[inisters komen niet |aar oost-Groningen Poëzie in Porselein Bij de Rabobank ligt het Vrij Uit zomerprogramma vanaf morgen voor u klaar. Wijziging voorstel hulp aan jongeren Personalia Zondagswetje gaat misschien rtiet door Order RSV erknemers AVEBE blokkeren weg Geen verbod van oorlogsspeelgoed t/iuld van 5,72 t fiscus voor oping te klein lechte post ïvolg van echt beleid' Mogelijk zaak voor gemeenten zelf Werktijdverkorting bij Philipsbedrijf MET HET VOORDELIGSTE RETOURTJE BUITENLAND BLIJFT U GEWOON IN UW STOEL ZITTEN. D'66 niet in kabinet met CDA en WD 'Wegsturen van illegalen kost rijk miljoenen' boekt het best06^ Rabobank S RDAG 27 NOVEMBER 1900 BINNENLAND TROUW/KWARTET en onzer verslaggevers 1DAM De ministers die zijn uitgenodigd door de bezetters van het aardappelmeelcon- jtVEBE zullen vandaag niet komen. Ze lieten weten geen tijd te hebben. Wel is beloofd nog telefonisch contact opgenomen zal worden. Er kan dan een afspraak worden kt voor een gesprek in Den Haag. tfctsbestuurders en bezetters ich af wat er dan wel moeten ren om een minister naar oost- jen te krijgen, maar ze willen h prestigezaak van maken wie I komt De manifestatie waar isters voor waren uitgenodigd rerigens wel door. Daarvoor e Kamerleden en regionale po- d bestuurders uitgenodigd om jen naar Ter-Apelkanaal te ers van AVEBE hebben Idag een wegblokkade uitge- Hoogersmilde Het ziet er uit dat ze bij hun actie zullen krijgen van de boeren tappeten leveren aan AVEBE. eensgezindheid waarmee zes- boeren en werknemers enke geleden op een gezamenlij- !estatie in Zuidlaren tegen de lannen te hoop liepen, is meer te merken. Belde partij- een zich terug te laten dringen traditionele patroon van tegen een tussen werkgevers en lemers van de gezamenlijke boeren. Zij kun nen dat moeilijk toejuichen. .Al toen minister Braks bleef weigeren het sa neringsplan alsnog op de helling te tn belang torts H M Oerbrandy van de oloniale CBTB wijst erop dat ntoren zijn bezet van een coöpe- ondememing die eigendom is DEN HAAG (ANP) De Euro pese Commissie kan de ver koop van oorlogsspeelgoed niet verbieden. De moeilijk heid is dat er in de Europese Gemeenschap geen enkele be lemmering bestaat voor het verhandelen van dese produk- ten. Bovendien valt een ver bod van oorlogsspeelgoed bui ten het kader van de consu mentenbescherming. De Europese commisie blijkt niet ongevoelig voor de wens de verkoop van dit speelgoed te beperken. De nieuwe tiens- wijsen op dit gebied binnen en buiten Europa worden „nauw lettend" gevolgd. Wat dit betreft kan worden opgemerkt, dat de Westduitse speelgoedhandelaren onlangs positief reageerden op het ver- soek van de minister van Jus titie, de verkoop van oorlogs- speelgoed te verbieden. zetten hebben wij ons gerealiseerd dat elke groepering waarschijnlijk zijn eigen belangen zou gaan beharti gen." Dat blijkt volgens hem onder meer uit het feit dat de bezetters nu eisen dat er geen gedwongen ontsla gen moeten vallen, terwijl indertijd in Zuidlaren nog sprake was van ..zo weinig mogelijk" ontslagen. De boe ren staan niet achter de eis van de werknemers dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Wel lopen enkele belangen parallel, zoals onder meer de els om de produktie op vijf honderdduizend ton zetmeel te hand haven. De heer Gerbrandy verwacht overigens niet dat de boeren officieel zullen Veageren op de bezetting Voorproefje De geblokkeerde weg werd gebruikt als