Poolse vakbond dreigt met algemene staking Hervormde kerk besteedt te veel tijd aan kernwapens Kïesuwkado odental n Italië loven de s luizend Examen Medewerker Solidariteit' moet vrij f[ Meubelfabriek Oisterwijk tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Minister De Geus over besluit synode: toonaangevend in eiken Wie kernwapens ;3 liet aanvaardt Vrachtwagens net geschut in leslag genomen Wijziging grens voor afgeven woonvergunningen RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Op elk niveau geslaaad Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw H S 38STE JAARGANG NR 11105 DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 Veelbewolking en af en toe regen of motregen, vooral in de noordelijke provincies. Temperatuur dalend tot ongeveer negen graden. Vrij krachtige wod uit zuidwest tot west windkracht vijf aan de kust en op het IJsselmeer krachtig of nu en dan harde windkracht zes a zeven. Morgen en overmorgen: Kouder weer met enige tijd regen of natte sneeuw. Lichte vorst in de nacht en ochtend. m-- ,isvoof JcmTv%>^Ci,dvi;ncn'" SpCCtüW LOSSE NUMMERS 65 CENT 93 PAGINA 2; Reorganisatie van jodendom nodig PAGINA 3: Pand defensie uur bezet PAGINA 4 Antwoord op malaise in architectuur PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 7: Geen feest in Suriname PAGINA 9: Parlementsrubriek PAGINA ECONOMIE Van Agt: keus tussen pijnlijk en rampzalig PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, strips, puzxel, weer, rtv-programma's WARSCHAU (Reuter, AP. AFP) Vakbondsleiders in Polen waarschuwen voor een algemene .een overwegen zich bij de protestsu- staking als de autoritelte niet onmiddellijk de drukker Jan Narozniak vrijlaten die beschul- lüng aan u slulten digd wordt van het verraden van staatsgeheimen. Ook de arbeiders bij de Poolse spoorwegen dreigen met uitbreiding van hun stakingsacties als de regering niet aan hun looneisen tegemoet komt. Treinverkeer 1901 II! IPELS (Reuter, AFP, AP) n Het aantal doden bij de vn rdbeving in Zuid-Italië was steravond de duizend ge- sseerd en gevreesd wordt it dat aantal nog sterk zal 9el IJgen. Ook waren gisteren al "5j wr dan duizend gewonden ^si teld ï",n" armee is het de ergste aardbeving 'ar)0, Italië van de afgelopen vijftig jaar 1976 deed zich in de noordoostelij- 'ur'- regio Friull een aardschok voor die 5 i tegen de duizend mensen het i. 47 en kostte. dlngsploegen haalden gisteren steeds nieuwe slachtoffers onder puin vandaan. De duizenden mlli- ;n en burgerlijke reddingswer- hadden veel te lijden van een ite mist en van zeer gebrekkige jmunlcatlemlddelen. Zo waren tl van de ongeveer dertig getroffen pen in de provincie Napels, Saler- Potenza en Caserta gisteren nog ineden van de buitenwereld, materiële schade is het gebied is niet te overzien. Veel Europese len hebben hulpgoederen aange- tn. Sommige dorpen zijn volledig de grond gelijk gemaakt en in dorp In de buurt van Potenza ide de burgemeester en de arts 900 mensen, een derde van de Iking, om het lev^n was geko- In Balvano woonden die zondag /eer 300 mensen de kerkdienst toen de beving het kerkgebouw rel geheel deed instorten. Oister- id waren daar zeventig doden on- het puin vandaan gehaald. bi de dorpen en steden zijn voetbal- idlons. scholen en kerken ingericht t noodhospitalen omdat tal van zie- snhuizen niet konden functioneren wr de zware schade die ze hadden Iplopen "163 k Italiaanse premier Amoldo Forla- - heeft tijdens een spoedzitting van LV* et kabinet een dag van naUonale ww uitgeroepen en is daarna met PfJ esident Sandro Pertlni naar het ^^fhnpgebied gevlogen. Het officiële persbureu Tass in de Sowjet-Unie noemde het dreigement van de onafhankelijke Poolse vakbe weging Solidariteit met een algemene transportstaking gisteren een aantas ting van de nationale en defensiebe- langen van het land. Het persbureau maakte melding van de waarschu wingsstaking die gisterochtend van tien tot twaalf het treinverkeer tus sen Warschau en Gdansk en tussen de hoofdstad en zijn voorsteden lam- legde. Het was voor het eerst dat in de Russische media melding gemaakt werd van de vrije vakbeweging Soli dariteit. Tot dusver spraken ze steeds van de met anti-socialistishe krach ten verbonden organisaties. Gisteren lag het treinverkeer in een deel van Polen voor twee uur stil. Dit geberude om kracht bij te zetten aan de looneisen van het spoorwegperso neel. Dit wil dat de regering met vertegenwoordigers van de vrije vak organisatie Solidariteit en niet met de oude bonden onderhandelt. Inmiddels zouden besprekingen