GM brengt motor met -Variabel cilindertal Kleine auto's zuiniger maar niet altijd veiliger rae? Radio- en televisieprogramma's Elektronische 'pocket' onder de motorkap Amerikaans veiligheidsbureau contra Japanse merken :ven puzzelen HET WEER door Hans de Jong Weerrapporten Kouder :RH JSDAG 25 NOVEMBER 1980 ah 64102 n ei stse CARl 251 ar K MELl "9 TROUW/KWARTET P15-RHS17 ineral Motors heeft «n doorbraak ln de e ca luto-techniek bereikt: i ien motor met uit- S9 "(ichakelbare cilinders jet doel is brandstof besparen. De V 8- faotor van Cadillac, |ie zes liter inhoud 1 t« irc't kan nu met be- iulp van een micro- essor twee of vier sse0llinders uitschake in. Het wordt dan een lp 6 of V 4 en alleen al laardoor blijkt bij •nerglebewust rijden in besparing van 25 irocent mogelijk. Dit ultaat ls via een an- "«aller computersysteem IfJ Jleesbaar op een digi- aalpaneeltje in het li! lashboard. i t* [et systeem, waaraan ook )aimler-Benz aan het begin ran dit Jaar zei te werken, is bij GM uit het experimente stadium. Amerikanen ien nu een Cadillac Se- 622f»Ule met variabele cilinder- loud kopen De motor )r Jjaarvan heeft uiteraard f. lektronlsch geprogram "Ul^igeerde brandstof lnspui- waarmee desgewenst leer hoge prestaties haal- zijn. maar het gaat om 023-ite zuinigheid. [ournalisten. die ln Ameri- met de auto hebben kun- il nen rijden, constateren dat n ook met minder cilin- rs het voordeel van de V iotor, de stille loop. be- )DO^ioudt Heel licht merkbaar het omschakelen van icht naar zes en vier cllln- M 4ers of omgekeerd, maar de notor draait goed trillings- <frlj 251 let regelprogramma is zo- lanlg opgesteld, dat een ;oed compromis tussen irestaties en verbruik ge- inden wordt De zescilin- ler-loop geldt alleen een Overgangsgebied. Bij rustig rijden op de snelweg, zonder teveel veranderingen aan de loon hoeveelheid gas die men do- ana( seert, wordt al ras de viercl- >OR otel of llnder-stand verkozen. Men benut dan Immers r aar een deel van het vermogen, dat 105 kW kan bereikei. (tegen 108 kW voor de gewone zes- cilinder V 8). Het „tripcomputertje" op het dashboard heeft drie knoppen. Die dienen om cij fers op te roepen, die het gemiddeld verbruik sinds de start, het gemiddelde op dat moment of het aantal gebruikte cilinders ln beeld brengen. De kunst om op vier cilinders te rijden is daarmee aan te leren Elektronika Het unieke systeem is een haalbare kaart geworden dank zij de schier ongebrei delde mogelijkheden, die de elektronika ook voor de au totechniek biedt. In de Ca dillac V 8-8-4 bevindt zich onder de motorkap een me talen doos ter grootte van een pocketboek, waarin de benodigde 'chips' zijn sa mengebracht. Dit compu- tergebeuren heeft een ge heugen van 14.000 informa tie-eenheden (bits) en kan 35.000 berekeningen per se conde uitvoeren. De computer van de Cadil lac is ln feite een speciale versie van de microproces soren. waarmee OM al zijn modellen met benzinemoto ren voor het modeljaar 1981 heeft uitgerust. Normaal kunnen die computers ech ter „maar" 8.000 bits op nemen. Dat is dan wel genoeg om met behulp van de elektro nische techniek een geheel nieuw reparatiesysteem op te zetten OM heeft dit in middels gedaan, ten bate van de klant, voor wie het minder gaat kosten, omdat storingen zichzelf nu elek tronisch aankondigen Seinen Wat de nieuwe computer van OM namelijk doet, is seinen doorgeven via een lichtpunt op het dashboard, wanneer de monteur aan het systeem