)ntwerp abortuswet jiiet meer wijzigen 'Wij wijzen afschrikkingsstrategie af' n Spa graag. Maar. dan wel geserveerd mèt het flesje. ginjaar en De Ruiter in Kamerdebat GP laakt houding JDA in abortusdebat Zelf Gebreid Neveda Kwaliteit nor jongeren ellicht gratis ,Uei orbehoedmiddel vluchtelingen die naar de VU willen er Minister wil haast met discussie over (kern)energie Scheuring in Ned. Chr. Vrouwenbond Massaal baden en douchen tegen schurft Kabinet en CDA oneens over aftrek hypotheek Twijfel over geldigheid bul TH Delft Rita JOAG 28 NOVEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ndrlkj 'bon onze parlementsredactie i HAAG De regering staat geen wijziging toe in het wetsvoorstel inzake abortus „Het is goed voorstel. Veranderingen betekenen, dat het misschien voor de een wat beter wordt en de ander wat minder Daarom is het beter dat het blijft zoals het is," zei minister Ginjaar volksgezondheid gisteren in de Tweede Kamer, waar het abortusdebat na een oponthoud Bar ruim drie weken werd voortgezet. Mn:| den. Met het oog daarop is Desloten het debat volgende week voort te zetten. Dit geldt eveneens voor de behandeling van het initiatiefvoor stel inzake abortus van SGP en GPV va: oodschap van minister Ginjaar, H. jt voorstel samen met zijn colle- e Ruiter van justitie verdedigde. J Qfcooral gericht aan het adres van ipartijen CDA en WD op :tisch unanieme steun zij ns-Ki Aangewezen De CDA-fractie is dred ijf aarzelaars na bereid het voor- aanvaarden, de WD-fractie het op een tiental punten te n en heeft daartoe amende- én ingediend G. orffi van een compromis en pragmatisch van karakter „Daarmee doet men onrecht aan het voorstel, dat een ei gen aard en een eigen waarde heeft." aldus De Ruiter. 1 aad 'Vrrut facties willen zich nu nader op Sch intwooi •rd van de ministers bera- In hun vtrtediglng benadruk ten de Schijndiscussie ministers, dat zij een benadering heb- J ben gekozen die noch aansluit bij de opvatting dat abortus moord is, noch bij de opvatting dat het hier om een gewone medische ingreep gaat. Zij wezen erop, dat er twee belangen in het geding zijn. het recht van het ongeboren leven en het recht van de vrouw op hulpverlening. De bewindslieden stemden in met de opmerking van het DS'70-Kamerlid I.'ijhof. op wiens steun zij vermoede lijk kunnen rekenen, dat de discussie over de vraag wie nou beslist over de ingreep een schijndiscussie is. Zij her haalden, dat de beslissing het resul taat zal zijn van de samenspraak tus sen vrouw en arts. onze parlementsredactie 1 HAAG De regering zal laten preoeken of aan jongeren gratis nit behoedmiddelen moeten woren rekt Dit zei minister Ginjaar ige I volksgezondheid gisteren tijdens t, ei lbortusdebat. Volgens de minis- nde behoren jongeren, evenals etni- g 21 minderheden, tot de risicogroe- me^ waar het gaat om ongewenste Hi perschappen Een ambtelijke h't V igr°pP e331 nu bekijken hoe de eme ichting aan deze groepen kan 1 als 1*° verbeterd Dit zal gebeuren in i hef eg met instellingen als de Rut- Ichting. de NVSH. de protestant- 5GV. Stimezo en de kruisvereni- en het opnemen van abortus pro in et 'us 'n /if,kenf°nd-spakket. zei raat ^klister, dat hierover de Zieken- vorr sr;i;ici otn advies zal worden gc- j_ gd zodra de abortus wettelijk is n dc SfW urdtf Iet 9 lod Zorgvuldig Minister De Ruiter zei: „Telkens zal een zorgvuldige afweging van die be langen moeten plaatsvinden. Wij hebben geprobeerd waarborgen te scheppen dat de besluitvorming zorg vuldig is. Een bepaald model is daar voor niet te geven." Volgens de be windsman doet de overheid, door de abortusbeslissing over te laten aan de eigen verantwoordelijkheid var. vrouw en arts. in