912°i Sloddervossen gruwel voor archivarissen Leidse PvdA loopt averij op in begrotingsdeta: Politie pakt voortvluchtige verdachte Leidse bouwfraude De Meesrente-rekening. Zoetermeer wil opdracht voor nieuw gemeentehuis intrekken I" 1 iM Na verblijf in buitenland Intelligent sparen anno 1980. Bank Mees ft Hope nv Muurkraniw Architect is te duur in Den Hj Voetbrug voor bejaarden WD-fracti* in conflict met Loson 81 DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 REGIO OEN HAAG TROUW/KWARTET -JAC LEIDEN (ANP) De Leidse politie heelt in de nacht van zaterdag op zondag de 41-jarige Leidenaar A. van D.. die ervan verdacht wordt een rol te hebben gespeeld ln de Leidse bouwfraude, in zijn woonplaats aangehouden Hij werd al enige maanden gezocht, maar zou al die tijd op het eiland Mallorca (Spanje) hebben gezeten Evenals de drie in Den Haag terecht staande verdachten in deze zaak wordt hem valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Dit heeft de Leidse poli tie gisteren meegedeeld. In het paleis van justitie ln Den Haag is de behan- deling van de bouwfraude gisteren Oproep voortgezet. De president van de rechtbank, mr. S. F. Kootte, achtte het nutteloos de mede-verdachte W S. uit Rotterdam op te roepen. De raadsman van de hoofdverdachte, mr. A. van Zallngen, had hierop aan gedrongen, omdat deze man een van de sleutelfiguren is in de miljoenen- zwendel rond het Leidse aannemings bedrijf Lemy b.v S. ligt momenteel wegens een hart kwaal in het 'ziekenhuis. Aan een op roep om voor de rechtbank te ver schijnen zal hij geen gevolg geven, aldus mr. Kootte. De president wilde de zaak niet aanhouden tot de man eventueel in staat is om gehoord te worden De officier van justitie zal vandaag zijn requisitoir houden. Hij heeft al aangekondigd daarvoor ongeveer zes uur nodig te hebben. De raadslieden van de drie verdachten zullen over veertien dagen voor hun cliënten plei ten. In februari komt nog een aantal overigens minder belangrijke ver dachten in deze zaak voor de rechter. ADVERTENTIE Hoge rente, in november 1980: Hoge vrjje opname: tot f 3.000,- p.m. In december f6.000.- Geld nodig voor onroerend goed: zonder opzegtermijn of opnamekosten Méér geld opnemen: opzegtermijn Wij aUTOD elke 2% opname kosten. vergelijking aan. 's-Gravenhage, Kneuterdijk 13; (070) 92 40 31. Delft, Oude Delft 165; (015) 14 09 81 Experiment met tie tot het plaatsen van muui K de volgende plaatsen: Kalvermarkt nabij Houtstraat Groenmarkt, trom nabij he ooi ite Het terrein van de Sprinter-lijn in Zoetermeer, waar het nieuwe gemeentehuis moet komen. Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER Het college van b. en w. van Zoetemeer wil het Amsterdamse architecten bureau Alberts ontslaan van de opdracht het nieuwe gemeentehuis te ontwerpen. Volgens het gemeentebestuur blijkt het bureau niet ln staat een voor Zoetermeer financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Tesselseplein (Duindoi Laan. nabij de Jan Ht Stieltjesstraat (Laakki nu Voldersgracht, hoek Gracht DEN HAAG In Den H experiment worden geh< muurkranten. Op een tien punten in de stad zullen ten (metalen staanders vj ter breed en één meter hc opgesteld, ten einde fina der draagkrachtige groep te stellen propaganda te [Al Bij de opzet van het pl] )nj gemeente ervan uit dat wi i, stencentra daarbij zoud 01 adviseren. Van de twaalip^ dienstencentra zijn zes één negatieve reactie onti Rekening houdend met, men reacties hebben b. en iec or< Wanneer het college aanstaande don derdag inderdaad zijn voornemen uitvoert en de Interne raadscommis