ontmoetingspunt met de werkne mers van AVEBE-vestiging Oranje, een van de fabrieken die volgens het saneringsplan moet sluiten. Volgende week loopt de campagne hier af en de vijftig vaste werknemers weten niet wat ze dan nog moeten doen en of ze nog een toekomst hebben bij AVE BE. Met een werkonderbreking en een petitie van de directie vroegen ze gisteren aandacht voor dit probleem. De wegblokkade was bedoeld als voorproefje voor een verharding van advertentie. Porselein ts romantiek. Porselein kan veel vertellen. Hutschenrouther brengt in deze sfeer een unieke serie wandborden. De kunstenaar Ote Wmther volgde de maanden van het /aar met vogelen bloemmotieven Het Bord/e van de Maand vindt u in fraaie geschenkverpakking voor 129,50bij uw speciaalzaak. Vraag de uitgebreide kleurenkatalogus tui de importeur 't Hoolhoes b v.Postbus 4321, 6202 VA Maastricht, tel. 043-54626 ien onzer verslaggevers DOORN/DEN HAAO De be- gdlenst in Apeldoorn heeft gls- afgezien van de openbare ver van een deel van het huisraad Ie familie K. Tuk in die gemeen te openbare verkoop zou plaats en. omdat de familie Tok 5.72 en te weinig inkomstenbelasting t betaald. Het gehoor aan de op- i van de beweging „Weigering De- *ert< lebelasting". om uit protest tegen NAVO-besluit 572 raketten in Eu- te plaatsen. 5,72 gulden ln te ?n op de inkomstenbelasting, belastingdienst in Apeldoorn de Tuk mee. dat het bedrag te 1 wordt geacht voor openbare nop van het huisraad. Het beslag et huisraad is echter niet opgehe- De belastingdienst zei niet of en ja 1 °P welke andere manier het geld *>g op de familie Tuk zal worden ld. rbitC kuit Tandéwoordvoerder van het ministerie w* financiën zei desgevraagd dat het n van openbare verkoping een Hing is van de betrokken ont- 1 ier der belastingen in Apeldoorn. Tgt hieraan niet een of andere Uijn aan het ministerie ten grond- De ontvangers zijn zelfstandig d tot beslissingen als ln dit De woordvoerder wijst erop de ontvanger nog andere moge- ,0„#«ien kan hebben, bijvoorbeeld laten leggen van beslag op het bij de werkgever van een weige- t belastingbetaler Ïitiek op Smit-Kroes h' UKERK De slechte kwaliteit het postverkeer en de steeds lan- wordende wachtlijst van telefoon- «lui tingen is onder andere te wij- u aan het slechte personeelsbeleid 1 de staatssecretaris van verkeer Waterstaat mevrouw Smit-Kroes W» bestuurder E. Orootendorst 'de Nederlandse Christelijke bond '*verheidspersoneel (NCBO), die beschuldiging uitte wil de ^secretaris ondanks de sterke teming van het werk de werving nieuw PTT-personeel op een laag te zetten „Op die manier is zij het PTT-bedriJf af te breken en -Plezier van de medewerkers te U Knallen." aldus de NCBO-bestuur HU benadrukte dat wanneer de '"Secretaris haar visie handhaaft. PTT-personeel niet langer kan •nderen dat de kwaliteit behou Kan worden. Grootendorst is de huisves- van veel postkantoren in ons erbarmelijk slecht. In Lelden en eent bijvoorbeeld, zijn er postkan en waar de post buiten moet blij- staan omdat het personeel an- 8 oinnen niet kan werken Van onze parlementaire redactie DEN HAAO Het geruchtmakende zondagswetje wordt misschien ingetrokken. De regering ziet in het regelen van de zondagsrust een taak die mogelijk aan de gemeen ten zelf kan worden overgelaten. Deze „decentralisatie kans" zal blijkens de gelijknamige nota van minister Wiegel worden onderzocht. De zondagswet, die dateert van 1953. verbiedt