feite een stapje terug uit de intimiteit van de samen spraak en het overleg tussen hen beide Vanuit deze optiek wenste hij ook niet in te gaan op de naar zijn oordeel academische vraag van PvdA en D'66 wat er gebeurt als arts en vrouw het niet eens worden. Hij wees erop. dat juist bewust is afgezien van het stel len van normen wanneer abortus al dan niet toelaatbaar is. „We kunnen niet alles dicteren Het gaat om de eigeu verantwoordelijkheid van de vrouw en de arts Daarom wensen wij geen gedetailleerde procedurevoor schriften te geven, in de ene of andere zin" De ministers verwierpen het verwijt dat het wetsontwerp het resultaat is rife'i onze parlementsredactie "Tb HAAG SGP-fractieleider ds. Abma heeft gisteren bij 7t ïr *7- Pn* rerdediging van het Initiatiefvoorstel van SGP en GPV Hall miljoen VOOr J'ke de bescherming van ongeboren leven een aanval Jj® aan op de opstelling van het CDA in dit vraagstuk a, fens hem mag het CDA niet meewerken aan een wet die <am rtus anders dan bij levensgevaar van de vrouw mogelijk aran lkt 12 Jl ia verwierp het door CDA-woord- Deetman gemaakte onder tussen wetten van de staat en voor christenen. „Wij zijn er lelitair op uit deze wetten alleen öni'christênen te laten gelden een voorrecht voor allen ln dit Abma zei, dat aanvaarding van voorstel van SGP en GPV een zou zijn. „Maar wij geloven daar in De naleving van Gods gebo den geldt alle mensen. Wij vleien ons met de gedachte dat wij alle leden van de Kamer hoger inschatten dan het CDA doet door een onderscheid te maken." Volgens ds Abma. die het initiatief samen met de GPV'er Verbrugh ver dedigde. is dit voorstel „een zaak van Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM De Vrije Universi teit te Amsterdam heeft een half mil joen gulden bijeen gebracht voor vluchtelingen die aan de VU willen werken of studeren. Rector prof. dr H Verheul maakte dit gisteren bekend bij de afsluiting van het eeuwfeest in het concertgebouw in Amsterdam Tijdens het concert dat VU-orkest en VU-kOot gavén Vohd de première het geweten" Hij zei: „Wij kiezen niet plaats van een compositie van Joop de weg van de minste weerstand De Voorn Het was de muzikale vertol- makkelijkste oplossing is het minst king van een gedicht van de Engelse verkieslijk. Wij hebben een uitne- mender route gezocht. ADVERTENTIE iki d vi Hela te ;ted ïski omi e r« O-M ior 1 en etig n ich ferii gt ?wi .toe :iei d U bestelt Spa. U betaalt voor Spa. Zorg dan ook dat u echte Spa krijgt. Dus, Spa uit het flesje, met het Spa etiket Spa is natriumarm, met een verfrissende smaak. De ministers namen afstand van de stellingname van de oppositiepartij en, dat de vrouw dient te beslissen, evenals van het standpunt van het CDA. dat in laatste instantie de arts besl'st. Zij doen dat. aldus de minis ter. beiden, ieder in eigen verantwoor delijkheid Volgens De Ruiter kan zo n beslissing in individuele geval len, die zo van elkaar kunnen ver schillen. niet door de overheid wor den genomen, maar juist door hen die met een abortus worden geconfron teerd. De bewindslieden verdedigden de be- raadtermijn van vijf dagen met een beroep op de zorgvuldigheid. Ginjaar zei. dat de regering er niet aan twijfelt dat een vrouw die voor een abortus naar een arts gaat hierover ernstig en langdurig heeft nagedacht. „De kans bestaat echter, dat dat niet in alle gevallen zo is De^ minister haalde cijfers aan van Stimezo. waaruit blijkt da^ van de vrouwen die zich jaarlijks voor een abortus adnrnelden, enkele 'honder den (twee tot vijf procent) na een gesprek van de ingreep afzien. Gin jaar noemde de lengte van de beraad- termijn redelijk en niet betuttelend en denigrerend jegens