sie voor overheidsvoorzieningen en de ontwikkeling van het stadscen trum met het voorstel Instemt, zal Zoetermeer het architectenbureau een miljoen gulden moeten betalen, zonder dat er een werkbaar plan op tafel is gelegd. Naar de mening van het college valt echter het architectenbureau weinig te verwijten. De opdracht tot het ont werpen van een nieuw gemeentehuis door Jac. Lelsz Archivarissen zijn stipte lieden. Ze gruwen van mensen die papleren laten slingeren. De moderne archivaris ls goed opgeleid en gezegend met een neus die nooit begint te kriebelen bij oude, vergeelde, sterk riekende stukken. Zijn nauwgezetheid is. zo mogelijk, nog groter dan die van de notaris. Oeen wonder dat ln het boek ..Oude archieven ln Overijssel", een Inventa risatie van de oude archieven van de gemeenten IJsselham, Hardenberg. Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden, een van de archivarissen uit vroegere eeuwen, die er maar een beetje met de pet naar gooide, ronduit een „slod dervos" wordt genoemd. Het betreft een man, die in Delden met archief werkzaamheden was belast. Intussen was de Deldenaar in dit opzicht niet een eenling; ln meer gemeenten werd nonchalant met de zaken omge sprongen. ..De ouderdom van het stadje Delden in aanmerking nemende, moet het archief veel omvangrijker zijn ge weest dan het armzalig restantje pa pier, dat hier in de Inventaris is be schreven," aldus de samenstellers van het boek. Hiervoor zijn verschil lende oorzaken. Een reeks rampen trof in 't verleden het middeleeuwse stadje, de ene brand na de andere. Noodlottlger nog waarschijnlijk wa ren de Gelderse oorlogen ln de zes tiende eeuw. Verondersteld mag dat in 1510, toen het land van Twenthe werd overvallen, „beroeft, verbrant en gedinghaelt", ook Delden er niet zonder kleerscheuren is afgekomen. Ook dat zal ten koste van het archief zijn gegaan Een belangrijke verklaring voor het feit. dat Delden nog slechts over 2.20 meter archief beschikt, moet echter gelegen zijn ln de al genoemde slor digheid. Dat geldt vooral de zeven tiende en de achttiende eeuw. uit welke periode maar heel weinig over is. Zo zijn, bijvoorbeeld, alle stadsre keningen vanaf 1655 tot 1811 verloren gegaan. Wat men er precies mee heeft gedaan, is niet bekend. Een enkele notitie werpt echter een verhelde rend, maar tevens wonderlijk licht op de gang van zaken. Uit een aanteke ning ln een zogenoemd resolutieboek blijkt dat men betaalde rekeningen maar meteen verbrandde; opgeruimd staat netjes. En dat terwijl nota's Juist vaak zo'n boeiend stuk historie kunnen onthullen. Stadsrecht Ook met de brief, waarin het stads recht van Delden werd vastgelegd, ln 1333 door bisschop Jan van Dlest, Is het vreemd gegaan. Gesproken wordt door de samenstellers van het boek van „een duistere geschiedenis". Hoe wel verschillende latere bisschoppen dat stadsrecht bekrachtigden, ver neemt men er later niets meer over. In 1520 besloot het gemeentebestuur de usantiên (gewoonten) te codifice ren (ln regels vast te leggen). Er werd echter met geen woord meer gerept over betreffende brief, alleen van ou de gewoonten, of zoals het er letter lijk staat .ma older gewoenthe" Dan gaat het over de procedure voor de benoeming van schepenen. Wie als zodanig gekozen werd, was verplicht dit ambt te accepteren op straffe van een boete van 25 Beijerse guldens en van het verbod een burgernering uit te oefenen. Hoewel ook over de andere vier ge meenten Interessante dingen worden gezegd, springen de pagina's over Delden er voor ons gevoel uit. En omdat deze zo duidelijk