Kabinet eind op streek met grondpolitiek ïouw Commentaar )ok de PvdA wil bij minimumloon onderscheid 'Eetlust van te dikke mensen heeft niets te maken met honger' ik ben een vrouw en besta niet Kamer wil ook laatste horde nemen |oor bescherming van koopkracht voet van foot onderduiker rookverbod reuzekracht BINNENLAND TROUW/KWARTET 5 idoorgrondelijk is vooralsnog ondoorgronde- welke principes van verdelende iivaardigheid het kabinet ertoe hen gebracht de belastingaftrek rente op hypotheken van eigen ingen af te schaffen voor be ien die de 540.000 gulden te 5n gaan. Waarom heeft het ka- I. die grens gemakshalve niet maar op één miljard gulden I, waar het in beide gevallen om astronomische bedragen die de begrippen van een nor sterveling verre te boven nboüi voordeel van het laatste getal is 'eer' cder geval dat niemand daar- vel' r zal worden getroffen en daar- 00gis is het kennelijk toch begonnen? is duidelijk, het principe-ak tes 5 tl is een slap aftreksel van een ng - die van meet af aan omringd is lang. eest met tal van onzuivere cle- n iten. Het begon eertijds al met coni jcharnaste aanval van vice-pre- k r Wiegel die in een beperking de rente-aftrek de onvervalste tnen meende te bespeuren van n' beginnende afbraak van het 'en< 11 woningbezit. ;chaj al vi en Eaat er daarentegen ir 'h, hts om belastingvoordelen te *s erken, die alleen voor de rijken ndoes weggelegd. De hoge inkomens aam fileren dubbel van de renteaf- o°rK Hun belastingvoordeel is het Jn: d Dtst en bovendien zijn zij alleen h°ud iaat om zulke hoge hypotheken ptei t sluiten. Om de gedachten te alen: een hypotheek van c .000 gulden kost bij de huidige f rentestand al gauw zo'n zes- izend gulden per jaar. Zelfs na to, jrenteaftrek is daarom met de >t 'we nciering alleen al zo'n dertig- Eer end gulden van het nctto-inko- d*ci> gemoeid. Bovendien zal men Y over een paar ton eigen geld nfcten beschikken om een woning tunncn aanschaffen waarop een bank 540.000 gulden hypotheek durft te geven. Het zijn dus wel de zeer bevoor rechten die het kabinet meent te moeten ontzien. Zelfs als men daarvoor met het argument schermt van de bevordering van het eigen woningbezit. Want het moge op zich zelf juist zijn dat door de aanschaf van een duurder huis, zelfs één van meer dan zevenhon derdduizend gulden, er meestal goedkopere beschikbaar komen. Wie het echter echt goed meent met het eigen woningbezit beperkt de rente-aftrek op hypotheken tot zo'n ton of drie en gebruikt de extra belastingopbrengst hieruit ten be hoeve van bouw- en rentesubsidies voor doorsneewoningen voor de massa-mensen die best zouden wil len kopen, maar die daaraan met de huidige hoge prijzen en hoge rente niet hoeven te denken. Bovendien is het zo, dat mensen met hoge hypo theken belang hebben bij veel infla tie De inflatie financiert immers mede de hypotheeklening en dat kan natuurlijk nooit een gezond economisch principe zijn. Het kabi net zou zich daarom veel politieke ellende hebben kunnen besparen wanneer het twee jaar geleden iets verstandigs had gedaan met het gedegen rapport van professor Hof- stra over de inflatie-neutrale belas tingheffing. Om politieke redenen moest dit rapport echter de prulle- mand in. De wens van een meerder heid van de Tweede Kamer om dan in ieder geval de hypotheekrente te beperken is in zekere zin een poging om de schade nog enigszins te her stellen. Om dit werk aan te pakken wil het kabinet vooralsnog niet verder gaan dan het aanreiken van het gereedschap. Hel is daarom aan de