Zwarte staten zijn tegen olieboycot Zuid-Afrika lulpverlening in uid-Italië chaos Order Taiwan voor RSV onzeker Verdrag ||E \f69 TsRff \kofm Kiesuwkado ImDEBUUKC Benzine wellicht duurder e krant Trouw ieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER l heuw beroep jodotherapeut Van der Klaauw overweegt twintig miljoen te geven Iran laat mogelijk enkele gijzelaars vrij CDA heeft 'grote reserves' tegen exportvergunning Massa-ontslag bij Macintosh Trouw \BW€BAHD\isml i urn \Kome-1 m \yoenvKt Opmerkelijk Bezorg Irouw een nieuwe abonnee H S 38STE JAARGANG NR 11107 - DONDERDAG tl NOVEMBER 1980 rouw Veel bewolking en enkele regen of sneeuwbuien Middagtemperatuur ongeveer vier graden. Matige wind. windkracht vier aan de kust af en toe krachtige windkracht zes draaiend van zuidwest naar noordwest. Morgen en overmorgen Vooral eerst enkele sneeuwbuien Geleidelijk kouder met kchte vorst in de nacht en ochtend Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (Ie post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel020-5622794 s LOSSE NUMMERS 65 CENT T"— TRECHT (ANP) Nederland rijgt er volgend Jaar een nieu- t beroepsgroep bij. die van de podotherapeuten"' In de eer- te helft van 1981 zal. naar het ieh laat aanzien, het besluit op rond van de Wet op de para ledische beroepen in werking eden Het wordt de specifieke tak van de podotherapeut. lachten te behandelen die bij oorbeeld het gevolg zijn van en verkeerde stand van de oeten Bj of zij kan daarbij verschil- jnde correctie technieken toe assen. De podotherapeut gaat ch ook bezig houden met het ehandelen van huldaandoe- togen, met het maken van oorzienlngen in schoenen en Kt nagel- en teenprothesen, mgeveer veertig mensen be ltten nu het getuigschrift van t experimentele opleiding. PAGINA Z: Het gaat om de mens, niet om structuren PAGINA 3: Ook met zwemdiploma kun je verdrinken PAGINA 4 Kabel-notitie vraagt adempauze PAGINA 5: Veel gif blijft in de grond uit geldgebrek PAGINA 7: Madrid wil in NAVO, nu het volk nog PAGINA ECONOMIE: Blunder kan Hoogovens elf miljoen gaan kosten PAGINA SERVICE: Popstand, strips, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weero verzicht. 1 "Md A A.*j w 1. 470*1 IJS g Hcnny de Lange PELS Op het vliegveld van Rome stonden gisteroch- twee helikopters met dertig artsen aan boord en een SÏÏ3 lie voorraad medische hulpmiddelen al 48 uur te wachten toestemming voor vertrek naar het door aardbevingen ''w!c ro,ten gebied ten zuiden van Napels. hulp- en reddingsacties die vanuit door Nicd Kussendrager MAPUTO De zwarte landen in zuidelijk Afrika zijn tegen economische sancties tegen blank Zuid-Afrika, zoals een olieboycot. Dit zei minister Mmusi van Botswana (financiën) gister avond in Mauto, de hoofdstad van Mozambique, waar vandaag een conferentie begint over het minder afhankelijk maken van zwart Afrika van blank Afrika. MMmust die nadrukkelijk verklaar is voorzitter van het overleg in Mapu- zwarte negen" het hardst getroften de te spreken namens de negen deel- to. Zolang zwart Alrika nog zo afhan- worden door boycotmaatregelen te- nemende landen uit zuidelijk Afrika. is van Zuid-Afrika zullen „de gen Zuid-Afrika. Het is voor het eerst dat dit stand punt zo openlijk naar buiten wordt gebracht, hoewel uit gesprekken die ik eerder had met ambtenaren en politici van zwarte Afrikaanse lan den. al eenzelfde indruk ontstond. Zoals bekend heeft de tweede kamer in juli van dit jaar aangedrongen op een olie-embargo tegen Zuid-Afrika. Ook de Organisatie van Afrikaanse Eenheid is ook voor dergelijke econo mische maatregelen. Minister Mmusi hierover „Er zijn 30731 «is gecoördineerd worden, verlo- 2JH uiterst moeizaam en komen maar Uwj tg op gang