Drastische reorganisatie Nederlands jodendom nodig boete tfecle voor regering volk P.oscam Abbing kon alles De EO en het rapport van de gereformeerde synode 12 S vandaj Trouw méér dan een omroep Een verrassende afscheidsbundel - *n 'Schriftgezag' is nog niet perskli» Nieuwe boet DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET - JAG door A. J Klei Bij de EO zijn ze enorm druk in de weer met het onlangs door de gereformeerde synode aanvaarde rapport over het gezag van de bijbel. De EO vindt het bar en boos wat in dit rapport verkondigd wordt en geeft in de ene uitzending na de andere luidkeels lucht aan zijn gevoelens van afkeuring. Dit is natuurlijk het goed recht van de EO en geen mens zou mij er dan ook over horen, indien de EO niet telkens zorgvuldig vermeden heeft een van de samenstellers van het rapport of een lid van het bestuur van de gereformeerde synode voor de microfoon te halen. Het is: over u zonder u. Allerlei niet-gereformeerden laat men aanrukken om hun bekommerd en bestraffend zegje over het rapport te doen. De darbist dr. W. J. Ouweneel. de gereformeerde bonder ir. J. van der Graaf, de christelijke gereformeerde prof. dr. W. H. Velema en de vrijgemaakte gereformeerde prof. J. Kamphuis legden de luisteraars uit dat het Schriftgezag bij de ..gewone" gereformeerden op de loop is. en nooit was er een gereformeerde in de buurt om zich te verweren Begrijp me goed, ik verlang niet dat de EO Zijn standpunt voor zich houdt, ik vind het juist het aantrekkelijke van deze omroep dat hij nooit een laf midden kiest en craag van dik hout Dlanken zaaet. Een eventuele gereformeerde gesprekspartner had er dan ook op moeten rekenen dat hij niet over de bol geaaid, maar stevig aan de tand gevoeld zou worden Maar de EO houdt ieder die aan de wieg van het rapport gestaan heeft, buiten de deur. Dit is op z'n minst een beetje onbeleefd Er komt nog bij dat op een paar ingewijden na niemand dit door de EO zo fel bestreden rapport in huis heeft. Zeker, het is op de gereformeerde synode besproken en vervolgens met algemene stemmen aangenomen, maar het moet nog persklaar gemaakt worden en het zal pas in februari te krijgen zijn. Het zou fatsoenlijker en wellicht ook doeltreffender geweest zijn, indien de EO met zijn stormloop had gewacht tot de verschijning van het rapport Heeft niemand van de door de EO aangezochte sprekers deze bedenkingen gehad? Neem nu de heer Kamphuis. Ik heb hem een paar maal ontmoet en leren kennen als een uiterst wellevend man. Heeft die niet overwogen dat een discussie beter is dan een monoloog en dat het verstandiger en correcter zou zijn je oordeel voor je te houden tot iedereen de definitieve tekst van 't rapport voor zich kan hebben? Of heeft hij alleen maar gedacht: jongens, we gaan er weer eens lekker tegenaan? Misschien denkt iemand dat de mensen van 't rapport niet voor de EO willen spreken en dat we hen daarom niet horen. Nee hoor, ze willen best. ik heb ernaar geïnformeerd. Ze zouden heel graag verklaren, waarom dit rapport gekomen is en de inhoud toelichten. Ze hebben dit ook aan de EO laten weten, maar het enige waartoe deze omroep tot dusver bereid is. is dat een gereformeerde functionaris hierover het personeel van de EO (méér dan een omroep) toespreekt Hè ja. daar hebben de luisteraars echt wat aan! Dat is net zoiets als wanneer ik dit stukje aan mijn huisgenoten zou voorlezen en vervolgens in de prullemand zou gooien. Maar ik zet het in de krant. Wat zeg ik? Het stéat al in de krant ADVERTENTIE door M. Kopuit AMSTERDAM Wil het jodendom in Nederland overleven, dan zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden Want van de 43 joodse gemeenten, aangesloten bij het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap, is er geen enkele meer, zelfs Amsterdam niet, waar alles wordt gedaan, wat in een joodse gemeente gedaan moet worden. De structuur van joods Nederland