0n der Klaauw bereid J praten met de PLO 'Aparte staatssecretaris voor centra' Gebouw van defensie een uur bezet -Alleen ingreep bij tïemoeienis bedrijven' Brandweer in Rhenen dreigt met staking N leen als voorzitter Europese ministerraad VD-voorlichter over kabel-tv: Eerste openbare verkoop bij 5,72-weigeraar Medische keuring in het naburige Ede Indianenleider mag niet naar tribunaal Verdachte moord in café aange houden Lichte stijging klachten over sociale dienst ^plukkers boos Nederlandse d legatie 'Madrid' Wedgwood serviezen Veder-Smit over eerstelijnsgezondheidszorg: [QD tijdloze tafelcultuur Bakkers dicht op zaterdag na Kerst efficiënts magnetische planborden 02510-2564^ <3Vino pi aags raadslid in w ebat overleden Rita )AG 25 NOVEMBER 19B0 BINNENLAND TROUW/KWARTET onze parlementsredactle 2 HAAG Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) ènï reld ln het kader van de Euro-Arabische dialoog te praten iiin een voorman van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie De minister aanvaardt dat het Neder landse voorzitterschap de eerste helft van volgend Jaar van de Europese ministerraad de mogelijkheid In houdt dat hij met een PLO-man als voorzitter van de Arabische delegatie moet onderhandelen over betere Eu ro ArabUche betrekkingen. Minister Van der Klaauw maakte gisteren ln een commissievergadering ln de Tweede Kamer over het Europese beleid echter duidelijk dat hierdoor de Nederlandse verhouding tot de PLO niet zal veranderen. Nederland als zodanig zal geen officiële contac ten met de PLO onderhouden. Onder het Nederlandse voorzitter schap zal een speciale ambassadeur .zich met het Midden-Oosten gaan be zighouden. Deze man zal moeten na gaan of een Europees Initiatief voor een vredesregeling ln het Midden- Oosten mogelijk la. De verwachtin gen zijn op dit punt niet hoog ge stemd. gezien, onder meer. de ver der iter Van der Klaaaw ilsrei jeni tmi jdn •rai ,'itl IN HAAG De minister van CRM zal niet Ingrijpen ln 5® onze parlementsredactle nmerclêle Nederlandse programma's, die vanuit het tenland op het kabelnet worden gebracht. De minister dat alleen doen wanneer bedrijven zich Inhoudelijk t die programma's gaan bemoeien. gcns de woordvoerder van WD- itielelder Rietkerk ls dat de >kklng van de kabelnota. die ml- •r O ardeniers van CRM deze c aan de Kamer zal sturen. Hij deze wijsheid te onUenen „aan itacten ln het kabinet" zich niet meer heeft beziggehouden met de kabelnota. Inhoudelijk wil de hij er echter geen mededelingen over doen. Binnen de fractie van het CDA achtte men het uitgesloten dat het standpunt van de regering onder druk van de WD-fractie nog zou worden heraten. regering heeft vrijdag een week 'eden besloten over de Inhoud Klpinprp krinf* 0 n am nou Het eerste besluit «-«ïnere Krl»K v s. dat de minister in ieder geval Voor vragen naar aanleiding van de grijpt wanneer buitenlandse zen- mededelingen van Van Agt verwees Rietkerk gisteren naar zijn woord voerder. Deze achtte het waar schijnlijk dat de ministerraad ln kleinere kring deze verandering zou hebben aangebracht. Die groep heeft zich vorige week nog met de uiteindelijke formuleringen bezig gehouden. In dit kleine beraad za ten minister Tuljnman van verkeer en waterstaat (VVD), zijn staatsse- cretaris 8mlt-Kroes (WD), minister int Van Agt na afloop van de Van der Klaauw (WÖ) en minister id mee dat het kabinet O ardeniers (CDA). s zich commercieel op Neder- id gaan richten Ielelder Rietkerk verwoordde r week het standpunt van zijn toen hij voor de radio zei dit letsbesluit niet te zullen accep- i