Op de Italiaanse itsradio was gisteren ook heftige Ogfota, iek te horen op het slechte func- gv'jTperen van de centrale hulppost in •ls. Het geval van de twee heii ers staat niet alleen. Tal van verleners die ik tot nu toe heb proken. klagen over het uitblijven een goed reddingsplan. geval van de twee helioptere rvan er gisteren in de loop van de *nd overigens één toestemming geg om te vertrekken naar het ipgebied nadat eindelijk de beno- le papieren waren Ingevuld door •is is ook geen exces, zegt een 'r. wiens onderdeel dinsdag pas instructie kreeg om giste ar Basillcate (de laatst getrof- •vlncie) te komen met een par- nten „We hadden natuur- ook zondagavond of maandag- •nd al op weg kunnen gaan eerst schijnt alles op papier te moeten zijn In Napels. En Ik de Indruk dat er hard nog effi- Bl wordt gewerkt In die paplerwin- tn Napels" roblemen en ongecoördineerde reddlngsac- leidt tot chaos." is de geïrriteerde ctie van één van de mensen in pels. die tot taak hebben de hulp- reddingsactie goed te laten ver- t de hulpverlening toch rijkelijk top gang is gekomen en eigenlijk lange na nog niet voldoende is. is t de schuld van Napels, zegt hij. ooizaak van de slechte gang van ten noemt de man de problemen 1 Napels zelf heeft ten gevolge van aardbeving. In de stad zijn tien- benden mensen de straat op ge- cht waar ze al sinds zondagavond akkeren zegsman van de gemeente Napels ■t verder op de geïsoleerde ligging de getroffen bergdorpen, waar een aantal praktisch onbereik- u is geworden omdat de wegen dokkeerd dan wel onberijdbaar s geworden f het kan gebeuren dat ondanks verzachtende omstandigheden die aanvoert twee helicopters met dische hulp langer dan 48 uur Wen wachten op toestemming vertrek, kan de man echter niet hellen „Is dat wel waar?." vraagt voorzichtig. Ik zeg dat ik het met fa oren op de Italiaanse staatsra- heb gehoord. „Dat moet dan een kerstand zijn." zegt hij. „U moet pijpen dat wij echt ons uiterste "t doen om de hulpverlening goed Ook president Pertini van Italië heeft gisteren via radio en tv ernsti ge kritiek geleverd uit de hulpverle ning, een zeer ongebruikelijke zaak voor het Italiaanse staatshoofd. „Zij die hieraan schuldig zijn moeten worden gestraft," aldus Pertini. De regering heet inmiddels aangekon- did dat ieder gezin dat bij de aardbe ving van zondag zijn kostwinner heeft verloren onmiddellijk aan spraak kap maken op een bedrag van ruim twihtigduizend gulden. Gezin nen die een ander familielid hebben verloren krijgen achtduizend gulden en zij die hun bezittingen kwijt zijn 6500. te regelen. Maar dat gaat nu eenmaal niet zonder papieren en beleid.' Inmiddels zijn met name de kerken in zuld-Italië in het hulpverleningsgat gesprongen. Overal In het rampge bied werden gisteren voedsel, dekens en kleding uitgedeeld Daar bleek dat vele overlevenden van de ramp al sinds zondag nauwelijks iets te eten en te drinken hebben gehad. De spul len die de kerken aan de slachtoffers hebben gegeven, zijn overigens voor het grootste deel bijeen gebracht door burgers die massaal gehoor heb ben gegeven aan de oproep van de kerken om te helpen. Overigens is de betrokkenheid van de Italiaanse burgerij erg groot. Dag en nacht worden via de radio de tele foonnummers doorgegeven van men sen die bereid zijn daklozen en kinde ren die hun ouders verloren hebben, op te nemen in hun huis Een tweede impressie uit het rampgebied staat op paf. IS minister wijst samenwerking met Pretoria overigens volstrekt van de hand. „Wij accepteren Zuid-Afrika niet zolang daar apartheid bestaat en er geen zwart meerderheidsbestuur bestaat." Doel van de conferentie die vandaag in Maputo begint is vermindering van de afhankelijkheid van