vrouwen Minister De Ruiter verdedigde het handhaven van de abortus in het wetboek van strafrecht. Daarmee wordt volgens hem de waarde onder streept van het recht van het ongebo ren leven. De vrees, dat de strafbe dreiging artsen zou belemmeren in de hulpverlening noemde hij volslagen onterecht. „Een arts die volgens de abortuswet te werk gaat heeft hele maal niets te duchten." De ministers De Ruiter en Ginjaar (rechts) tijdens het Kamerdebat. Links de indieners van het voorstel van SGP en GPV. ds. Abma en dr. Verbrugh. dichter William Blake. De compositie kwam tot stand in opdracht van het ministerie van CRM. Voor de pauze reikte staatssecretaris De Jong (onderwijs) drie koninklijke onderscheidingen uit. Mr H. Hoogen- kamp, secretaris van de universiteit, werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De heer J. L. Brosky. plaatsvervangend directeur van het gebouw van de faculteit der geneeskunde, werd ridder in de orde van Oranje Nassau Mevrouw C Grendel, spoelster in het scheikunde- 1 a bora tori um. ontving de eremedaille in zilver van de orde van Oranje Nassau. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van Aarden- ne (economische zaken) gaat haast maken met de maatschappelijke dis cussie over (kernenergie Hij wil die discussie „zonder verdere vertraging" laten beginnen, ook al lukt het hem niet de stuurgroep in het leven te roepen die de discussie in goede ba nen moet leiden Van Aardenne praat volgende week met enkele leden van de algemene energieraad over mogelijkheden, om de impasse te doorbreken. De minis ter stuurt er op aan. dat in elk geval de eerste fase van de discussie de „informatiefase" nu spoedig in treedt. In de tweede fase komt. in de huidige opzet, de eigenlijke discussie pas op gang De energieraad heeft zich bezorgd getoond over het uitblijven van de maatschappelijke discussie. Minister Van Aardenne heeft keer op keer een later aanvangstijdstip genoemd. De laatstgenoemde datum is 1 januari 1981. De minister koesterde hoop. dat hij vóór die tijd vijf zeven personen bereid zou vinden om de stuurgroep te vormen. Maar de pogingen om een voorzitter te vinden liepen op niets Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het actiecomité van bezwaarde en verontruste leden van de Nederlandse Christen Vrou wenbond (NCVB) heeft deze bond verlaten en vormt nu een stichting onder de naam „De Christenvrouw". Dit betekent dat de breuk met de NCVB definitief is De verontruste vrouwen hebben zich al geruirfte tijd gekeerd tegen de koers die de NCVB de laatste jaren insloeg en waarmee de bond zich. naar het oordeel der verontrusten, verwijderde van zijn oorspronkelijke grondslag en doelstelling Onder meer de houding tegenover de homo seksualiteit en het hanteren van het gezag van de bijbel behoorden tot de punten, die de verontrusten dwars zaten. De nieuwe (eveneens interkerkelijke) stichting heeft als grondslag de bijbel als Gods onfeilbaar woord en het geloof in een Drieënig God. De offi ciële oprichtingsvergadering van de stichting „De Christenvrouw" zal zo spoedig mogelijk plaats vinden ROTTERDAM Uit een woning aan de Karei Doormanstraat in Rotter dam is voor honderdduizend gulden aan sieraden en zilver gestolen. De inbrekers zijn volgens de politie via het keukenraam de woning binnenge komen. uit. en zullen ook op korte termijn geen resultaat hebben, zo blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamercommissie voor kern energie. Van Aardenne wil nu een antwoord van de energieraad op de vraag of er ook zonder stuurgroep een begin gemaakt knn worden met de discussie. Pagina Podium: Een maatschappe lijke discussie over angst en ver trouwen