moet veranderen en er zullen meer mensen moeten ingeschakeld. Tot deze conclusie komt in een ruim honderd pagina's dik rapport de com missie Nico. bestaande uit zes leden van het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap. Dat is met acht duizend ingeschrevenen de grootste joodse organisatie in het land. De commissie is twee jaar geleden ge steld na een conferentie van besturen van joodse gemeenten. Negatief Zeer negatief laat de commissie zich uit over het rabbinaat en over het onderwijs, twee pijlers van joods le ven. Hoewel er vier opperrabbinale zetels zijn in Nederland (Amsterdam. Den Haag. Rotterdam en overig Ne derland). is alleen Amsterdam maar bezet door een opperrabbijn met twee rabbijnen, van wie een maar zestig procent van zijn tijd rabbinaal werk doet Gestreefd wordt, dat de opperrabbijn van Amsterdam eind volgend jaar zijn contract naleeft en zal vertrekken. Het opperrabbinaat van Rotterdam is vacant en er is gezien de ervaringen ook geen inte resse een nieuwe opperrabbijn te be noemen. Hetzelfde geldt voor Den Haag. De opperrabbinale zetel voor overig Nederland wordt gedeeltelijk waargenomen door de rabbijn van het Portugees Israëlietisch Kerkge nootschap. die ook waarnemend rab bijn van Den Haag is. Over het rabbinaat merkt het Nico- rapport „Uitzicht op Joods Neder land in de tachtiger jaren" op. dat het in Amsterdam „als totaliteit niet op timaal functioneert, behalve wat be treft het halachische (joods-wettelij ke M.K.i werk en het handhaven van de traditie" Het rapport vraagt zich af of „de kwaliteit van het werk niet aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden." Opgemerkt wordt dat er „onvoldoen de aandacht is voor de individuele jood" en dat van het opperrabbinaat voor Nederland (lees: de Amsterdam se opperrabbijn) „weinig geestelijke leiding of bezieling uitgaat". En over het werk van de rabbijn, die geheel Nederland alsmede het Portugees Is raëlietisch Kerkgenootschap en Den Haag zou moeten leiden: „Het lof waardig streven van het bestuur om het opperrabbinaat Utrecht een fo rum te doen zijn voor de behartiging van de belangen van de mediene (pro vincie» is mislukt Dat blijkt regelma tig uit de zeer slechte opkomst bij vergaderingen Enkele ressorten heb ber. de belangstelling voor hun opper rabbinaat vrijwel geheel verloren De commissie Nico stelt in haar rap port voor de 43 gemeenten samen te voegen in dertien districten met. Lim burg uitgezonderd, minimaal 200 le den Er zijn thans gemeenten met nog geen twintig leden. In die districten zouden veldwerkers moeten worden geplaatst onder de verzamelnaam ..rebbes". Deze veldwerkers kunnen voorgangers, sociale werkers, pasto rale werkers of wat ook zijn. Boven hen zouden drie rabbijnen, niet op perrabbijnen maar hoofdrabbijnen genoemd, moeten komen. Deze zou den geheel Nederland tot him werk terrein hebben, maar voor taken ver antwoordelijk zijn. De hoofrabbijn-voorzitter heeft de re presentatie en de organisatie tot zijn werkterrein, de hoofdrabbijn-hala- chisch specialist ziet zich de joods wettelijke kanten toebedeeld en de Van de 43 gemeenten hebben 32 een synagoge. Wekelijks worden echter maar in twaalf gemeenten diensten gehouden, in nog eens zeventien af en toe en in 14 gemeenten nooit meer. Ook dat komt het onderwijs niet ten goede. „Van een planmatig cultureel beleid is geen sprake." zegt het rap port over Amsterdam, waar het nog het beste gesteld is. „Het joodse on derwijs is wat betreft de gegeven vak ken te eenzijdig en het aantal kinde ren dat niet op Joods Bijzonder On derwijs of Cheider (Joodse dagscho len! zit en toch joodse les krijgt is bijna te verwaarlozen. Bovendien worden de leraren nauwelijks metho disch begeleid." En over het onder wijs buiten de gemeenten met een eigen leraar. „De kennisoverdracht gebeurt zonder een didactische struc tuur. De leraren worden niet of nau welijks begeleid." Ten einde