Doe bij uw harp de psalmen horen Werkschrift voor kerk en basisgroepen J> Uit brieven van lezers Trouw 2 2 Duitse synodes tobben over oorlog en vrede VOORBUGANGfir Hoe blijf ik links en toch gelukkig? ra -e KERKELIJK OPBOUWWERKER (M/V) agoog met theologische Inte resse een theoloog met agogische bekwaamheden CE OMNIBOEK - DEN HAAG Zweden overvaltr scientologen Britse katholieki uitgenodigd in raad van kerken Goudse kaarsen voor gijzelaars VRIJDAG 28 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET door A. J. Klei Wanneer Ik als jeugdig dorpsorganist psalm 98 vers 3 moest spelen en dat was nogal eens het geval, want het was een bekende- en graag gezongen psalm trok Ik bij de vierde regel steevast de trompet open. Deze regel luidde namelijk: trompetten en bazoingeklank. De trompet was echter altijd vals, je kon hem eigenlijk niet gebruiken, en daarom moest ik dit register na afloop van de vierde regel direct weer dichtgooien. De betreurde dit zeer. omdat de rest van 't lied ook opgewekt van aard was en best enig getetter kon gebruiken. De eerste regel van dit psalmvers was: Doe bij uw harp de psalmen horen. Dc probeerde wel eens door boven de melodie snel een paar toetsen aan te slaan, een harp na te bootsen, maar dit leek naar niets. Dc ben daar later dan ook van algestapt Dc zou vermoedelijk nooit meer aan deze kerkmuzikale experimenten uit mijn jongensjaren teruggedacht hebben, indien ik onlangs niet de verkeerde kant van een nieuwe orgelplaat had opgezet Het was „Herinneringen aan een vriend", waarop George Stam het hoofdorgel van de Steven- kerk te Nijmegen bespeelt en werken laat horen van zijn leermeester en vriend Cornells de Wolf, die honderd Jaar geleden geboren werd. Veronderstellend dat ik kant één boven had gelegd, was ik gereed een stevige, bijna een half uur durende orgelsonate te beluisteren, maar tot mijn niet geringe verbazing kreeg ik een weke orgelklank te horen, waardoor zich terstond het getokkel van een harp mengde. Weldra voegde zich er een vrouwenstem bij die warempel! op de vertrouwde wijs ging zingen: Doe bij uw harp de psalmen horen IJlings pakte lk de hoes op ik bleek de tweede kant te draaien, die begon met een fantasie over psalm 98 vers 3 voor sopraan, harp. viool en orgel. Hé. zoals ik het zonder harp moest stellen, zo deed Cornells de Wolf het zonder trompet. Een curieus, romantisch werk. Het psalmvers wordt tweemaal gezongen, eerst gewoon en daarna op een zangerige melodie die de sopraan overneemt van de viool, die dan de psalmwijs speelt. Wanneer zou De Wolf dit geschreven hebben? Jammer, de hoes zwijgt volledig over dit en de andere op deze plaat opgenomen werken. Wel vertelt George 8tam onderhoudend iets over het leven van De Wolf. een teruggetrokken vrijgezel, die liever geen bezoek ontving, omdat dit maar verplichtingen zou scheppen. Na de genoemde fantasie krijgen we op deze plaatkant een paar korte koraal voorspelen en de finale over psalm 72 vers 11 Opvallend is de frisheid van deze orgelwerken, ze zijn volstrekt niet verbleekt. In de tijd van De Wolf hij overleed in 1935 werden de psalmen nog op hele noten gespeeld en gezongen en na 't beluisteren van deze plaat zeg ik: dat was eigenlijk best mooi, misschien komt het wel weer in de mode. Om op die sonate van kant één terug te komen, deze lijdt wat aan breedsprakigheid, maar doordat de Wolf. die behalve organist van de Eusebius in Arnhem hoofdleraar orgel aan de conservatoria in Amsterdam en Den Haag was. wel wist wat hij deed. val Je er geenszins bij in slaap. Kortom, deze ..Herinneringen aan een vriend" is een waardevolle, originele orgelplaat, die een fijne aanvulling betekent voor ieder die 1 bekende werk van De Wolf (psalm 33. gezang 17) al in huls heeft. De plaat wordt uitgebracht door Jubal Records. Rivierdijk 814. Hardinxveld-Oiessendam. De prijs is 24.50 Dc moet nbg een orgelplaat aankondigen, waarvan één kant volledig in beslag wordt