aniek in Zuid-Italië oor nieuwe schokken Senaat wil geen eenzijdige boycot tegen Zuid-Afrika Proces Kiesuwkado Top Volker Stevin op non-actief gezet Verlovings feest vergt 97 levens 'vdA komt met plan lor de volkshuisvesting iNieuwe Haagse/Nieuwe Lei müsc Trouw Buien HET WEER tnminste drieduizend doden Jk Standpunt meerderheid botst met uitspraak Tweede Kamer rzekering voor imfiets duurder Autorijden >p alcohol Manuscript van dagboek in koffertje Nederland naar Wegens grote verliezen Trouw Niet van z'n stuk te krijgen I Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Twee doden bij spoorwegongeluk Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11106 - WOENSDAG 26 NOVEMBER 1980 In de ochtend eerst nog enige tijd regen, in de loop van de dag wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met sneeuw. Middagtemperatuur onge veer zes graden. Wind draaiend van noordwest tot west en toenemend tot vrij krachtig windkracht vijf en aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig of hard. kracht zes a zeven Morgen en overmorgen Tijdelijk regen of sneeuw, maar vooral later ook opklaringen. Vrij koud met in de nacht en ochtend mogelijk lichte vorst LOSSE NUMMERS 65 CENT ELS (AP, AFP, Reuter) Het zuiden van Italië is gisteravond opnieuw getroffen door ie zware aardschokken, die tot grote paniek onder de bevolking leidden. Het waren de irste schokken sinds die van afgelopen zondag. PAGINA 2 'De Geus weet niet voldoende waar hij over praat' PAGINA 3: Volvocar vraagt weer werktijdverkorting PAGINA 4: Molly Bloom: zonder franje Molly Bloom PAGINA 5 Vertrouwenspersonen voor patiënten in psychiatrische inrichting PAGINA 9 kinderboeken PAGINA 7 Sober feest in Suriname PAGINA 13 Plan van PvdA voor de VAD PAGINA ECONOMIE Pocketcamera gemakkelijk, maar beperkt PAGINA SERVICE Eetrubriek, strips, feuilleton, puz zel, radio- en tv-programma, weerovefzicht 'j tatting van het aantal doden is Iels gestegen tot boven de drie- Zowel door Italië zelf als landen wordt hulp geboden t rampgebied. Paus Johannes g Is gisteren in de getroffen re- igekomen. tcht van de nieuwe schokken [door het seismologisch instituut :eld op zes op de schaal van er, hevig genoeg om nieuwe ge- i te doen instorten. Volgens deling van het Italiaanse van binnenlandse zaken L het officiële dodental nu op Dat cijfer zal nog aanzienlijk i. want alleen al in het dorpje ten oosten van Napels, waar *ies drie gebouwen overeind t denken de hulpverleners nog tevenhonderd lichamen te zul- intreffen. hulpverlening is in het ramp- ernstige kritiek gekomen. In rwoeste dorpen vraagt men zich larom het zo lang heeft geduurd ie jiulp op gang kwam. Het ver- - Ifflnkt dat in sommige gebieden ümalisten er eerder waren dan elpersc Volgens een arts die in ^10 helpt hebben de hulporgani- s de beleidsfout gemaakt om mensen naar de grote steden als lino en Potenza te sturen. Daar volgens hem wel grote schade, r het is niets vergeleken bij de itie in de kleinere dorpen als La- o. „We kwamen hier uren later dan nodig was geweest en troffen ïlaatselijke bevolking aan. wer- i als gekken. Sommige mensen >ben zulke gezwollen en verwonde aden dat ze er flessen alcohol over moeten gieten." Onze verslaggeefster Henny de Lange bevindt zich in het rampgebied. Haar eerste impressie staat op pagina 9. Paus JohannesTaulus heeft het ge bied gisteren per helicopter bezocht. Hij bracht onder meer een bezoek aan een ziekenhuis en het dorpje Bal- vano. waar een kerkgebouw instortte terwijl driehonderd gelovigen binnen waren De Europese Oemeenschap heeft Ita lië gisteren voor een bedrag van vier miljoen aan noodhulp verstrekt. Twee functionarissen van de EO zul len in Rome overleg plegen hoe de hulp het effectiefst kan worden ge maakt De EG denkt ook aan de mogelijkheid om geld te geven voor wederopbouwprojecten. Het Neder landse Rode Kruis heeft een bedrag van 75.000 gulden beschikbaar ge steld voor eerste hulp. Het geld wordt besteed aan tenten, dekens en voed sel. De Italiaanse regering heeft de luchtvaartmaatschappij toestem ming gegeven Italianen die in het rampgebied zijn geboren gratis naar Rome te vliegen. - I HAAG (ANP) De premie voor nf iets verzekering WA en casco. In 1980 niet werden verhoogd, m In 1981 mogen stijgen met ten pte zeven procent. De premie- >assingen mogen voor nieuwe racten per 1 Januari 1981, en ver- nde contracten per eerste verval- Bn na 28 februari 1981 worden ■gevoerd. De premieverhoging is m_Bseerd op een prognose van de 't ade en Jtostenontwikkeling in Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een meerderheid van de Eerste Kamer, bestaande uit de regeringsfracties CDA en WD, heeft het kabinet krachtig onder druk gezet om hoe dan ook af te zien van een eenzijdige