Hij nodigde de regering daar |uit met een nader standpunt te lopen vrijdag deelde minister- deeldheid momenteel ln het Arabi sche kamp. Minister Van der Klaauw sprak zich er voorts voor uit dat Brussel de vestigingsplaats wordt van het Euro pese parlement Momenteel moeten Europese parlementariërs almaar heen en weer reizen tussen Straats burg. Brussel en Luxemburg om hun werk te doen. Nationale belangen van Frankrijk, België en Luxemburg, die de goed verterende Europese parle mentariërs en ambtenaren graag ln hun land houden, verhinderen een duidelijk besluit tot nu toe. Dankert Het vooraanstaande Europese parle mentslid uit Nederland Piet Dankert (PvdA) benadrukte gisteren dat men het parlement maar beter kan opdoe ken als er aan de huidige ondoelmati ge werkwijze van het parlement geen eind wordt gemaakt. Kernprobleem voor de Europese Ge meenschap als geheel ls echter de financiële situatie. Zo'n 75 procent van de Europese uitgaven gaan nu naar de landbouw, er blijft voor ande re zaken te weinig geld over. Meer gekl zou beschikbaar komen indien de Europese landen bereid waren meer dan de afgesproken één procent van de BTW-belastingopbrengsten af te dragen voor Europees beleid. Mi nister Van der Stee (financiën) wees deze mogelijkheid voorlopig echter van de hand. De huidige uitgaven, met name voor landbouw, moeten eerst maar eens gesaneerd worden, vond hij. Pas als Europa ook de eigen uitgaven beter onder controle heeft, zou verhoging van de nationale bij drage weer bekeken kunnen worden. APELDOORN (ANP) Morgenoch tend zal bij de familie K. Tuk ln Apeldoorn een deel van de huisraad openbaar worden verkocht, omdat 5,72 te weinig inkomstenbelasting is betaald. In maart riep de beweging Weigering Defensiebelasting op om uit protest tegen het NAVO-besluit-572 raketten ln Europa te plaatsen, 5,72 ln te houden op de Inkomstenbelasting. De familie Tuk ls de eerste, voor wie het gehoor geven aan deze oproep consequenties heeft. De beweging Weigering Defenslebe- lasting streeft naar wettelijke erken ning van gewetensbezwaren tegen het meebetalen aan het defensieap paraat vla de inkomstenbelasting. De beweging is opgericht door Kerk en Vrede, de quakers, de doopsgezinde vredesgroep, de hervormde stichting Jeugd- en Jongerenwerk Amsterdam en de vereniging dienstweigeraars, af deling Amsterdam. Van een onzer verslaggevers RHENEN In Rhenen (Utrecht) dreigt de - willige brandweer plat gelegu te wor den doordat de leden er niet voor vóelen zich medisch te laten keuren ln het naburige Ede (Gelderland Dezer da gen zullen de brandweerlie den bijeen komen om de in middels hoog opgelopen affai re nader te bespreken Indien de meerderheid zich blijft ver zetten, worden deze week de „piepers" ingeleverd, hetgeen betekent dat de brandweerlie den bij brand onbereikbaar worden Althans een gedeelte Tan de vrijwilli ge spuitgasten heeft het onbehaaglij ke klimaat, dat op het moment tn Rhenen heerat, aangegrepen om roet schappelijke grensoverschrijdende regeling. Het vrijwilligerskorps pie kert daar in het algemeen niet over De mannen ontkennen dat er. zoals gistermiddag op het gemeentehuis werd gezegd, met hen in principe overeenstemming zou zijn bereikt over dit punt. Zij hebben nu gedreigd te zullen gaan staken als de zaak wordt doorgezet een een aantal grieven tegen de brandweercommmandant, de heer J. Meijer te spuien. Deze ls tevens ad junct-directeur van gemeentewerken. Hem wordt behalve ondeskundigheid verweten dat hij vanuit zijn dubbele functie de gemeentelijke brieven voor de brandweer eigenlijk aan