genomen door een sonate van Nederlandse makelij. De plaat heet „150 Jaar Naaldwijks Beekes-orgel" en hij wordt door Gerard Bal, de vaste bespeler van dit met zorg herstelde en goed klinkende instrument, volgespeeld met 18e- en 19e-eeuwse werken, die geen oor heeft gehoord. De sonate ln kwestie is van de Leldenaar Chr. Fr. RQppe (1753-1828). die ons een pittig voorbeeld levert van galante orgelmuziek. Oerard Bal speelt dit werk ook pittig, misschien iets te weinig frivool, maar sierlijk genoeg. Hier is nu eens iets onder 't stof vandaan gehaald dat niet slechts interessant is voor ingewijden, maar aangenaam voor iedereen t Zelfde geldt trouwens van kant twee. met (nagenoeg) onbekend werk van Haendel. Bachs leerling Kittel, de Fransman Boély en Mendelssohn: boeiend en vaak verrassend. De uitgebreide en deskundige informatie op de beide binnenzijden van de hoes (waarbij de heer Bal ook zichzelf de ruimte gunt; wat dit betreft zou ik zó een herdenkingsartikel over hem kunnen schrijven!) verhoogt het belang van deze aantrekkelijke en plezierige plaat. Wie 25 gulden stort op postrekening 705478 ten name van Gerard Bal, Naaldwijk, met vermelding: plaat 15C Jaar Beekes-orgel. krijgt hem franco thuisgestuurd en steunt het fonds voor de restauratie van de orgelkas Ewald Kooiman, die doende is alle orgelwerken van Bach on de plaat vast te leggen, Is voor zijn vierde album met twee platen naar het Zwitserse Arleishelm gereisd, waar een schitterend 8ilbermann- orgel staat. De zeer markante mogelijkheden van dit Instrument hebben Ewald Kooiman uitgedaagd tot, laat ik zeggen, ongedachte registraties. Wie op grond van 't feit dat hij twee tremulanten gebruikt in het trio in d. BWV 583, aanneemt dat hij de fantasie in c. BWV 562, fluwelig laat klinken, komt bedrogen uit. want nu laat hij het orgel snateren dat het een lust is. De programmakeus voor dit album Is enigszins afgestemd op de komende kersttijd, er zijn enige advents- en kerstkoralen plus de pastorale opgenomen. Ingesloten is een vel met alfabetische opgave van wat op deze beide en de eerder verschenen platen staat. Ook treffen we hierop een afbeelding van de heer Kooiman aan en daar keken we reeds lang naar uit. Het lijkt me overbodig, bij de komst van elk nieuw album uit te pakken over de hoedanigheden van Ewald Koolman en daarom volsta lk nu met de mededeling dat „KMK-Records", Esdoornhof 140 te Kampen, deze albums uitbrengt en dat ze 45 gulden per stuk (per twee langspeelplaten dus) kosten. beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Slochteren en H. J. de Vos te 's-Heerhent ren; te Rhoon: J J Ruil Vianen; te Mijnsherenland Kraima, ev. luth. pred. te en Oorinchem; te Niekerk-L Lutjegast: J. C. Schaap kand" kerk Aangenomen naar Epe ibuit< oi wijkgem). G. S. Abma te 8oe Bedankt voor Strljen: J. I r v d.Berg te Werkendam. goi Afscheid op 30 november v» maar: R Boonstra wegens en* V0 van Vinkeveen: C. J. v.d. Bon W gens emeritaat; van Rhenen: N reman, wegens emeritaat; via qoc broek-Achttienhoven: W. H. Pt gen ber te Papendrecht p r Intrede te Hoogeveen: M. J Q voo Bome; te Dubbeldam: A Jo; «pr de centrale gemeente de Nooi pr Polder wijkgemeente Ens-Ki Mr burg. Op 3 dec. te Barendred ij tengew wijkgem ten behoevt w modaliteit van de geref.ba t h Plomp, kand te Werkendam ?en GEREF. KERKEN Afscheid van Herwijnen. 1 ioj wegens emeritaat; van Ams: E. Pijlman wegens emeritaat Intrede te Gouda: B. J. F Sdfl»* Groningen Zuid. GEREF. KERKEN VRIJG. Intrede te Axel: J Borgdorffé v hen a.d. Rljn-Bodegraven-Wo?