het onderwijs te verbete ren stelt het rapport een overkoepe lend orgaan voor. dat het jongeren- en jeugdwerk zal moeten begeleiden, het joodse onderwijs ter hand zal moeten nemen en een aantal sociaal- culturele werkers onder zich zal moe ten hebben. De nieuw te vormen res sorten zullen met hun rebbe het joods leven zelf moeten vervullen, geholpen op geestelijk-cultureel en sociaal ter rein door een centraal werkende ser vice-organisatie. Samenkomsten voor ver ootmoediging en ge bed op donderdag Z7 november a.s. inde Lutherse kerk te Den Haag C. (Lutherse Burgwal 7) Deze samenkomsten vin den gelijktijdig plaats met het debat en de stem ming over het wets ontwerp tot legalisering van abortus provocatus in de Tweede Kamer. O, God, ontferm U over Nederland! Samenkomsten: H.OOuur. 15.00uur en20.00uur. Zeg al uw afspraken af en kom! - Oorzaak hoofdrabbijn-educatieve zaken, te vens rector van het Nederlands Israë- litiesch Seminarium, zou het onder wijs onder zich hebben. Gezamenlijk zouden zij de rabbinale raad moeten vormen. „Uitzicht op Joods Nederland in de tachtiger jaren" meent, dat de hoofd rabbijnen uit het buitenland kunnen worden aangetrokken, mits hun dui delijk wordt gemaakt dat zij een spe cifieke en niet de volledige rabbinale taak hebben te vervullen. De commissie die Uitzicht heeft ge schreven. laat er geen misverstanden óver bestaan, dat als niet ten spoedig ste veranderingen worden doorge voerd over enige jaren in Nederland geen joods leven meer zal bestaan. De laatste jaren is het joods leven in Nederland volkomen weggeëbd. Het rapport gaat op de oorzaak niet in. Maar zij is erin gelegen, dat men ter besparing van kosten met de idee speelde een opperrabbijn voor Neder land te benoemen. Het gevolg was niet alleen een tot de dag van van daag. zeker in Amsterdam voortdu rende ruzie tussen de rabbijnen als gevolg van noodbenoemingen. maar ook een uittocht van andere rabbij nen en een in afwachting niet meer benoemen van nieuwe. Tot enige jaren geleden werkten in Amsterdam vier rabbijnen, in Den Haag een. in Rotterdam een. voor overig Nederland een en bij het Por tugees Israëlietisch Kerkgenoot schap een rabbijn. Dezen klaagden gezamenlijk al. dat het werk voor hen te veel was. waardoor zij niet aan pastorale arbeid zouden toekomen. Nadat het bestuur van het Neder lands Israëlietisch Kerkgenootschap ging spelen met de idee van een op perrabbijn voor geheel Nederland, stagneerde geleidelijk aan het werk. Er zijn thans nog maar vier rab bijnen. De voorstellen van Uitzicht zullen via vragenf9rmulieren en inspraakbij eenkomsten openstaan voor kritiek en aanvullingen van de joden in Ne derland. waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagae Courant met Nieuwe Leid se Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam WiDautstraat 131 Amsterdam tel. 020-5629444 tele* 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekenmgru 2300 12574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tet 010-115588 (redactie) tel. 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) te) 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle iet 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Tetetomscne abonnementenop drachten (zie adressen bove-i Opgave familieberichten 9-'9 30 van maandag !/m vr>|dag Op zondag van 18-20 uur teiei 020- 5622797. Opgave mini-advertenties tel 020-5626262 of schriftelijk aar Mini-Adv afdeling postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen door prof. dr. H. M. Kuiten Piet Roscam Abbing om mij voor deze keer zo familiair van zijn voornaam te bedienen ia jarenlang kerkelijk hoogleraar aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen geweest om daar bijbelse theologie, praktische theologie en christelijke ethiek te doceren Zo gaat dat met kerkelijke hoogleraren aan rijksuniversiteiten: ze moeten alles kunnen. En om meteen maar door te gaan: Roscam