rafat niet naar top frabieren in Jordanië a>uriname: Vijf jaar onafhankelijk maar geen feest Voorspelbare aardbeving een ongrijpbaar ideaal alme wil terug ïtiaar Iran en Irak Eritrea wil referendum Thatcher voor de vuurproef Indonesische troepen naar eiland Soembawa in H wijzingsfront stuurt ambtenaren !k ,tslagen voor soneel Times Schmidt zet koers uit voor komende jaren et >n Ethiopië en Soedan nader tot elkaar BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 a y geh n tiet tullen ont met b. en muut JAN (Reuter, AP, AFP( De Palestijnse leider Arafat zal niet deelnemen aan de •t ptfeilerentie van arablsche leiders die vandaag ln de Jordaanse hoofdstad Amman begint. olgt daarmee het advies van de Syrische president Assad, de leider van het zogeheten wat# angsfront. Overigens zouden de leden van dit front wel van plan zijn ambtelijke :tles naar de top te sturen. Jordaanse koning Hoessein zou een mandaat willen krijgen om met de Amerikaanse gekozen president Rea gan te gaan praten over een alterna tief voor de in het kader van de Camp David akkoorden voorziene bespre kingen over Palestijnse autonomie. De Arabieren zouden Reagan willen overhalen die besprekingen te laten voor wat ze zijn en pogingen aan te wenden voor een conferentie tussen alle betrokken partijen naar het mo del van de vredesconferentie van 1973 in Genève. Zonder PLO wordt een (conferentie zal in leder geval orden bijgewoond door presi- tssad van Syrië, de Libische Khaddaffi. de Zuldjemeniti- ider All Nasser Mohammed en ëstijnse voorman Jasser Ara- Igens Palestijnse kringen in de hoofdstad Damascus zou Algerijnse president Chadli U he oor de Syrische president heb- iten overhalen om niet naar a te gaan. indoi illssing van het afwijzingsfront deel te nemen aan de top genomen, nadat de ministers i&kki litenlandse zaken van de Arabi- BEIROET (AFP) Libanon «al niet deelnemen aan de Arabische topcon ferentie ln Amman. Dat werd gister avond bekend gemaakt in de hoof- stad Beiroet. De beslissing werd ge nomen na overleg binnen de rege ring, nadat duidelijk was geworden dat Syrië ook niet naar Amman sou gaan. Syrië heeft een grote militaire macht ln Libanon. k L )EN (AFP) Het personeel ■i t Britse dagblad The Times en idagsblad Sunday Times heeft )oevt I gekregen. De elge- •an belde bladen. Lord Thom- pj eeft geen zin nog langer voor »Ubih U««n van belde bladen op te n- Als zich voor eind dit Jaar n oper heeft aangemeld, dan zul- dio maart de laatste nummers i eide bladen verschijnen. Nie- rekent er op dat die koper te is. Wel probeert de hoofdre- van The Times William ^Kogg een coöperatie van rodac- te vormen die dit blad In U t sche Liga eind vorige week besloten hadden om niet ln te gaan op het dergelijke strategie overigens wel Syrische verzoek de top uit te stellen, problematisch gezien de meningsverschillen ln de Arabische wereld over het conflict Passpnd tussen Iran en Irak. De deelnemers aan Amman staan aan de kant van Irak. terwijl de wegblijvers met uit zondering van de PLO meer naar Iraanse zijde overhellen. inte; msgj lorgi 'dag I rde f orf. :RDAM (ANP) Bultenland- '^herwijzers. die werkzaam zijn ln iderstalig onderwijs kunnen in Ij rdam een cursus volgen om een flandse onderwijsbevoegdheid irsus, die ln december van start 2al voorlopig een experimenteel ter hebben. De Palestijnse Bevrijdingsorganisa tie PLO deed gisteren opnieuw een laatste oproep de top uit te stellen om een verscheuring van de Arabische gelederen te voorkomen. Een derge lijke splitsing zou de strijd tegen Is raël niet ten goede komen, aldus de PLO. Hoessein Inmiddels kwamen gisteren ln Am man de eerste Arabische leiders aan voor de top in Amman die vandaag begint. De sultan van Oman, dat aan de monding van de Perzische Qolf ligt. was de eerste hoge plet die door de Jordaanse koning Hoessein van het vliegtuig gehaald werd. Direct na hem kwam de Somalische president Siad Barre Voornaamste doel van de conferentie ls het versterken van de onderlinge