^] Van onse kerkredactie Als alles volgens de plannen verloopt, staat elders in dexe krant (op de podiumpagina) een artikel van dr. A. A. Spij kerboer, die verklaart dat links zijn moeilijker is dan je denkt. Er wordt méér over het links-zijn getobd en op de ka lender voor 1981 van de Kriti sche Gemeente UmQnd staat een verhaal van Jan Rnijter, dat met deie klemmende vra gen begint: Hoe blijf ik links en toch gelukkig? Hoe word ik gelukkig en toch niet reehts? Over de kalender van de KGU gesproken, dexe biedt een veel voud van liederen, gedichten, bijbelteksten, verhalen en preek fragmenten, gebruikt In de vieringen van de KG1J. Al le tekeningen stjn gemaakt door Wim Hessels. De kalen der geeft een beeld van de in houd van de vieringen van de ze basisgroep, welke vieringen weer de neerslag vormen van het bezinnend en actief besig xijn in de IJmond. Bovendien staat er op de kalenderbladen veel informatie over de werk groepen van de KGIJ en wor den de data van de vieringen in 1981 vermeld. De kalender is te bestellen door ses gulden over te maken op postgiro 4417321 tn.v. Alfons Baay, Be- nes ser laan 408, Uitgeest, met vermelding van «informatie KGU". waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Nad Credietbenk Rekemngnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam XI1000 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 9*6 3000 AX Rotterdam tei 010-115588 (abomemar— er bezorging) •et 010-115588 (redactie» tel 115700 (ui advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO OEN HAAGA.EIOEN lel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor Parkstraat 22 Oen Haag REGIO NQOR DROOST-NEOER LAND Postbus 3 8000 AA Z wote tet 05200-17030 Melkmarkt 56 Z«volte Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar f 101.90 Per jaar 201.60 aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (Zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrifdag Op zondag van 16-20 uur tetef. 020- 5622797 Opgave mim-advertenties tel 020-5626262 of schriftelijk aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM schriftetijk aan onze Amsterdam se adressen ADVERTENTIE door Pteter van der Ven AMSTERDAM In het „leerhuis" geven we ons rekenschap zowel van de bijbeltekst als van het leven, zonder dat een van beide ophoudt ons te ontroeren. In het „leerhuis" moeten bijbelboek en levensboek steeds meer gaan samenvallen tot één Woord, één Belofte, één Opdracht. Aldus prof. Han Renckens ln de eerste aflevering van „Werkschrift", een uitgave van de al even prille stichting „Leerhuis en liturgie". GEREF gemeenten intrede op 2 dec. te Capelle a •el: P. Blok uit Dirksland 01 in de verschillende natuurgeneeswijzen De Leldse studentendominee Nico Bouhuys en de Amsterdamse pasto res Jan Nieuwenhuls en Huub Ooster huls hebben, zoals dat heet, hun krachten gebundeld. Er wordt heel wat werk verzet ln de gemeenten waar zij aan verbonden zijn: de stu- dentenecclesia's ln Leiden en Am sterdam en de Domlnicuskerk, even eens ln Amsterdam. Met een beetje extra inspanning, zo verwachten zij, kan dat werk vruchtbaar worden voor gemeenten, groepen, enkelingen bulten de eigen kring. Ze richten zich op mensen die wel Iets met de bijbel willen, maar die niet' meer zijn geboeid door de hun ver trouwde uitleg en ook op mensen die nog nooit aan enige vertrouwdheid zijn toegekomen. De initiatiefnemers van het „Werkschrift" hebben een lezerspubliek voor ogen dat Je kan Indelen bij de basisbeweging of de kritische gemeenten. Maar misschien ls dat nog te smal. Ook buiten die kring willen mensen af van het al te vrome, moraliserende of leerstellige ln kerkdiensten en zoeken ze naar taal die ze persoonlijk en maatschap pelijk belangrijk vinden. Keuken Het „Werkschrift" biedt materiaal vooral ook voor wie «elf liturgie moe ten maken. Enerzijds bestaat het uit vruchten van de liturgische arbeid in die gemeenten zelf. waar ik met ge paste terughoudendheid op wijs. An derzijds laat het „Werkschrift" ook ln de keuken kijken: bijdragen van mensen die op hun beurt de voorgan gers van die gemeenten weer lnspi- ADVERTENTIE "5 "8 QJ cu CU e CU Ol CU TD Op verzoek van de Congregational Union of Scotland zoeken deputaten voor de Evangelisatie en deputaten voor de Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland een die wil meewerken aan de nieuwe