kleine krant Onderwijsorganisaties wijzen examen-nota af Olieprijs stijgt met wellicht tien procent- Trouw de i ili Suriname viert z'n vijfde verjaardag r L Protest tegen bezuiniging in part-time onderwijs Bezoektijd Camera's waken over ons -X I lO i A.J. Schreuder (70) overleden Autoproduktie in Engeland in dal Tegenvaller voor Noord DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET =5 E 2ï '25 november 1980 De kleine krant Medewerkenden: Piel Hagen Hanneke Wijgh Johanneke Leestemaker Wim Jansen Reacties en brieven naar Trouw, Postbus 859 1000 AW Amsterdam Kim en Jeroen Veel ouders noemen hun dochter Kim en hun zoon Jeroen. Deze namen zijn het populairst in Neder land. Dit blijkt uit een on derzoekje naar de namen op de geboortekaartjes tus sen juli en september van dit jaar. Veel ouders den ken dat ze origineel zijn bij het bedenken van een roep- .naam. Maar uit de adver tenties blijkt dan dat heel wat ouders dezelfde naam hebben bedacht. Namen zijn erg modegevoelig. Vroeger heetten veel Jon gens Jan, Piet of Klaas en meisjes Marie en Alle. La ter werden namen als Mo nique en Willem Jan popu lair. In de klas zitten dan wel vier Monlques en vijf van dubbele jongensna men. Dan is de lol er snel af. Vuurwerk Alleen op dinsdag 30 en woensdag 31 december mag vuurwerk worden ver kocht. Tot dit jaar kon Je na kerstmis je voorraad rotjes, vuurpijlen en gillende keu kenmeiden kopen. Maar de Vereniging van Nederland se Gemeenten heeft hier aan een einde gemaakt. ZIJ heeft aan alle gemeente gevraagd de politlevero dening aan te passen. Mi nister Ginjaar van Volk gezondheid had om verkor ting van de verkooptljd vraagd. De „schrik" blijk er nu tot twee dagen perkt. Van een onzer verslaggevers PARAMARIBO Vandaag vlért Suriname zijn vijfde verjaardag als onafhankelijk land. De kin deren hebben vrij van school. Er worden sport wedstrijden en feesten georganiseerd. Ook ln Ne derland vieren de Surlnamers feest. Vijf Jaar geleden werd Suri name onafhankelijk van Ne derland. Voor die tijd was Su riname drie eeuwen lang een kolonie van Nederland. De meeste mensen in Suriname waren heel blij met de onaf hankelijkheid maar toch zijn de laatste Jaren heel veel Su rinaamse gezinnen naar Ne derland verhuisd. De regering van Suriname zegt dat het land eigenlijk pas op 25 februari van dit Jaar onafhankelijk is geworden. Toen werd er een staatsgreep gepleegd door Jonge mili tairen. Daarom zal er nu ook niet zo heel erg uitbundig feest ge vierd worden. Wel is de avondklok voor één dag afge schaft. De avondklok houdt in dat niemand in Suriname 's nachts tussen twaalf en zes uur op straat mag. Brasa Eénvlerde deel van de Suri naamse bevolking woont in Nederland. De meeste van de ze Surlnamers zullen zater dag in Utrecht de onafhanke lijkheid vieren met een „Dag van Brasa". Brasa betekent omhelzing en een „Dag van Brasa" is een feestelijke ont moeting waarbij mensen el kaar natuurlijk omhelzen. Suriname is nu wel vijf Jaar staatkundig onafhankelijk maar heeft nog steeds grote moeilijkheden met het op el- gen benen staan. Staatkun dig houdt in dat het land een eigen staat is met een eigen regering en een eigen leger. Maar om echt onafhankelijk Surinaamse kinderen vieren feest te kunnen zijn moet een land ook in staat zijn om voor ie dereen genoeg eten te produ ceren en voldoende huizen, scholen en ziekenhuizen te bouwen. Suriname is nog steeds erg afhankelijk van de grote buitenlandse bedrijven, die ln Suriname zijn geves tigd. De mensen in Suriname lij den soms armoede en wonen lang niet allemaal in een re delijk huls. Er is ook veel werkloosheid in Suriname. De buitenlandse bedrijven verschaffen wel wat werk, maar de winst blijft niet in Suriname, dié vloeit weg naar het buitenland. De nieuwe re gering van Suriname is hard aan het werk om Suriname echt onafhankelijk te maken. En stelt het grote feest nog even uit. Als je in het ziekenhuis ligt, mogen je ouders één of twee keer per dag op bezoek ko men. In het ene ziekenhuis zijn de regels soepeler dan in het andere. Soms mogen de ouders de hele middag bij hun zieke kind blijven. In an dere ziekenhuizen gaat na drie kwartier al weer