verschillende vor men van rustvers to rende activi teiten op zon- en feestdagen. Zo mag men in de buurt van kerkge bouwen geen gerucht maken dat de godsdienstoefening hindert. Ook is verboden zonder strikte noodzaak geluid te maken dat ver der draagt dan tweehonderd me ter. Openbare vermakelijkheden zoals kermissen zijn volgens de wet voor zondagmiddag 1 uur taboe. De wet bepaalt echter ook. dat gemeenten in hun plaatselijke Verordeningen sportbeoefening en andere vormen van ontspanning niet mogen belemmeren, voor zo ver dit geen openbare vermake lijkheden zijn. Over deze bepaling zijn problemen ontstaan Zwembad Nog dit jaar vernietigde de Kroon het besluit van de gemeenteraad van het Overijsselse Rijssen om het plaatselijke zwembad op zon dag niet open te stellen Volgens de Kroon was dit besluit in strijd met de zondagswet Gevallen als dit zijn echter zeld zaam geworden. Zij doen zich met name voor ln streng orthodoxe gemeenten, zoals in Rijssen en vorig jaar in Bunschoten. De vraag is wel wat deze en andere gemeenten zullen doen wanneer de wet is ingetrokken Vraag Of dit zal gebeuren is uiteraard nog de vraag. Minister Wiegel laat in zijn nota de mogelijkheid open dat zulks niet mogelijk blijkt. In dat geval, zegt hij. zou kunnen worden bekeken of de stringente voorschriften aan de gemeenten kunnen worden versoepeld, zodat zij een grotere beleidsruimte krijgen. Bovendien geldt nog een beper king. De minister heeft de regeling van de zondagsrust opgenomen ln een lijst van „latente en gesigna leerde decentralisatiekansen", die als bijlage aan de nota is vastge- niet. „Het opnemen in deze lijst." zegt hij. „betekent niet dat die kahsen ook reëel aanwezig zijn, maar de lijst heeft de functie de discussie en verder onderzoek te stimuleren." Vijftig werknemers van het AVBEE concern blokkeerden gister middag de weg Meppel-Assen. Zij deden dit ter onersteuning van diverse acties die tot doel hebben de voorgenomen sluiting van het aardappelmeelconcern te voorkomen. De blokkade werd na een half uur opgeheven. de acties als het saneringsplan niet gelaten over zich heen gaan. De olok- opnieuw wordt bekeken Wachtende kerende auto's werden door de plaat automobilisten lieten de actie wat selijke politie op de bon geZet Van onze parlementsredactie DEN HAAO De PvdA-Kamerleden Roethof en mevrouw Haas-Berger zullen hun initiatiefwetsvoorstel in zake de hulp aan weggelopen minder jarigen wijzigen om de juridische be zwaren tegen een onderdeel ervan weg te nemen. Zij willen hiermee te gemoet komen aan de WD-fractle in de Eerste Kamer, die in het debat vorig week herstel van de juridische „fout" als voorwaarde stelde voor haar steun aan het voorstel Het besluit van de PvdA-Kamerleden om met een wijzigingsvoorstel (novel le) te komen, betekent dat het initia tief opnieuw door de Tweede Kamer moet worden behandeld. Roethof zei gisteren, dat dit niet veel vertraging behoeft op te leveren. „Het gaat im mers niet om een inhoudelijke wijzi ging, slechts om een andere formule ring." Het initiatief voorziet in een strafult sluiting van hulpverleners die eei. weggelopen minderjarige verbergei in het kader van een zorgvuldige hulpverlening. Als een van de eisei van zorgvuldigheid Is in de wetteks opgenomen, dat de hulpverlener d< ouders meldt dat hun kind terecht i en wordt geholpen. Volgens de WI is deze bepaling zo geformuleerd da zij voor tweeërlei uitleg vatbaar is. E. kan uit