[amer: noodplan pensioenbreuk vrijcflag\3) Schiermonnikogers hekelen 'wanbeleid' Auto Haag b.v. Regro Den Haag b.v. 50.-Voordeel 189.- Arabische top is niet bereid tot verzoening RENAULT 18 Graaf naar vakbeweging en werkgevers 'Regering ongeloofwaardig over Waddenzee' N GOEDE DEALER BIJ DE PRIJS INBEGREPEN. VERKOOP UITSLUITEND: Draaifauteuil"Match" Dachstein berg-wandel schoenen Vendomatic klokradio |RDAG 27 NOVEMBER 1980 TROUWKWARTET H 17 sociaal-economische redactie AG Alle vier de grote partijen in de Tweede Kamer PvdA, CDA, VVD en D-66 en met spoed een noodplan tegen pensioenbreuk", het verlies aan pensioenrechten rólg van verandering van werkgever. Staatssecretaris De Graai (sociale zaken) heeft nu i op korte termijn te gaan praten met de Stichting van de Arbeid (overlegorgaan weging en werkgevers) over een noodoplossing. anti r (ft bedrijfsleven van werkge Oraal vertelde gisteren in een bespre lèrt. ziet doorgaans de op- king met de Kamercommissie voor pensioenrechten ..bevro- sociale zaken, dat er meer van zulke "het tot dan toe opgebouwde bevroren, „slapende", gevallen zijn, jde) bedrag Bij de inflatie dan gevallen waarin de werknemer laatste jaren stelt zo n gul nog actief opbouwt aan zijn pensioen drag echer al na een jaar of ten initiatief-wetje van Nypels (D'66> ïers inauwelijks nog wat voor De om de rentewinst op belegde pensi oengelden mede te gebruiken voor verbetering van „slapende" gevallen, stuit op technische bezwaren Vervol gens kwamen de regeringspartijen CDA en WD met een motie dat de regering een voorlopige regeling te gen de ergste pensioenbreuken moet treffen De staatssecretaris echter wilde daarmee nog een jaar wachten. Hij hoopt dat in die tijd de Stichting van de Arbeid klaar is met een alge mene pensioenplicht voor alle werk nemers. waarbij ook de pensioen breuk tot het verleden gaat behoren. De Kamermeerderheid vindt echter dat het allemaal te lang gaat duren. Volgens de staatssecretaris zelf zal het 1985 of 1987 worden voordat de algemene pensioenplicht-wet in wer king kan treden De Kamerleden von den deze tijdraming rijkelijk optimis tisch en wezen er bovendien nog op dat er dan wel eens te weinig geld kan zijn om de wet te laten ingaan. Van daar hun aandrang om op korte ter mijn te komen met een noodplan voor de ergste gevallen van pensioen breuk. Daarop beloofde De Graaf hierover op korte termijn te gaan praten met de Stichting van de Arbeid. Nijpels (WD) wenste dat dit overleg uit mondt in een noodplan, dat voor de verkiezingen van mei 1981 bij de Ka mer ligt. Wijzend op de motie van CDA en WD zei Nijpels: „Met onze Toussalnt (PvdA) wilde dat in elk geval bij vertrek bij een werkgever de achterstallige pensioenpremies wor den ingehaald Het is een veel voorko mende gewoonte dat achterstallige pensioenpremies geleidelijk worden ingehaald over de nog komende dienstjaren van de betrokken werk nemer. Neemt deze echter voortijdig ontslag, dan wordt ook de nabetaling gestopt. De vertrekkende werknemer krijgt dan een „slapende polis" mee die niet eens is bijgewerkt Overigens motie hebben we de staatssecretaris ontstaat de grootste schade van pen- een stok gegeven om de stichting sioenbreuken pas daarna, wanneer de (van de arbeid) goed achter de broek slapende aanspraken door inflatie te zitten." worden uitgehold. AMMAN (Reuter, UPI, AP) De Arabische topconferentie in Amman weet niet goed wat te beginnen met de verdeeldheid in de Arabische wereld. Een voorstel om een vredesmissie langs de niet deelnemende landen te sturen om de onderlinge verschillen te overbruggen, haalde het niet. Snel zekerheid kampeerders SAO (ANP) Het CDA vindt met voortvarendheid moet risp gewerkt aan een wettelijke 260, h ter bescherming van kam S. die een standplaats of een grond hebben gehuurd. Bin- jaar moet de regering hier D wetsontwerp