De Jong wil uitvallen van lessen beperken ieuwe staking olen voorkomen Scheef Kiesuwkado i G-landen spreken bevoorraden aan Veel klachten van ouders over onderwijs ^rBaa:eaS I!^BeTErJPvdA mag niet verdeeld de verkiezingen in gaan' %inisterie begint :uinigheidsactie roor automobilisten ïieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Regen en sneeuw HET WEER GARAGE GRUNO B.V jk ep 9( uijff begeleider n Ajax-elftal Drie Russen naar ruimtelaboratorium Brouwerijen op matigheidstoer Twijfel aan bedoelingen van Taiwan Trouw Loodrecht Bezorg Irouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR 11108- VRIJDAG 28 NOVEMBER 1980 Regen en sneeuw en hagelbuien afgewisseld mef enkele opklaringen Middagtemperatuur ongeveer vier graden. Krachtige noordwester wind. windkracht zes. aan de kust en op het IJsselmeer tot hard. windkracht zeven Morgen en overmorgen Opklaringen maar eerst nog mogelijk een sneeuw bui Koud met m de nacht lichte vorst FIRST IN SAFETY OEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 Werkschrift voor kerk en basisgroepen PAGINA 3 Twijfel over bul Delftse TH PAGINA <1 Reclame per satelliet kan voordelig zijn PAGINA 5 Kabinet vordert met grondpolitiek PAGINA 15 Nieuwe films PAGINA 7 Nederland in Maputo PAGINA 9 Amsterdam heeft kritiek op Wiegel PAGINA Podium Links zijn is moeilijker dan men wel denkt PAGINA ECONOMIE Nieuwe sanering bij de Enka PAGINA SPORT Wim van Zijll neemt afscheid PAGINA SERVICE Toerisme, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's. weer <>rdt iJen nen tSCHAU (Reuter, AP. AFP) Door de vrijlating van medewerkers van de onafhankelijke vakbeweging Soli- nnj lelt hebben de Poolse autoriteiten een nieuwe stakings- rkn voorkomen. Leiders van de Warschause afdeling van iuat dariteit zijn in onderhandeling met de regering om ook einde te maken aan de laatste staking in een Warschause lfabriek kka ny ücbeweging verklaarde de alge staking in de regio Warschau te en afgelast als gebaar van goede Tule bar de regering, nadat deze twee werkers van 8olldariteit had naak Haten De algemene staking was 'ikondigd voor gistermiddag uur Een woordvoerder van de lisatie zei te hopen dat de rege- ok aan de andere gestelde eisen gemoet komen. Deze eisen om- n vrijlating van de zogeheten r is Socialistische elementen, instel- van een onderzoekscommissie de praktijken van de politie. ;k naar de onderdrukking arbeidersopstanden in 1970 en !en beperking van het budget van penbaar ministerie. Pas als over eisen wordt onderhandeld, zul- ik de.arbeidrrs in de Huta-staal- k weer aan het werk gaan Vak- Ing en regering hebben beiden dat zij met elkaar zullen blij- raten ee vrijgelatenen zijn Jan Naroz- die ervan wordt verdacht een n document te hebben gefoto f erd. en PJotr Sapelo. een ambte van het openbaar ministerie die ïcument zou hebben ontvreemd en aan Narozniak zou hebben toege speeld. Overigens betekent hun vrij lating niet dat de beschuldigingen tegen hen zijn ingetrokken Het Brit se dagblad The Times heeft gisteren het omstreden document, waarin aanbevelingen staan voor de behan deling van dissidenten elementen, ge publiceerd Het stuk bevat richtlij nen voor te nemen juridische maatre gelen en voor de feitelijke behande ling van dissidenten. Het stuk legt de nadruk op het belang van huiszoekin gen om belastende op het spoor te komen. Wanneer de termijn van 48 uur verstreken is waarbinnen men iemand ponder vorm van proces kan vasthouden en meiV z'<£iemand toch niet wil loslaten. dan'óféttlient het aanbeveling de verrijs <hfe pp* een an der politiebureau weer ifcuur vast te zetten Tussen df^ periodes moet men d« bi om eVen een kopje kolfie te drinken. Verder wordt erop gewezen dat men dissidenten die vlugschriften ver spreiden ook kan vasthouden op be- -y.u.cu.. w» r,,... Müllor-van Ast schuldiging van vervuiling van de ^V^A) en Wessel-Tuinstra openbare weg - (D'66). Het verslag staat op pagi- 3. Een beschouwing staat op pag 7 RDAM (ANP» Ajax heeft ren Johan Cruijff aangetrokken •geleider van het eerste elftal ff. die al geruime tijd meetrain et zijn