illustreren hoe onzorgvuldig er ln 't verleden met voor het nageslacht belangwekkende bescheiden is omgesprongen, en om dat het gewoon een niet alleen sto koud maar ook alleraardigst stadje betreft. Herhaaldelijk komt men in het oude archief stukken tegen, die betrekking hebben op het nog altijd bestaande kasteel Twlckel, de graaf en andere bewoners. Uit 4e toch nog altijd honderden stukken krijgt men ook enigszins een beeld van hoe pro testanten en roomsen elkaar afwisse lend dwars hebben gezeten. En ver der blijkt uit de stukken ook hoe huiselijk het er met de financiën kon toegaan. Ingekomen gelden werden vaak door de burgemeester mee naar huis genomen, een andere keer werd de pacht, die betaald was voor de stads tol, ln des „secretaris' casje" ge legd en ln 1797 werden de penningen .in de kiste op t stadhuis geborgen." Witte plek Reeds vóór 1940 zijn de oude archie ven van vele Overijsselse gemeenten geïnventariseerd. 8ommlge werden naderhand gedrukt Andere waren slechts ln getypte vorm aanwezig, en daardoor beperkt te raadplegen. Met de verschijning van het boek betref fende IJsselham, Hardenberg. Wijhe, FILM In het wijkcentrum Ster voorde, Van Mooklaan 1 ln Rijswijk is morgenmiddag de disco-film Grease met Olivia Newton John en John Tra volta te zien. Aanvang: 14 uur. Toe gang 3.-. INDONESIË De wereldwinkel Voorschoten organiseert morgen avond ln het gebouwLeidseweg 33 in Voorschoten en informatie-avond over Indonesië. Aanvang: 20 uur. Kasteel Twlckel bij Delden, situatie negentiende eenw. IJsselmuiden en Stad-Delden, waar- van de inventarisatie plaats vond op de provinciale archiefinspectie, ls een belangrijke witte plek op de kaart der archivalia Ingevuld. De vijf gemeenten hebben het boek. dat uitkwam bij Van Gorcum te As sen, als een gezamenlijke bundel uit gegeven. Het boek bevat naast de inventarisatie zelf, meer verhalende inleidingen, een concordans. een in dex op eigennamen en een paar illu straties. De redactie van het boek, dat 29,50 kost en 226 pagina's telt, berustte bij mr Caspar van Heel en Tony de Raat-Glljam. Voor het gros mag het niet zo 'n aantrekkelijke stof zijn, voor personen, die er een neus voor hebben, des temeer BIJ Samson ln Alphen aan den Rijn verscheen deze week voorts „De archieven van Overijssel" als deel zes in een onder auspiciën van de Vereniging van Ar chivarissen in Nederland uitgegeven reeks over alle openbare archieven. in het stadscentrum, dat moet verrij zen in het gebied tussen de Dorps straat en de sprinterlijn, stamt uit begin jaren zeventig. Destijds dacht het gemeentebestuur wel vijftig zes tig miljoen gulden beschikbaar te hebben voor een nieuw gemeentelijk onderkomen Momenteel is de financiële positie van Zoetermeer zo verslechterd dat een dergelijk bedrag niet opgebracht kan worden. Daarbij komt nog dat het Amsterdamse architectenbureau ondanks herhaalde pogingen er niet in geslaagd is een „goedkoper" ont werp te maken. Als alternatief speelt het college Inmiddels met de gedach te de stadsarchitect. F. de Man. de opdracht te geven Beleggen Het nieuwe gemeentehuis moet, zoals gezegd, ln het nieuw te bouwen stads centrum komen. Volgens plan zouden hier o.a. ook een schouwburg en een activiteitencentrom alsmede enige parkeergarages moeten verrijzen. Hoe Zoetermeer zijn ambitieuze plan nen moet bekostigen is echter niet duidelijk. In kringen van het CDA en D'86 gaan stemmen op samen te gaan werken met beleggers. Een dergelijk model zou .dan ook moeten gelden voor het nieuwe gemeentehuis Tenierstraat, hoek straat Bankastraat. hoek van