opzet van het evangelisatie werk in Schotland Betrokkene zal werkzaam zijn in de plaatselijke gemeente Granton, Edinburgh en in teamverband nagaan hoe vanuit de kerk ingespeeld kan worden op de grootscheepse problematiek, zoals woningnood, werkloosheid enz. Verder zal hij/zij in nationaal kerkelijk verband samen met andere Schotse kerken meezoeken naar nieuwe vormen van missionair gemeente-zijn. Gedacht wordt aan een die ervanng heeft op het terrein van de evangelisatie en inzicht in maatschappelijke problemen. De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. De salariëring in Schotland, is volgens de regeling van de Congre gational Union of Scotland. Sociale en pensioen-premies in Nederland alsmede urtzendkosten komen voor rekening van de Gereformeerde Kerken in Nederland Schriftelijke inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Zendingscerv trum te Leusden, tel 033-94.32.44, toestel 252 (mevrouw Ballast). Sollicitaties kunt u indienen bij ds. A. Vos. directeur van het Zendingscentrum. Postbus 204, 3030 AE Leusden. Dat zijn bij voorbeeld Han Renckens. emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Katholieke Theologische Ho geschool te Amsterdam, de emeritus predikant Kleijs Kroon, de joodse schrijver Abel Herzberg; maar ook een latere generatie: prof. Karei Deurioo en Ton Veerkamp uit Ber lijn. In volgende afleveringen zijn bij dragen voorzien van onder meer prof Edward Schlllebeeckx en Helmut Oollwttzer. Opvallend genoeg zijn het tot nu toe alleen nog maar heren. Er ls de laatste tijd nogal wat verge lijkbaars op de markt, waar je ook dezelfde namen wel tegenkomt. Bij voorbeeld publlkatles van de christe nen voor het socialisme. Het „Werk schrift" put echter uit een vollere bron; ook voor kritische gemeenten van reformatorische huize ls het een verrijking als zij zich niet alleen aan de meesters der Barthiaanse school hoeven te laven. Gemeente In vergelijking met de eveneens jon ge .Amsterdamse cahiers voor exege se en bijbelse theologie" staat het „Werkschrift" dichter bij de gemeen te. De cahiers uit de Amsterdamse school, waaraan bij voorbeeld Frans Breukelman en Rochus Zuurmond meewerken, veronderstellen meer on dergrond. Voor het „Werkschrift" heb Je geen woordenboek nodig, laat staan geduchte kennis van het he breeuws Van de andere kant ls het niet zo luchtig geschreven en vlot van toon als de serie „Dichterbij van Deurioo en Bouhuys. Ongeveer tege lijkertijd is het eerste nummer ver schenen van „De Eerste Lezing", met bijbelvertalingen, llturgica en be schouwingen; ln dit rijtje nieuwe tot splinternieuwe uitgaven lijkt de laat ste het meest hoogkerkelijk te zijn en het minste kleur of gezicht te ver tonen. Lopen het „Werkschrift" en die ande re elkaar niet voor de voeten? Druk ken ze elkaar desnoods ongewild uit de markt? Dat hangt van de vraag af. Het aanbod van zinnig» praat ls altijd te schaars. De eerste aflevering van «Werk schrift" is te bestellen door 7,50 te girerqn op postrekening 395505 van de Stichting leerhuis en llthurigie te Amsterdam. Een jaarabonnement voor seven afleveringen kost vijftig gulden. Zojuist verschenen: Dr. E. A. Maury en Ch. de Rudder GEZINS-ENCYCLOPEDIE VAN DE NATUURGENEESWIJZEN Omvang 598 bladzijden Prijs gebonden 65, Deze Encyclopedie is zeer overzichtelijk ingedeeld in drie hoofddelen: 1. een overzicht van 14 natuurlijke geneeswijzen zoals acupunctuur, diverse therapiën, voedingsleer 2. de hoofdsymptomen in alfabetische volgorde een beschrijving van ongeveer 50 klachten die men kan hebben en hoe ze te behandelen zijn volgens de verschillende natuurmethoden 3. de meest voorkomende ziekten 138 ziekten komen aan de orde. Het zoeken is erg gemakke lijk, want ze staan alfabetisch vermeld en men vindt ervan: de symptomen eventuele complicaties die zich kunnen voordoen hoe de ziekte te behandelen DESKUNDIGE GIDS NAAR GEZOND LEVEN Verkrijgbaar bij de Boekhandel R 117' bel