oude club. gaat het eerste 1 vier maanden lang adviseren en leiden De positie van trainer ïeenhakker wordt door de komst fruijff niet aangetast. Bovendien de Amsterdamse club Wim Jan ADVERTENT^ AUTORIJDEN IS TWEE KEER ZO LEUK IN STEREO. Van onze onderwijsredactie DEN HAAG Staatssecretaris De Jong (onderwijs) wil een strenger toezicht op het uitvallen van lessen in het voortgezet onderwijs Wegens vergaderingen en andere activiteiten worden zoveel lessen gestaakt, dat de inspectie daarover steeds meer klachten van ouders krijgt. De staatssecretaris constateert dat de meeste scholen wel hun best doen om afwijkingen van het vastgestelde rooster tot een minimum te be per ken. Maar vooral op grote scholen vallen heel wat dagen uit. Het komt zelfs voor dat leerlingen al vier weken voor het eigenlijke begin van de va kantie naar huis worden gestuurd In juni van het vorig jaar heeft De Jong al een brief aan de schoolbestu ren gestuurd om hen te vragen het uitvallen van lessen terug te dringen Op sommige scholen had dit ver schijnsel volgens hem buitensporige vormen aangenomen Op 15 december wil de staatssecreta ris deze zaak aan de orde stellen in het -centrale onderwijsoverleg. Op grond daarvan wil hij de regels waar nodig aanscherpen De inspectie moet daar dan toezicht op houden Oorzaken De oorzaken van de toegenomen les uitval zijn velerlei. De groei van scho len maakte de organisatie steeds in gewikkelder en dat bracht een groter aantal vergaderingen mee Deze wor den voor een deel buiten lestijd ge houden. maar vooral bij rapportver gaderingen krijgen leerlingen hier voor ook vrij Op een kleine school is dat niet meer dan een paar dagen per jaar. op een grote school kan dat oplopen tot een paar weken. Ook het schoolonderzoek voor eind- examinandi leidt vaak tot vrije uren voor de overige klassen. Veel scholen organiseren proefwerkweken, waarin de leerlingen slechts één of twee uur per dag op school komen. De rest van de dag hebben ze dan vrij om thuis te werken. Volgens staatssecretaris De Jong zouden niet meer dan twee uur per dag mogen uitvallen Dan zijn er steeds meer excursies, werkweken en sportdagen. In princi pe vallen deze binnen het gewone programma In de Tweede Kamer is gisteren het debat over de abortusrege- T y ling voortgezet. Gespannen luis- VcHl UGfl IjGrCT OVGI* KGïTïWcipGnS teren deze vier leden van de op positie naar het antwoord van 1 A a 111 (PvdA); Beckers-de Bruijn (PPR); Ina Als er schoolfeesten of jubilea te vie ren zijn. moet dat| beperkt blijven tot één of twee dagen Gaat het feest langer duren, dan moeten de extra dagen als vakantie worden aange merkt. In totaal mogen de vakanties twaalf weken duren Ook bij het begin en het eind van het schooljaar moet erop toegezien wor den. dat de vakanties niet ongemerkt worden verlengd. Vanaf volgend jaar duurt de zomervakantie officieel ze$ weken. Om organisatorische redenen (vergaderingen, spreekuren, herexa' mens. rapport uitdelen, boekenbeurs', enz.» krijgt de leerling wel langer vrij, maar ook hieraan wil de staatssecre taris paal en perk stellen. De scholen zouden voor 15 mei aan de inspectie moeten meedelen, wat zij van plan zijn. Zoveel mogelijk vergaderingen moe ten volgens De Jong buiten de lestijd worden gehouden Dat geldt zeker voor vergaderingen van vakgroepen, vakverenigingen en dergelijke Ver gaderingen over tussenrapporten zouden voor maximaal de helft van de tijd binnen de lestijd mogen val len. MOSKOU (APi De Sowjet-Unie heeft in een nieuw-ontworpen ruimte capsule Sojoez T-3 voor het eerst drie ruimtevaarders tegelijk gelanceerd met als bestemming het ruimtelabo ra tori um Saljoet 6 ADVERTENTIE l rtusi Zoon 6 VHogeweyseUan 25.1382 JK Weesp. Tel 02940-15015 *n onze Haagse redactie N HAAG Als alles naar ns verloopt kan iedere auto- •bilist volgend jaar een advies •r zuinig rijden krijgen, dat asluit hij zijn of haar rijgedrag. I actie, „Denk om je tank", zou bet voorjaar moeten beginnen. H ministerie van economische ,|Z3 ken heeft ten behoeve van die ^tie het oog laten vallen op een ■itsers computersysteem. Au- fjfl