vraagt wat eraan mankeert. Zo kan bij voorbeeld de computer het cijfer 23 doorgeven. Dat ge beurt door eerst twee keer het licht te laten aanflitsen en daarna drie keer De monteur weet dan dat het gaat om de storing, die in zijn codeboek als nummer 23 voorkomt. Dat is een pro bleem met de menging van lucht en bertzlne ln de car burateur. Op precies dezelfde manier kan ook worden weergege ven. wanneer er iets aan de ontsteking, de uitlaatgasap- paratuur of een ander facet van het brandstofsysteem mankeert. De computer werkt als een Ingebouwde dokter, die de diagnose stelt. Een belangrijk kos tenvoordeel voor de werk- plaatslnvesterlngen van de dealerbedrljven is daarbij dat zij niet langer een Inge nleus elektronisch diagno se-apparaat behoeven aan te schaffen, zoals tot nu toe het geval was. OM maakt de microproces soren zelf binnen de Delco Division, die op dit gebied gespecialiseerd is. Door het brede scala van toepas singsmogelijkheden wordt GM-Delco nu 's werelds grootste computerfabri kant, waar het om aantallen gaat. Dagelijks bouwt de Delco-dlvisie er zeventien duizend en de jaarproduk- tie voor 1981 wordt vijf mil joen. Er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden dan al leen de al eerder uitge brachte tripcomputers, de elektronische brandstofin- spuitsystemen en het rege len van een clllndertal. De automatische transmissies van auto's kunnen bij voor beeld ook elektronisch ge programmeerd worden. En datzelfde geldt het doseren van remkracht, wat de vei ligheid verbetert Maar op dit moment gaat het OM vooral om het brandstofverbruik. waar mee het grootste autocon cern ter wereld nu zijn voor sprong behoudt op de eisen, die in Amerika van jaar tot Jaar steeds strenger worden Of de achtcilinder zal over leven. laat OM nog ln het midden, maar het systeem kan even goed toegepast worden voor zescilindermo- toren. Het veillgheidsbureau van het Amerikaanse ministerie van Vervoer heeft onlangs weerwoord gegeven op tests van het Amerikaanse bu reau voor milieubescher ming, dat verbrulksmetin- gen verricht. Kwamen na melijk bij de tien auto's met de zuinigste cijfers voor het brandstofverbruik acht mo dellen uit Japan voor de andere twee waren twee ver sies van de VW Rabbit Die sel, ln Nederland bekend als Golf Diesel van twaalf bij botsproeven betrokken auto's bleken er tien niet aan een verscherpte els te voldoen. En van die tien kwamen er ook acht uit Japan. De officiële botsproeven worden ln Amerika geno men met een snelheid van 48 kilometer per uur en dan mag een inzittende niet ge wond raken. Het veillg heidsbureau voerde ter ver gelijking die botsproeven nu eens met kleine auto's uit bij 56 kilometer per uur. Er bleken maar twee deze officieuze test te doorstaan: de Chevrolet Chevette en de Flat Strada. De Chevette is afgeleid van de vroegere Opel Kadett City en Strada Is de Amerikaanse naam voor de Flat Ritmo. Overigens hebben dit Jaar voor het eerst drie Ameri kaanse auto's de 30 mijl- per-gallon-grens in de goede richting overschreden. Deze verbruiksgrens ls één op 12,8, maar gelet op de afwij king in meetgegevens zou het bij ons neerkomen op één liter op 10,5 kilometer. De 30 „m.p.g." ls al tien pro cent gunstiger dan het voor 1985 in Amerika vereiste ge middelde voor alle auto's, die een fabrikant verkoopt De drie Amerikaanse mo dellen, die de bewuste grens passeerden waren de Che vrolet Chevette. de Ford Es cort en de Mercury Lynx, een