Kamer om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. erso 1 der Doet noemde als voorbeeld hi] e bejaarde die naast de AOW nog in sa 1 redelijk ander pensioen geniet. i an( PvdA'er zette zich af tegen D'66, bi vindt dat het maken van onder leid binnen de groep mensen met ïimum inkomens de emancipatie belemmeren. Van der Doef: „Hoe en vfcden vrouwen worden geschaad in Lireti echtvaardigde claims op arbeid en )e B men. als in de belastingen of so- drie premies rekening wordt gehou- 1P. e 1 met de vraag of van dit minimum omen mensen moeten leven dan I dat het een aanvullend Inkomen iaën D66 fun met emancipatie-doel- ietvi Uingen. lie hi ogal dwaas' Kamer stelde zich gisteren achter maatregel van minister Albeda om limumloon en laagste sociale uit ingen op 1 december al te verho- t. Wi n met 25 gulden netto, in plaats 1 te maken van het koopkracht- 5 dat ook de laagste inkomens a 1980 lijden. Een Kamermeerder- n had de vijftig miljoen gulden die rt deze maatregel zijn gemoeid, wil- toespitsen op gezinnen en alleen- iden voor wie het minimumloon door Jan Bezemer en Theo Koeló Het kabinet vordert met de grondpolitiek. Twee wetten zijn .binnenHet zwaarste werk komt nog: wijziging van de onteigeningswet, indertijd de doodsteek voor het kabinet-Den Uyl. Dat zal de nodige politieke problemen opleveren. Maar de Kamer toont een opmerkelijke soepelheid om de grondpolitiek vóór de komende kabinetsformatie op papier .rond' te hebben. i onze sociaal economische redactie N HAAG Ook de PvdA wil bi) de bescherming van de ipkracht van minimum Inkomens onderscheid maken tus- mensen die van dit minimum moeten leven en mensen r wie het niet het enige Inkomen is. Het PvdA-Kamerlld In der Doef zei dit gisteren ln de Tweede Kamer. Eerder ilden CDA. WD en minister Albeda (sociale zaken) zich al dit standpunt. DEN HAAG Kan de over heid een winkelier dwingen om x kilo suiker te verkopen, en geen kilo meer, ln het be lang van zijn concurrenten? Het antwoord is nee. Kan die zelfde overheid tegen een boer zeggen dat zijn bedrijf groot genoeg Is, dat hij geen hectare grond méér mag ko pen, terwille van de concur rentie? Het antwoord is dit maal ja, tot verdriet van het WD-Kamerlid Harry Waal kers, de geestelijke vader van bovenstaande vergelijking. Met friese tegenzin, zoals dat heet. zal de WD volgende week Instemmen met wetsvoorstellen om de prijzen van landbouwgrond te beteugelen. De WD is daarmee al uitgeroepen tot redder van de wet agrarisch grondverkeer (eerdere roepnaam: vervreemding landbouwgronden), een van de pijlers van de grondpoli tiek van het kabinet-Van Agt. Een andere hoofdmoot, de wet die ge meenten een voorkeursrecht geeft bij de aankoop van onroerend goed. werd eerder deze maand door de Ka mer geloodst. De WD kon toen al evenmin op enthousiasme worden be trapt. Maar Ja, het regeerakkoord bevat nu eenmaal een flink hoofdstuk .grond beleid'. En beleid betekent in dit ge val; wetgevende arbeid. Twee wetten heeft het kabinet nu .binnen', maar de discussie over het klapstuk van de grondpolitiek te weten wijziging van de onteigeningswet moet nog beginnen. Voor wie het niet meer weet: op dit terrein struikelde het kabinet-Den Uyl. Het hete hangijzer uit die tijd, de vergoeding die de overheid een grondeigenaar betaalt in geval van onteigening, ligt er nog steeds. Wat was er ook al weer aan de hand? Het kabinet-Den Uyl kwam met voor stellen om de vergoeding van ontei gende grond te baseren op de ge bruikswaarde, en niet langer op de marktwaarde. Grond