zich zelf schrijft De man zou in de medi sche keuring een mogelijkheid zien van enkele vrijwilligers af te komen In dit gezelschap, waarin velen fami lie van elkaar zijn (in één geval gaat het zelfs om drie broers) ls hem dat niet in dank afgenomen, en daarom zouden sommigen hem zelfs wel kwijt Bang Aangescherpt De vrijwillige brandweerlieden geven toe dat de houding tegenover de com mandant is aangescherpt door de keuringskwestie („het was de druppel die de emmer deed overlopen"». Waar het vooral om blijft gaan. dat is de medische keuring. Die keuring is tot nu toe altijd ln Rhenen zelf gebeurd. Ditmaal moet het voor het eerst bij de GOD in Ede. volgens een gemeen- Loc o-burgemeester J Glasbergen van Rhenen heeft erop gewezen dat het gemeentebestuur achter de brandweercommandant staat. Ver moedelijk zijn wat brandweerlieden bang om afgekeurd te worden. De burgerij moet er echter op kunnen rekenen dat de brandweermensen een goede conditie hebben. Inmid dels hebben de eigen artsen van Rhe nen laten weten dat zij niet meer bereid zijn de brandweerlieden Je keuren Een afgevaardigde van de CRIC-Indianen uit Colombia lichtte gisteren bij de jury van bet Russel-tribunaal zijn aanklacht toe (foto boven). Sioux-Indiaan Arcbie Fire Lame Deer volgde het gebeuren in De Doelen gespannen. ROTTERDAM (ANP) - Twee van de vijftien Juryleden die het Russell-tri- bunaal in Rotterdam over aanklach ten van indianen-organisaties zouden bijwonen, hebben verstek laten gaan. Mevrouw Allende, weduwe van de ex- president van Chili kon niet komen doordat zij bij een auto-ongeluk haar arm heeft gebroken. Indianenleider Mario Juruna heeft geen toestem ming gekregen zijn land te verlaten. Burgemeester Van der Louw van Rot terdam. die het tribunaal gisteren opende, noemde deze handeling „nauwelijks een vreugde, orxmat het eigenlijk een schande is dat zo'n tri bunaal nodig is." De enige vreugde bij dit alles ls dat er „particulieren zijn die hun grieven over het onrecht dat indianen wordt aangedaan, om zetten in daden," aldus Van der Louw. De Rotterdamse burgemeester wees ook op het onrecht dat groepen met andere culturen ln Nederland wordt aangedaan. „Het beleid Jegens minderheden vormt een grote uitda ging voor de politiek." ENSCHEDE (ANP) De politie heeft gisteren de 22-Jerige Enschedeér D D. aangehouden, die heeft bekend zondagavond de 44-jarige Evert-Jan de Groot uit die stad te hebben dood geschoten Dat gebeurde in een Enschedees café Voordat D. De Groot met vier kogels doodschoot ln het toilet, hadden bei den met elkaar ln een volgens de politie normale sfeer een pilsje ge dronken. Toen de andere café-bezoe kers de knallen hoorden dachten ze aanvankelijk dat het öm een grap met vuurwerk ging. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De klachtenstroom over het functioneren van de Ge rtieentelljke Sociale Dienst ln Rotter dam blijft onverminderd groot. In het eerste halfjaar van 1980 klaagden 209 cliënten over de afhandeling van hun aanvraag. In het tweede halfjaar van 1979 waren dat er 197 Volgens de GSD ls ruim de helft van de klachten „terecht" ingediend Meestal gaat het om onzorgvuldighe den ln de afwikkeling van de aan vraag en de lange behandelingster mijnen. Ook vinden veel cliënten dat ze te lang op een antwoord moeten wachten als ze een brief hebben ver stuurd Het grote aantal klachten was voor de GSD begin van dit jaar aanleiding een speciaal klachtenteam op te rich ten. Vroeger werden de klachten veel al schriftelijk bij de directeur van de GSD ingediend; de laatste tijd ko men steeds meer