gistitie ontrafelt ingewikkeld "%eY met vaste goederen r "TTidiPM 1 WdMiiMi it Puurzilver voor nieuwe Anno- spaarders. Elektriciteitsbedrijven vast aan 'Dodewaard' if Enu.spaartualbijde Amro Bank? ^hercheurs werken zich na inval door dozen paperassen r AGENDA 25 NOVEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ze correspondent tARDEN Een leger- Jiercheurs en boek- indlgen worstelt zich warden door zestig do- -éf? paperassen. Uit deze i gegevens tracht het por officier van Justitie F de Bueno zwendel- ken te destilleren. Vier iren ln ontroerend jrmen het middelpunt Justitiële belangstel hebben vanaf 1977 nopollespel met grond len ln Friesland ge- waarblj alle fiscale en e-mogelijkheden zijn 180 lle- male hypoptheekachuld. Bovendien U TUburgla b.v., een volle dochter van de Tllburgse hypotheekbank, nog bereid gebleken voor miljoenen aan extra kredieten te verschaffen. Alsof dat nog niet genoeg la. accep teert de Nederlandsche Credietbank alle aldus overgefinancierde bezittin gen van bv's als 'extra zekerstelling' voor de 3,25 miljoen gulden waarvoor K. Inmiddels bij die bank ln het krijt stond. Prlvébezlt en vennootschapsbezlttln- gen zijn op die wijze vermengd, waar door een ondoorzichtig geheel ls ont- dle werden opgeschrikt door 1 van tachtig politiemensen, geruime tijd koningen van trend goedhandel ln Fries- schoven onderling voortdu- t vaste bezittingen, ln hun les vaak ondersteund door lig kieskeurige flnanclerlngs ■PPU oit Tilburg. Op panden te hoge hypotheekleningen en verscheldenen bv's wer- Vil O wc. ae [ericht om ondoorzichtige es mogelijk te maken. Voor- tarlskantoren ln Dokkum en vlogen luxueuze panden ln tellngwekkend tempo door pcontracten. wk grljkste man ln het monopo- de Drachtster J. A.. aanvan- rtet ploltant van horecaonderne- later succesvol handelaar ln id goed. Zijn vaste handels was J. K. uit Glekerk, de lopman die van de explosie •astgoedmarkt zijn graantje eplkken. A. heeft het drukst n met onroerend goederen, verdacht van de vermoede- sheld ln geschrifte. theekschuld eind 1978 uit kadastrale pa- aar voren als een man, die ln nig solide financiële positie Hi) bezit dan tientallen pan- zij privé, hetzij ln de vennoot- xx Kodam en woningburo n maar vrijwel geen van deze ls vrij van hypotheekschuld, zit op alle hulzen een maxi- Handelaar A., wiens horecazaken blijkbaar aanmerkelijk beter liepen dan de textielbranche van K., bleek bereid verschillende bezittingen van laatstgenoemde over te nemen. De meest sensationele aankoop betrof het schitterende bulten De Kllnze ln Oudkerk. door K. voor 1.240.000 gul den gekocht. Het werd voor 1.3 mil joen gulden aan A.'s Champlno b.v. van de hand gedaan. Amper twee maanden later was die Champlno b.v. blijkbaar toch niet gelukkig met de villa want zU werd met drie ton ver lies van de hand gedaan aan Jarkoo b.v. van dezelfde A., die op deze wijze een zeer winstgevende onderneming van drie ton winst en dus van bijna anderhalve ton vennootschapsbelas ting ontdeed. Deze A. had nog meer pijlen op zijn boog. Akka b.v. bijvoorbeeld, bijzon der actief als het ging om de aan- en verkoop van horecabedrijven. Soms wisselden onroerende goederen vla A's bv's op een dag verscheidene ma len van eigenaar, waarbij dan de ge kste winsten en verliezen werden ge leden. Lijdend voorwerp Men kan uit de stukken afleiden dat K. deze handel uiteindelijk als lij dend voorwerp meemaakte. Hoewel ook hij bleek veranderlijk als de wind. Nu eens trok hij zich terug uit de textielhandel, om even later een keten supermarkten te openen, die binnen een Jaar al weer van de