kan belangrijk in marktwaarde stijgen, door, bij voorbeeld, overheidsplannen, nog vóór die grond onteigend is. Volop mogelijkheden voor speculatie dus. en daarom zou voortaan de (lagere) gebruikswaarde vergoed worden. Het CDA ln de Kamer vocht dit plan aan. CDA en PvdA raakten er binnen het kabinet slaags over, een crisis volgde. Water bij de wijn? De standpunten in de Kamer zijn eigenlijk nauwelijks gewijzigd, met dit belangrijke verschil, dat de partij en er behoefte aan hebben de kwestie eindelijk eens van tafel te krijgen. De bereidheid om water bij de wijn te doen neemt belangrijk toe. Het kabi net zal het daarvan moeten hebben, want de inhoudelijke kritiek op de voorstellen van het huidige kabinet Is onverminderd fors te noemen. Eind 1979 kwam het kabinet-Van Agt met een wijziging van het wetsont werp, waarop het kabinet-Den Uyl viel. Uit de reacties van de fracties bleek dit voorjaar andermaal dat de VVD er eigenlijk geen behoefte aan heeft de onteigeningswet te wijzigen. Met de bijna honderdjarige jurispru dentie rondom de oude wet in de hand kan de rechter uitstekend recht doen aan overheid en eigenaar, meent de WD. De liberalen zijn ech ter bereid de wetswijziging te accep teren, mits daarin staat dat de rech ter in bepaalde gevallen de wet kan omzeilen. Het CDA heeft zich bij lezing van de voorstellen van het kabinet-Van Agt vertwijfeld afgevraagd of de huidige aanpak niet op hetzelfde uitkomt als hetgeen het kabinet-Den Uyl voor stelde. „Het heeft de fractie van het CDA getroffen, dat het wetsontwerp uitgaat van marktwaarde om vervol gens uit te komen bij gebruiks waarde." De PvdA betrekt de oude stelling dat moet worden onteigend op basis van gebruikswaarde. De weg die het kabi net kiest wordt een „heilloze" ge noemd, omdat alleen een wijziging van de tekst, maar geen inhoudelijke wijziging van de onteigeningswet ontstaat. Aan het kabinet de zware taak om tenminste twee van deze drie opvat tingen met elkaar te verenigingen, wil ook deze wetswijziging worden ge oogst. Minister De Ruiter (justitie) heeft onlangs gezegd dat hij nog in deze kabinetsperiode de zaak wil af handelen. Bepaald „kort dag" voor zo'n gevoelige problematiek. De bewindslieden, die de afgelopen weken hun grondgebied in de Kamer verdedigden, waren zeer op hun hoe de zodra de onteigeningswet ter spra ke kwam. In de twee behandelde wetsontwerpen (landbouwgronden, voorkeursrecht gemeenten) is een aparte waardebepaling opgenomen, los van de inhoud van de onteige ningswet. In beide gevallen is sprake van de marktwaarde, maar nadruk kelijk zonder verwijzing naar de ont eigeningswet. Een van de betrokken bewindslieden. Braks (landbouw), daarover: „Een rechtstreekse verwij zing naar hetgeen op dit moment in de onteigeningswet staat, heb ik wil len vermijden. Ik vind het juist beter dat een discussie (over de waardebe paling in de onteigeningswet) bij de behandeling van die wet gevoerd moet worden." Uitstel van de discussie. De WD kon even blij zijn: de nauwe band tussen de wetten, die de PvdA vurig bepleit heeft, is er op dit moment niet. Maar, we schreven het al, veel vreug de hebben de liberalen de afgelopen weken niet kunnen beleven. Het wetsontwerp voorkeursrecht ge meenten werd, dankzij CDA en PvdA, na bereidwillige medewerking van christen-democratische bewinds lieden, belangrijk uitgebreid. Ge meenten krijgen niet alleen een voor keursrecht bij de aankoop van grond, om speculanten de wind uit de zeilen te nemen, maar ze zullen ook voor rang hebben bij