ADVERTENTIE Neveda Meteor - tijdelijk f 2.50 per bol. Vbor f 27.50 breit u al een fijne tmi in de nieuwste modekleuren.J Van een onzer verslaggevers EMMEN - De 186 patiënten van het verpleegtehuis voor geestelijk gestoorde bejaarden „De Bleerinck" gaan vanmor gen massaal in bad en onder de douche. Gisteravond was het verplicht baden voor de twee honderd personeelsleden van het tehuis. Dit ritueel vormt de slotfase van de strijd die in „De Bleer inck" is aangebonden tegen de schurftmijt. die de afgelopen dagen diverse bewoners heeft besmet Hoe de schurft in het tehuis is ontstaan is niet te achterhalen De tegenmaatregelen waren grondig. Woensdagavond en gisterochtend zijn alle bewo ners en personeelsleden met een speciale zalf behandeld. Zij moesten zich daarmee van top tot teen insmeren Dat leverde niet zoveel problemen op daar het smeersel kleur- en reukloos is Tevens moesten alle bedden worden verschoond en de de kens gestoomd, wat veel hoofd brekens heeft gekost. De kle ding, die de bewoners van het tehuis de afgelopen dagen heb ben gedragen moet twee weken worden weggehangen. Pas dan kan veilig worden aangenomen dat de eventueel daarin voor komende mijten niet meer ac tief zijn. Op dode weefsels kan de schurftmijt niet leven, zodat er in het tehuis geen maatrege len nodig zijn op het terrein van vloerbedekking en gor dijnen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG - Het kabinet en de grootste regeringsfractie het CDA zijn het oneens over de kwestie van de beperking van de fiscale aftrek van hypotheekrente op de eigen wo ning Woensdagavond bereikte het kabinet een akkoord over deze moeizame kwestie, maar gisteren al liet de CDA- fractie weten geen genoegen te zullen nemen met deze uitkomst. Het kabi net wil geen aftrek meer toestaan voor hypotheken die een bedrag van 540.000 gulden (de hoogste schijf van het huurwaardeforfait) te boven gaan. De CDA-fractie vindt dat deze grens in de buurt van ds 400.000 gul den moet liggerl Verwacht wordt dat het kabinet van daag definitief de knoop zal doorhak ken. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, want het betekent ook dat het kabinet een oordeel moet hebben over eventuele wijzigingsvoorstellen die de CDA-fractie ongetwijfeld zal indienen. De fractie heeft bovendien nog een initiatiefvoorstel achter de hand voor het geval de regering niet bereid is aan de wensen van de fractie tegemoet te komen. De kwestie is daarom ook zo ingewik keld, omdat met het woensdagavond bereikte akkoord zo ongeveer het ui terste is gevergd van de WD. Vorig jaar al kondigde vice-premier Wiegel aan dat er onder geen beding „gemor reld" zou mogen worden aan de hypo theekrente. De kwestie was voor hem een kabinetscrisis waard Ons commentaar staat op pag. 5 Van onze onderwijsredactie DELFT Aan de afdeling bouwkun de van de Technische Hogeschool in Delft is de uitreiking van kandidaats diploma's opgeschort, omdat niet voldaan zou zijn aan de richtlijnen van het academisch statuut Ook" over de geldigheid van de doctoraal bul is twijfel gerezen. Niettemin is dé- examencommissie van plan morgen de doctoraalbullen gewoon uit te reiken Gisteren heeft het college van bè stuur van de TH Delft over deze kwestie overleg gepleegd met minis ter Pais (onderwijs Deze heeft zijn bedenkingen tegen de gang van za ken kenbaar gemaakt. Het college van bestuur heeft daarop met aftre den gedreigd voor het geval minister Pais de diploma-uitreiking zou ver bieden Volgens prof dr ir H. Priemus. decaaji van de afdeling bouwkunde, is het allemaal een storm in een glas water „Een jurist heeft ontdekt dat de in het academisch statuut genoemde vakken landmeetkunde en wiskunde