hand werden gedaan. Het opmerkelijke ls, dat deze winkels voor het merendeel ln gebieden stonden, waar maximale investeringssubsidies werden gege ven. Als koper van bedrijfspanden kon zijn Kodam b.v. ln het kader van de wet Investeringsrekening en de bijzonder regionale toeslag vele ton nen incasseren. Zijn grote geldschieter, Tllburgla, bleek af en toe bereid om actief deel te nemen ln het gigantische monopo- litlespel dat heel Friesland op stelten zette. Ook deze „flnanclerlngs- en ontwikkelingsmaatschappij" kocht voor miljoenen aan onroerend goed, dat later weer gesleten kon worden aan bv's, die op hun beurt subsidie- penningen ln ontvangst namen. De handelaren die ln het pandje verwisselen betrokken raakten, voer den ondertussen een levensstijl die ln strijd ls met elk pleidooi voor mati ging en bezuiniging. A. J. Bijvoor beeld maakte qua hulsvesting een bliksemcarrière door van arbeiders woning naar villa, J. W. hoeft niet op een vlerkante meter te kijken en een verwarmd Inpandig bad ls voor hen geen overdreven luxe. Dat mag dan omwonenden tot erger nis zijn, de vraag blijft wat de hande laren hebben misdaan. Dat ze via merkwaardige transacties de belas ting tot een minimum reduceerden en dat ze een maxiiflum aan rijks ge ld naar zich toe trokken ls volgens de Friese makelaarswereld vrijwel ze ker. Dat ls echter niet verboden, en het valt nog te bezien, ln hoeverre K. strafbaar ls door privé- en b.v.-bezit te vermengen bij het afsluiten van hypothecaire leningen, die een dege lijk bankdirecteur nachtmerries zou den bezorgen. BV's zijn er (nog) niet failliet aan gegaan, directeur R. Bouwman van TUburgla zegt nauwe lijks meer risico te lopen. Aan welke strafbare feiten hebben de handelaren zich dan wel schuldig ge maakt? Officier van Justitie mr B. de Hoogh: „Het onderzoek kan nog wel maanden duren, en dan is het nog vroeg genoeg om bekend te maken of en tegen wie tot vervolging zal wor den overgegaan". Hardwerkende re chercheurs kan slechts de medede ling ontfutseld worden, dat het on derzoek zich niet tot Nederland be perkt. Geruchten dat fiscale schuld naar belastingparadijzen gesluisd ls. kunnen dus op waarheid berusten. Mr De Hoogh zegt niets. Hoofdrolspe ler K.: „Jullie journalisten zoeken het maar uit. En Informeer anders maar bij justitie ln Leeuwarden, die schijnt meer van mij te weten dan Ikzelf". J. A „Ik heb aUeen bonafide zaken gedaan. Meer hoef lk niet te zeggen. Maar lk vind het verschrikkelijk zon de, dat mijn naam op deze manier ln de publiciteit komt. Dat doet mijn zaken geen goed." Dat heeft A. inmid dels gemerkt. Een zeer voordelig lij kende aankoop van het monumenta le gemeentehuls voor drie ton ls met het oog op deze affaire door de raad geblokkeerd. Raadsman mr P. Schram van K. en A. hij woont ln een huurpand dat ooit eigendom was van K., vervolgens van TUburgla en tenslotte van een b.v. ln Veenwouden kan ook geen Ucht in de duisternis brengen. „Ik zou niet weten waar Justitie naar zoekt. Dat vind lk zo eigenaardig, eerst die overvaUen met veel tam-tam en ver volgens heel geheimzinnig doen. Op die manier kweek Je toch geruchten." Geruchten bij de vleet. Het enige wat tot nog toe vast staat. Is dat een handige handelaar ln onroerend goed vla mazen ln de fiscale wetgeving en subsidieregelingen schatten kan ver dienen. Wat dat betreft heeft het opzienba rend optreden van Justitie en politie ln Friesland ln leder geval één gun stig resulaat gehad: er ls weer eens aangetoond, dat voor creatieve on dernemers dit land zo slecht nog niet ls. Buiten De Klinze in Oudkerk: voor 1.240.000 