variant op de nieuwe Escort. De VW Rabbit Die sel met vijf versnellingen was het zuinigst met 42 m.p.g., officieel 18 kilometer per liter. VOORD Ik SBc? 06 MISSERS VAH /en NIETS CVERTlAGT ME CAT DfT DE MATSTE Tj£), IS OO-HETSCMSfC HIER FOSCXK5 FEMS fS. FERD-NANO (ARAVAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copynghi 1966 A. J C Strangholl N V Amaaardam 130 was moeilijk aan te nemen, dat beschaving ooit ln deze dorre stenlj geheerst had of er kon te- Jccrrn Rome had haar monumen- behouden. Of waren de verover- i in Azië zo verschrikkelijk ge- n Qfcrst, dat de westerse mens zich geen 9 rld kon vormen van hun gruwelijk- den"> rwijl ik. beschenen door het maan- ht, in Balch sombere gedachten d. kreeg ik steeds meer eerbied mannen als Moheb Khan. Naz- lah en Zulflqar. die besloten had- hott|n 660 nleuw Afghanistan te bou- ïteiu tn-dat de her*nnering aan Balch en )pck tasni zou bewaren, doch thans ge- 3j|bndvest naar de nieuwe denkbeel- •n van Rusland en Amerika. Indien een Afghaan was geweest zou ik met die geestdriftige mannen ver- Inden hebben. Maftoon brancht ons ivaantje naar een plaats, waar de Jitste eeuwen de Kochl's hadden JTkampeerd en terwijl hij en 8tiglitz tent oprichtten kwam Ellen in het lanlicht naar me toe en zei groot- 2 3 4 S 5 7 8 9 N - »nin l'OfA moedig: „Het spijt me. Miller, dat we op deze tocht zo vaak ruzie gehad hebben. Ik heb gevochten om be grip." „En heb Je er iets van gevonden?" „Iets. Toen het er naar uitzag, dat Otto ln het tweegevecht gedood zou worden, heb ik een belangrijk ding geleerd. Dat het leven op zichzelf goed ls. Ik bad, dat hij zou blijven leven." Ik antwoordde: „Gelukkig deed het hij het. JIJ en hij zijn geroe pen iets groots in Afghanistan te doen." Zij antwoordde zacht: „De niermen sen brengen niets tot stand. Zij be staan." „Ellen, iets maakt, dat ik me gelukki ger voel. Eindelijk heb ik een flauw idee gekregen van datgene, waarover Je spreekt. Maar ik ben als Nazroel- lah Ik wil arbeiden voor de bescha ving ZIJ glimlachte en greep mijn handen, waardoor ik als geëlectri- seerd werd „Aanbiddelijk van je. Mil ler. om zo iets in Balch te zeggen!" Ik vroeg: „Waarom Balch?" „Weet Je niet, dat op het toppunt van hun historie de mensen hier net zo spraken als JIJ? De molla's beweer den. dat Allah deze stad ln Zijn bij zondere hoede had. Geen kwaad kon haar overkomen! En de generaals pochten, dat him forten onneembaar waren Geen vijand kon hen berei ken! En de bankiers verzekerden dat het laatste Jaar onze produktle met vier procent gestegen was. En hier is Balch. En hier is New-York." „Qeloof Je werkelijk, dat hetzelfde met New-York gebeuren zal?" Ellen antwoordde: „Ik geloof, dat dit de toekomst is. Maar Jij moet het niet geloven. Want Je bent jong. Je bent bestemd om terug te gaan naar Bos ton en daar te werken op dezelfde manier als Nazroellah in Kandahar wil werken. Ik zal voor Jullie belden bidden, maar ik zal nooit geloven ln wat Je doet. Het is zonder beteke nis hoegenaamd geen betekenis'" Ik vertelde haar: „De zal proberen het Je ouders uit te legger. Zij stond op het punt te antwoorden, maar zij veranderde van gedachten en kuste me. niet bescheiden op de wang. maar met hartstocht op de mond en met de liefdesovergave, die haar leven zo kenmerkte. Een ogen blik begreep ik de passie, die haar op zo'n losbandige wijze naar Balch ge voerd had. Ik vroeg mij al wat er gebeurd zou zijn. wanneer ik haar in de Verenigde