de aankoop van goedkope huurhuizen (woningwetwo ningen). Het kost gemeenten nu vaak de grootst mogelijke moeite en han denvol geld om die huizen uit handen van speculanten te houden. Met lede ogen moeten de liberalen verder toezien dat de overheid eisen zal stellen aan aspirant-kopers van landbouwgrond en aan hun bedrij ven. Zij vinden het .zeer ingrijpend' dat de overheid een boer de toegang tot de grondmarkt kan ontzeggen, omdat zijn bedrijf al een bepaalde omvang heeft. Ook hier had de WD gepleit voor een regeling in een ande re wet, zo het al echt nodig is dat de overheid zich bemoeit met de grootte van bedrijven. Wederom een vergeefs pleidooi. De PvdA kreeg, dankzij het CDA. op verschillende punten haar zin (er wor den geen eisen gesteld aan de leeftijd van aspirant-kopers, noch aan de mi nimum-omvang van hun bedrijf). Toch zal de PvdA tégen de wet argra- rischgrondverkeer stemmen. Het .uit dunnen' van de kopersgroep op de grondmarkt, met behulp van allerlei eisen (kriteria), leidt, volgens de PvdA, niet tot scherpe dalingen van de grondprijzen. De PvdA wil dat de overheid als koper én verkoper van grond een rechtstreekse invloed krijgt op de prijzen. Maar de socialisten hebben, voordat zij besloten ,nee" te zeggen, zich er wel van overtuigd dat de WD „ja" zou zeggen. Een Kamermeerheid voor de wet agrarisch grondverkeer is daarmee zeker. Een beetje grondpoli tiek is, gezien het spionagewerk van de PvdA bij de WD, kennelijk beter dan helemaal geen grondpolitiek. Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Tro* jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. ARABISCHE EENHEID VOORKANT of de minimum sociale uitkering het enige inkomen is. Volgens Albeda was dit technisch onmogelijk. Alleen minimum jeugdloners beneden de 21 Jaar zijn nog uitgezonderd. Voor zo ver zij gehuwd zijn, kunnen zij de 25 gulden halen bij de bijstand. De Korte (WD) noemde de maatre gel „nogal dwaas en ondeugdelijk." Ook de gepensioneerde directeur van Shell krijgt nu dit bedrag." De WD'er wees er op dat van de ander half miljoen AOW'ers er 1,2 miljoen inkomens hebben naast hun AOW. Van de 400.000 mensen met mini mumloon bestaat tachtig procent uit jeugdloners. alleenstaanden en gezin nen met meer dan een Inkomen. De Korte wilde alleen gezinnen met kin deren en met een minimum inkomen een extraatje geven. Met de 25 mil joen gulden kwam hij dan tot een uitkering van 120 gulden netto. Albe- li op l januari, om aldus nog wat da hield echter vol dat dit Idee niet uitvoerbaar was. De WD'er diende daarop een motie ln waarin Albeda wordt gevraagd nog eens met de Ra den van Arbeid uitvoeringsorga nen voor de kinderbijslag te gaan praten. Daar had Albeda geen moeite mee. ACHTERKANT UTRECHT (ANP) De eetlust van te dikke mensen heeft niets te maken met honger. Die eetlust wordt opgewekt door signalen uit de omgeving, zoals het beeld van lekkere hapjes. Dit blijkt uit onderzoeken die onlangs ln West-Duitsland zijn gedaan. De Wéstduitse psycholoog dr. Pu- del legde gisteren in Utrecht enke le resultaten van het ondeizoek uit. Daar werd het symposium „Groepsopvoeding in de jaren tachtig" gehouden. Mensen met overgewicht kregen ln het Westduitse onderzoek trek toen de klok de voor hen gebruike lijke etenstijd aangaf. Nadat de klok ongemerkt een uur achter gezet was, bleef ook de trek een uur uit. Als een pan met soep niet leegraakt omdat er stiekum wordt bijgevuld, eten te dikke mensen bijna twee keer zoveel dan wan neer het niveau in de soeppan langzaam zou