gulden gekocht, voor 1,3 miljoen van de hand gedaan Ambtelijke notitie van provincie Noord-Holland Van een onzer verslaggevers HAARLEM De elektriciteitsbedrijven die gezamenlijk de kerncentrale ln Dodewaard beheren, lijken met handen en voeten aan die samenwerking vast te zitten. Dat valt te concluderen uit een ambtelijke notitie van de provincie Noord-Holland. duktle van conventionele centrales. De provincie Noord-Holland zou van dat bedrag elf procent moeten beta len, namelijk 38 miljoen. Provinciale staten van Noord-Hol land voelen ln meerderheid voor slui ting vtm de centrale, die ln de Jaren zestig ls gebouwd om ervaring op te doen met kernenergie. Ook de ge meente Amsterdam die eveneens deelneemt ln de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland ln Dodewaard, voelt veel voor het verla ten van het samenwerkingsverband, als sluiting niet lukt Uit de NoordhoUandse notitie blijkt nu dat voortijdige sluiting van de centrale 250 miljoen gulden zou kos ten, wegens kapitaalverlies en we gens extra brandstofkosten die nodig zijn voor het opvoeren van de pro- Schadevergoeding toe unaniem moeten besluiten. De Noordhollandse ambtenaren wijzen erop dat de provincie Gelderland zich al heeft uitgesproken vóór voortzet ting van haar deelname ln de centra le. De raad van commissarissen van de centrale komt eind januari vol gend jaar bijeen om te praten over eventuele sluiting, op verzoek van de aandeelhouders Amsterdam en Noord-Holland. Niet alleen door hun deelname aan de Gemeenschappelijke Kernenergie centrale Nederland zijn de elektrici teitsbedrijven gebonden aan Dode waard. Ook vla de Samenwerkende Eelektriciteltsproducenten (SEP) hebben zij verplichtingen aan de cen trale in Dodewaard. Overwegingen Al eerder hebben Gedeputeerde Sta men van Noord-Holland verklaard dat zij willen blijven deelnemen in de centrale. Eén van de overwegingen was dat Dodewaard is opgezet als een proefcentrale om ervaring op te doen. Die overweging geldt nog steeds, al dus het Noordhollandse college e€r- der dit jaar. In opdracht van Provin ciale Staten heeft het college toch de gevolgen van sluiting of uittreding laten onderzoeken. Zou de provincie Noord-Holland zich willen terugtrekken uit de gemeen schappelijke centrale, dan zou de schadevergoeding die betaald moet worden aan de overige deelnemers eenzelfde bedrag kunnen vergen. Vol gens de ambtelijke notitie is sluiting van de centrale zeer onwaarschijn lijk, aangezien alle deelnemers daar- ADVERTENTIE IHAAG - ai DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 I REDACTIE: HANS OOSLINGA BIJDRAGEN: JAN BEZEMER EN JOHAN VAN WORKUM tterbal X Tweede Kamerlid noemde huis onlangs „net een Chinese I imkit" en bij parlementaire Analisten staat het bekend als knekelhuls". Bedenk daarbij wtj dit blijkbaar obscure pand aan de Belgen en u be- dat het hier gaat over de Kamer. hoge college, waar het kabinet daag en morgen zijn beleid zal ledigen, ls sinds Jaar en dag omstreden in ons Jtel. Vandaar dat het zich dat verheugen ln zulke bemoedl- tig de bijnamen, ten 'Pen|i deel van het volk vindt deze Me Kamer een ondemocra- vleesboompje. Pogingen het ■jmputeren zijn echter telkens omdat de meer behou- ie meerderheid er nog wel nut kt. 8lechts is met de discussies elkt, dat de Eerste Kamer wat locratlscher wordt samenge- de opvoering in 1815 was het rs Plaatschap voorbehouden aan en aanzienlljksten". Dit waren »en, baronnen en Jonkheren, Nol voor het leven werden be- vajl door de koning. functie van de Eerste Kamer zoals destijds omschreven overijling ln de raadplegln- t* voorkomen, ln