economische samenwerking en de formulering op korte termijn van een Rolitieke strategie voor oplossing van et Arabisch-Israëlische conflict. De Het zag er gisteren overigens wel naar uit dat de vertegenwoordigers van de leden van het verwerpingsfront wel ambtelijke delegaties zouden sturen naar de top in Amman. „De leden van het verwerpingsfront zullen op elke Arabische bijeenkomst tegenwoordig zijn en op het niveau dat zij passend oordelen om de bedreigingen te on dervangen van degenen die steun wil len geven in de Arabische wereld aan de plannen van Reagan, Begin en hun agenten." Dit meldde radio Da mascus gisteren. Aangenomen wordt dat tijdens de conferentie in de Jordaanse hoofd stad ook gesproken zal worden over de oorlog tussen Iran en Irak. De Egyptische president Sadat heeft zich gisteren uitdrukkelijk gedistan tieerd van de top door te verklaren dat hij bereid ls alle Arabische landen te hulp te komen met uitzondering van Irak. omdat dit een agressief land is. De Iraakse president Saddam Hoessein betitelde Sadat als een „bloeddorstige Jongen" die hulp krijgt van Saoedi-Arable, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze drie landen zouden de Iraakse acties in de Golf hebben aangemoe digd. Het zijn Juist de vrienden van Irak die ln Amman bij elkaar komen. Van onze redacteur weten schappen AMSTERDAM De seis mologische waarnemings stations zijn het er niet hele maal over eens. Volgens de Zweden In Uppsala had de aardbeving die Zuld-Italië trof een grootte van 7,1 op de schaal van Richter, hun landgenoten ln Hagfors dachten eerder aan 6,6. De beleefde discussie over cij fers achter de komma kan alleen de machteloosheid wat verhullen waarmee men aardbevingen moet aanvaar den. Al kun Je er dan niets aan doen, Je kunt het in elk geval opmeten en in statis tieken ordenen. Die statistieken leren dat een aard beving van deze kracht of meer zich ongeveer elke maand wel ergens ter wereld voordoet, meestal gelukkig in gebieden waar minder of geen mensen wonen. De verdeling naar plaats ls allerminst toevallig. Aard bevingen concentreren zich langs de randen van de gigantische pla teaus waarin de aardkorst verdeeld is en die ten opzichte van elkaar langzaam bewegen een kwestie van centimeters per Jaar. Daarbij ontstaan ln het gesteente lokale spanningen en het bereiken van een nieuw tijdelijk evenwicht kan cata strofaal verlopen. Italië maakt deel uit van een aard bevingsgordel die het gehele Mid- dellandse-Zeegebled omvat, het ge volg van de beweging van het Afri kaanse continent in onze richting. De Middellandse Zee wordt centi meter voor centimeter dlchtge- drukt. Toch is er meer mogelijk dan meten en puinruimen. In de Jaren zeventig ls veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om aardbevingen te voorspellen. De opbouw van mecha nische spanning in de aardkorst kan in een aantal gevallen gemeten worden en grote aardbevingen wor den soms voorafgegaan door karak teristieke voorverschijnselen. De mogelijkheden zijn echter tegenge vallen. Sommige aardbevingen kon digden zich op geen enkele manier van te voren aan. Bovendien blijkt voorspelling van het tijdstip (nog?) niet nauwkeuri ger mogelijk te zijn dan in termen van „enkele maanden". De maat schappelijke bruikbaarheid of zelfs wenselijkheid van zo'n voor spelling is daardoor twijfelachtig. Zo staat in Zuid-Amerika heel Peru nu al op z'n kp door de voorspelling dat zich daar in augustus volgend Jaar een zware aardbeving zou voor doen. Constructiever lijkt de mogelijk heid, huizen en gebouwen zo te con strueren dat ze ook bij krachtige a ar be vin gen niet instorten. Tech nisch is dat tot op grote hoogte haalbaar, maar het ls geen toeval dat de grootste belangstelling er voor in Californlë en Japan wordt waargenomen, de meest welvaren de aardbevingsgebleden. Het is een economisch weinig haalbare kaart om alle instabiele zones ln gewa pend beton te herbouwen. Wat over blijft, ls voorlopig toch de machte loosheid. BONN (AP, DPA) De rege ring van de Westduitse Bondsrepubliek houdt vast aan haar ontspanningspoli- tiek. In zijn regeringsverkla ring betuigde kanselier Schmidt zijn trouw aan het Atlantisch bondgenootschap, maar hij waarschuwde tege lijkertijd voor de gevolgen van de wapenwedloop. Schmidt vertelde dat hij tijdens zijn recente ontmoeting met de nieuwe Amerikaanse president Reagan met hem volledige overeenstemming had bereikt over de noodzaak van de voortzetting van het onderhande lingsproces ter beperking van de stra tegische kernwapens. De Jaren die voor ons liggen zullen moeilijk zijn. zowel politiek als eco nomisch, aldus Schmidt. Het econo mische beleid van de Westduitse re gering zal erop gericht zijn de oliecri sis en de gevolgen daarvan te over winnen. Schmidt verdedigde in zijn toespraak, die als titel had „Moed voor de toekomst", de noodzaak om te bezuinigen, van belastingverhogin gen en van het schrappen van subsi dies. Wel beloofde hij de ontwikke lingshulp met acht procent te zullen verhogen. Hoewel Schmidt volhield dat er geen reden voor pessimisme ls, onderstreepte hij het feit dat de uit gaven voor olie-importen zich de af gelopen twee jaar hebben verdub beld. waardoor er nu een tekort is op de Westduitse handelsbalans. De be groting voor 1981 beloopt 223 miljard mark, een verhoging van vier procent in verhouding tot het lopende begro tingsjaar. Schmidt bevestigde in zijn verklaring het al eerder bekend geworden com promis tussen de beide regeringspar tijen, sociaal-democraten en libera len, met betrekking tot de medezeg genschap in de kolen- en staalsector. Het compromis houdt in dat de be drijven in deze sector pas na een overgangstijd uit de huidige naar hun inzicht nogal vergaande medezeggen- schapsregeling mogen terugtreden. Een concessie van de SPD is dat de werknemers in kolen- en staalbedrij ven rechtstreeks hun vertegenwoor digers in de raad van commissarissen gaan kiezen en dat de vakbeweging hierin dus geen rechtstreekse stem meer heeft, terwijl de FDP haar eis heeft laten vallen voor speciale com missies van vertegenwoordigers van leidinggevend personeel. DAD, TEHERAN (Reuter, AFP. AP) De Zweedse oud lier Olof Palme, als speciale afgezant van de Verenigde ts naar Iran en Irak gestuurd, heeft er een week van gekingen in Teheran en Bagdad opzitten en ls gisteren rekomen ln Genève Hij vertrekt vandaag naar New York Bev1»erslag te doen bij VN-secretarls-generaal Kurt Waldhelm. fjfne was nog steeds niet optimistisch, zei dat hl] wel terug gaan naar het oorlogsgebied en dat er genoeg redenen waarom frak en Iran beter met de oorlog konden D n H H en ouden gisteravond waren ze dat aller- van plan. Belde partijen maak- meldlng van harde gevechten, ■bij al weer aan de andere kant schade werd aangericht en scisBtoffers vielen. Iran. dat steeds steli elfvertrouwen aan de dag legt. vol weten dat 450 Iraakse soldaten sted en gedood en dat 81 Iraakse tanks i nia en vernietigd bij pogingen van Hi; Iraakse leger de belangrijkste we- jenc naar de stad Soesangerd ln han- Died te krijgen. Irak zei 174 Iraanse den aten te hebben gedood ln 24 uur. i d( al in het noordelijke front op te *n en successen te hebben be- >r d W met bombardementen op nse doelen. beh redenen om met de oorlog op te ede l€n 8af Olof Palme aan dat „deze blei en veel behoefte hebben aan ont- leling en opbouw en niet aan het hun geld aan oorlog". zei verder dat nog steeds het vaJ o bestaat dat de oorlog zich uit dij dt en dat de grote mogendheden betrokken raken, hoewel beide op hun onafhankelijkheid le Turkse hoofdstad Ankara werd Teren gezegd dat Irak de olieult- voer via Turkije naar de Mldeilandse Zee weer heeft hervat en dat er meer olie door de pijpleiding stroomt dan ooit te voren. Aan de andere kant werd tevens gezegd dat Iran zonder moeite vliegtuigbrandstof uit Oost- Europa kan invoeren. KHARTOEM (Reuter, UPI) Het Volksfront voor de bevrijding van Eritrea (EPLF) heeft voorgesteld de kwestie Eritrea (waar