klachten telefonisch direct bij het klachtenteam binnen Het voordeel van het klachtenteam is volgens de GSD dat de cliënten met terechte klachten snel en adequaat worden geholpen en de gemaakte fouten worden hersteld. Ook ziet men dit gespecialiseerde team als een in strument voor de verbetering en ver fijning van de bedrijfsvoering bij de GSD Het cliëntenbestand van de GSD was in de eerste helft van dit jaar 40.000 urgl v een onzer verslaggevers Bi [IPHOL De Zuldmolukae dele- ie, die heeft getracht door te drin- tot de Europese veillgheldsconfe- tle in Madrid, ls woedend over het >rm «den van de Nederlandse afvaar ing In opdracht van de Nederian isif> zou de 8peanae politie zaterdag materiaal waarmee de Zuldmo- Ws een persconferentie wilden kondigen uit een hotel ln de M, wae hoofdstad hebben verwij- ïgatie-woordvoerder Otto Matu- f vertelde gistermiddag bij terug- op Schiphol, dat de Zuldmoluk- blj het ministerie van bulten- z; 4* zaken een formeel protest over gebeurde zullen Indienen. van de 8paanse reis was de i velllgheidaconferentie te Nederland te veroordelen tot Jr zijn politiek Inzake het Zuldmo- volk. Daarbij ls volgens de tukkers sprake van ..geestelij- volkerenmoord" en „permanente Bending van de rechten van de ADVERTENTIE ADVERTENTIE ministerie va J i had glsteravoi 4 eacüe van de 7 van buitenland* za- glateravond nog geen offlclë- Zuldmolukkers ont- De beschuldigingen, die de dmolukkers op Schiphol hebben noemt men daar echter „vol- onjuist en uit de lucht ge- DEN HAAG (ANP) De Bakken zl)n op zaterdag 27 december geslo ten. Dat betekent dat de consument op woensdag 24 december voor vier dagen brood moet kopen Pas op maandag 29 december zijn de bak ken weer open. Dit heeft een woord voerder van het georganiseerd over leg voor bet bakkersbedrijf meege deeld Van onze parlementsredactle DEN HAAG In een volgend kabinet moet een staatssecre taris komen, die zich alleen maar met centra voor eerste lijnsgezondheidszorg bezig houdt. Het verwezenlijken van deze centra ls zo Ingewik keld en tijdrovend, dat een bewindsman hieraan de ko mende tien Jaar zijn handen vol heeft. Staatssecretaris Ve der-Smit van volksgezond heid zei dit gisteren in de Tweede Kamer, tijdens een commissievergadering over de nota eerstelijnsgezond heidszorg van mevrouw Veder-Smit. Met de eerrtcüjnsgetondheldfflorg wordt de groep hulpverleners be doeld, waarmee men het eerst te ma ken krijgt. Het gat dus om de huis arts, de wijkverpleging, de tandarts, de fysiotherapeut, de verloskundige en de kraamzorg Al die hulpverle ners moeten als het ware in een pak ket worden aangeboden aan een wijk. dorp. of groep wijken. De regeringspartijen vinden dat ver schillende vormen van samenwer king in een de eerste lijn mogelijk moeten zijn, en dat straks een lande lijk orgaan zich maar over een voor keur voor de vorm moet uitspreken De fracties van PvdA en PPR gever, voorkeur aan wijk- of dorpscentra, die rond achtduizend mensen be dienen Kritiek in het algemeen op het stük van de staatssecretaris is, dat zij alle moeilijkheden op dit stuk weliswaar goed op een rijtje gezet heeft, maar dat ze niet tot een echt beleid komt Versterking Regering en parlement streven al Ja ren naar een versterking van de eer ste lijn. Allereerst omdat het goedko per is. Hoe meer die eerste lijn kan doen, hoe minder het beroep op speci alisten en ziekenhuizen. Bovendien achten regering en parlement het be ter voor het welzijn van de patiënt om thuis te blijven en daar te worden behandeld, als opneming in een zie kenhuis kan worden voorkomen De