de bel. De Vereniging Kind en Zie kenhuis heeft al heel vaak tegen de bezoekregeling ge protesteerd. Deze vereniging nu heeft bij val gekregen van de Nationa le Ziekenhuisraad. De raad, waarin alle ziekenhuisbestu ren vertegenwoordigd zijn, heeft gezegd dat de schelding tussen ouders en zieke kinde ren zo kort mogelijk moet zijn. Dat betekent dat de be zoekuren voor ouders worden afgeschaft. Diamant Diamanten zijn edelstenen, die in geslepen vorm prach tig kunnen schitteren. Er be staan mensen, die voor een diamant een vermogen over hebben. Voor de Poolster, een van de beroemdste dia manten ter wereld, heeft een verzamelaar uit India negen en een half miljoen gulden betaald. Dat is heel wat geld voor een stukje steen! (Voor hetzelfde bedrag zouden heel wat mensen één dag te eten hebben!). Indianen in Rotterdam Meer dan honderd Indi anen zijn dezt :ek aan wezig in Rotterdam bij het Russel Tribunaal „Het recht van de Zwak ste". In zes dagen wor den er twaalf grote aan klachten van Indianen volken behandeld. Er zijn veel meer aanklach ten maar de tijd ont breekt om ze allemaal te behandelen- Zondag 30 november zal de jury een oordeel uitspreken. Je ziet ze haast niet, maar ze zien Jou wel. In een onopval lend hoekje bij de bushalte, langs de weg, in het station of in de winkelstraat, overal hangen ze. de camera's. Ze doen Je niets, ze filmen of fotograferen alleen maar. Toch hebben sommige men sen grote bezwaren tegen al die camera's. Bij de Chinees op de hoek kan je gezellig eten. Boven je hoofd hangt er dan wel een vreemd apparaatje. Als je de ober vraagt wat voor 'n appa raatje het is, antwoordt hij: „Oh, dat is om klanten te fotograferen die niet be talen." Het is voor de ober natuurlijk niet leuk als er een klant weg loopt zonder te betalen. Maar het is voor de klanten ook niet leuk om bespied te wor den terwijl ze zitten te eten. Maar de camera's in winkels, banken en restaurants zijn nog niet eens de ergste. Ten slotte hoef je niet bij die Chi nees te gaan eten. De came ra's die op de openbare weg staan, dus op straat of in een metrostation, zijn veel verve lender. Je kunt die camera's alleen maar ontlopen door niet op straat te gaan. En waar is dat nu voor nodig, al die camera's? „Voor de be veiliging", is het antwoord. De camera kan een bankover valler vastleggen of Iemand die niet betaalt ln de metro, of iemand die veel te hard rijdt op de snelweg. Met be hulp van een foto of filmbeel den kan de overtreder van de wet vlugger opgespoord wor den. Maar camera's leggen ook vergaderingen vast van krakers en demonstraties. Dat zijn geen strafbare din gen. Wat gebeurt er dan met het filmmateriaal? Minister Ruiter heeft verklaard dat al le filmbeelden vernietigd worden als er tenminste geen strafbare feiten op zijn vast gelegd. Stel je eens voor dat dat ln de toekomst op school ook zo zal toegaan. O Denksport i i Het kruiswoordraadsel heeft Nederland la twee kampen verdeeld: het ene kamp vindt kruiswoordpuzzels de grootste tijd verspilling die er bestaat. Het andere kamp vindt het oplossen van allerlei mo gelijke puzzles heerlijk. Het zou de her sens smeren, het geheugen op peil houden en nog meer van dat moois. De aanhan gers vanuit het tweede kamp hebben zelfs een prachtige naam voor hun bezigheid bedacht. Ze noemen het oplossen van raadsels en puzzels: denksport! De echte puzzelliefhebber tref je vandaag ln Amsterdam. In het deftige Okurahotel vieren ze gezamenlijk het vijftigjarig be staan van het blad Denksport. Voor 1930 verdeed geen mens zijn tijd met het invul len van kruiswoordpuzzels. In dat Jaar reisde ene meneer Keesing met zijn zoon en dochterje naar Duitsland. Omdat het bulten zo regende, greep de familie naar een Duits puzzelblad. Gedrieën zochten ze naar het antwoord op de vraag: noem een rivier ln Italië met twee letters. De vakan tie werd toch nog leuk. Toen meneer Kee sing terug kwam ln Nederland besloot hij een Nederlands puzzelblad uit te geven. Dat blad noemde hij Denksport. Het werd een groot succes. Per maand worden wel 375.000 exemplaren van Denksport ver kocht. 