niet meer afzonderlijk worden geëxa mineerd. De examens zouden daarom ongeldig zijn. Maar deze situatie be staat voor het vak landmeetkunde al sinds 1963 en voor wiskunde al sinds 1969. Toen is namelijk al besloten om deze vakken in de rest van het pro gramma onder te brengen. Dat was nog voor de invoering van de nieuWe bestuursvorm.'" Merkwaardig is bovendien dat soort gelijke situaties zich ook elders voor doen. Aan de TH Delft loopt het academisch statuut bij zeker vier stu dierichtingen achter bij de feiteri. Ook bij bouwkunde aan de TH Eind hoven houdt men zich niet aan de letter van het statuut. Volgens proi. Priemus bestaan zulke problemen ook aan andere faculteiten in hét land. Het is moeilijk om het acade misch statuut aan te passen aan de praktijk zegt hij. dat duurt soms jaren Zoals het er nu naar uitziet gaat de uitreiking van doctoraalbullen van daag gewoon door Maar de uitrei king van kandidaatsbullen is al twee weken vertraagd. „Als het aan ons zou liggen, zouden we die ook uitrei ken." zegt prof. Priemus. „maar daar voor hebben we medewerking nodig van het college van bestuur. Het be stuur heeft echter een commissie van onderzoek ingesteld onder leiding van dr A. J. Piekaar. de vroegere directeur-generaal van het ministerie van onderwijs. Lanceerinrichtingen van vrachtwagens af Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De lanceerinrich tingen die begin deze week op acht legervrachtwagens van een Rotter dafnse dumphandelaar werden aan getroffen worden vernietigd Een on derzoek van legerdeskundigen heeft uitgewezen dat de installaties com pleet zijn en als zodanig onder de vuurwapenwet vallen. De lanceerin richtingen zijn geschikt voor het af vuren van Honest-John raketten. De officier van justitie zal beslissen wat er met de vrachtwagens moet gebeuren. De politie zal de dumphan delaar opnieuw verhoren „Ellen, jumbo heeft jouw carbonade opgegeten. Je kunt er misschien nog wat afkluiven." Van onze parlementsredactie DEN HAAG Oppervlakkig gezien vertoont de PvdA momenteel een merkwaardig beeld. De basis wil van alle kernwapens af. de partijleiding lijkt dat met alle macht te willen voorkomen. Partijvoorzitter Max van den Berg betreurt die eenzijdige beeldvorming. „De discussie beperkt zich momenteel te veel tot het aantal atoomtaken dat Nederland (nog) moet blijven uitvoeren Men vergeet daarbij dat wij een hele reeks maatregelen op defensiegebied voorstellen. We zijn in ieder geval tegen de modernisering van de NAVO- atoomwapens in West-Europa, tegen de korte drachtkemwapens. voor beper king van het defensiebudget en van de omvang van de landmacht" „De PvdA-leden zouden moe ten beseffen hoe groot de kloof op al deze punten al is met WD. CDA en in mindere mate D'66. Dat moeten we ook goed duidelijk maken aan de kiezers. Wat mij betreft wordt het afwijzen van de mo dernisering van de NAVO- kernwapens (de invoering van de 48 kruisraketten in Neder land waarover in december 1981 beslist moet worden) de toetssteen voor toekomstige regeringssamenwerking. Maar alleen als we zonder in terne verdeeldheid de verkie zingen ingaan, kunnen we ge noeg steun van de kiezers krij gen om die wapens ook werke lijk af te wijzen" Ziet u nog wel mogelijkheden om met het CDA samen werken? A: Dat is duidelijk een tweede keus voor mij. Het is ook al leen mogelijk als ze net als wij de modernisering duidelijk af wijzen. Onze nieuwe redelijk heid tegenover het CDA bete kent dat we niet op de per soon zullen spelen, maar de tegenstellingen zullen heel duidelijk worden gemaakt. Ik ben niet zo optimistisch over samenwerking Het CDA heeft op defensie gebied nog een compleet an dere visie. Men wil