tot stil- T» kwam. Als u denkt over beleggen, dan vraagt u zich misschien af hoe het L met de koersrisico's zit Logisch. Door het koersverloop kunnen grote of kleine schommelingen, zowel positief als negatief, ontstaan. Indien u verzekerd wilt zijn van een goed rendement zonder deze fluctuaties dan heeft de NMB een prima alternatief. de dag van storting een looptijd van 5 jaar. Maar u kunt eerder over uw geld beschik ken. In zo'n geval brengen wij u een gelei delijk afnemende retourrente in rekening. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat u meer informatie wilt over deze bij zonder veilige beleggingsvorm. Kom eens langs bij één van de meer dan 470 NMB kantoren of vraag meer informatie aan met onderstaande coupon. Doen! De NMB Kapitaalmarkt- Renterekening U maakt een hoog rendement en uw geld blijft dagelijks opvraagbaar. De rente is gegarandeerd een half pro cent hoger dan de gemiddelde rente op een aantal aflosbare Staatsleningen. De rentevergoeding wordtmaandelijks aangepast. Er zijn geen kosten aan verbondea De rente komt jaarlijks beschikbaar. Rente voor de maand december. U loopt geen koersrisico's over de be legde bedragen. Ter volledigheid nog even dit. Elk be drag dat u op de rekening stort, heeft vanaf Informatie-coupon. Ik wil graag meer weten over de NMB Kapitaalmarkt-Rente rekening. Stuurt u mij meer informatie. Naam:Straat: Postcode: Plaats:. In een envelop zonder postzegel opsturen aan de NMB, Afdeling KMR/Retailbanking, Ant woordnummer 131,1000 PA Amsterdam. NEDERLANDSCHE M1DDENSTANDSBANK i TR-1 J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9