Zuid-Afrika De „zwarte negen" (Angola. Botswa na. Lesoto, Malawi. Mozambique. Swaziland. Tanzania. Zambia en Zimbabwe) hebben een lijst projec ten ter waarde van bijna vier miljard gulden die ze zullen voorleggen aan donorlanden. Eerste Minister Van der Klaauw van buiten landse zaken is vanmorgen de eerste spreker, direct na de opening door de Mozambikaanse president Samro Machel Naar verwachting zal Neder land twintig miljoen gulden toezeg- landen ergens in een uithoek van. gen Van der Klaauw. die steeds heeft Afrika, of ergens in de Stille Oceaan, die niet goed weten wat zuidelijk Afrika is of wat de werkelijke proble men zijn Op de vraag ol die opmer king ook de Nederlandse parlementa riërs geldt, volstaat Mmusi met een hartelijke glimlach. Afhankelijk Mmusi noemt tal van voorbeelden van de zwarte afhankelijkheid van blank Afrika. Koelwagens -waarin Botswana zijto vlees exporteert wor den niet zelden enkele dagjènVbfJ Zuid-Afrika vastgehoudefh Ook is Zuid-Afrika van grote betekenis voor Zium-Airuta van grove oeveKems voor De tyé'deriandse huhxgal aangewend r -orSm voor de pterins van de gezegd een olieboycot van Zuid-Afri ka niet realistisch te vinden, voerde aan de vooravond van de conferentie overleg met minister Mmusi. Daarop volgde het gesprek tussen Mmusi en de pers. waarbij minister Van der Klaauw stralend zat te lachen. De Nederlandse steun aan de zwarte Afrikaanse landen heeft als duidelijk politieke bedoeling het isolement van blanl^Zuid-Afrika. Men wijst er in dit verband op dat het ni$t toevallig is dat ;tüet minister De Koning voor ikkelingssamenweri]:ing maar iter Van der KlaauW naar Maup- tb. is gekomen. r> jfel een Amsterdams advocatencol- lectief zaten gisteren in ambtskle- ding in het verdachtenbankje (ach- ~.inks aan de zit de politierechter. De officier van justitie wilde niet dat de ver dachten hun toga's droegen. Het ver slag van de zitting staat op pagina 3. BEIROET (Reuter) Iran zal enige Amerikaanse gijzelaars vrijlaten als de Verenigde Staten tegemoet komen aan een deel van de Iraanse voor waarden. Dit heeft de voorzitter van het Iraanse parlement. Hojatoleslam Hasjemi Rafsanjani. laten weten. Economische sancties zullen aarom een averechtse uitwerking hebben. „Rhodesië heeft zich juist kunnen ontwikkelen dank zij de boy cot tegen de minderheidsregering van Ian Smith", aldus Mmusi. De -L Mozambikaanse hav'éns Maputo en Beira. Om deze havens weer volledig toegankelijk te maken moeten eerst boringen worden'verricht, waarvoor het Waterloopkundig Laboratorium in Delft kan worden ingechakeld. Van onze redactie economie STEIN In de noodlijdende kledingindustrie vallen opnieuw zware klappen. Macintosh, de grootste conlectieproducent in Nederland, wil de werkgelegen heid met 950 arbeidsplaatsen inkrimpen. In vrijwel alle gevallen betekent dit gedwongen ontslag. Twee derde van de banen die verdwijnen worden bezet door vrouwen. Districtsbestuurder C Bel van de Industriebond CNV vindt dit laatste feit zeer ernstig omdat de werkloosheid voor vrouwen in Limburg (waar de meeste ontslagen vallen) al boven de twintig procent ligt. Bij Macintosh zijn de laatste vijf, zes jaar al 1.200 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Meer nieuws op pagina economie ,,Het is net als met de liefde - daar kun je óók niet over stemmen." Dat was de directeur Europa van het Spaan se ministerie van buitenlandse zaken. Over de vraag wanneer Spanje momenteel eventueel lid zou moeten worden van de NAVO. Stijlvol, werkelijk heel stijlvol. nderzoek naar 'eerstanden feminisme Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het is hoogst onzeker geworden of het noodlijdende concern Rijn- Schelde-Vcrolme (RSV) een order van