twee bevrijdingsbewegingen al bijna twintig jaar voor onafhankelijkheid van Ethiopië vechten) vreedzaam te regelen door een referendum uit te schrijven over de vraag of Eritrea volledige onafhankelijk moet worden, een federatie met Ethiopië moet vormen, of regionale autonomie moet krijgen. Khalkhall achter het kanon, aldus het officiële perebureau Pare van Iran. De Iraanse revolutionaire rechter (uiterst links met bril) maakte onlangs een rondreis langs het front. LONDEN (Reuter. AFP) De Britse regering heeft gisteren ln het parlement een aantal budgettaire en fiscale maatregelen aangekondigd om kracht bij te zetten aan het beleid van de conservatieve regering. Dat ls erop gericht door een krachtda dige bestrijding van de Inflatie het land economisch weer ln het rechte spoor te krijgen. Onderdeel van de genomen maatre gelen ls een verhoging van de belas ting voor de maatschappijen die olie en gas winnen ln de Noordzee. Deze verhoging bedraagt twintig procent en moet vijf miljard gulden extra gaan opleveren. De oliemaatschap pijen zijn niet erg gecharmeerd van deze maatregel. Ze wezen erop dat maar liefst 85 procent van de op brengst van de olie uit de Noordzee in de Britse schatkist verdwijnt. Op de ze manier gaat voor hen de lol er wel af. De Britse minister van financiën, Geoffrey Howe, zei dat de verhoging wel gerechtvaardigd was, gezien de recente prijsverhoging voor de olie. De Britse regering heeft verder het disconto (de rente die de handelsban ken aan de centrale bank moeten betalen) verlaagd van zestien naar veertien procent. Daarmee hoopt de Britse regering het algehele rentepeil te drukken en .de investeringen te bevorderen. Aangenomen wordt dat de economi sche maatregelen die nu genomen worden, de vuurproef gaan worden voor de regering van de Britse pre mier Thatcher. Het land kampt met een inflatie van negen procent, met ruim twee miljoen werklozen en met een zeer gespannen sociaal klimaat. Het referendum zou georganiseerd moeten worden door een internatio nale commissie, die aanvaardbaar ls voor de bevrijdingsbeweging en de Ethiopische regering Het EPLF denkt daarbij aan de Verenigde Na ties, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, de Arabische Liga of de Be weging van nlet-gebonden landen. Het EPLF vindt verder dat vóór zo'n volksstemming een staakt-het-vuren moet worden overeengekomen. Het voorstel van het EPLF is een verzachting van het standpunt, daar de beweging steeds heeft volgehou den slechts over volledige onafhanke lijkheid te willen onderhandelen. De concessie heeft ongetwijfeld te ma ken met het gezamenlijke communi qué van Soedan en Ethiopië dat gis teren bekend werd gemaakt door de Soedanese president Jaafar Nimeiri, waarin staat dat Ethiopië en Soedan zullen samenwerken om de vrede en de veiligheid aan hun grens te bewa ren. Sabotageacties zullen gestopt worden, zo stond er verder ln het communiqué, dat werd opgesteld na een vijfdaagse bezoek van Nimeiri aan zijn Ethiopische collega Meghis- tu Halle Marl am in Addis Abeba. De betrekkingen tussen belde landen zijn lange tijd slecht geweest als ge volg van de oorlog in Eritrea. Bijna een half miljoen Eritrese vluchtelin gen zijn de grens naar Soedan overge stoken en ook Eritrese guerrillastrij ders konden in Soedan op verhaal komen. Hoewel Eritrea in het com muniqué niet genoemd werd ls het te verwachten dat aan dat .laatste nu een eind is gekomen en dat Soedan niet zal toestaan dat de bevrijdings fronten hoe dan ook vanaf Soedanees grondgebied opereren. JAKARTA (Reuter, AFP, AP) De Indonesische regering heeft troepen overgevlogen naar het afgelegen eiland Soem bawa, ten oosten van Ball, waar elf doden en ongeveer 40 gewonden zijn gevallen bij rellen die volgden op de ontvoering van de dochter van een plaatselijke leider. Dit heeft gisteren het Indonesische blad Merdeka gemeld. Na de aankomst van de troepen zou het weer rustig zijn geworden op het eiland. De rellen braken al begin no vember uit