25 november 1980 De puzzelrage is ln Amerika ontstaan. In 1913 publiceerde een dagblad in New York elke week een kruiswoordpuzzel. De Ame rikanen raakten zo door het dolle heen, dat artsen een waarschuwend geluld lie ten horen. Puzzelen was slecht voor de ogen. Twee rechters in New York stelden twee puzzel-verslaafden zelfs op rantsoen. Per dag mochten zij slechts twee puzzels oplossen. Méér zou ten koste gaan van het gezin. Het oplossen van puzzels is sindsdien ook ln Nederland geliefd geworden. Er zijn allerlei nieuwe soorten ontstaan als het cryptogram, de doorloper, de paarden sprong, de karbonkel en het diagram. Een beetje schoolkrant publiceert maande lijks een zelf gemaakte puzzel. En ook de grote kranten doen met de rage mee. KJjk maar naar Trouw, waar op zaterdag om de week de rubriek verschijnt, die „Niet pie keren maar puzzelen" heet. Zou het echt helpen? e-E die I vi |C ur v tel! pc< «ri de BINNENLAND Van onze onderwljsredactie DEN HAAG Het centrale onderwijsoverleg heeft giste ren de examen-nota van staatssecretaris De Jong una niem afgewezen. Niettemin blijft de staatssecretaris bij zijn voornemen om de nota nog voor kerst aan de Tweede Kamer te sturen. In de examen-nota doet de regering voorstellen voor een nieuwe opzet van de eindexamens in het voortge zet onderwijs. De staatssecretaris wil de examens meer afstemmen op de schoolloopbaan van de individuele leerling. Er zouden dan meer moge lijkheden komen om examenvakken op verschillende niveaus te kiezen. Ook het aanbod van examenvakken zou verruimd worden. Naast diplo ma's voor geslaagden zouden er ge tuigschriften komen, die aangeven wat een niet geslaagde leerling wel heeft gedaan. De vertegenwoordigers van de onder wijsorganisaties verweten de staats secretaris gisteren, dat hij langs een achterdeur bepaalde onderdelen wil de invoeren van het ontwikkelings plan dat eerder in de Tweede Kamer schipbreuk had geleden. De regeling van examens voor lager beroepson derwijs en mavo ging volgens hen in de richting van een smalle midden school. Staatssecretaris De Jong bestreed dit: „Ik ben geen voorstander van het Van onze onderwljsredactie AMSTERDAM Cursisten en docenten uit het part-time middelbaar spclaal pedagogisch onderwijs hebben gisteren tijdens een demonstratieve bijeenkomst ln Krasnapolsky ln Amsterdam geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuiniging van viereneenhalf miljoen voor het cursus Jaar 1981-1982. In de begroting voor het volgend Jaar wordt dit geld overgehe veld naar het dagonderwijs in deze sector. De demonstreren- den vinden het onterecht dat de ene onderwijssoort wordt uitgespeeld tegen een tweede. Minister Pais van onderwijs heeft toegezegd, dat in de toekomst geen centrale schriftelijke examens meer op 1 mei worden gehouden. In het examen-rooster voor 1981 evenwel kan geen wijziging meer worden aangebracht. Dit blijkt uit het minis teriële antwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-Kamerlid Wor rell. Deze noemde daarin de gekozen begindatum (1 mei) voor het centraal schriftelijk eindexamen „een onge lukkig tijdstip" voor onderwijsge venden die activiteiten ter viering van de dag van de arbeid willen meemaken. samengaan van mavo en lager be roepsonderwijs in een smalle midden school", zei hij. „Maar een nieuwe opzet van de examens moet wel ruim te bieden voor de ontwikkelingen die gaande zijn." Bestuderen Het part-time middelbaar sociaal pe dagogisch onderwijs telt ongeveer tienduizend cursisten, die hun dag studie per week combineren met werk in de sociaal pedagogische sec tor, zoals het club- en buurthuiswerk, de sociale dienst, de opvang van drugverslaafden, het gezlnswerk en de arbeldstherapie. Het zijn vooral vrouwen, die op latere leeftijd een cursus gaan volgen, nadat zij een tijd als vrijwilligster werkzaam zijn ge weest. Staatssecretaris De Jong wil de vier eneenhalf miljoen gebruiken voor de herstructurering van het middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en het middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs. Dit betreft een dagstudie voor 16- tot 19?jarlgen. De demon stranten in Amsterdam vrezen dat deze herstructurering ten koste gaat van de part-time opleiding. De be snoeiing