geen een zijdige stappen, de afschrik- kingsstrategie van de NAVO wordt in goed overleg gehand haafd. Het CDA lijkt zich best in het huidige kabinetsbeleid te kunnen vinden. Dat beleid is voor ons. gezien wat er op de wereld dreigt, volstrekt on aanvaardbaar. Van de dissi denten verwacht ik op dit punt ook al weinig. Het CDA staat bekend als een partij waar een paar mensen wel wat afwijkends zeggen mogen, maar het beleid en het verkie zingsprogram zijn duidelijk. Het CDA wil op de oude weg voortgaan en dat kan voor ons niet meer. Die partij staat mij lenver van een aanvaardbare vredespolitiek af. Wat wil de PvdA dan precies. Wij wijzen de afschrikkings strategie van de hand. Ik ge loof dat een wereld zonder kernwapens oneindig veel vei liger is dan de huidige situa tie Het streven naar een even wicht in de bewapening leidt met alle technologische ver nieuwingen tot een bewape ningswedloop die een gevaar op zichzelf wordt en door het politieke systeem, zonder drastische beleidswijzingen. niet meer te beheersen is. Wij Max van den Berg willen dat actie-reactie pa troon doorbreken, het proces van wederzijdse wapenbeper king op gang brengen door een reeks eenzijdige stappen in de NAVO, via een fase-ge- wijze aanpak, waardoor je niet alles in één klap probeert te bereiken Vee.'.PvdA'ers verwachten kennelijk meer effect van zo'n klap ineens. A. Daarover bestaat verdeeld heid. ook in het partijbestuur Iedereen weet dat de PvdA is samengesteld uit mensen met verschillende ervaringen, de tweede wereldoorlog, Viet nam. die hen gestempeld heb ben. Voor veel mensen is het vrede en veiligheidsbeleid van de PvdA de toetssteen om bij de partij te blijven. Het partij bestuur heeft nu een compro mis gezocht dat de- verschil lende stromingen overbrugt en tegelijk een nieuwe koers uitzet. Het is een fundamen teel andere weg dan in het verleden Het PvdA-congres zat al op deze lijn. In die tijd had je radicale teksten, maar een te gengesteld beleid van onze fractie en de mensen in de regering. Nu hebben allen zich verantwoordelijk gesteld voor beide aspecten van deze nieu we koers, enerzijds het per spectief van een kernwapen vrij Nederland en Europa, an derzijds de fase-gewijze aan pak om het zover te krijgen V: Vroeger heeft u ook voor afstoting van alle atoomta ken ineens gepleit. A Ja, maar ik heb nooit aan gegeven of Nederland in vier of in tien jaar kernwapenvrij moest worden. Als partijvoor zitter kan ik voor 49 procent, mijn eigen mening volgen, voor 51 procent telt mijn ver antwoordelijkheid de nu ver deelde partij verder te bren gen. met allen die erin zitten Ik vind een compromis daar voor geen schande, zolang het maar een duidelijk beleid aan geeft. Het is inhoudelijk ook goed te verdedigen Langza merhand ben ik onder de in druk geraakt van het argu ment dat een fase-gewijze aanpak beter is om internatio naai invloed uit te oefenen, en daar gaat het uiteindelijk om Je moet niet alles in één klap doen. zit het internationale klimaat op zo'n moment te gen. dan loop je vast. Bij een fase-aanpak kan je het effect van je stappen beter meten en dan weer opnieuw proberen Tot nu toe heeft geen enkele regering geprobeerd met zo'n reeks eenzijdige stappen in vloed in de NAVO uit te oefe nen. Ik verwacht daar wel wat van V: Als die eenzijdige stappen nu tot niets leiden. A Dan moeten we over vier jaar maar weer zien. Het heeft nu weinig zin daarover koffie dik te gaan kijken. Gezien de dreigende gevaren van de atoombewapening is het ge woon onze plicht op het scherp van de snede, de weg terug te zoeken Of je succes hebt. dat weet je nooit van te voren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3