om en nabij de één miljard gulden uit Taiwan in de wacht kan slepen. De op positie in de Tweede Kamer blijkt onoverkomelijke be zwaren te hebben, terwijl ook in het CDA, de grootste rege ringspartij. aanzienlijke re serves blijken te bestaan. Pre mier van Agt zei gisteren in de Eerste Kamer, dat het kabi net uiterlijk zondag een be slissing neemt over een ex portvergunning voor RSV In de senaat is een meerderheid (CDA, WD) uitgesproken voorstan der van een vergunning, die de leve ring van marineschepen en onderde len van kerncentrales naar Taiwan mogelijk maakt. De fractieleiders Zoutendijk (WD) en Van Hulst (CDA) hebben gisteren in een motie aangedrongen op een positieve be slissing in het kabinet. Zij delen geenszins de opvatting van minister Van der Klaauw (Buitenlandse za ken). dat de betrekkingen tussen Ne- derland en de volksrepubliek China geschaad worden als de transactie met Taiwan doorgaat. Tweede Kamer Maar aan de oveizijde van het Bin nenhof in de Tweede Kamer, klonken gisteren sterk afwijkende geluiden De PvdA-fractie keerde zich unaniem tegen het verlenen van een exportver gunning aan RSV. Jan Nico Scholten. buitenlandspecialist van de CDA- fractie, zei „voor alsnog grote reser ves" te hebben. Een deflnlUef oordeel van het CDA is overigens pas te ver wachten als het kabinet zijn beslis sing. met bijbehorende argumenten bekend maakt. Ik kan. zei 8choIten. mij goed voor stellen dat een brede meerderheid in de Tweede Kamer protest aantekent tegen de exportvergunning. Rol Scholten wees er gisteren op. dat Ne derland een belangrijke rol gespeeld heeft in de erkenning van de volksre publiek China. Gevolg daarvan is ge weest. dat Nederland nimmer Taiwan als staat heeft erkend. Met China daarentegen is Nederland In de Jaren zevenUg overeengekomen Taiwan te beschouwen als een provincie van de volksrepubliek. Levering komt neer op feitelijke erkenning van Taiwan, aldus Scholten. Daardoor zou er wel licht een dikke streep gehaaid wor- ADVERTENTIE °efen jij je macht op kan- t0°r maar uit 250gram SPAR 1 roodmerk vokuum/snetfilter 250gram aardbeien, mandarijne 1 peren, perzrken mxm den door de goede betrekkingen, die de afgelopen jaren met China zijn opgebouwd. Vervolg op pagina 9. kol. 4 ROTTERDAM Het zit erin. dat de prijs van benzine eind deze week met minstens drie cent per liter duurder zal worden. Ook stookolie en gasolie •zullen in prijs omhooggaan Deze verwachting hebben Rotter damse oiiekringen van het maande lijks overleg, tussen het ministerie van Economische Zaken en de olie maatschappijen over de maximum prijzen van oliepredukten. Een prijsverhoging wordt onont koombaar geacht door de sterk geste gen prijzen van olieprodukten op de vrije markt in Rotterdam. Op grond daarvan zou voor stookolie en gasolie de maximaal toegestane prijsverho ging moeten worden berekend, name lijk een prijsstijging van respectieve lijk drie cent per liter en vijftien gul den per ton Als de prijs voor stookolie nü al zou worden afgeleid van de prijs op de vrije markt in Rotterdam, zou. zo wordt hieraan toegevoegd, er zelfs een prijssstijging van ruim honderd gulden per ton moeten komen. Intussen laten de noteringen op de vrije markt sinds eind vorige week weer een dalende ontwikkeling zien. In oliekringen wordt echter gespro ken van een tijdelijke teruggang. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig form aai boekje Donkerbruine kuns* lederen omslag- Twee Dick Brona poppetjes (B) Twee leuke hangpoppeijes van stof. Origineel Dick Bnina ontwerp.' Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Giro: _TeL_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: (HA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1