olie-boycot tegen Zuid-Afrika. Een luchtfoto van de ravage in het Zuiditaliaanse dorpje San weggevaagd. Met dit standpunt heeft de senaat zich tegenover de meerderheid van de Tweede Kamer opgesteld, die zich in juni wél voor een eenzijdige boycot uitsprak. Het voortbestaan van het kabinet kwam toen zelfs aan een zij den draad te hangen. De fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, prof. Van Hulst, eiste gisteren tijdens de algemene beschouwingen echtër dat het kabi net „onverkort vasthoudt" aan de uitleg die het destijds gaf aan de sanctiewet, dat ons land alleen dan tot sanctiemaatregelen zal overgaan als daar binnen de EG een meerder heid voor zou bestaan. De fractievoorzitter Zoutendijk van de VVD zei dat ons land zich in toene mende mate belachelijk maakt. Hij was er van overtuigd dat premier Botha van ZuidtAfrika „een oprechte poging doet om tot een meer humane samenleving in Zuid-Afrika te ko men. Economische sancties zijn con- tra-produktief en spelen alleen maar diegenen in de kaart, die het verande ringsproces zal volgen, en op de puin hopen een marxistische samenleving kan worden opgebouwd." Hij noemde het diep tragisch dat ons land dat wegens de historische ban den zo'n gunstige invloed zom kunnen uitoefenen, gekozen heeft voor een confrontatiepolitiek die ons land ver-^ moedelijk meer zal schaden dan Zuid-Afrika. Manco sul Calore, dat bij de aardbevingsramp vrijwel werd Vervolg op pag. 3, kol. 1 DANACIOBASI (AP. UPI) Bijna een kwart van de bevolking van het Turkse dorpje Danaciobasi is maan dagavond om het leven gekomen tij dens de viering van een verlovings feest. Het ongeluk, waarbij 97 vrou wen en kinderen om het leven kwa men. gebeurde toen de electriciteit uitviel en iemand een lekkende bu taangaslamp aanstak. Er volgde een reeks van ontploffingen waarbij een deel van het gebouw instortte en een felle brand ontstond. Hulp was niet snel ter plekke doordat de mannen uit het dorp elders het zelfde verlovingsfeest vierden. Vol gens islamitische traditie vieren man nen en vrouwen dit soort feesten ge scheiden van elkaar. Ook het meisje van wie de verloving werd gevierd kwam om het leven. Vrijwel in ieder gezin van Danaciobasi waren giste ren doden te betreuren. De overgeble ven mannen groeven gisteren graven, terwijl een mobiele keuken van de Turkse rode kruis voor hun maaltij den zorgde. De gouverneur van Anka ra maakte een miljoen Turkse lira naar het dorp over voor de geleden schade: één vernield huis. i onze parlementsredactie I HAAG De PvdA heelt leren bij de behandeling i de begroting voor volles- vesting en ruimtelijke or- ng „een noodplan" aan regering voorgelegd, waar- i volgens de indieners de hulsvesting uit het slop i worden gehaald. jl noodplan bevat een tiental pun- waaronder een driemaandelijks l tussen alle betrokkenen in de Isvesting, teneinde knelpun- ADVERTENTIE Een proefabonnement op de OPSPORINGSGIDS kost nu 25 gulden voor 12 maanden. 57 soorten goederen. Gestolen en verloren Postgiro 4373054 Centrumbank 93.68.76.054 ..Gids". ten te signaleren en oplossingen aan te dragen. Verder moet. zo zegt de oppositiepar tij, het programma voor de bouw van goedkope huurwoningen met vijfdui zend. en dat van goedkope koopwo ningen met tienduizend worden opge hoogd. Omdat het verbeteren van particuliere woningen achterblijft bij de ramingen, moet een groter aantal huurwoningen worden verbeterd (tienduizend meer) De PvdA pleit verder voor een tijde lijke verhuurregeling voor onver kochte koopwoningen, hulp aan ge meenten bij verliezen in grondexploi tatie bij woningbouw, en het achter wege laten van kortingen op subsi dies die de stadsvernieuwing bedrei gen. Ook de kortingen op de isolatie- subsidies zouden achterwege moeten blijven. Marcel van Dam Financiering Over de financiering van het plan zei Kamerlid Van Dam bij indiening, dat een deel zou kunnen worden terug verdiend doordat meer bouwvakkers dan nu het geval is aan het werk kunnen, met alle gevolgen voor de werkloosheidsuitkeringen. Hij vroeg de regering uit te rekenen hoe groot die „inverdien"-effecten zouden kun nen zijn. Verder wees hij op de belofte van het kabinet om bij loonmatiging tweehonderd miljoen extra toe te schuiven aan de woningbouw. Van Dam vond het verder een goede ruil om voor het handhaven van hogere isolatiesubsidies extra aardgasgeld te gebruiken. Van Dam: „De bewindslieden hebben er een gewoonte van gemaakt voor stellen van de oppositie sowieso af te wijzen. Toch zou ik de bewindslieden willen vragen dit plan niet zo maar af te wijzen, omdat het van de oppositie komt." Minister Beelaerts van Blokland en staatssecretaris Brokx antwoorden vandaag op de gisteren door de Twee de Kamer ingebrachte reacties. ik rij op een