op de begroting komt neer op vermindering van vijfenzeventig volledige arbeidsplaatsen. Juist in de tijd dat de hulpverlening door de toegenomen werkloosheid harder no dig is, wordt er beknibbeld op de begeleiding van de mensen, die straks de werklozen moeten gaan op vangen. Ontevreden De cursisten en de docenten uit het parttime middelbaar sociaal pedago gisch onderwijs zijn ook erg ontevre den over het onderwijsbeleid van de bewindslieden. In geen enkele her structurering van hoger beroepson derwijs tot en met het volwassenen onderwijs is deze sector onderge bracht. De al lang beloofde commis sie part-time onderwijs blijft even eens uit De onderwijsorganisaties kunnen volgens de staatssecretaris niet vol houden dat ze geen tijd gehad heb ben om de zaak te bestuderen. De examens zijn nu al acht Jaar in dis cussie en het wordt tijd om knopen door te hakken. Maar de vertegenwoordigers in het onderwijsoverleg dachten daar an ders over. Eerst moet er een onder wijsbeleid komen, pas daarna kun je de examens veranderen. De staatsse cretaris zou er beter aan doen, wan neer hij zijn nota splitste. Hij zou op korte termijn met een voorstel kun nen komen om de bestaande knel punten op te lossen, en de filosofie over een nieuwe opzet zou hij kunnen neerleggen in een discussienota, die dan in breed overleg besproken kon worden. Het was duidelijk dat niemand zin had zijn vingers te branden aan een nota die het misschien nooit zal ha len. Volgend Jaar zijn er verkiezingen, zei een der sprekers ronduit: „Dat heb ik gemerkt", zei de staatssecre taris. NEW YORK (ANP) Het Ameri kaanse autoconcern Chrysler heeft in oktober voor het eerst sinds twee eneen half Jaar winst gemaakt. Dit heeft de president van Chrysler, Lee Iacocca, verklaard in een interview in het blad Automotive News. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In Amsterdam, waar hij was om besprekingen te voe ren over het onderwijs aan Arabische kinderen, waar hij zich zeer voor in spande, is plotseling op zeventig-jari ge leeftijd overleden de heer A. J. Schreuder uit Ermelo, oud-hoofd van het Instituut Schreuder in Amster dam en oud-voorzitter van de christe lijke stichting voor school- en be roepskeuze (waarvan hij op grond van zijn verdiensten lager ere-voorzit- ter werd). De heer Sphreuder werd ln 1928 ver bonden aan het in 1896 door zijn vader opgericht Instituut Schreuder (voor christelijk kleuter-, lager en uit gebreid lager onderwijs). Een be faamde onderwijsinstelling, waar heen de Da Costa's en de Van Ee- ghens hun kinderen stuurden: de heer Schreuder sprak altijd met trots en genegenheid over het werk van zijn vader. Zelf verwierf hij zich eveneens een goede naam in de wereld van het onderwijs, niet alleen door de wijze waarop hij leiding gaf aan „zijn" in stituut (dat hij tot zijn pensionering ln 1975 diende), maar ook en vooral door de manier waarop hij zich inzet te voor de zaak van de beroepsvoor- llchting en -keuze. Wat dit betreft: hij was een van de eersten die zijn leer lingen liet testen. FINANCIEN EN ECONOMIE LONDEN (Reuter) Volgens topmensen ln de westerse olle-lndustrle ls het te verw! dat de Organisatie van Olie Exporterende landen (OPEC) de olieprijs eind dit jai minstens tien procent zal verhogen. Bovendien wordt het waarschijnlijk geacht i olieprijs ln de loop van het volgend Jaar verder wordt verhoogd. De dertien leden van de OPEC heb ben de prijzen officieel tot 15 decem ber bevroren. Het is echter niet uitge sloten, dat het vóór deze datum nog tot prijsverhogingen komt. Deze mo gelijkheid werd gisteren door de In donesische minister van olie 8oebro- to die het afgelopen weekeinde zijn Saoedl-Arabische ambtgenoot Jama- nl sprak nadrukkelijk openge houden. Op 15 december komen de OPEC- ministers op Ball bijeen, om over de olieprijzen te praten. Intussen hou den sommige Engelse deskundigen rekening met de mogelijkheid, dat de prijsverhoging wel eens veel hoger dan tien procent zou kunnen zijn, als de olieconcerns dure olie op de vrije markt blijven kopen in plaats van hun voorraden aan te spreken om het wegvallen van olieleveranties uit Iran en Irak te compenseren. Van het