auCoaj\D(s)zBYZ Wetsontwerp voor besparing aardgas Personalia LADA - 9150 DE RESIDENTIE 941041 JE KAN ER OPWACHTEN. Trompgarage GARAGEBEDRIJF DE LELY ACCU'S Gevangenen India zwaar misharu i Den Haag I Welstandscommissie ZIN IN EEN WEEKBLAD? DEKRANT HELPT U BIJ UW KEUS. CNV-J parttime verpleeg kundigen voor de nachtdienst Gemeente 's-Gravenhage Euro Garage Zuinig autorijden wordt met de dag belangrijker Alleen daarom al is Honda zo'n goede keus. v/h B. SANDERS Specialist in autowiellagers tegen bijzonder lage prijzen AUTOMATERIAAL TON RIJSBERGEN b.v. Volkswagen en Audi onderhout Automobiel Maatschappij Wittebrug P.WAAGENAAR en ZN BMW BOMA B.V. BOVAC i 070-553231 Autobedrijf Leeuwenburgh Oen Haag BV fe.i roeweHo DE RESIDENTIE SATUT,s^rj VRIJDAG 28 NOVEMBER 1980 TROUWKWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Door rest- en afval warmte van industrie en elektrici teitscentrales met warmte-transport- netten naar ds huizen te brengen, kan uiteindelijk jaarlijks vijf miljard ku bieke meter aardgas voor verwar ming worden bespaard. De regering gaat „met kracht" een wetsontwerp voorbereiden dat het mogelijk maakt, deze besparingsmogelijkheid te gebruiken. Dit deelde minister Van Aardenne (economische zaken) giste ren aan de Tweede Kamer mee als regeringsstandpunt over het advies van de voorlopige Algemene energie- raad waarin de besparing wordt voor gerekend. Het gaat om een vorm van stadsver warming waarbij in de eerste plaats gebruik wordt gemaakt van warmte die bij de industrie nu in lucht of koelwater wordt geloosd omdat die op de betrokken temperatuur (110 graden celsius of hoger) ter plaatse niet bruikbaar is. De totaal mogelijke besparing bedraagt zes procent van ons energieverbruik, dus dat verdient serieuze aandacht, schrijft de ener- gieraad aan de minister ..Er zit wel een haar in de soep", licht voorzitter ir. A. P. Oele toe: besparende maatre gelen kosten wel geld. en dat is in een stagnerende economie schaars en duur. Het totaal van maatregelen vergt een berekende investering van 23 miljard gulden en dat wordt een kwestie van tientallen jaren. Daar tegenover staat 130.000 mensjaar ex tra werkgelegenheid. Minister Van Aardenne wijst de Ka mer erop dat er ook nog voor andere besparingsmaatregelen en voor de in troductie van kolen investeringen no dig zijn. waardoor het nodige kapi taal in de periode tot 2000 in totaal tachtig tot negentig miljard zal be dragen. Hij wil het wetsontwerp dat het gebruik van rest- en afvalwarmte organiseert, eind volgend Jaar klaar hebben. Legerkorps Generaal-majoor G. L. J Huyser (49) neemt op 1 mei aan staande het commando over het Eer ste Legerkorps over van luitenant- generaal A. W. T. Gijsbers. Hij is nu divisie-commandant. Uitgever Mr. E. Bloembergen legt op 1 januari het voorzitterschap van de raad van bestuur van de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven in NEW DELHI (DPA) Bij zeker veer tig mensen, die in voorlopige hechte nis zaten in dc Noordindiase staat Bihar, zouden de ogen zijn uitgesto ken. Politiemensen deden dit om te voorkomen dat zij zich nog eens aan crimineel gedrag schuldig zouden maken. Haarlem neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt opgevolgd door drs P. Emonds (57). die nu plaatsver vangend