Cattenburch Arnold Spoelplein (Loc Ivoorhorst (Mariahoevi Zowel de commissie :<ÊS. vormgeving straatmeubili li( Welstandscommissie zijn n n- caties akkoord gegaan "1 »l ei) SAMENZANG. In kerk in Delft (vlakbij 't wordt morgenavond eei koor en samenzangavond Medewerkenden: Jan W gen. orgel, het hervormd^ „Kethel" en het herv Woudt De samenzang begint om avonds. DANS De ad: .pirante het Nederlands dansgi Springplank" houdt morgi dag. vrijdag en zaterdag monstratles op de derde van de Haagse Bijenkorf. Het telt ruim 200 pagina's en kost ongeveer ƒ29. De samenstellers van de Overijsselse uitgave zijn Caspar van Heel, H. de Beer, W A. Huijs- mans en A. J. Mensema. Reeds eerder verschenen ln deze serie werken met betrekking tot de archieven in Gel derland, Drente, Noord-Brabant, Zee land en Groningen. Andere provin cies zullen nog volgen. DEN HAAG Over de Zuid Oost Singels Gracht (Boomsluiterskade) in Den Haag «al ter hoogte van het Asivo-gebouw een voetbrug worden gebouwd, om de bewoners van de bejaardenflat aan de Boomsluiterskade/ Maasstraat in staat te stellen op eenvoudige wijte de „soos" in het buurthuis aan de overzijde van het water te bereiken. Ook zullen twee stenen banken worden neergezet. De raadscommissies voor Openbare Werken, Verkeer en Vervoer en die vóór Gemeentefinanciën moeten het voorstel van b. en w. voor de brug (kosten 140.000 gulden) nog goedkeuren. Van een onzer verslaggeve V€ DEN HAAO De WD fr Qi gemeenteraad van Den H ontwaardigd over de man! de plaatselijke afdeling vi er delijke Organisatie van 8 01 in Nederland (Loson) he geerd op een redevoering v leider Ressenaar tijdens tingsbehandeling De Loson heeft bepaalde van Ressenaar als „fasciï schreven. Ressenaar stel het begrotingsdebat, vol maandag, dat de grote sted en blematiek van de buitenla en meer goed aankunnen. Hi] Irs de dat de steden niet gene gen zullen kunnen aanbied kinderen van buitenlanden voor een beleid waarin d( a] van buitenlanders wordt Ressenaar stelde verder f landse werknemers het re#w zinshereniging moeten beh vroeg om een snelle „brede' lc over de mlgrantenproblei el Nederland en benadrukte w discussie „zo zuiver mocdi. tf( moet worden' en dat er gt n< rechte beschuldigingen vat natie wederzijds" uitgewis ten worden. De WD-fracti het dat de Loson deze toog toch op een lijn her V) met betogen van fascisten merveen. door Marcel ten Hooven LEIDEN Emancipatie van de vrouw vindt de Leidse PvdA in de plaatselijke politiek even belangrijk als stads vernieuwing. Deze uitspraak, die vorige week ln de raads fractie en wat langer geleden ln de ledenvergadering van de PvdA meermalen is gedaan, heeft niet alleen verbazing gewekt. HIJ wordt nu ook door vrijwel niemand meer serieus genomen. En dat heeft de partij aan zichzelf te danken. De PvdA weigerde afgelopen vrij dag. de laatste dag waarop de raad debatteerde over de gemeentebe groting voor volgend jaar, in te gaan op het aanbod van haar coali tiepartner de WD om de portefeuil le emancipatie van de liberale wet houder Fase over te nemen. Daar mee liet de partij de kans liggen om aan te tonen dat een PvdA-wethou- der het op die post beter zou doen dan mevrouw Fase (economische zaken). Fase kreeg vorige week van het Pv<lA-raadslld Van Dongen har de kritiek op haar emancipatiebe leid De WD eiste in ruil voor haar overigens achter gesloten deuren gedane aanbod dat de PvdA- fractie unaniem tegen de motie zou stemmen waarin „ongenoegen" wordt uitgesproken over het eman-, cipatiebeleid. Mevrouw Van Don gen en haar fractiegenoot Groos wilden niet aan deze eis