verloop van de oorlog tussen beide landen zal het afhangen, zo wordt verwacht, in welke mate de olieprij zen volgend Jaar verder worden ver hoogd. Intussen hebben de Verenigde Arabi sche Emiraten de prijs per vat olie (een vat ls 159 liter) al verhoogd met twee dollar. Enkele andere OPEC- landen zijn een toeslag gaan bereke nen op de olie die extra wordt gele verd om het wegvallen van 3.7 mil joen vaten per dag, door de oorlog tussen Iran en Irak, op te vangen. ken. De Franse minister van trie, Oiraud, heeft de oliemi pijen zelfs laten weten, dat huidige voorraad van dertig vaten met vier miljoen vaten uitbreiden door bij te kopen vrije markt. Vrije markt LONDEN (Reuter, AP) De Engelse autoproduktie zal dit Jaar voor het eerst in drieëntwintig jaar beneden de een miljoen uitkomen. In de eerst komende Jaren zal de produktle op dit lage niveau blijven liggen. In de eerste negen maanden van dit Jaar kwamen 723.600 auto's van de lopende band; tien procent minder dan in de overeenkomstige periode van vorig Jaar. Deze gang van zaken wordt toege schreven aan de economische terug gang en aan de buitenlandse concur rentie, met name van Japan. Hierbij wordt opgemerkt dat. Indien Japan de uitvoer van auto's niet beperkt,, het aandeel van de Japanse automer ken ln de Europese Gemeenschap wel eens zou kunnen stijgen tot twaalf procent. Dat is nu nog ruim zeven procent. Weer andere olieproducerende lan den bieden olie aan op de vrije markt, waar de olieprijzen als gevolg van die oorlog zijn opgelopen tot 40 tot 42 dollar per vat, terwijl de gemiddelde OPEC-prljs iets boven de 32 dollar per vat ligt. Overigens achten deskundigen de ge volgen van het wegvallen van de olie- leveranties uit Iran en Irak niet ern stig genoeg, om daaruit paniekaan kopen op de vrije markt te ver wachten. Bovendien hebben de grootste olie- verbruikende landen een voorraad van meer dan honderd dagen. Hierbij komt dat de vraag naar olie blijft verminderen als gevolg van de econo mische teruggang. Ofschoon op de vrije markt maar betrekkelijk weinig olie (tegen hoge prijzen) wordt verhandeld, zouden deze prijzen wel eens door de OPEC- landen kunnen worden aangehouden als richtlijn voor de komende prijs verhoging. Veel zal echter afhangen van de houding van Saoedi-Arablë, de grootste olie-exporteur. Het Internationale Energie Bureau waarbij 21 westerse industrielanden zijn aangesloten, heeft er overigens bij de aangesloten landen op aange drongen de olievoorraden aan te spre ken om een prijsexplosle te voorko men. Frankrijk dat overigens geen lid van het bureau is wil daaraan niet meedoen. De Franse regering heeft de Franse oliemaatschappijen zelfs gelast de voorraden ruwe olie niet aan te spre ken, maar olie in te kopen op de vrije markt ln Rotterdam. Het land be schikt op het ogenblik over een voor- Maar drie fabrieke Van een onzer verslaggevers I ORONINOEN Er komenj drie vestigingen van de Dell strumentenfabriek Enraf-Nq oost-Gronlngen in plaats val loofde tien. Dit heeft het Gr^ Statenlid C. Hoogstraten meegedeeld. „De directie ziet Ij meer zitten er meer te bouwei Hoogstraten. Hij meent dat de provincie aai moet trekken, omdat de ret toezegging heeft gedaan, dat M bied tien fabrieken met vijftM derd tot tweeduizend arbeldi sen zou krijgen. Een woordvoerder van de Delfl derneming liet onlangs al weU de haalbaarheid van het plan afhankelijk ls van de ontwik van de conjunctuur. Wel is inffll al zeker, dat de eerste fabriek vi Jaar in Veendam van start kan Onlangs heeft minister Van A ne op vragen van Kamerleden weten, dat toekomstige fatt „van geval tot geval" zullen bekeken. Begin dit jaar maakte premitf Agt Groningen op een van zijn lijkse persconferenties blij mi mededeling, dat Enraf-Noniust! brieken zou bouwen. Het was net ln de periode dat Provincial! ten van Groningen opschuddin wekten door hun werk op te sclx omdat men vond dat de regeri weinig aan de werkloosheid raad voor 120 tot 130 dagen. De rege- Hoogstraten vindt, dat de rtf ring wil dat deze alleen ln een „zeer ernstige situatie" wordt aangespro zijn toezeggingen dan nu maarl waarmaken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8