Abbing kon alles. Hij heeft geen van zijn leeropdrachten verwaarloosd, zoals uit zijn indrukwekkend oeuvre blijkt. Sterker, op elk van deze gebieden is er wel een uitschieter te vinden, soms meer dan één. Het zou een groot misverstand zijn te denken dat het hem, zoals men dan zegt, aanwaaide. Ik ken weinig mensen die zichzelf zo gedisciplineerd aan hun levensdoel (ln dit geval: de dienst van een theoloog aan de christelijke gemeente) hebben onderworpen als juist hij. eeuwig misverstand dat de ene auteur ethiek als bezinning opvat (te recht) en de ander het gelijkstelt met handelen (ten onrechte) en sommigen het zelfs klaarspelen om op één en dezelfde bladzij beide opvattingen te gelijk verkondigen (inderdaad, in het Ten Geleide). Maar ik doe dat niet, vermeldt alleen dat Verdonk een kun dig vopstel heeft geschreven over een thema dat Roscam Abbing zeer na aan het hart ligt: de waarde van de algemeen menselijke maatstaven van moraal, waaraan voor hem de mogelijkheid tot gesprek tussen christenen en niet-christenen hangt. Nu is er ter gelegenheid van zijn af scheid als hoogleraar een bundel op stellen verschenen onder de titel Praktische Theologie. Een bundel opstellen over plaats en praktijk van de christelijke gemeente (redactie C. P. van Andel Am, A. Geense, L. A. Hoedemaker. Uitgave Boekencen trum, prijs 28,50). Ik zal zo meteen veel goeds over deze bundel zeggen voorzover dat in het korte bestek van een dagbladartikel dan kan maar begin met een manco. Ik vind dat het jammer is dat er geen bewijs van Roscam Abbings werkkracht en werklust aan het boek is toegevoegd in de vorm van een bibliografie. Van mij mag iemand in Groningen daar nog wel eens werk van maken, niet alleen om daarmee de man de eer te geven die hem toekomt maar ook omdat er in het totaal van Roscam Abbings werk nog best eens een arti keltje of boekje kan liggen dat zowel hij als wij vergeten zijn en waaraan we nog veel zouden kunnen hebben. Nu ik met een 'kritische opmerking begonnen ben. nog maar een kleinig heid. Het Ten Geleide, waarmee de bundel opent, is wel wat al teveel op een modieus filosofietje over praktijk en theorie uitgedraaid. Bovendien spreekt het zichzelf aardig tegen door eerst te beweren dat theologie prak tisch moet wezen en even later Ros cam Abbings nieuwste boek Predi- kantswerk te prijzen als een „schijn baar praktisch" boek (maar in werke lijkheid gelukkig diepzinnig of zoiets?;. Of de jubilaris daarmee zo verguld is. lijkt mij ook nog de vraag! Het zal wel samenhangen met het feit dat het Ten Geleide van drie auteurs afkomstig is. Maar nu dan de bundel. Daarover niets dan goeds. Ik vind allereerst dat de spanwijdte van auteurs en onder werpen iets van de spanwijdte van Roscam Abbings verstand en ge moed weerspiegelt. We vinden er H. Jonker (met een aansprekend artikel over vieren) broederlijk in één band met G. H. ter Schegget. die over de kritiek van de Christenen voor het Socialisme op de beweging Nieuwe Levensstijl schrijft. Zoiets tekent Roscam Abbing: hij wou best kiezen, (zijn eigen plaatsje) maar vond dat je» tegelijkertijd kon delen (met mensen die een ander plaatsje hadden ge kozen). Is de spanwijdte van de bundel ver heugend, nog meer geldt dat van de- inhoud. Het samenstellen van bun dels Is een riskant bedrijf, je weet nooit hoe ze zullen uitvallen. Welnu, in dit geval Is het resultaat welhaast verrassend. Meeslepend De onderwerpen zijn interessant ik zal er zo meteen een paar noemen en vrijwel alle auteurs hebben er werk van gemaakt, zodat de bundel een aantal pronkstukjes van theolo gische bezinning bevat. Geheel ver schillend van aanpak, dat gaat zo bij theologen. Maar ook waar we in plaats van op methode en discipline- op wervend proza worden onthaald, blijft het spannend. Als Ter Schegget ons bijvoorbeeld vertelt dat de werkgroep Nieuwe Le vensstijl-,niet marxistisch is (maar er wel voor open staat) en het