Staten ontmoet had. Ik wilde vertrekken, toen zij mij tot mijn verbazing bij de schouders greep en mij weer kuste, wanhopig. „De wilde, dat lk je ln Amerika had leren kennen, nadat Je in Afghanistan geweest was." Zij streek haar haren van het voorhoofd en keek naar de overblijfselen van Balch. „Nee. ik zou bang voor Je geweest zijn. Deze ruïnes waren ln mijn gebeente." Zenuwach tig lachend voegde zij er aan toe: „Bovendien ben je zo Jong en hoop vol. En ik ben altijd heel oud geweest. Terwijl zij dit zei speelde het maan licht op haar lieflijke gezicht. Haar lichaam zwaaide naar achteren in de grijze blouse, die Racha geborduurd had en haar blote benen waren onder haar zwarte rok te zien. Zij won het verre van de meest vitale en aantrek kelijke vrouw, die ik ooit gezien had. Deze keer kuste ik haar. Met hart stocht wierp zij zich in mijn armen. Ik was overweldigd door de wijze, waar op zij op mijn liefkozing reageerde en uitte mijn vrees, dat de anderen ons zouden zien Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (2M m) 00.02 (S) Auto in? AVRO aan (00.30, 07.03, 07.30. 08.03 en 08.30 AVRO's Radio Journaal). 09.03 Steunpunt. 09.08 (S+M) Arbeidsvitaminen (10.02-10.10 De zandbakshow). 11.02 Dési- rte, hoorspelserie. 11.30 (S) Uit is in. 11.45 (S) Rondom twaalf. 13.03 AVRO's Radio journaal. 13.20 (S) De AVRO Diligence 13.55 Beursplein 5. 14.02 (S) De vergulde middenweg 10.02 13-Speciaal 16 30 (S) Kom 'ns langs op Slot Zeist 18.11 AVRO's Radio-journaal. 18 25 Toppers van toen. 19.02 <S) Natafelen. 19.21 (S) Lichte gram- mofoonmuziek. 19.30 (S) Operettefrag menten 20.03 (S) Mon vieux, ma vieilie. 20.30 (S) Folk live. 21.02 De kopermijn, hoorspelserie. 21.37 (S) Lichte grammo- foonmuziek. 22.02 (S) AVRO's Sportpano- rama. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. VARA: 00.02 (S) Eipeetuin. 01.02 (S) Groot lirht. 05.02 (S) Truck HILVERSUM II <402 m) KRO: 7 00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek 7.20 Het levende Woord. 7.30 Nieuws. 7.30 Echo. <8.00-8.10 Nieuws 8.30 Nieuws. 8.36 Ray mond Lefèvre. 8.50 Postbus 900. 9.00 Gym nastiek voor de huisvrouw 9 10 Waterstan den. 9.15 Scheepspraat 9 20 De letter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 Schoolradio. 11.30 Ratel. Overheidsvoor lichting: 12.10 Uitzending voor de land bouw. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw 12 30 Nieuws 12 36 Echo 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Schoolradio 14.30 Open School (NOS). 15.15 God. hoe heet je ook alweer? 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Praatprogramma. 17.24 Me dedelingen. 17.30 Nieuws 17.36 Echo. 18 10 Verkenning. Humanistisch Verbond: 18 20 Na vijven en zessen. P.P.: 18.50 Uitzending van het GPV. 19.00 Kerk in meervoud (19.00 Ad te levavi. 19.20 Nieuws uit de kerken. 19.30 Kruispunt) 20.00 (S) Acade my of Ancient Music: Klassieke muziek 20.30 Spektakel. 23.30 (S) Muziek op het spel (104). 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III («44 m> VARA: 7 02 (S) Gesodemeurders. 8.30<S) Holland ze zeg gen 10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's Zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton NOS 18.03 De Avondspits met de Nationale Hit parade VARA: 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville. 22.02 (S) .and all that jazz. 23.02-24.00(3) Elpee-tuin HILVERSUM IV (FM-Kanalen) TROS 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. S.02 (S) Muzin. 