kostenbesparing in de gezond heidszorg moet worden verwezenlijkt door twee wetten. De eerste, de wet tarieven, is Juist door het parlement aanvaard. De tweede wet. die de voor zieningen ln de gezondheidszorg re gelt moet nog worden behandeld, bij voorzieningen moet men bijvoor beeld aan artsen, ziekenhuis, para medici denken. De nota over de eer ste lijn had de invulling moeten wor den van dit deel van de wet voorzie ningen Twee belangrijke moeilijkheden, die het op poten zetten van de gezond heidscentra in de weg staan zijn de betrokkenheid ln de structuur en fi nanciering van de huidige eerste lijn. Dit gegeven bracht PvdA en PPR op het idee om leder hulpverlener ln een „wijkgericht centrum" in dienstver band te nemen. Het centrum moet Jaarlijks een budget van de gemeente krijgen. Op die manier heeft een vast team eerstelijnswerkers steeds met één wijk te maken en de wijk heeft haar eigen gezondheidscentrum. Ge meenten moeten dan zelf maar bekij ken hoeveel en wat voor hulpverle ners er in een centrum moeten zijn. De overheid kan zoiets niet opleggen vinden alle fracties, omdat de samen stelling per per wijk anders kan zijn. Een vergrijsd dorp heeft minder ver loskundigen nodig dan een nleuw- bouwgebled Vraag Zowel de staatssecretaris als rege ringspartijen vinden het maar de vraag of een centrum, zoals de oppo sitie zich dat voorstelt, op één wijk van achtduizend mensen gericht moet zijn en niet bijvoorbeeld op twintigduizend. Bovendien voelen zij veel meer voor regionale verbanden, waar de oppositie uitgaat van ge meenten CDA en WD voelen er ook niet voor om straks de vrije beroepsbeoefe naars gedwongen in dienstverband te nemen. Voor de oppositie ls dat ech ter een voorwaarde om straks met een budget te gaan werken Deze vrije beroepsbeoefenaars, bij voorbeeld arts en fysiotherapeut, worden namelijk per verrichting be taald. Behandelen ze in hoog tempo patiënten, dan zullen ze meer betaald moeten worden. Hierdoor wordt het budget gemakkelijk overschreden. CDA'er Borgman meent, dat er op het ogenblik nog niet mag worden uitgegaan van door de overheid voor gestelde modellen. Hij vindt, dat al lerlei vormen in de praktijk moeten worden uitgeprobeerd en dat aan de hand van de ervaringen straks aan gemeenten keuzen moeten worden voorgesteld. Daarbij moet de over heid nonnen stellen De financiering van deze centra zou volgens hem moeten gebeuren met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos ten (AWBZ). Bezwaar daartegen ls echter, dat deze geldstroom door de brengen rust èn dynamiek tn uw organisatie 'o' to een onzer verslaggevers F^HAAO Het Haag* CDA- guld mevrouw N. C. van der ittaTreurnlet is gisteravond tij- to de gemeenteraadsvergadering •el geworden en overleden. Me- iw Van der Harst was 48 Jaar. centrale overheid wordt geleid, ter wijl men er juist voorstander van is dat gemeentelijke overheden zeggen schap over de geldstroom krijgen Naar de mening van staatssecretaris Verder-Smlt is het echter mogelijk de AWBZ zodanig te wijzigen, dat ge meenten geld uit die pot krijgen. Borgman vraagt ln een motie om de AWBZ te herzien en binnenkort roet een brief te komen, waarin een nieu we manier van financieren wordt aan gekdfidigd. In de nota wordt aangegeven hoeveel hullpverleners er straks per bevol kingsgroep moeten komen. Dat is echter nog een ruwe schatting. De staatssecretaris wilde gisteren nog niet zeggen hoe zo'n vestigingsbeleid er straks uiteindelijk moet gaan uit zien. Wel zegde ze toe dat huisartoen- praktijken die veel te groot zijn op niet te lange termijn moeten