liever ook niet moet worden, want strategie is ook belangrijk, dan doet hij dat zo meeslepend, zoals een „godfather" links en rechts bemoedigingen uitde lend, dat je bijna in zijn „oecumene van links" zou gaan geloven. Ik zeg: bijna, en dat is net niet helemaal. Messiaans en links zijn voor mij niet hetzelfde. Messiaans is: ga heen. ver koop uw bungalow en geef het aan de armen (wat ik overigens nog niemand heb zien doen). .Sieraad Ook Firets opstel is een sieraad, maar dan weer om andere redenen dat dat van Ter Schegget: het graaft diep en doet dat om de fundamenten van de praktische theologie bloot te leggen. Hadden de makers van Ten Geleide sijn artikel vooraf kunnen lezen, dan hadden ze gezien dat praktische theo logie o eeuwig misverstand niet praktischer is dan bij voorbeeld sys tematische theologie maar net als het laatste een theoretisch vak, namelijk le theorie van een bepaalde praktijk, k denk dat Firet de enige is, althans n ons land. die zich in de grondslagen van de praktische theologie verdiept (en dus in dit opzicht een eenzame). Groots Nu zou ik graag over de tweeslachtige gevoelens willen schrijven die Haars- ma bekruipen als hij tegenover de basisgemeenten ln Nederland komt te staan en over het evenwichtige pleidooi dat hij desondanks voor hen weet te houden. Kom daar in omge keerde richting maar eens om bij de basisgemeenten! Een groots artikel. Iets soortgelijks geldt voor wat Hoe demaker over de kerk van de armen schrijft, een idee dat zijn sympathie heeft en dat hij desondanks kritisch weet te begeleiden Ik had ook graag over de artikelen geschreven die de plaats van de ethiek in de theologie raken en dan nog eens willen aantonen weer zo'n Gezag Ik laat dat allemaal, zeer tegen mijn zin. liggen. Eveneens de bijdragen van de niet genoemde auteurs, die ik niet verzwijg, omdat ik ze niet de moeite waard vind maar omdat ik niet alles kan noemen, en omdat ik tenslotte nog een ogenblik wil stil staan bij Albert van den Heuvel en zijn visie op het gezag van kerkelijke uitspraken (een thema waarover ook De Knijff heeft geschreven). Van den Heuvels bijdrage vind ik zeer stimulerend voor het gesprek over het spreken (Ja, ja) van de kerk. ook al sta ik tamelijk kritisch tegenover een aantal elementen van zijn redene ring. Ik noem bij voorbeeld het voort durend terugkeren van de term 'de kerk'. Wat is dat precies bij Van den Heuvel? Zoals zo vaak bij hervorm den denkt hij daarbij alleen maar aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Na de Tweede Wereldoorlog begon de kerk weer te spreken, zegt hij. Onzin natuurlijk. Lees maar na wat allerlei kerken voor de oorlog aan politieke en maatschappelijke boodschappen de wereld ingestuurd hebben. Alleen al het aantal missives van de rooms- katholieke kerk is niet te tellen! Van den Heuvel bedoelt: de hervormde kerk Gesloten Daar komt dan nog bij dat kerk voor Van den Heuvel kennelijk samenvalt met de hoogwaardigheidsbekleders van de kerk. in vergadering bijeen, hetzij op nationaal vlak hetzij op KERK EN GELD De kerkelijke bijdragen n publieke opinie wel eens s! beoordeeld zijn dan tegen geval is. Sedert we van alle ijeel de hoogte gehouden worder strapazzen die op dit gebied allerlei sekten, religieuse bei en culten gesignaleerd word het mij voor. dat in dit land de kerken een lammetje zijn Duitsland kent men de kerk bijdragen per belastingbilje kunt er af als je per se wilt ei bovendien heeft dat systeei nooit bewondering geoogst bovengenoemde secten tea rijst dan af en toe ook werk* pan uit. Het hangt natuurlij met het feit dat de benamin onbeschermd is. Aan de ene dat maar goed ook, want w bescherming zou de kerk o stellen dan die ene die er tel bij het getrouw volgen van 11 Heer? Wie lid van een kerk f worden krijgt niet eerder i< over een financiële bijdrai wanneer hij eenmaal lid is. iemand hem vrageh of hij o vrijwillige basis z'n i