mohilisten /ouden kerngege- "w over hun rijgedrag aan de ^mputer kunnen toevertrouwen, arna een zuinig rij-advies uit bus rolL Een advertentiecam pagne over energiebesparing in het wegverkeer ral de Nederland se automobilist daartoe aan zetten. Absolute zekerheid over het door gaan van de actie is er nog niet. De Nederlandse deskundigen hebben enige twijfels geuit over de bruikbaarheid van het Zwit serse systeem in ons land. De Zwitsers voelen er echter niets voor dit in Nederland te laten testen, uit angst voor kopiëring. Voor „blind kopen" van het sys teem. dus zonder proefperiode, voelt het ministerie op zijn beurt niet bijster veel. BEL (ANP) De negen landen van de Europese Gemeenschap zijn engekomen hun olievoorraden versneld aan te trekken. Door meer uit raden te gebruiken en minder te kopen hopen de EG-landen te bereiken P de olieprijs niet verder stijgt. was de laatste weken op de vrije Rotterdamse oliemarkt zo duur 'orden, dat de vrees bestond voor een nieuwe officiële prijsverhoging de OPEC, de organisatie van olie exporterende landen. De minister van **ken van Saoedi-Arabië, sjeik Jamani had de EG-landen ook al aange- 'n hun voorraden te gebruiken. "land heeft voor 150 dagen olie in huis. de andere EG-staten voor 120 a dagen. Of de voorraden werkelijk worden aangesproken hangt nog af toestemming van de andere leden van het Internationale Energie iotschap. zoals Amerika, Japan en Australië. an een onzer verslaggevers AMSTERDAM De gezamen lijke Nederlandse brouwerijen willen zelf via voorlichting een bijdrage leveren aan het terug dringen van het alcoholmis bruik. De opzet is om informa tie te geven aan met name jonge gebruikers over het verantwoord omgaan met alco hol en over de gevaren die ver bonden zijn aan misbruik Volgens een woordvoerder kan deze industrietak best zinnig en zinvol op dit terrein bezig zijn, omdat naar zijn mening met misbruik niemand is ge diend. zeker niet de industrie" Hij ontkent overigens niet dat er een bepaalde spanning zit tussen enerzijds het handha ven zo niet verhogen van de aleoholomzet en anderzijds een campagne gericht op verant woord gebruik van alcohol en tegengaan van misbruik Drs Bob van Amerongen. hoofd voorlichting van de lan delijke federatie van instellin gen voor alcohol en drugs, kijkt wat argwanend tegen deze acti viteiten van de brouwerijen aan. Naar zijn mening zien de brouwerijen de bui hangen aangaande een verbod van al coholreclame en het beperken van de verkooppunten van de kant van de overheid. ..Het ge heel doet mij nogal hypocriet aan en het geheel heeft iets weg van de vos die de passie preekt", aldus Bob van Ame rongen Hij wijst erop, dat er nogal wat initiatieven op dit gebied zijn en dat ze beter een paar mil joen hadden kunnen geven aan bijvoorbeeld de stichting Alco holfonds „Nu lijkt het erop of ze de zaak in eigen hand willen houden en van enige samen werking in feite niets willen weten" Van onze parlementsredactie 1 DEN HAAG „We'moeten voorkomen dat we bij de ver kiezingen, als het er echt op aan komt, als PvdA'ers tegen over elkaar staan" Dat zegt PvdA-voorzitter Max, van den Berg in een vraaggesprek over de huidige verdeeldheid in zijn partij pver de kernwa pens Het PvdA-partijbestuur heeft deze week een beroep gedaan op de PvdA Tweede Kamerfractie om het stand punt van de partijleiding over de kernwapens in het land te verdedi gen. Dat standpunt houdt in: afwij zing van de door de NAVO besloten modernisering van de atoomwapens in Europa en vermindering van het huidige aantal nederlandse atoomta- ken van zes tot één. hooguit twee. Dertien socialistische Kamerleden hebben laten weten dit standpunt persoonlijk niet voor hun rekening te kunnen nemen. Zij zijn atoompacifis ten-en kiezen daarom voor afstoting van alle Nederlandse atoomtaken in de komende kabinetsperiode Een groot deel van de PvdA denkt daar hetzelfde over. getuige de honderden wijzigingsvoorstellen die zijn inge diend op het ontwerp verkiezings pro gram Weerwerk nationaal en internationaal isole ment van zijn partij, zonder dat dit