be gonnen zijn tussen vertegenwoordi gers van de stakers en een commissie uit de regering onder leiding van mi nister van transport Czeslaw Goscilo- wicz in een locomotiefdepot in Wro claw. Dit meldde het officiële persbu reau PAP. Vertegenwoordigers van hehet spoorwegpersoneel dreigden met nieuwe acties als de onderhande lingen niet spoedig resultaat zoüden opleveren. De Poolse spoorwegen ne men een vitale plaats in het transport in het land. Arbeiders van de grote Warschause tractorfabriek Ursus legden gisteren het werk neer Ze zeiden niet aan het werk te zullen gaan voordat de druk ker Jan Narozniak. die als vrijwilliger Vertegenwoordigers vman Solidari teit hebben een overwinning behaald in Bielsko-Biala in het zuid zuiden van Polen. De autoriteiten hebben In dicmt U van Solidariteit, is vrifge- f1b,ewlUlgd ln bet °nt»lag van laten. Narozniak werd alaelonen vrtl- Buz naki. een ho_ge bestuur,- en Een inwoner van het Zuiditaliaanse dorp Balvano zoekt zijn weg door de puinhopen die de aardbeving heeft., achtergelaten. laten. Narozniak werd afgelopen vrij dag gearresteerd, omdat hij een be langrijke rol zou hebben gespeeld bij de vermenigvuldiging van een ge heim document waarin richtlijnen staan voor het optreden tegen dissi denten en „anti-socialistische ele menten" Vakbondsfunctionarissen verklaar den dat Narozniak voor negentig da gen in hechtenis is genomen Die tijd hebben de autoriteiten nu ter be schikking om een nader onderzoek in te stellen. Het is voor het eerst sedert de erkenning van Solidariteit dat een van de medewerkers van deze bewe ging gearresteerd is. Volgens Solida riteit is de arrestatie van een schen ding van de afspraken van Gdansk. Ook arbeiders die bij andere bedrij ven in Warschau werkzaam zijn, zou- functionaris in die streek. Buzinski stond al enige tijd onder zware kritiek van de onafhankelijke vakbeweging omdat hij de uitwer king van bereikte akkoorden nogal tegenwerkte. Verder werden ook lo kale bestuurders vervangen in Wlo- clawek, Elvlag en Piotrkow Trybu- nalski. zo meldde het officiële persbu reau gisteren. De voorzitter van het veertien mil joen leden tellende Amerikaanse vak verbond AFL-CIO, Kirkland, heeft de ontwikkeling van vrije vakbonden in Polen een „belangrijke strategische realiteit" genoemd. Op deze manier komt Polen tegemoet aan de interna tionale verdragen die het al lang gele den heeft ondertekend, aldus Kirk land. ADVERTENTIE •nfrljpbamr ideaal Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minster De Geus (defensie) vindt dat de hervormde kerk onevenwich tig veel tijd en energie heeft besteed aan het kernwapen- vraagstuk in de afgelopen ja ren. De minister, die het on eens is met de uitspraak van de synode voor een kemwa- penvrlj Nederland, zei giste ren desgevraagd: „Er is nooit a nnpf Hipnct VPrlafpn' ecn Nederlander d00d gegaan rcpiuei Ultrllal verldlcll aan kernwapens, maar iedere tEDA (ANP) - De gouverneur van dag vallen er wel doden in het Koninklijke militaire academie in verkeer Nu het station van de heeft gisteren de kadetten kernwapens gepasseerd is, houden de juiste consequentie hoop ik dat de Synode OOk eens aandacht gaat besteden Bijoor d. Klik deed dit in een rede aan de maatschappelijke pro- tw gelegenheid van het 152-jarig be- blemen van alle dag". Stian van de KMA. -De consequentie om de dienst te -Het valt ndj °P dat mensen kemwa- *rlaten als men vindt dat bij gebruik Pens 20 afgrijselijk noemen, omdat **0 kernwapens de grenzen van het toekomstige generaties daardoor be ien ««mardbare worden overschreden", dreigd kunnen worden Ik ontken dat is Klik. „wordt echter niet getrok- probleem niet. maar er zijn meer van door officieren die een dergelijk dat soort problemen. Het is zo spijtig «landpunt de laatste tijd publiekelijk dat dit kabinet zijn best doet de deels ♦erkondlgen commerciële uitroeiing van abortus aan banden te leggen, maar zonder enige morele steun van de kerken, met uitzondering van de katholieke. Ja. zeggen ze dan, daar hebben we acht jaar geleden al een uitspraak over gedaan, nou daar heb ik niets aan. de zaak is nu actueel. En zo zijn er andere voorbeelden als verkeers onveiligheid, of het alcoholisme waar honderdduizenden het slachtoffer van worden. Dat zijn zaken waar we met zijn allen mee te maken hebben," aldus minister De Geus. In een klap De uitspraak van de synode heeft ook kritische reacties uitgelokt vanuit de Tweede Kamerfracties van PvdA en CDA. De CDA-defensie woordvoerder J. de Boer zag in de uitspraak geen dwingend voorschrift. „Politieke