tri1' Ds. M. N. W. Smit In Den Haag is op 77-Jarige 1 vol overleden ds. Marl us Smit. en «t* predikant van de hervormde wijkgemeente in Den Haag. Zi ste standplaats was Emmea, ging hij naar Rottum (Or Ht 6* Kerkrade, Zwolle en Utrecht. F Jaar geleden ging hij met emt l'rt Zowel ln zijn studententijd als en hand was ds. 8mlt actief ln het lijk verenigingswerk. Os. J. F. van Woer h „Lichtseinen" is de titel van et l.U! deltje met 45 korte radlopraat^n ds.J F. van Woerden, hervon dikant te Santpoort-Zuid. In 1979 voor de microfoon van de •heeft gehouden Dat gebeurdi rubriek „Op de man af" Het I zijden tellende boekje kost Het is een uitgave van Boe) trum ln Den Haag. )0 iel SG ;i Ds J. H. HannevtUB In Zeist ls na een langdurige overleden ds J. H. Hannemsn. 1974 emeritus voorganger U B ven van de Nederlandse Pro* re tenbond. Hij was predikant li v, werd en Uitgeest. In Middellr Rotterdam was hij voorgang* de vrijzinnige hervormden. In ren vijftig leidde hij de evang rti lutherse gemeente ln Paran Ds. Hanneman was Juist 72 J^ «orden. „Elke dag met God", bijbels dl en bljbelleesgids Ongedateert m speciale bijdragen voor de m gen. Uitg. Internationale Bijbe Al ln samenwerking met uitg. Buij vc Schipperheljn. Amsterdam, 384 de 16.90. HANNOVER (EPD) De sy nodes der protestantse lands- kerken ln West- en Oost- Duitsland houden zich als ge volg van de druk van de basis ln toenemende mate bezig met vraagstukken van oorlog en vrede. De meningen der kerkelijke leiders liggen ech ter nog ver uiteen. Woensdag noemde de bisschop ven Hannover, Eduard Lohaa. bet op de synode van rijn kerk „politiek zeer naïef" om vrede te willen scheppen zonder wapenen. Neer zijn mening wordt de vrede bedreigd, wanneer het militair evenwicht uit balans raakt Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op m deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en met voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver Brief synode (10) Hoe hoopvol de hervormde pastorale brief Inzake kernontwapening, hoe bijsterend de reacties van sommige christelijke politici daarop. Kamerlid J. de Boer kan zich niet permitteren vaat te lopen met het door de her vormde synode vertolkte standpunt. Kennelijk kan hij zich dat wel per mitteren met het tot op de draad versleten standpunt der strategen. In dat geval loopt hij niet het risico, bij een bewezen ongelijk daarop aange sproken te worden. Hopelijk weet ons volk aanstaande jaar meer politici ln de Kamer te brengen die in staat zijn het standpunt van onder andere de hervormde synode politiek handen en voeten te geven. Zelhem M. A. Heyboer Brief synode (11) Bedoelt de synode rebellie? Neen, de Brief dienen wij geestelijk te ver staan. Het probleem ls niet de kern bewapening. maar de onenigheid ln de wereld. De Synode roept op zich over dat probleem te bulgen. Alleen door de problemen op te lossen ma ken wij de kernwapens machteloos, buitenspel. Een oorlogsleder kunnen wij dan afschaffen. Rotterdam P. C. van Wijk Brief synode (12) Kunnen wij het verantwoorden tegen over onze jonge mensen die geroepen worden in tijd van nood ons land te verdedigen, ze de strijd ln te sturen met de wetenschap dat de vijand een wapen achter de hand heeft waar ze niet tegen op kunnen. In dat licht gezien zou lk zeggen: helemaal geen wapens en geen leger. Houdt me ten goede, lk ben geen pacifist en ben ook niet voor kernwapens. Maar lk moet ook niet terug denken aan de vijf jaar Duitse bezetting van '40-'45 met al de gruwelen toen bedreven. Dan wordt in de uitspraak van de synode nog iets gezegd over de uiterste conse quentie. die van een Russische over heersing. Met de woorden „WIJ kun nen leven met de Heer. ondanks welk politiek systeem ook". Is het dan niet de taak van de kerken zich ln de eerste plaats zorgen te maken over de zielen van de mensen die daar dan mee geconfronteerd zullen worden? Dan wordt het zaak preken over poli tiek en al wat ln