9.30 (S) Van heinde cn verre 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Intermezzo 13.00 (S) De meest verkoch te klassieke tien. 13.30 (S) Koren en Korp sen 14 00 Nieuws. 14.02 (S) De Hoge ..C" 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00 (S) Belcanto rium (-17.00). TV vandaag NEDCRLANOI 10.00 MOS/NOT: Schoon*»*»» 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 NOS/NOT: Schooft*»*»» 10.23 NOS: Nieuws i siechthorenöet 10.30 Sesamstraat 10.46 Paspoort voor Joegosiaven en Kahanen 10.S6 Journaal 10.5® EO: O r kan nog meer bq 10.10 Tijdsein 2020 Koor-en samenzang 21.06 God WD wonen bij de meneen 21.25 EO-Akbef 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS: Oen Haag vandaag 02.10 Lit* span Het lev fiimdocumenlairc 33.15 NOS: Journaal 2320 Nieuw» voor doven en slechtt* NEDERLANDR 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 1625 TELEAC: Microprocessor» 1 - 2. les 8 10.55 NOS: Journaal 10.5® NCRV: Hel geheim van de vuurberg 1925 Cum laude 20.00 NOS: Journaal 2027 NCRV:OeWemewaarhetd tv-serte 21.25 Lee Towers, munekspeoai 22.10 Hier en nu 23.10 NOS: Journaal 23.15 Nieuws voor doven en slechihorenoen DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.25 Natuurfilmterie. 11.10 Amusementsmagazine. 11.55 Informatief programma 12 25 Umschau. 12.55 Pers overzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Jour naal. 16.15 Filmreportage. 17.00 Kinderse rie. 17.25 Kinderprogramma. 17.50-18.00 Journaal (Regionaal programma NDR 09.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Die Dame von Monsoreau. tv-sene. 18.30 Actu aliteiten. 18 45 Kleuterserie. 18.55 Die Da me von Monsereau. tv-serie. 19.25 Regio naal magazine 19.59 Programma-over zicht WDR: 08.10 bm 11.55 Schooltelevisie. (09.30 Kleuterprogramma.) 18.00 Eichholz und Sóhne. tv-serie. 18.30 Serie reportages 18.40 Amusementsprogramma 19 15 Actu aliteiten. 19.45 Korte film.) 20.00 Journaal. 20.15 Telefoondiscotheek 21.00 Informa tief programma. 21.45 Captain Paris, mis daadserie. 22.30 Actualiteiten 23.00 Sport 23-45-23.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Programma voorde oudere generatie. 17.00 Journaal. 17.10 In formatief programma 17.40 Gevarieerd magazine. 18.20 Tekenfilmserie 18.40 Te kenfilmserie. 19.00 Journaal 19.30 (ZW) Die Frau mit den zwei Gesichtern (Two faced Woman), speelfilm. 21.00 Actualitei ten. 21.20 Actueel programma. 22 00 Gene- ralprobe (La répélition générale), tv-film 23.30 Journaal D'LAND NDR 07.55-08.05 Medische ru briek. 08 05 lm 13.05 en 16.30 lm 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma 18.30 Natuurfilmserie. 19.00 Religieus pro gramma 19.30 Informatieve serie. 20.00 Journaal. 20.15 Natuurfilmserie 21.00 Filmdocumentaire 2145 Gesprekken 22.30-23.15 Filmreportage. D'LAND WDR 08.00 Gymnastiek. 08.10 Vm 11.55 Schooltelevisie (09 30 Kleuterpgram ma.) 17 00 t/m 17.15 Schooltelevisie 17 30 Informatief programma. 18.00 Kleuterpro gramma. 1830 Cursus wiskunde 19.00 Markt 19.45 Journaal 3. 2000 Journaal 20.15 Cultureel programma. 21.00 Sport. 21.45 Gesprekken. 22.30 Informatief pro gramma. 23.00 Journaal. BELGIfi NEDERLANDS NET I 14.00 16 00 en 17.00-18.0C Schooltelevisie 18.00 Kinderprogramma 18.05 Educatief kleu terprogramma. 18.35 Open School 19.05 Uitzending Humanistisch Verbond. •toontaal. 1 beduusd. 2. uniek-elk. muzieknoot-vette vloeistof-pers. 1471 Wnaamw. 