worden afgeleid dat de hulp verlener, de melding gedaan heb bend, straffeloos is ongeacht zijn ver dere activiteiten. De initiatiefnemers voelden aanvan kelijk niet zoveel voor de weg van de novelle (die nodig is) omdat de Eerst* Kamer geen recht van amendement (wijziging) heeft. Zij vonden dat de behandeling (in de Tweede-Kamer bijna vijf jaar) lang genoeg had ge duurd. Zij zijn hier nu alsnog van teruggekomen. Van onze correspondent TILBURO Philips gaat werktijd verkorting Invoeren voor 300 van de 2200 werknemers van Volt in Tilburg. De betrokken aldeling gaat eind de cember elf produktiedagen dicht. De maatregel is volgens Philips nodig omdat de voorraden te hoog oplopen. Philips neemt zelf de kosten van de arbeidstijdverkorting voor zijn reke ning. Toon Verdljsseldonk van de Indu striebond FNV betwijfelt of de In greep werkelijk nodzakelljk ls. Vol gens de vakbondsman geeft Philips onvoldoende informatie om de maat regel te kunnen beoordelen Verdljsseldonk vermoedt dat de ar beidstijdverkorting onderdeel van een grootscheeps reorganisatieplan binnen de hoofdindustriegroep video. HIJ heeft dat een half Jaar geleden ook al gezegd toen bekend werd dat binnen de hoofdindustriegroep video in twee jaar tijd ruim 500 banen zou den Verdijsseldonk vreest dat Philips van plan is om de produktieafdelin- gen van video uit Nederland te laten verdwijpen zodat alleen nog de rese archafdelingen overblijven. „Ik houd er rekening mee dat er op korte ter mijn bij Volt in Tilburg zware klap pen zullen vallen". Philips zegt dat er geen sprake is van en herstructure ring. Volgens Philips gaat het om een aanpassing aan de verslechterde marktsituatie Bij Volt in Tilburg worden kleurentelevisies gemaakt Vervolg van pagina 1 Ook de PvdA-fractie is er niet gerust op. dat de volksrepubliek China haar afkeuring zal beperken tot een for meel protest. De regering heeft zich volgens de socialist Van der Hek niet serieus verdiept in de mogelijke na delige gevolgen voor de handel tus sen China en Nederland. Voorstan ders van levering aan Taiwan hebben daar de afgelopen tijd tegenin ge bracht. dat Nederland geen bijster hoge verwachtingen mag koesteren over handel met China. De PvdA is voorts bang dat Neder land bij het nu verlenen van een exportvergunning, zich met handen en voeten bindt. Stelregel van het Nederlandse exportbeleid is, dat oor logsmateriaal niet geleverd wordt aan landen ln gebieden waar grote spanningen heersen. Momenteel ls de verstandhouding tussen China en Taiwan koel. maar niet gespannen. Mocht die situatie echter verslechte ren. dan kan Nederland zich niet met het bewind in Taiwan verstaan over de daadwerkelijke overdracht van het oorlogstuig Taiwan wordt Im mers niet erkend. Een ander bezwaar van de PvdA ls dat Taiwan, met een moderne scheepsbouw-industrie de Neder landse schepen zou kunnen kopiëren. RSV zou „unieke technologie" uit handen geven. Ook aan de levering van onderdelen voor kerncentrales kleven bezwaren, meent de PvdA. Hoe staat het met de nucleaire con tacten tussen Taiwan en een land als Zuid-Afrika? Loopt Nederland niet het gevaar mee te werken aan inter nationale verspreiding van kernwa pens? Volgens Van der Hek is het onmoge lijk om nog voor 1 december de dag. waarop Taiwan uitsluitsel wil hebben meer inzicht te krijgen omtrent alle onzekerheden en risi co's. Onder die omstandigheden kun nen wij geen .Ja" zeggen, aldus het PvdA-Kamerlid, „hoe zwaar wij ook tillen aan de belangen van RSV en de werkgelegenheid advertentie Hieronder enkele voorbeelden en wat het kost Europa: Per minuut: Denemarken 0,95 Duitsland (Bondsrepubliek) 0,95 Frankrijk 0,95 I Groot Brittannië: werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. 