voorzitter is. Volgens „The Times of I j werkten politiemensen de de gevangenen met sterk pi scherpe voorwerpen. De prt de deelstaat toont zich n p geschokt door het bericht. niet uit dat de gevangenen a waren. Mochten ze blind v zijn. dan ziet hij geen 1 zaak terug te draaien. Inl. over plaatsingsmogel#1 ADV. EXPL. Dagblad Tir Parkstraat 22, tel. 070- SPREEKUURWIJZIGING Dr. D. J. Boet oogarts vanaf 1 december 1980 particulier spreek uur uitsluitend volgens afspraak. Groot Herloginnelaan 19. tel 459842. Ziekenfondsspreekuur ongewijzigd oogziekenhuis. Tel. 299150. Hofzichtlaan. Aantrekkelijke 2-kamerflat met c v -blokverw douche, lift, balkon, keuken, toilet etc. Afz. bergruimte. Gelegen nabij winkels en met zeer goede verbindingen, op gezellig punt (2e verd 105 000. Direct leeg te aanvaarden Inl. Makelaarskantoor Voorhoeve. Lange Kerkdam 10, Wassenaar. Ud N.B.M., tel. 01751-11337, b.g.g. 070-935754. De Welstandscommissie vergadert op donderdag 4 december 1980 om 13.30 uur, kamer 102 in het gebouw van Bouw- en Woningtoezicht Maurits- kade 9 (bereikbaar met de tramlijnen 7 en 8 en bus lijnen 4,5 en 22). De agenda vermeldt: Gelegenheid tot gebruik maken van spreekrecht. Notulen vergadering d.d. 27 november 1980. Kantorenbouw aan de Parkstraat 95-97 en Stad houderslaan tp.v. 92/Antonie Heinsiusstraat 1 It/m 11. en verder plannen voor de percelen: Rein 6-7, Venestraat 10, Adriaan Goekooplaan behorend bij nr. 10. Prins Beatrixlaan ongenum merd. naast nr 19. Johan van Oldenbarneveltlaan tp.v. 91 t/m 95. Nieuwe Parklaan t.p.v. 97. Dr. Lely- kade ong./Menmnckstraat ong./Koppelstokstraat It.py. 95, Bankastraat 149-151. Spui 3, Prins Hen drikstraat 55-2 t/m 6, Laakkade 80, Cyclaamstraat 6, Mechelsestraat 18. Sneeuwbalstraat 138A I Westduinweg 92, Eliasplein 2 en 7, Frederik Hen driklaan 161. Leyweg 683-685, Mijtensstraat 89. Aronskelkweg 140. De la Reyweg 436 t/m 520/ Kempstraat 180 t/m 194/1e Pietersburgstraat 1 It/m 79/Delagoastraat 67 t/m 77, Trompstraat 318, Paets van Troostwijkstraat nabij nr. 203. Schimmel- weg nabij 443 en nabij 361, Oude Haagweg nabij 653 en nabij 785, Oude Haagweg nabij 673. IDe ontwerpen liggen ter inzage bij de secretaris (Mauritskade 9, kamer 109) van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekrecht De behandeling van de bouwplannen geschiedt niet m het openbaar. Wanneer U echter iets wilt zeggen naar aanleiding van een van de onderwer pen bestaat hiervoor gelegenheid in het openbare gedeelte van de vergadering, tussen 13.30 en 14.00 uur. U kunt zich daarvoor opgeven tot uiter- Ilijk donderdag 4 december 1980,10.30 uur, bij de secretaris, tel. 469590, toestel 217, b.g.g toestel 145. onder vermelding van Uw naam en instelling namens welke U spreekt. Uw adres en het agenda- punt. Het aantal personen dat hieivan gebruik kan H maken bedraagt maximaal 6. De spreektijd be- I draagt maximaal 5 minuten. h Het verslag ligt vanaf maandag 15 december 1980 EK ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum. Jp iedereen leest de krant altijd en overal. SAMEN OP DE GOEDE WEG CtirixlHijk N.rtvm.uü V.ikwrin» t^ DE GEMEENTELIJKE DIENST VERPLEGING EN VERZORGING De Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging te 's-Gravenhage zoekt twee die voorshands zullen worden geplaatst in het verpleeg huis Het Strangeduin". In dit huis worden 106 somatisch-geriatrische zieken verpleegd. Benoeming geschiedt in de rang van maxi maal 1e verpleegkundige. Welvaartsvaste pensioenvoorziening (A B P.) Het dienstrooster luidt: 7 nachten per 14 dagen. Vereisten: - het staatsdiploma Ziekenverpleging A of AB; - ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in een verpleeghuis, strekt tot aanbeveling; - maximale leeftijd 45 jaar. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de direc trice, mevrouw J.C. Simon, Gevers Deynootweg 59 te Scheveningen, tel. 55.81.72. Uw schriftelijke sollicitatie - onder vermelding van GDW 066 - gelieve u te richten aan de Directeur vande^ Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging, Laan van Nieuw Oost Indië 14-16,2593 BT 's-Gravenhage. SINDS 1956 VAKKUNDIG OP HET GEBIED VAN LPG INSTALLATIES Landl Hartoch 1120.' Renzo Landl va 1120.- Tartarlnl1020.- Lovato a 920.- REP., PLAAT- en SPUITWERK DEN HAAG 070-858460 GARAGE KAN NOG WERK AANNEMEN Rem- en koppelingrevisie. 10 000 km-beurt. Reparaties aan alle merken auto s. ook Ameri kaanse Tevens plaat- en spuitwerk Na 18.0C uur tel. 01717-6240 8 ANOEN-ACCITS-SCHOKBRE KERS-UITLATEN V KOOPMANSSTRAAT 3 RIJSWIJK 7-H TEI. 070 981521 982254 autoverhuur/lease 600 auto's - bestelauto's en trucks AlVIITSUBISHId f l Ml I bUblbHI dealer voor Den Haag Trompstraat 276 - tel. 070- 60.78.00 NIEUW NIEUW NIEUW Bestelwagen verhuur Reinkenstfaat 51 Tel. 070-460315 Bv techn. handelsbur. Hofwijckstraat 28. Den Haag Tel. 070-885302 Voor al uw auto-artikelen en gereedschappen naar Gabrlël Metsustraat 11 (naast Groenoordhallen) Leiden. Teleloon: 071-143043. Complete ..grote beurt" pakketten voor slimme sleutelaars met een luchtfilter-clemcnt 1 met bougies V*A*G ORIGINELE met pakking voor de klepdeksel LJ? XL met bevestigingsmaterialen UNDERDELb] met contactpunten Voor 'n prima prijs te krijgen bij: Fahrenheitstraat 198, Den Haag AUTOMOBIELBEDRIJF Uw adres voor: in en verkoop van gebruikte automobielen Met 6 maanden volledige garantie zon der eigen risico Inruil-Financiering Voor informatie bel Showroom en werkplaats *2 070-55 70 09/54 5* I Heemraadstraat 191-193-205 Scheveninger uw BMW-dealer voor Den Haag e.o Namensestraat 57-75 Den Haag Telefoon 556547 De eerste In veiligheid j Kanaalwag 78 Dra Haag Peugeot-Porsche-Triumph verkoop nieuw en gebruikt verkoop Oude Boomgaardstraat 1. Den Haag. tel 453340 Slijkeinde 25. Den Haag. lel. 453340 Ruychaverstraat 1. Den Haag. tel. 502830 Dr. Lelykade 118 - Scheveningen Telefoon 070-547073, na 18 uur: 257601. LIDBOVAG Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00- 17.00 uur. zaterdags van 9.00-17.00 uur. UITLAATCENTER (gratis montage Hexo uitlaten) AUTOPOETSCENTRALE ALLE REPARATIES diverse merken auto's PLAAT- en SPUITWERK IN- en VERKOOP Nieuwe Rijn 106 Hoek Langestr. Lelden Tel. 071-120500-123140 net even sterker ook voor uw LADA-occasion 1 jaar garantie Tel. 070-850507-814211 GV-Autoradiateur« voor reparatie van uw ral leur. tevens verkoop i nieuwe radiateuren GV-RACING DEV Ff. Maelsonstraat 26 Den Haag. Tel 070-S4a Inl. over plaatsing ADV. EXPL Dagblad TROU9 °arkstraat 22 tel 070-46886' vragen naar Rob Poorter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8