4. vervoermiddel-oude Dgtemaat-kraakbeenvis, 5. plechtl gelofte-zangstuk-pers. voor- w. 6. water in Limburg-gtfslan- j. 3®. 7. laagte-godin van de toom- frktuig. 8. denkbeeld-bouwland voomaamw. 9. gebaar-bijbeis fl- lur. Verticaal. 1 duurzaam, 2. voeg- ngdpord-vreemde muntplaats in Zee ~J. 3. duivenhok-adelstand-boom, landbouwwerktulg-famlllelld-oe rpwas. 5. nachtvogel-tijdperk-bui- affl nilaven- 6. keukengerei-gebergte op ff^-voorzetsel. 7, plaats in Oelder- wlel-soort bijl. 8 muzleknoot- en1 wmiddel-nauwe. 9 te»f*kbalkon ii a< Oplossing vorige puzzel t 1. terra. 5. geros. 10. eg. 11. Indo- nt 13, roes. 15. Ta. 16 standerd. 20. t, 22. ako. 23. aap. 25. emier, 26 ItO wal. 27. Tim. 28. das. 30. ana. 31 ral 34 me- 35. Eede. 37. inte- __IXst- 41 Ee. 42. stelt. 43. asiel. 1 termiet. 2. ego. 3. rist. 4. An. 5 m l.' ellte' 7 re' 8 ontdaan. 9. sta, 12 nd i 14' 17. aarde, 18. dorst, qo-i u.?8*' 21 eminent, 24. plateel. 29. 32. geel. 33. iets. 34. mis. 36. Dee, A(j! 1 »e. 39. Rt. 40. sa. werpanker- Het regime van de zachte lucht wan kelt. Het lijkt onontkoombaar dat koudere lucht binnenkort voor aflos sing van de wacht zorgt. Vandaag wordt er nog gemarchandeerd over de wijze waarop dat zal gebeuren, 's Middags is al te merken dat de temperatur over zijn hoogtepunt heen is: er is dan een daling tot acht 8 negen graden. Maar pas van morgen af wordt het echt zo van: Jas dicht, kraag op! Met noordwestelijke tot noordelijke, later ten dele noordoos telijke winden valt dan belangrijk koudere lucht Nederland binnen. Hij is afkomstig uit het poolgebied. Gis termorgen meldde de Farör al geen hogere temperatuur meer dan nul graden en er waren sneeuwbuien. In ons gebied wordt we hebben dat eerder gezien dit najaar een al te sterke temperatuurdaling tegenge gaan door het nu tien graden warme Noordzeewater. Maar de bovenlucht heeft de kou ln meer oorspronkelijke staat, vandaar dat er vrij zeker enkele Groenlandse buien met hagel of nat te sneeuw op ons af komen. Een en ander speelt zich af tussen een over de Noordzee naar noord-Duits- land wegtrekkende depressie en een hogedrukultloper van een maximum van 1033 millibar bij Kaap Hatteras. dat zelf in zuidoostelijke richting ver schuift. De hogedrukultloper wordt donderdag over onze contreien ver wacht. Het weer wordt dan rustiger en ln de nacht van woensdag op don derdag kan er vooral in het binnen land wat lichte „vrlezerij" komen. Vervolgens en degene die regelma tig het wee rgebeuren niet alleen op basis van de wolken volgt kan het weten klopt er een nieuwe depres sie aan de deur. Die is afkomstig uit noordwestrEuropa. De wind vertoont daardoor later de neiging weer naar west tot zuidwest terug te lopen. De kans op neerslag neemt ln de loop van donderdag toe: eerst sneeuw, la ter wellicht uitsluitend regen. De computer liet ons gistermorgen al we ten dat een terugkeer van een op de Britse eilanden gerichte westelijke circulatie meer voor de hand ligt dan een ommezwaai in de richting van een stabiele Scandinavische winter. Vrij regelmatig krijgt u weergegevens aan uit het Brabantse Dongen. Ze zijn afkomstig van weeramateur Hu- go J. M van Elshout. Hij was zo vriendelijk mij gisteren enkele cijfers over de novemberwarmte in Brabant mee te delen. Met de vijftien graden van gisteren meegerekend kwam hij over de afgelopen tien dagen op een gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur van 12,8 graad en een gemiddelde minimumtemperatuur van 9.5 graad. Dat komt neer op een