0,95 overige uren en op zaterdag en zondag: 0,70 Italië 1,45 Luxemburg 0,90 Noorwegen 1,45 Oostenrijk 1,45 Portugal 2,10 Zweden 1,45 Zwitserland 0,95 I Buiten Europa: 1 Australië 9,30 Canada en Verenigde Staten: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur: 6,50 I overige uren en op zondag: 4,85 1 De volledige landenlijst vindt u samen met de kies- 1 aanwijzingen voorin uw telefoongids. DE TELEFOON BRENGT DE WERELD VOORDELIG BINNEN OORAFSTAND. ptt telecommunicatie Van onze parlementsredactie DEN HAAO D'66 wijst onder alle omstandigheden de deelneming aan een regeringscoalitie af van CDA en WD. De Fractievoorzitter van D'66 in de Eerste Kamer Glastra van Loon heeft dit gisteren in de Senaat gezegd. Letterlijk zei hij: .Als de vorming van een alternatieve coalitie na de verkie zingen mislukt, bijvoorbeeld omdat de PvdA zich te extreem opstelt, rest D'66 geen andere mogelijkheid dan die van de oppositierol." De rol van oppositiepartij noemde hij construc tief. D'66 zou daarmee in ieder geval een betere bijdrage leveren aan de democratie dan door op te treden als loyalist of dissident ln een CDA-WD kabinet. van de PvdA onmogelijk zou worden gemaakt. Partijleider Jan Terlouw zei daarom desgevraagd dat Glastra deze uitspraak op eigen titel heeft gedaan en dat hij bovendien nogal voorbarig was. Het congres moet over deze kwestie nog een standpunt inne men. zo zei hij. 'Voorbarig' Glastra van Loon reageerde op een uitnodiging van de fractievoorzitter van de WD, Zoutendijk aan D'66 om na de verkiezingen een voortzetting van de huidige regeringscoalitie te steunen. Glastra wees deze uitnodi ging van de hand. Het zou inconse quent zijn wanneer de D'66 fractie een coalitie van CDA en WD zou steunen zo meende hij. Een afwijzing van die steun was op zichzelf geen nieuws. Nieuw was ech ter wel dat D'66 die steun ook zou weigeren wanneer een alternatieve coalitie als gevolg van het optreden SCHIPHOL (ANP) Het terugsturen naar het land van herkomst van ille gaal in ons land verblijvende buiten landers kost het rijk momenteel on geveer vijf miljoen gulden per jaar aan vliegtickets. Daarbij komt nog eens een miljoen gulden voor de ho telkosten van de marechaussees, die vreemdelingen tijdens hun reis naar het land van herkomst begeleiden. Dit zei de commandant van de briga de Schiphol van de Koninklijke Ma rechaussee. eerste luitenant W. A. Kanbier gistermiddag. Wekelijks worden gemiddeld 150 ille galen van Schiphol naar het land van hun herkomst teruggestuurd. Kamerlid Mr. J F. G. Schlinge- mann (WD) uit Retranchement zal mevrouw Haya van Someren-Downer opvolgen als lid van de Eerste Kamer. Schlingemann (66) was van 1974 tot 1980 ook al lid van de Eerste Kamer. Van 1967 tot 1971 was hij lid van de Tweede Kamer. Burgemeester Met ingang van 16 december is tot burgemeester van de noord-Groningse gemeente Warffum benoemd de 37-jarige E. J. C. Kamer ling uit Doom. Hij is thans werkzaam als hoofd van de afdeling algemene zaken van de gemeente Doorn. Ka merling is gehuwd, heeft twee kinde ren en is lid van de WD. advertentie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9