bij de Tweede hebben ingediend Dit is de ig van een motie, die CDA- oerder Van Leijenhorst gister tijdens de voortgezette be- van de kampeerwet in- Staatssecretaris De Graaf De slotzitting van de Arabische top. waaraan slechts vijftien presidenten en koningen deelnemen door de afwe zigheid van Syrië. Libië. Zuid-Jemen. Algerije. Libanon en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. die gis teravond zou worden gehouden, is in verband met de onderlinge consulta ties tot vanmorgen uitgesteld. Het voorstel om een verzoeningsmis sie te sturen naar de niet deelnemen de leden van de Arabische Liga was afkomstig van de Tunesische secreta- taris Wallis de Vries van dinsdagavond al gezegd aan zo'n regeling te gaan Ook hij vindt dat die huurbe er moet komen Opneming irwet zou echter te veel ig'voor de wet hebben opge- Van Leijenhorst stelde de toe- op prijs, maar wilde voor de >id toch een Kameruitspraak punt SCHIERMONNIKOOG (ANP) Het wordt tijd dat de Schiermonnikogers beseffen „dat de toekomst van de ei landen ernstig op de tocht staat en dat hun eiland de kans loopt naar de bliksem te gaan, maar ook dat de ge zondheid van de eilanders en van hun kinderen gevaar loopt." Dit zei raadslid D. J. Klompsma gis teren in de gemeenteraad van Schier monnikoog, die unaniem zijn onge rustheid uitsprak over het nationale en internationale „wanbeleid" dat ten aanzien van de Waddenzee ge voerd wordt. De klacht wordt ter kennis gebracht van de bestoren van de provincies Noord-Holland, Friesland en Gronin gen, van de gemeentebesturen van de Waddeneilanden en van de ambassa deurs van West-Duitsland. Frankrijk. België en Luxemburg Klompsma noemde het beleid volstrekt twee slachtig. Hij gewaagde van een „men taliteitsvervuiling die overheidsin stanties onderzoekingen laat doen, rapporten laat schrijven, conclusies laat verwoorden, aanbevelingen laat formuleren, niet met de bedoeling ook maar iets van wezenlijke beteke nis met de resultaten te doen. maar om het opkomende verzet en protest van de burger te laten ondersneeu wen onder de aanhoudend neerdwar relende papiersneeuw en hem mond dood te maken." 'Januskoppig' Klompsma noemde het onbegrijpe lijk dat de regering niet inziet dat haar beleid ten aanzien van het Wad dengebied op essentiële punten vol komen ongeloofwaardig wordt. „Het is onverdraaglijk te moeten constate ren dat het parlement in zijn contro lerende taak volledig tekort schiet, wanneer het een dergelijk Januskop pig beleid kennelijk willens en wetens tolereert Het is de burger niet te verkopen dat het rijk hem door mid del van de natuurbeschermingswet beperkingen oplegt ter wille van rust en stilte, terwijl datzelfde rijk in dat zelfde gebied op het punt staat de grootste verstoorder te worden van die rust en stilte." Daarbij dacht Klompsma onder meer aan de toe stemming aan de NAM om gasborin gen te verrichten op Ameland en aan het aanleggen van militaire oefenter reinen in het Waddengebied. Verder wees Klompsma op de „hollenderwijs verslechterende" kwaliteit van het zeewater als gevolg van de verontrei niging van de Rijn. ris-generaal van de Liga, Klibi. Zijn voorstel stuitte op verzet van Jorda nië. Saoedi-Arabië. Koeweit en Irak. Inmiddels komen uit Syrië, dat de top in Amman al betiteld heeft als de „top van het fiasco" berichten als zouden de Jordaniërs op grote schaal bezig zijn Palestijnen op te pakken, die vanaf Jordaans gebied naar Israël zouden willen gaan om daar acties uit te voeren. Twee commando-eenhe den van Fatach zouden vorige week door het Jordaanse leger opgepakt zijn, aldus het bericht uit Damascus. Inmiddels zou de eerste divisie van het Syrische leger (20.000 soldaten en vierhonderd tanks) op enkele kilome ters van de Jordaanse grens gelegerd zijn, zo melden Arabische kringen in de Jordaanse hoofdstad Amman. Ook aan