moeilijke 'en aan de driften heilzame pa- M k stellen, de troon te omrin- ,ppf door een bolwerk waartegen Partijen afstuiten fflj 1 d«e laatste overweging, ook de bolwerktheorie genoemd, ra men snel terug. Sarcastisch ^,1. mde men de Kamer een „me- ,eM krte du rol". Nochtans houdt linn k"** Kamer de herinnering wild 1 deze Perlode levendig. Achter «toel van de voorzitter hangt i kolossaal schilderij dat ko- >8 Willem I voorstelt, een vorst ln de Jaren vijftig ook op oran- "*~J scholen al zonder ienC.r4" H1S ••ecn verlicht des- ab werd ^geschilderd. 1 Achullt ook het verschil t de Tweede Kamer, waar zich nlti ?eveer °P dezelfde plek slechts ünl 5. 'ckeurkalendertje bevindt. J antanders van de Eerste Ka- s t* r5ullen hierin gemakkelijk een m herkennen van „het offe- lalf aan de waan van dag". ch ?r!fgen k waken werd na de erii Wetfiherzlenlng van 1887 be- 'ouwd als de voornaamst be ren ^fond van de Eerste Ka ar i "h is zo gebleven tot de dag vandaag, evenals de verkle- zing van de leden door de Provin ciale Staten. De fraaiste formuleringen zijn ln omloop gebracht, maar het komt er op neer dat de Tweede Kamer nog altijd aan het handje moet blijven lopen van „personen die de emoties op politiek gebied met meer distantie beleven". ZIJ kon den eens ln zeven sloten tegelijk En wat de getrapte verkiezing be treft. daarvan kon een lid van de Eerste Kamer zelf enkele jaren geleden nog opmerken, dat zij „de meest ondemocratische ls die er bestaat" Nu ls het zeker waar, dat de Eerste Kamer niet bevolkt wordt door lieden bij wie de politieke emoties op de tong hulzen. Men treft hen achter bitterbal en sherryglas, ontspannen land en wereld be schouwend, een politieke tegen stander met milde kwinkslagen tegemoet tredend. Maar dat deze wijze lieden de Tweede Kamer nu zo dikwijls op overijling betrappen dat hiervoor een geheel apparaat overeind moet worden gehouden nee. Die kans ls nog kleiner geworden sinds de Raad van 8tate zijn ad- vlezen over wetsontwerpen open baar maakt. Hiermee heeft de Tweede Kamer een nieuw hand vat gekregen dat behoedt voor Ju ridische misstapjes waar de Eer ste Kamer zo beducht voor ls. Bovendien kon men onlangs nog van de minister De Ruiter (Justi tie) horen hoe tergend omzichtig wetsvoorstellen worden voorbe reid en dat slechts tijd wordt Inge leverd terwllle van kwaliteit. Dit gevoel leeft ook wel ln de Eer ste Kamer. De Oaay Fortman de Jongere pleitte er recentelijk voor, dat dit college zich meer zou moe ten toeleggen op de algemene be schouwingen, op brede visies. Wij wachten vandaag met span ning al. Haast „Nu of nooit". Dat was de tendens van de bijdrage van het CDA-Ka- merlid Eversdljk bij de begroting van verkeer en waterstaat over de vaste oeververbinding van de Westerschelde. De CDA-fractie ls voor: beloofd ls beloofd en boven dien, als Je de brugtunnel nu niet aanlegt moeten de veren vervan gen worden en dat vraagt even eens miljoenen. Daarna kun je tot ln lengte van Jaren de vaste ver binding vergeten, want die inves teringen ln de veerboten zijn niet zomaar afgeschreven. Eversdljk heeft echter nog een andere reden om haast te hebben. Want wat .ftaat er ln het verkiezingspro gramma van het CDA: „De wense lijkheid om een vaste oeververbin ding Westerschelde aan te leggen wordt heroverwogen Hebt u daarom Tuljnman „nu of nooit" voorgehouden? Eversdljk: „Ten dele. Ik hoop echter dat als de partij ln februari over het pro gramma gaat praten die discussie ls achterhaald, omdat het werk aan de verbinding dan kan be ginnen." Bonen doppen De oprichting van nieuwe politie ke