nadat een bankbediende de dochter van een lokale radja had ontvoerd ten behoeve van een politie man die haar begeerde, aldus Merde ka. De ontvoering wekte de woede van de bevolking die op 9 november in Soembawa-stad de woningen en gebouwen van overheidsfunctionaris sen aanvielen ln een poging het ont voerde meisje te vinden. Zonder re sultaat overigens, maar bij deze aan vallen zouden de doden en gewonden zijn gevallen. Waarschijnlijk hebben de rellen ook een sociaal-culturele achtergrond. De bevolking zou de ontvoering van de dochter van een van hun traditionele leiders hebben aangevat om uiting te geven aan hun ongenoegen over het feit dat de meeste overheidsfunctio narissen, en met name de politie, niet van Soembawa afkomstig zijn, maar van Java. Op Java zelf. bij de oostelijke stad Nganjuk zijn zondag 26 mensen om het leven gekomen toen zij door een grote menigte over de rand van een afgrond werden gedrongen. Wim Jansen ult &AMARIBO Groots zullen vandaag de feesten ln Suriname niet n. De revolutie van de sergeants heeft de Surinamers geleerd, dat de gei g naar de onafhankelijkheid pas op 25 februari van dit jaar echt ls ua eslagen. Vandaag viert men slechts het feit, dat het land vijf jaar '•eden staatkundig onafhankelijk werd van Nederland en een eigen jjj lats verwierf ln de Verenigde Naties. nd#*' d® echte nationale feestdag ls volgens ^legering en het leger de 25ste februari, p die dag zal er op de plaats van het idei ?ens de C0UP aan flarden geschoten poli- bureau aan de Waterkant een nationaal lument worden onthuld, dat „de Revo- moet heten. Kunstenaars zijn ultge- na te denken over de vorm waarin heldendaad voor de geschiedenis kan len vastgelegd. heeft de viering van vijf Jaar (tkundlge onafhankelijkheid niet hele- o d afgelast. Vandaag ls een officiële vrije WQS g. de president zal een toespraak houden de 1 het Onafhankelijkheidsplein en de bndkiok is voor een nacht buiten werking ild. Er is zelfs gevolg gegeven aan het geleden door de politici van de oude Je genomen besluit, dat gevangenen bij eerste lustrum van de onafhankelijk eid gratie krijgen, een strafvermindering variërend van drie maanden tot enkele Jaren. Geen vuurwerk Dat ls slechts een flauw aftreksel van de uitbundige festiviteiten die op 25 november 1975 ln het land te zien waren. Oeen kleur rijke bijeenkomsten in het stadion, geen vuurwerk, geen nachtenlange danspartijen. Ongetwijfeld zal president Chin A Sen de natie voorhouden, dat de tijd voor feesten nog lang niet ls aangebroken, dat er hard moet worden gewerkt aan de opbouw van het land en dat echte onafhankelijkheid nog ver weg ls. De teleurstelling over het weinig dat ln de eerste vijf Jaar van de onafhankelijkheid ls bereikt, overheerst. Hoe verschillend er ook gedacht wordt over de gevolgen van de staatsgreep, over één ding is men het in Suriname althans in het openbaar eens: Nederland heeft de Surinaamse zaak voor en na de onafhankelijkheid maar laten aansloffen. Sinds de staatsgreep zijn de Surinamers hard bezig zich ook emotioneel los te maken van het oude moederland. Dat gebeurt ln lezingen over het cultureel Imperialisme dat de Nederlanders ln de kolonie hebben be dreven, ln analyses over het functioneren van het door de sergeants verdreven door- en-door corrupte politieke systeem en het gebeurt ln de commentaren van de vroeger tegenover Nederland zo wellevende Suri naamse kranten. Laaghartig In de commentaren die ter gelegenheid van het onafhankelijkheidslustrum zijn ver schenen, gaat Cyrlel Karg, hoofdredacteur van het weekblad „Sonde Spikrt", wat dit betreft het verst: „Alles wat Nederland niet meer wilde, liet ze ons hier achter. Inclusief een operette-achtige figuur (kolonel El- stak), die even snel een nationaal leger in elkaar zou draalen zonder daar enige kennis van te hebben. Nederland ging weg, ons achterlatend met een onderling verdeeld volk en een waardeloze kopiëring van haar grondwet. Ondanks deze laaghartige be handeling door