onze tijd een spreker populair kan maken, achterwege te laten, maar de mensen toe te rusten tegen de boze dag waarin wij staande zullen moeten blijven in het geloof ln onze Here Jezus Christus. Papendrecht L. Prost v. Vcelen EO Oelukklg ls het niet de eerste keer dat er wordt uitgehaald naar de EO. Persoonlijk vind lk het alleen zo Jam mer dat op de één of andere manier de EO immuum ls voor dit soort stukken, want verandering van een zijdige informatie gebeurt niet. Waar schijnlijk. zoals ln het stuk van A. J. Kiel wordt gesuggereerd, gaat Inder daad dit soort commentaar recht streeks de prullebak ln. Niettemin hoop lk dat het stuk van A. J. Klei de oren en ogen doet open gaan bij de EO. al ls het ln eerste Instantie maar voor een klein deel. Want, de letters EO staan ln de Nederlandse taal na melijk ook voor En Omgeving! Zwolle R. Lugtmeler Onderhandelingen over ontwapening zijn slechts mogelijk, wanneer de mi litaire mogelijkheden aan elkaar ge lijk zijn. Hij waarschuwde dat de kerk ln de openbare mening niet de indruk mag wekken als zouden de verantwoordelijke politici er geen no tie van hebben hoe belangrijk de vre de is. Lohse stelde zich achter de opvatting dat de belangrijkste ivredesactiviteit der kerk bestaat ln preken en niet in politieke actie. Op de synode van Hessen-Nassau in Frankfurt gaf men openlijk toe. dat men met de vraagstukken rond oor log en vrede niet uit de voeten kon. Oezlen de nieuwste ontwikkelingen op wapengebied. zoals de atoomwa penen en de raketten, bepleitte de synode, dat de Heidelbergse stellin gen over de vredesdlenst der christe nen .jnet of zonder wapenen" op nieuw bekeken moesten worden. De synode van de evangelische kerk in Saksen. Oost-Duitsland, heeft de dienst zonder wapenen een „duidelij ker teken van christelijk engage ment" genoemd. Deze Oostdultse vi sie werd op de synode van Frankfurt vertolkt door de Oostdultse bisschop Werner Krusche. Synodevoorzitter HUd van de evange lische kerk van Hessen-Nassau wilde deze Oostdultse visie ln haar alge meenheid wel bevestigen, maar hij zag toch ook moeilijkheden opdoe men ln de relatie der kerk met de christenen, die ln militaire dienst gaan en daar evenzeer kerkelijke soli dariteit verwachten. Hild vindt het weinig nuttig om ln de absurde bewa peningswedloop de militaire dienst der christenen uit te spelen tegen hun sociale vredesplicht. De Oostdultse voorkeur voor „dienst zonder wapenen" blijft binnen de mo gelijkheden van Oost-Duitsland. waar een beperkte mogelijkheid tot dienstweigering bestaat. Het gewe tensbezwaar tegen militair gebruik van wapenen wordt erkend. De gewe tensbezwaarde dient zijn diensttijd dan te vervullen „als soldaat met een schop over de schouder". STOCKHOLM (AP) - De Z politie heeft gisteren een over gevoerd op het hoofdkwartier scientologen in Stockholm. D was een onderdeel van een ls onderzoek omdat ook ln Zwe groep verdacht wordt van ee sche delicten waaronder bel ontduiking en deviezensmoklt LONDEN De Britse raad vi ken heeft de roomskatholieta verzocht om officieel lid te i van de raad. Dat ls nog steet het geval, hoewel veel roomslu 1 ken al wel meewerken In conn van de raad Onlangs gaf de r* nogal ruime visie op homo-se telt en dat maakt het voor bisschoppen van Engeland en niet gemakkelijk om nu gretig treden. In een besluit van dt keren de Britse kerken zich tegen het beleid van de regerü in moeilijke tijden bezuinigt c wikkelingshulp maar de bewaj ruim baan geeft. In zijn slottoe keerde aartsbisschop Runciel gen de „gevaarlijke onzin" d beperkte atoomoorlog „denkt moreel" te verdedigen zou zijn Van een onzer verslaggevers OOUDA Gouda en de Noon Kongsberg gaan Goudse kaan zenden aan de Amerikaans* laars ln Iran. Burgemeester Vt wegen van Oouda is initiatief van wat hij noemt „een zend, teken van saamhorigheid". I kaarsen wordt een aantal kaMf verpakt van Oouds plateeL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2