voldoen en zetten hun fractie aldus voor het blok Woede Het standpunt van Van Dongen en Groos heeft de woede opgewekt van de andere PvdA-fractieleden. Frac tievoorzitter Peters verwoordde die woede gisteren. „Ik vind het zeer merkwaardig dat de twee fractiele den die altijd hebben gezegd dat een PvdA-wethouder emancipatie In zijn portefeuille zou moeten krij VVD-fractielelder Kaijers. gen, dit aanbod afwijzen. Dat zou ik niet op thijn geweten willen hebben." Peters zei verder dat hij „be nieuwd" ls hoe Van Dongen en Groos htm standpunt tegenover de PvdA-achterban verantwoorden. PvdA-raadsIld Van Dongen „Het staat voor mij vast dat hun gedrag repercussies zal hebben op hun functioneren ln de fractie." al dus de PvdA-fractievoorzitter De crisis in de PvdA-fractie zal on getwijfeld een vervolg krijgen ln de eerstvolgende ledenvergadering Enkele PvdA-leden overwegen een motie van wantrouwen tegen Van Dongen en Groos in te dienen. Het is de vraag of de steun die deze fractieleden tot nu toe van de Roole Vrouwenafdeling ln Leiden kregen, er ook deze keer zal zijn Prijs Het afwijzen van emancipatiezaken zal op de verhouding tussen de col legepartijen PvdA en WD zijn weerslag hebben. De WD-fractie- letder Kuijers heeft gezegd dat het om een éénmalig aanbod ging en dat de prijs de volgende keer een stuk hoger zal zijn. De prijs die de WD vorige week vroeg, was niet al te hoog. Wethouder Fase zou in ruil voor emancipatiezaken het presi dent-commissariaat over de Leidse Duinwater Maatschappij moeten krijgen. Dit is nu in handen van PvdA-wethouder Van Dam De ruil LDM-emancipatiezaken was vrij dagochtend voorgekookt in het wethoudersberaad voordat hij 's avonds aan de fracties werd voorge legd Kuijers maakt handig gebruik van de PvdA-uitspraak dat emancipatie in het gemeentelijke beleid op de zelfde hoogte moet staan ais stads- vernieuweing. „Als de PvdA er zo over denkt, dan zal de WD dus bij de volgende gelegenheid heel wat meer voor emancipatiezaken kun nen vragen", aldus Kuijers. Parkeergarages Zo heeft de WD haar coalitiepart ner stevig ln de tang genomen. De PvdA kan terugkijken op een be grotingsbehandeling waarin zij flin ke averij heeft opgelopen want de WD heeft ook in het debat over verkeerszaken ten koste van deze partij de winst binnengesleept De PvdA hielp WD. CDA en D'66 de weg vrijmaken voor de bouw van een parkeergarage naast het groot winkelbedrijf Digros aan de Lange- gracht Deze bouw werd geblok keerd door een oude raadsuitspraak dat er eerst een parkeergarage aan het Levendaal tot stand moest wor den gebracht. De grond aan het Levendaal is echter in handen van de projectontwikkelaar Bakker en die wil alleen onder voor de gemeen te onaanvaardbare meewerken De vier partijen trokken daai een motie hun voorkeursuite M voor het Levendaal in en daarmee het groene licht C bouw van de parkeergarage Langegracht. De PvdA steun! grote tegenzin de motie i vindt de locatie Langegracfc naast de sterk met de blnn concurrerende Digros. vert ideaal. Zij is echter gebondt de afspraak die in de collegt handelingen met de WD maakt, dat voor de volgende verkiezingen ln 1982 in Lekr^ parkeergarage moet zijn gefl De PvdA had echter nairi haar steun aan de motie bett de WD haastte zich te ve dat met de bouw van de Digi ge nog niet aan het coilegept ma ls voldaan omdat hij opp lier initiatef (van de Digros) op gemeentelijk initiatief bouwd. Daarom, aldus de moet voor eind volgend ja* tweede parkeergarage zijn of bijna zijn geopend. voor de WD 9 it

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6