Nederland, dat zelfs nog vandaag haar neus in onze zaken wil stop pen, hebben wij het gemaakt!" aldus de hoofdredacteur, die zich onlangs zeer kri tisch uitliet over het gebrek aan vrijheid onder de huidige regering. De algemene reactie is ls gematigder. De Nederlanders hebben zich veel te gemakke lijk opgesteld tegenover de regering van de verdreven premier Arron, zegt men nu. Zij hadden vla hun positie ln de CONS, de commissie waarin de ontwikkelingsprojec ten worden beoordeeld, de zaak moeten beteugelen. Die zaak is: het overheidsbeleid dat Inderdaad volledig uit de hand is ge lopen. In dat klimaat was het dan ook niet verras send, dat de sergeants na hun coup zoveel steun onder de bevolking vonden. In een paar uur tijd was er schoon schip gemaakt in het land. De hele corrupte kliek was aan de kant geschoven en er was ruimte voor nieuwe, frisse ideeën. Die kwamen er dan ook in overvloed. Volkscoóperatles, riep de één. Arbeidsgewenningskampen, riep de ander. De één zit nu ln de gevangenis op verdenking van het beramen van een linkse tegencoup, de ander is wegens gebleken ongeschiktheid ontheven uit zijn functie als minister van opbouw. Nieuwe orde Het proces is daarmee niet uitgekristalli seerd. De oude orde mag dan verdreven zijn, de stabiele nieuwe orde ls er nog lang niet. In een land waar drie raachtsorganen zijn (de regering, de Nationale Militaire Raad en majoor Bouterse, die tevens plaatsvervangend president ls) moeten wel spanningsvelden ontstaan. Diplomaten, voorlichters, militairen en marktvrouwen, ze voorspellen allemaal „nieuwe ontwikke lingen" op niet al te lange termijn. De een doet er hoopvol over, de ander is bezorgd. Er zijn heel wat kanttekeningen te plaatsen bij de Surinaamse revolutie. Een van de positieve zaken is echter de ontwikkeling van een nationaal bewustzijn Dat uit zich in het zich steeds feller afzetten tegen Ne derland. De autoriteiten zijn overgevoelig voorhetgeen de Nederlandse kranten over Suriname schrijven, terwijl ze veel toleran ter staan tegenover de berichtgeving in andere landen. We kunnen ons troosten met de woorden van de Surinaamse staatsrechtgeleerde, prof. dr. Ooft. dat een dergelijke overgevoe lige houding tegenover het oude koloniale moederland altijd optreedt onmiddellijk na de onafhankelijkheid, om de zelfstandig heid te benadrukken. Die reactie ls in Suri name vijf Jaar na dato pas gekomen, maar is daardoor des te heviger. In dat licht is ook de grote demonstratie tegen de vermeende uitbuiting van Suriname door Nederland („de koning, ons land is geen pot met ho ning") in Juli van dit jaar beter te begrijpen. Het is ook nuttig, want het land krijgt op zulke momenten het idee in grote eensge zindheid een daad te stellen. Dat Suriname zich de laatste maanden zelf standiger is gaan opstellen blijkt uit het buitenlands beleid. Het land wil niet langer meehobbelen aan de hand van Nederland in de internationale politieke wereld. Het zoekt nu toenadering tot Caraïbische en Zuidamerlkaanse organisaties. Minister Haakmat van buitenlandse zaken is een verklaard voorstander van een meer regio nale koers en een losser verband met Neder land. En dit laatste ls volgens hem nog lang niet bereikt. Onlangs verklaarde hij tegen over het internationale progressieve pers bureau IPS: „Concreet gesproken kunnen wij niets van het ontwikkelingsgeld uitge ven zonder toestemming van Nederland. Ik beschouw dit als een vorm van neo-kolonia- 'iisme. Daarnaast is er de neiging bij de Nederlanders gunstiger te staan tegenover projecten die ook voor hun eigen economie van vitaal belang zijn", aldus Haakmat. De ln aller Ijl uit Nederland aangevoerde vice-premier kreeg hierin gistermorgen bij val van de andere sterke man in het land, majoor Desi Bouterse. Deze verklaarde te genover de verslaggeefster van De Ware Tijd: „Hoe we het ook draaien of keren, we zijn nog veel te afhankelijk van het buiten land, met name Nederland".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7