partijen wordt door de geves tigde partijen aan het Haagse Bin nenhof doorgaans met enige be langstelling gevolgd, maar ook niet meer dan dat. Elke keer wor den er ln het Jaar voorafgaand aan Kamerverkiezingen tal van nieu we partijtjes opgericht, en de er varing leert dat daar slechts zel den enige bedreiging voor de ge vestigde partijen van uitgaat. De oprichting van de Tegenpartij door de „vrije Jongens" Jacobse en Van Es heeft de strategen ln sommige kringen aan het Binnen hof echter de schrik om het hart doen slaan. Met name de enorme publiciteit die de presentatie van het partijprogram van de Tegen partij teweegbracht, kwam bij sommige partijen als een onaan-, gename verrassing. Vooral bij het CDA lijkt men doodsbenauwd voor een massaal overlopen van „vrije Jongens" uit de eigen gele deren naar de nieuwe partij van Jacobse en Van Es. Gisteren opende de aanstaande lijsttrekker van het CDA, mr Van Agt, de tegenaanval. De campag nestrategen hadden daarvoor zorgvuldig het Juiste forum uitge zocht, namelijk het KNLC, de bond van liberale herenboeren, een soort voorloper dus van de Tegenpartij. „We zijn ln Neder land te zeer gewend geraakt aan de gang naar het overheidsloket", aldus Van Agt. „We moeten ln de hele maatschappij weer wat meer doe-het-zelver worden." Iedereen zal weer wat meer z'n eigen bonen moeten doppen, ln plaats van al je bonen door een ander te laten doppen, zo voegde de CDA-voor- man eraan toe. Een fikse tegenslag voor Jacobse en Van Es. want deze rake beeld spraak hadden zij natuurlijk graag ln hun partijprogram „Rug- op '81" willen hebben, maar nu ls het te laat. Het schijnt trouwens dat de CDA-spionnen al geruime tijd tevoren ervan op de hoogte waren dat de Tegenpartij zou wor den opgericht. Enkele maanden geleden al weigerden de CDA-be- windslleden van financiën, Van der Stee en Van Amelsvoort, hard nekkig om ondanks een unanieme Kamermotie de spaarblljetten aan toonder aan te pakken. Oprui men van het zwarte geldcircuit zou Immers de wind vol in de zeilen van de Tegenpartij blazen. Na stemmingen over een reeks van moties, begint de Tweede Ka mer vanmiddag aan de behande ling van de begroting van volks huisvesting en ruimtelijke orde ning. Morgen wordt het debat over de kampeerwet voortgezet en don derdag het debat over de abortus- voorstellen. In de Eerste Kamer worden van daag en morgen de algemene poli tieke beschouwingen gehouden over troonrede en mllj ardennota. Voor niéuwe Amro-spaarders slechts f 15,- (voor niet-Amro-spaarders f 30.-). Spaart u nog niet bij de Amro Bank? Dan verschaft de Amro Bank u nu een goede extra reden om een spaarrekening te openen: een plaatje van 10 gram gegarandeerd 999,0 fine silver (de aanduiding voor puur zilver) Hoe komt u aan zo n waardevol kieinood? U opent een spaarrekening bij de Amro Bank en stort minimaal 50 gulden. Dan stellen wij u van onze kant in de gelegenheid het zilveren plaatje te kopen voor het speciale bedrag van f15,- (prijs voor niet-Amro- spaarders f 30.-). Voor het zilveren plaatje geldt het devies: zolang de voorraad strekt. Ontvangt u liever een spaarpremie i.p.v. een plaatje puur zilver, dan doet de Amro Bank als aanmoedigingspremie f 7.50 bij uw eerste inleg. Deze premie is gedurende één maand niet opvraagbaar. Deze unieke aanbieding van de Amro Bank geldt vanaf 4 november tot en met 5 december. Zorg dus dat u er snel bij bent. 10 gram fine silver 999.0. Afmetingen: I'/a x 2'/j cm. Dikie: 3 mm. Gegarandeerd door de Amro Bank met een genummerd •certificaat van echtheid"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9