par tijen hebben een andere, zwaardere verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons niet permitteren wat de kerker wel kunnen, namelijk, het mis heb ben op dit punt. Het verschil is met name of het in één klap alle kernwa pens wegdoen uit Nederland een be tere kans op wederzijdse kernwapen- vermindering geeft, dan een meer ge leidelijk proces. Dat laatste proberen we pas een paar jaar. ik verwacht daar meer van," aldus De Boer. PvdA-fractieleider Den Uyl vindt dat Minister De Geus de synode (gegeven de voorlopige tekst van de brief) te weinig rekening houdt met het international effect van eenzijdige afstoting van alle atoomtaken. Den Uyl vreest daarvan met name een reactie in de West- Duitse Bondsrepubliek waardoor ver der beperking van de atoomwapens alleen maar moeilijker wordt. Dat is ook de reden dat Den Uyl ook in zijn eigen partij pleit voor afstoting van de meeste, maar niet van alle Neder landse atoomtaken. „Ik vind het jam mer," aldus een verklaring van Den Uyl „dat de synode zich niet uit- 'an een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Rotterdamse oUtie heeft acht vrachtwagens in tolag genomen, die waren ingericht 'oor het afvuren van zogenoemde nonest-John-raketten. De vrachtwa- ttna, die ln Dordrecht en Bleiswijk «onden, zijn het eigendom van een Effl Rotterdamse handelaar in dumpma- lijK "haal en egergoederen. 00 Specialisten van het leger bekijken 5Ü i week de lnstallatles volledig Sin. Dat ls van belang om te weten of lANf oe vuurwapenwet is overtreden. bandelaar had de vrachtwagens .Jj'ortg Jaar gekocht van het in West- -J* Duitsland gestationeerde Franse le- lEN» ger. De wagens werden tegen de voor- «chriften van de Navo in, compleet Een van de inbeslaggenomen vrachtwagens met een lanceerinrich- ting voor Honest-John-raketten. met militaire uitrusting verkocht, al dus de handelaar. De voertuigen zijn Nederland legaal ingevoerd en onder toezicht van de douane in het entre pot van de handelaar opgeslagen. Be gin dit jaar probeerde hij de vracht wagens aan het Nederlandse leger te verkopen, dat echter geen belangstel ling had voor het verouderde wapen systeem. DEN HAAG (ANP) - De huur- en koopprijsgrenzen beneden welke een woonvergunning moet worden afge geven, worden per 1 januari van het volgend jaar gewijzigd. Dit heeft staatssecretaris Brokx (volkshuisves ting) laten weten in een brief aan de gemeentebesturen. Die grenzen, geldig in gemeenten waarin gemeenten waar de woon- ruimtewet van 1947 van kracht is, worden per die datum: zeshonderd gulden of minder als „kale huurprijs en 234.000 gulden als „kale" koop prijs van een woning. Nu liggen die grenzen nog op respectievelijk 570 gulden en 260.000 gulden. De gemeen tebesturen mogen de bedragen overi gens zelf met ten hoogste 25 procent verhogen. De ze laatste, nieuwe, mo gelijkheid voor de gemeenten is be doeld om de doorstroming te bevor deren. spreekt over de internationale reac ties op eenzijdige stappen van Neder land. Politici dienen zich daarvan re kenschap te geven." De uitspraak van de synode zal het voor den Uyl moeilijker maken, zo verwacht men in PvdA-kring, om zijn partij ervan te weerhouden voor het nieuwe verkiezingsprogram alle atoomtaken in een keer af te schaf fen. Vele PvdA-afdelingen hebben voorstellen ingediend om de tekst op dit punt aan te scherpen. Op de lan gere termijn is de uitspraak van de Synode echter een steun in de rug voor de PvdA, zo meent men. „Als Den Uyl zijn eigen PvdA kan overtuigen om internationale speel ruimte open te laen. zal hij na de verkiezingen de regeringspartners wellicht makkelijker op de PvdA-lijn krijgen. Met deze uitspraak van de synode ontstaat op CDA en D'66 ook meer druk om de plaatsing van nieu we atoomwapens op Nederlands grondgebied af te wijzen, zoals wij willen," aldus PvdA-kringen Ons commentaar staat op pag. 5 ADVERTENTIE „Volgend jaar zijn er verkiezingen," zei een der sprekers ronduit. „Dat heb ik gemerkt," zei de staatssecretaris. Hoe het centrale onderwijsoverleg nadrukkelijk afzag van het doorhakken van knopen in de Examennota. Werelden van leed voor de fijnproever. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger ofvoor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plas een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Ongineel Dick Bnina ontwerp. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 96 5 jaar10 96 4 jaar9'/4% 3 jaar9 96 2 jaar8(496 1 jaar8'496 Nadere informade: 020-3912137 i\/j postgiro Vfl' rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1