tot enige beperking van de NAVO- atoombewapening als zodanig zou leiden Den Uyl heeft zijn positie als FeCStei) lijsttrekker afhankelijk gemaakt van deze zaak. Avond aan avond trekt hij het land in om de partijafdelingen te overtuigen. Ook Max van den Berg begint een speciale voorlichtings- tournee. Een vraaggesprek met Van den Berg staat op pag. 3. Hoewel de gewone lessen stil staan, is er dan geen sprake van vrije uren. Maar de staatssecretaris wil wel dat dit soort activiteiten vóór het begin van de cursus wordt geregeld. Boven dien moeten ze onderwijskundig ver antwoord zijn. De klassen die niet aan de activiteiten meedoen, moeten gewoon les krijgen. ADVERTENTIE Elke maand bevat de Opsporingsgids een overzicht van alle t»i de Opspormgscen- traie geregistreerde vermissingen Met de Opsporingsgids in de hand kan van veel goederen de herkomst worden vastgesteld U kunt de Opsporingsgids 12 maanden toege stuurd kntgen tegen betaling van de adminis tratie- en verzendkosten a 25 - Postgiro 4373054 Centrumbank 93 58.76.034 „Gids". Opsporing «centrale. Postbus 12345. A dem 020-841611. Verscherping De partijleiding heeft zich hierdoor al gedwongen gezien de eigen opstelling ook wat te verscherpen Zo is beslo ten tot een snellere procedure voor de vermindering van atoomtaken. twee jaar onderhandelen die daaraan voor af zouden gaan volgens de eerste Weerwerktekst zijn geschrapt De partijleiding blijft zich echter verzet ten tegen afstoting van alle atoom- taken Fractieleider Den Uyl vreest hiervan Vakbond vreest 750 ontslagen bij schrijfmachinefabriek UTRECHT (ANP) - De Industrie bond FNV is bang dat de schrijfma- chinefabrieken van Adler (Nedafzul len sluiten. Bij de Nederlandse vesti gingen van het Duitse concern Adler werken 750 mensen, van wie 430 in Leiden en 320 in Cuyk. Bestuurder N de Jong van de Industriebond FNV zei dat een actiecomité is gevormd dat zich de komende dagen gaat be raden op acties om sluiting te voorko men. Alle vormen van acties, ook stakingen en bezettingen worden overwogen De FNV-bond vreest de sluiting na een gesprek met een van de Duitse directeuren De directie was gisteren niet bereikbaar voor commentaar Order voor RSV Van onze parlementsredactie DEN HAAGMAPUTO Minister Van der Klaauw (buitenlandse zakeni vraagt zich of Taiwan werkelijk een order wil plaatsen bij Rijn Schelde Verolme. Het is volgens de bewinds man denkbaar dat Taiwan geen enke le belangstelling meer toont, zodra de Nederlandse regering zou besluiten RSV een exportvergunning te geven. Van der Klaauw zei dat gisteren in Maputo (Mozambique) waar hij later in allerijl vertrok. Op verzoek van premier Van Agt keerde Van der Klaauw gisteren al terug in Den Haag. waar de minister raad zich vandaag over de kwestie van de exportvergunning buigt Tai wan heeft laten weten uiterlijk zon dag uitsluitsel te willen hebben over het standpunt van de Nederlandse regering. In diplomatieke kringen in Den Haag wordt, net als Van der Klaauw in het openbaar deed tegenover journalis ten in Maputo, gezinspeeld op een „politieke manoeuvre" van Taiwan. Het doel daarvan zou zijn schade te berokkenen aan de betrekkingen tus sen Nederland en de volksrepubliek China Van der Klaauw verzet zich. vooral uit vrees voor een slechtere relatie met China, tegen leveranties van marineschepen aan Taiwan Het architectendom wankelt op zijn grondvesten. Wie dacht, in Delft te zijn afgestudeerd, moet zich plotsklaps afvragen of er wel een geldig examen landmeetkunde is afgelegd. „Een storm in een glas water", zegt de decaan Of helt de vloer echt een beetje? Kaartenmap Europa <A) De kaarten van alle landen van Europa m een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Brona poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol Ongineel Dick Bmna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee- Postcode en plaafs:i Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: _Tel... Voor het kwartaalabonnement geldi voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezoiginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1