Jordaanse zijde zouden troe pen verder opgerukt zijn naar de grens. „Het ziet ernaar uit dat presi dent Assad (van Syrië) alle stoppen eruit trekt", aldus een hoge diplo maat in Amman. Libië heeft officieel laten weten dat het niet deelneemt aan de conferentie in Amman, omdat Syrië en de PLO ook niet meedoen, terwijl deze twee partijen een beslissende rol spelen in het conflict in het Midden-Oosten. In de door Israël bezette gebieden hebben Israëlische militairen giste ren opnieuw traangas, rubberkogels en schoten in de lucht aangewend om jongeren uiteen te drijven. Later werd bij betogingen van jongeren in Nabloes ook gericht op de benen, nadat deze jongeren stenen hadden gegooid naar Israëlische legervoertui gen. De Turbo-ervaring: rijden in fluisterende stilte, maar met een verbazing wekkend vermogen. Dat los komt op kommando van een simpele druk op het gaspedaal. De Renault 18 Turbo voegt daar een zeer bescheiden benzinekonsumptie aan toe. 1 op 15.6 bij 90 km/u konstant en 1 op 11.7 bij 120 km/u konstant zijn ronduit mooie cijfers. De Renault 18 Turbo geeft meer: ruimte, een ideale zitpositie, en het voor Renault spreekwoordelijk geworden komfort. Van buiten ziet de Renault 18 Turbo er precies zo uit als hij is: een auto die in tien tellen op 100 km/u zit En die z'n 81 kW (110 pk) enthousiast blijft ontplooien tot z'n top van rond 185 km/u is bereikt Misschien is nu ook üw tijd gekomen om eens serieus naar een Turbo te gaan kijken. U moet ervoor naar de dichtst bijzijnde Renault-dealer. 'n Renault loopt langer op een liter. Uitslag Zuinigheidwedstriid. Ie Prijs: IJ. Molenkamp, Harderwijk 2e Prijs: J. Rentmeester, Maassluis 3e Prijs: I. Makenbach, Koog a/d Zaan HA Groeneveld Alphen a/d Ri|n J.H. Veldhui. W.rwenwijk NAL Tolle Zundert J. ter Haar Drtefum J. van Kampen Nunspeet L Joseph Nunspeet E Severs Den Haag S. van der Gaau» Den Haag DAL vaL Stroom Amsterdam J. Winkel man Sr. Haarlem H. Boer Den Oever E Cohen Amsterdam J-H. Stieding Hdlcgom D. Voskamp IJmuiden NLBAL Lechnrr Rotterdam LH.G. Daniels Delri A. Verdel man Den Haag R. O ld en beu ving HoogezanJ A. Krol Til buig S.B. van Dorp-Kraaij Ermdo R. Zuidema Knmpen a/d IJssd AAL Willemsen Rotterdam Pletterijkade 14 - Den Haag - tel. 070-85.83.07 (tussen Spui en Rijswijkseplein) Stadhoudersplein 47 - Wassenaar - tel. 01751-10.682 v/h Renault Nederland, vestiging Den Haag en Kolthof b.v. SHOWROOMS: Loosduinseweg 1 - Den Haag - tel. 070-64.38.30 Westduinweg 196/hk Schokkerweg - Schevenlngen tel. 070-54.92.13. De Onovertroffen Raincoat met een uitritsbare geruite plaidvoering en krantenzak. Zware kwaliteit polyester/ katoen. In beige, groen, marine, zwart en bruin. Mt 44-58. Van 239.- voor Alleen deze week Grote Marktstraat 34, Den Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117. Leiden Komfortabele lederen draaifauteuil. Uitstekend zitkomfort Rug en armleuningen ook gestoffeerd w met kwaliteitsleer Van 895:- voor Nylon c. araplu ype "Pencil" Houten stok en zwart gelakt frame. Vele fraaie najaars dessins. 2^. Dames- en kinder- dusters Stretch badstof Overslagmodel. Damesmaten s-M-L A5.- Kindermaten Vanaf JQ» Van zacht en sterk Analin-leder en gevoerd met Velours leer Anatonisch gevormd voetbed en antislip gummizooi. Maten 36 t/m 46. Van 132*0 1 AO voor lV#i Boodschappen wagen Grote wielen Licht- lopend Grote af neembare tas van 43x19x36l/z cm. In diverse kleuren Van6*5CT voor Herenhoed Het sportieve mo del in fijnrib cordu roy. Kies uit de ak- tuele kleuren groen, marine, bruin en beige. Maten 54 t/m 59 voor 2Q. Kompleet met ingebouwde cassetterecorder Weksignaal door zoemer, radio of recorder Vijfmaal repeterend wekmechanisme Ingebouwde conden- satormikrofoon Van 16&- voor VROOMS DREESMANN ook geldig op de plaatselijke koopavond ar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17