etmaalgemiddelde van elf graden. Deze waarde ligt vijf tot zes graden boven normaal. Je mag deze lange serie warme novemberdagen voor de ze eeuw .record" noemen. Oerekend over de maand november tot nu toe is het cijfer voor de gemiddelde dage lijkse maximum temperatur 7.6 gra den (nog een graad te laag) en voor de gemiddelde dagelijkse minimumtem peratuur 3.5 graad (al 0.5 graad erbo ven). Medewerker Oljs Visser ln Zuid- Beijerland berekende gisteren een et- maaltemperauur van gemiddeld der tien graden. Ter vergelijking: op 23. 24, 27 en 28 Juni werd op zijn station geen hogere etmaal waarde dan twaalf graden berekend. Verder werd dertien graden ook genoteerd op 17 Jul en op 24 augustus. Er wordt mij nogal eens gevraagd wat te vertellen over de invloed van het oceaanwater op het atmosferisch ge beuren ln een latere fase in onze om geving. Hier iets uit een bijdrage van J. Oerlemans en C. J. E. Schuurmans. beide KNMI'ers, ondérdeel van de publikatle „Het KNMI en de Zee 1950-'80". De voorspelbaarheid van het weer in een komende maand of komend sei zoen zal moeten komen van onder meer de uitgestrektheid van sneeuw en zee-ijs en het optreden van afwij kingen in de oppervlaktetempera- tuur van de oceanen, voor het gemak AZT genoemd (Afwijking Zeewater Temperatuur). Een statistisch ver band tussen AZTs en het maandge- middelde weer krijgt pas betekenis voor de maandverwachtlng als de AZTs voor de volgende maand be paald kunnen worden. Dit is vaak het geval dank zij de grote persistentie aanhouden van dezelfde toestand). Oebleken ls, dat de maandgemiddel- de temperatuur van de Atlantische oceaan in noord-zuidrichting toe neemt: sneller of langzamer Als de toeneming gering is, zijn de afwijkingen negatief. Dit is een ge volg van veelvuldig optreden van blokkades. Hoe kleiner de gradiënt, hoe lager de gemiddelde temperatuur in De Bilt; hoe groter de gradiënt, dus hoe dichter de koude lucht in het noorden en de warme ln het zuiden tegen elkaar aan liggen, hoe warmer het in ons land zal worden. Na een grote afwijking van de noord-zuid- temperatuurverhoudlng op de Atlan tische oceaan kan de gemiddelde maandtemperatuur van De Bilt best W«m«M»r1w «ii (litem Tier twee graden te hoog uitvallen. Let wel: enige tijd later. Een gebied waar sterke AZT's optreden ligt ten oosten van Newfoundland, men spreekt van WP (Warme Plek) en KP (Koude Plek) in dit gebied. Volgens beide auteurs zijn de mogelijkheden die AZT's voor de maandverwachting bieden nog lang niet volledig uitge buit Amsterdam zwaar bew 1.1 De Bill zwaar bew 14 Deelen regen IJ Eeldc geheel bew 13 Eindhoren zwaar bew lb Den Helder zwaar be«« 10 Rotterdam zwaar bew 14 Twente geheel bew 13 VUssingen zwaar bew 11 Zd.-Limburg zwaar bew 14 regen H Athene onbewolkt 17 licht bew 19 Berlijn motregen 13 onbewolkt 18 Brussel geheel bew 14 zwaar bew 11 mist 4 Helsinki licht bew 1 Innsbruck zwaar bew 8 Klagenfurt mist 1 Kopenhsgen regen 7 zwaar bew 17 Locamo licht bew 8 14 6 Luxemburg mist Midrid hall bew 13 Malaga hall bew 20 hal! bew 18 München licht bew tl Nice zwaar bew 14 Oslo geheel bew 1 Parijs zwaar bew U Spilt onbewolkt 17 licht be» 10 onbewolkt hall bew 14 Casablanca mist 3 HOOGWATER 2« bot. VIlMiBxea 4.11-1(42. llariacviielilaiaeD 4.21 11.0). Kotterdan (.2J-U.JI. Sehrrcaiacea 5J2 11.44. IJmaidaa 8.1MS.2J. Den Helder 10.J0-22.U. Harliacaa 0 «S-12.J4. Delfaijl 2.01-14.JO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17