worden afgebouwd. Een eerste aanzet heeft mevrouw Veder daar vorige maand al toe gegeven. De basis voor een verde re beperking zal zij leggen voor het kabinet de rit heeft uitgezeten, zo beloofde ze de Kamer. Ift K' DU' gemeenteraad van Den Haag een be gro tinsdebat over aangelegenheden. Mevrouw der Harst zou daarbij het woord Wen. Toen het raadslid plotseling A haar stoel op de grond viel, stop- wgemeester Schols onmiddellijk vergadering. Een dokter consta- "de daarop de dood. Mevrouw Van Harst was getrouwd en had vijf leren Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Ongeveer vijf tien leden van de Vereniging' dienstweigeraars hebben gis termorgen een pand van het ministerie van defensie in Den Haag bezet gehouden. Zij protesteerden daarmee tegen de ontruiming door de politie van de Gevangenpoort in Den Haag. die vrijdag werd bezet. Daarnaast ging het de bezet ters er, evenals vrijdag, om de aandacht te vestigen op het beleid met betrekking tot de tewerkstelling van dienstwei geraars. In het gisteren bezette gebouw zetelt de commissie die de minister van defensie inzake gewetensbezwaren adviseert. Ongeveer een uur na hun komst gaven de bezetters onmiddel lijk gehoor aan de vordering van ma rechaussee en politie, door de minis ter te hulp geroepen, om het pand te veriaten. Na de beëindiging van hun actie trokken zij naar het palels van Justitie in Den Haag, waar dienstwei geraar Anno van der Borg uit Rotter dam in hoger beroep terecht stond. Van der Borg is ln april door de politierechter veroordeeld tot een mawnfi gevangenisstraf, omdat hij zich negentien dagen voordat daar aan officieel een einde kwam, had onttrokken aan zijn tewerkstelling bij de Staatsdrukkerij- De advocaat- generaal bij het gerechtshof in Den Haag, mr. Graaf RJ.C van Rand- wijck, eiste een boete van 250 gulden df vijf dagen hechtenis Van Randwljck achtte de absentie van Van der Borg niet minder ernstig dan de politierechter, maar hij hield er rekening mee dat de verdachte, hoewel niet voortvluchtig of onderge doken, twee jaar lang door de politie ongemoeid was gelaten. Van der Borg werd ln Mptember 1979 op Schiphol aangehouden, terwijl al ln augustus 1977 schriftelijk aangifte van zijn af wezigheid was gedaan. De raadsman van de verdachte, mr. W. Bekenkamp, meende dat op grond daarvan het openbaar ministerie nlet-ontvankeiijk verklaard diende te worden. De advocaat-generaal voer de aan dat de lange tijdsduur tussen aangifte en aanhouding niet aan het parket te wijten was. „Daarvoor zou de minister, rechtstreeks of via het parlement, ter verantwoording moe ten worden geroepen." Overigens was hij wel van mening dat er „geen Os car voor schoonheid" was verdiend. Van der Borg en zijn raadsman som den gisteren een hele reeks bezwaren tegen het tewerkstellingsbeleid op. Een van de belangrijkste daarvan, waarop ook door de Vereniging van dienstweigeraars wordt gehamerd, is de langere duur van de tewerkstel ling. De vervangende dienst duurt vijf maanden langer dan de militaire dienst Bekenkamp hield het hof voor dat daarmee „afschrikking" wordt be oogd. „Door de vervangende dienst vijf maanden langer te laten duren, hoopt men het aantal dienstweige raars te beperken." Van Randwljck zocht de rechtvaardiging in de grote re risico's voor de gezondheid die de dienstplichtige in vergelijking met de dienstweigeraar loopt Het hof zal op 8 december uitspraak doen. „Er gitten hier helemaal geen sakken ,in, om alle leuke dingen die ik op 'straat vind. in op te bergen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3