citroentje met Meer nieuws op pag. 9. luker Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het manus cript van het dagboek van An ne Frank is ln Nederland. Het ligt veilig en wel in een kluis bij het Rijks Instituut voor oor logsdocumentatie. De onlangs overleden vader van Anne Frank liet het we reldberoemde manuscript aan het Instituut na. maar vorige week ontstonden in Zwitser- land moeilijkheden over de uit voering van het testament. De Zwitserse regering liet weten dat er successierechten over het handschrift betaald zouden moeten worden. Naar drs H. A. Paape, directeur van het Rijks Instituut, ons gisteravond vertelde heeft de executeur-testamentair van de familie Frank het manuscript vorige week vrijdag persoon lijk in een koffertje naar Neder land gebracht en aan hem over handigd. Voor Nederland zijn geen pro blemen meer te verwachten. Als er toch successierechten over het manuscript moeten worden betaald zal dat uit de rest van de nalatenschap wor den bekostigd, aldus de heer Paape. Van onze redactie economie ROTTERDAM Vier van de zes leden van de raad van bestuur van het aannemingsconcern Volker Stevin zijn op non-actief gesteld. De belangrijkste redenen voor deze ingrij pende stap zijn het nog groter verlies op werken in Oman, Engeland en de Verenigde Staten en het gebrek aan vertrou wen dat (hierdoor?) in de onderneming in de raad van bestuur is ontstaan. De vier topmensen voor wie in overleg met de bestuurders zal wor den bezien óf en welke „nuttige func tie" er in de onderneming voor hen is zijn de voorzitter van de raad van bestuur drs. J. van den Driest, vice- voorzitter ir K. van Ex ter en de leden ir H. P. Meijer en J. C. van Ouwer- kerk. Zij zullen niet in de raad van bestuur terugkeren. Twee leden van de raad van bestuur (alle leden werden door de raad van commissarissen verzocht op non-ac tief te gaan) zijn tot tijdelijk bestuur der benoemd. Dat zijn ir F. Roelofsz en drs A. B. A. de Smit. Tot voorzitter van dit tijdelijk bestuurscollege is benoemd mr ir J. K. J. Kokje, die al bijna dertig jaar bij de onderneming werkt, al vele belangrijke functies heeft gehad en thans voorzitter is van de utillteits- en woningbouwdivisie. In een persbericht wordt medege deeld, dat uit het intern door Volker Stevin gedane onderzoek van met name de verliesgevende werken in Oman. Engeland en de Verenigde Staten is gebleken, dat het eerder verwachte negatieve resultaat „aan zienlijk" is verslechterd. Voorts heeft de raad van commissa rissen moeten vaststellen, dat werken bijzonder zijn onderschat en dat bij de informatie over de uitvoering hier van ernstige tekortkomingen in de communicatie hebben plaatsgehad. Op grond hiervan en gezien het ge voerde beleid, alsmede het verschil van inzicht dat binnen de raad van bestuur is ontstaan en het gebrek aan vertrouwen binnen de onderneming in de top. heeft de raad van commis sarissen de genoemde ingrijpende stap genomen. Medegedeeld wordt nog dat op woensdag 17 december in Rotterdam een buitengewone vergadering van aandeelhouders zal worden gehou den. Dan zal nader uiteen worden gezet, op welke wijze het bestuur het tot dusverre gevoerde beleid moet ombuigen en welke maatregelen no dig zijn om een gezonde toekomst voor Volker Stevin te waarborgen. De vakbonden zeiden gisteravond volslagen buiten de ingreep bij Vol ker Stevin te zijn gehouden. „Het bange vermoeden over de ontwikke ling is nu omgeslagen in werkelijke zorgen," aldus bestuurder J. Verlin den van de Industriebond FNV Opgemerkt kan nog worden, dat er eind vorig jaar bij Volker Stevin ruim 20.800 mensen in dienst waren, van wie 9.100 in ons land. Voorts zal de strop op de drie bewuste werken nog aanzienlijk groter zijn dan ruim 110 miljoen gulden, waarover eerder in deze krant werd gesproken. Acht advocaten, van wie vier als verdachte. Vier officie ren van justitie, allemaal als getuige, één ook nog als openbaar aanklager. Snorrende filmcamera's in de rechtszaal, met toestemming van de politierechter. Kortom, een heel merkwaardig strafproces. Pagina 3 Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Braiu poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- Ituiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadqps naar keuze. INaam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: I Postcode en plaats.- Uw naam: Uw adres: _Giro:_ NIJMEGEN (ANP) Bij een spoorwegongeval in Wychen zijn gistermiddag twee inzittenden van een personenauto om het le ven gekomeiT. Het ongeval vond, plaats op een onbewaakte spoor wegovergang in het traject Nij- megen-Wychen. Postcode en plaats: _TeL-_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f7.50 Kado naar keuze: QA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1