verantwoordelijkheid ookC gebied wil Invullen. Hij mot vooral als hij ch wat mindei betrokken voelt dan zal er aangedrongen worden. De predikanten weten in 't algei" niet wat de leden bijdragenfy daar niet rouwig om .Wat mcv er mee in het pastoraal gespi Moeten ze een matige bijdra i minder bezoeken, minder aa geven? Wanneer het bekend worden zou een kerkeraad onmiddellijk op de ketting sL** Vergeleken met sekten met J r commerciële inslag ls de ker J lammetje. En dat moet maai blijven. Al is er dan ook eenj kant aan de zaak. Maar die i iedereen maar met zichzelf i !in nr VOORBUGAN d gei :tl« Beroepingswerk NED. HERV. KERK Aangenomen de benoen pred-directeur van de 1 voor inwendige zending grondslag (IZB): J. Vroegii Emmeloord. die bedankte Bilt; naar Lunteren: J G. v Vroomshoop. die bedankte lemstad naar Wassenaar d ref.-modaliteitparttime) CL*f ters, kand. te Rijssen. Bedankt voor Oene W Ve Waddlnxveen GEREF. KERKEN 1 Beroepen te Oroningen-NoQ t) A. Geense-Ravestein, kand ningen (tevens met opdr; herv. gem. (verb. ber.). dam-IJsselmonde: W A j Helmond; te Den Haag O( Meynen te Amersfoort Aangenomen naar Benne Blanken te Groningen Westr^,' GEREF. KERKEN (VRIJGi Aangenomen naar Enschi A. van Hout te Rozenburg dankte voor Emmeloord, Mi en Giessendam-Nederhardi t Zo\ CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Kornhorn: J. Winschoten. Aangenomen naar Soestdijl Schoonderwoerd, kand. te VI NED. GEREF. KERKEN Bedankt voorBaarn: M. Wageningen. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Tricht-Gelderm van Vliet te Aagtekerke Aangenomen naar Klaasi Koster te Barneveld Bedankt voor Werkendam: gerland te Krabbendijke; mirdum: H. Ligtenberg te nis; voor Groningen: T. van.: berg te Meliskerke.^^H h Prof. dr. P. J. Roscam Abbing niveau van de wereldraad. Ook dat vermag ik niet te volgen. Van den Heuvel beschrijft het (gesloten) cir cuit van de topmanagers in binnen- en buitenland maar niet de kerk. Desondanks is wat hij opmerkt over het spreken van de kerk van groot belang. In de eerste plaats vind ik zijn onderscheiding tussen belijden, het hebben van een overtuiging en me nen een hanteerbare uitweg, al krijg je dan onmiddellijk, zoals bij Rome. •de discussie over de vraag of het deze keer belijden is of alleen maar een mening. Maar misschien vind ik het daarom wel zo'n goede uitweg Nog belangrijker is zijn inzet bij de zaken die aan de orde zijn. Eigenlijk zegt hij: het geeft niet wie het zegt en met wat voor gezag het gezegd wordt, maar er zijn zulke belangrijke dingen aan de orde dat elke poging van ker kelijke zijde om richting te wijzen is meegenomen. Inderdaad, dat is een redelijk argument voor het spreken van welk kerkelijk circuit ook Misschien dat mijn laatste uitwijding verduidelijken kan waarom ik de sa menstellers van de bundel een welge meend compliment maak. Ik voeg er nog wel aan toe dat de meeste bijdra gen veronderstellen dat je theologie heb gestudeerd. Ds. A. Rigters De secretaris binnenland derlandse zendingsraad Rigters gaat eind dit jaar ra taat. Vrijdag 12 december hem afscheid worden gent Rigters was van 1947 tot dingsarbeider van de hervoi op Celebes en van 1059 tol iri Nieuw Guinea. In 1964 begon» werkzaamheden bij de Nede Idn zendingsraad te Amsterdam ?o doii Bi f' va ko Van een onzer verslaggevers LEUSDEN - Het rapport gereformeerde synode „De a het Schriftgezag" is op het nog onder handen bij een c Deze verwerkt de laatste ai gen van de synode en dan naar de drukker; men hooi februari voor de gemeenten baar te hebben. Er is veel vraag naar het rap] het Schriftgezag. Het zal vei als een uitgave van „Kerkinfod het officiële blad van de r meerde Kerken. Alleenstaanden i voor alleenstaanden tot 45 ji december. Ons Erf. Berg en 0 08895-1744) Seksualiteit en intimitl intramurale gezondheids) december. Kerk en Wereld. D gen (tel. 03438-12241).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2