dalen. Lekkere hap jes op tafel worden door te dikke mensen helemaal opgegeten. „De tafel moet helemaal leeg zijn voor dat mensen met overgewicht het gevoel hebben voldaan te zijn", aldus PudeL Calorieën Uit het onderzoek bleek ook dat de vermelding van het aantal calo rieën op de verpakking van etens waren van invloed is op het eetge drag. Hoe hoger het aantal calorie ën of de vermelding daarvan nu klopt of niet des te voldaner voelden de te dikke mensen zich na de testmaaltijd. Volgens Pudel moeten mensen met overgewicht hun eetlust wan trouwen. Zij zouden de eetge woonte alleen aan de lichamelijke behoefte moeten aanpassen en niet aan signalen uit de omgeving. Uit dat onderzoek onlangs naar de weerstanden tegen het femi nisme hetzelfde waarvan een lezeres de schrijfster voor een jong broekje of een gefrustreerde oudere man versleet Is wel duidelijk geworden dat lang niet alle vrouwen warm lopen voor het feminisme laat staan alle mannen. Een aantal weerstanden vooroordelen vaak zijn in het verslag over dat rapport al naar voren gekomen. Maar ze klinken heel anders als Je vrou wen er zelf over aan het woord laat Zoals het feministisch maandblad Opzij (november* nummer) gedaan heeft, dat van a tot z aan dit onderwerp gewijd is. Die weerstanden, concludeert Li lian Kloppenburg ln een gesprek met psychotherapeute Bertha' van Amstel, zitten eigenlijk bij ieder mens ingebakken, of ze nu wel of niet in het bijzonder tegen het feminisme zijn gericht. Hedy d'Ancona, zelf feministe, schrijft over de verdeeldheid onder femi- nlstea Dat komt doordat „we ons vastklampen aan een aantal misverstanden. Het eerste mis verstand is dat we doen alsof we een sekte zijn. Met een mystiek geloof ln eigen uitverkorenheid en eigen miskendheld. Om tot de sekte toe te treden dien Je alles wat de sekte kenmerkt onvoor waardelijk te accepteren. Het tweede misverstand is, dat vrouwen beter en mooier zijn. Dat misverstand dient ook drin gend uit de weg geruimd, omdat we daarmee onze felste tegen standers kweken. Het derde misverstand is, dat gemeen schappelijkheid ln de onderdruk king en achterstelling tot iets aardigs en leuks leidt Vergeet het maar!" Een paar uitspraken van nlet- feministlsche vrouwen over femi nisme: „Ik vind het altijd bijzon der irritant als Iemand mij vraagt: wat doe je behalve Je huishouden? Dat vind ik een de nigrerende vraag. Ik krijg onderdehand het gevoel dat ik een nul ben. Ik hoef toch nergens te werken om ergens ln geïnteresseerd te zijn?" - „Feministen doen net of mannen van geen kant deugen en vrouwen altijd ln een hoekje trappen, nou dat is beslist niet waar. Ik vind feminisme zo agres sief tegenover mannen, en ik vind mannen Juist leuk."„Ik ben niet Jong. Ik ben niet links. Ik behoor niet tot een goed in de (medla)- markt liggende bevolkingsgroep zoals gastarbeiders, rijksgenoten of bewoners van de Derde We reld. Ik ben geen politiek vluchte ling, mijn huid is blank. Aan mijn accent hoor Je niet waar ik gebo ren ben en correct spellen kan ik (ook al. Allemaal buiten mijn schuld, behalve dan het niet- lmks-zijn. Welzijnswerkers en so ciale begeleiders zal je in mijn buurt niet vinden, al zijn er perio den ln mijn leven geweest waarin ik dankbaar zou zijn geweest voor elke uitgestoken hand. Ik heb geen baan, die raakte ik lcwljt toen ik mijn man naar het buitenland volgde. Ja, lk ben een vrouw. Een kakmadam volgens sommigen. En ik besta niet." Een stukje uit de eerlijke, „boze brief van mevrouw Nakaart," waarin een vrouw van middelba re leeftijd uitlegt waarom ze zich niet aangesproken voelt door het hedendaagse feminisme (en an dersom), terwijl ze zich wel femi niste voelt. Op haar manier, die niet geaccepteerd wordt. „Ik acht mijzelf heel progressief, maar he laas, in de spraakverwarring die ons teistert ben ik dat niet. Ik hoor dat lk alleen maar feministe kan zijn als ik een Rooie Vrouw ben. Feminisme zonder socialisme is niet moge lijk. is me verteld. Maar mis schien gebeurt er een wonder. Heel misschien zijn er mensen die zich afvragen wat mijn soort beweegt. Mensen die zich bewust zijn dat er niets eenvoudig is sinds we ophielden dier te zijn." Dat had de nieuw gekozen La- bour-leider Michael Foot niet ge dacht: dat zijn voet zo gauw al voor de stoep van Downings- treet 10, de Londense ambtswo ning van Engeiands premier, zon staan. Dat was ook niet direct Foots bedoeling. Hij had het gips van zijn meteen na zijn verkie zing gebroken been aan studen ten gegeven om het op een vei ling te verkopen. Maar die zetten het gipsen afgietsel van het lei- derabeen voor mevrouw That chers deur, omdat ze vonden dat Foot of de voet daar thuis hoort. Een 24-jarige Zwitser die wegens dienstweigering tot vijf maanden gevangenisstraf is veroordeeld, heeft een schuilplaats in de Al pen gezocht en gevonden voordat zijn straf ten uitvoer kon worden gelegd. Vanuit zijn beboste schuilplaats heeft de onderdui ker Zwitserlands president Geor- ges-André Chevallaz een brief ge schreven, waarin hij uitlegt voor stander van een vrijwilligersleger te zijn, verzoekt het geld dat voor dienstplichtigen wordt uitgetrok ken, aan een nuttiger doel te be steden en meedeelt dat hij de winter op 1800 meter zal door brengen. Er stond geen adres van de afzender op de brief. Net als in Griekenland en mis schien ook nog wel ln andere lan den geldt nu ook in Noorwegen een rookverbod voor bestuurders van auto's. Niet alleen de Noren zelf, ook elke buitenlander die Noorwegen binnenrijdt wordt ge acht het nieuwe artikel in de Noorse wegenverkeerswet te ken nen. De overheid hoopt met de maatregel de ongelukken op de weg wat verder terug te dringen. Sinds Arnold Lemerand (56) zes jaar geleden met een hartinfarct in het ziekenhuis belandde, heeft hij nooit meer durven bukken om iets zwaars op te rapen. Maar toen hij in zijn woonplaats Southgate, in de Amerikaanse staat Michigan, een vijfjarig jon getje onder een loodzware, gietij zeren buis zag komen en kinde ren in de buurt van het ventje hoorde gillen, stapte hij zonder zich te bedenken uit zijn auto en tilde de buis op, zodat andere kinderen het Joch er onder van daan konden trekken. Achteraf begrijpt niemand waar de anders zo angstige man de kracht van daan haalde. De bijna zes meter lange buis woog een paar hon derd kilo, en toen Lemerand het later nog eens probeerde, kon hij er geen beweging in krijgen. Ook zijn volwassen zoons, een politie man, verslaggevers en fotografen die hun krachten op het gietijze ren gevaarte beproefden, kregen het ding geen millimeter van zijn plaats. De zware buis, die vanaf 'een stapel op het hoofd van het jongetje rolde, bleek het kind nauwelijks beschadigd te heb ben: het is uit het ziekenhuis. Park cadeau De stad Ham burg heeft een park van 55.000 vierkante meter cadeau gekregen van de Westduitse krantenmag naat Axel Springer. Het zal geen Springerpark heten, maar Sven Simonpark, genoemd naar Sprin gers overleden zoon die onder dat pseudoniem als fotograaf werkte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5