e Uit brieven van lezers FAMILIEBERICHTEN DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET P12-R|JAG" Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen ol reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. PPR Is het een propagandastunt om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen tot 16 jaar? Een stunt om in de toe komst verzekerd te zijn van een zetel- in de Kamer? Het is een raadsel dat personen als de heer De Gaay Fort man zich hiermee kunnen verenigen. En hebben de NBBA-personen nu nog behoefte om te praten over sa menwerking met de PPR? Is de heer Goudzwaard niet verontrust over de voorstellen om het koningshuis ook maar af te schaffen? Als er dan toch gepraat moet worden doe het dan met elkaar ook in en met het CDA. Leiderdorp A. de Goede Beroepskeuze (2) Het onder deze titel geplaatste arti kel in "Trouw- van zaterdag 8 novem ber over beroepskeuze-adviseurs geeft ons aanleiding tot de volgende, opmerkingen. 1 Noch de beschrijving van de wijze van beroepsuitoefening, noch de be doeling van de schrijver rechtvaardi gen de gebruikte titel 2 Het artikel schept een beeld van het beroepskeuzewerk dat in strijd is met de praktijk en de ethiek van het ei genlijke werk. 3 Het behoort eenvoudig niet tot de taak van het professionele beroeps keuzewerk om arbeidsbemiddeling te verzorgen. 4 Bij de particuliere bureaus voor beroepskeuze, waar gekwalificeerde beroepskeuze-deskundigen werken, worden advies vragenden geholpen hun mogelijkheden zelf te ontdekken en zelf vorm te geven; het doorspelen van gegevens en het bemiddelen bij functies of,..banen komt daar niet voor. 5 Ter informatie; de Nederlandse Ver eniging Beroepskeuzewerk is het overkoepelend orgaan van de erken de particuliere beroepskeuze-bureaus in Nederland. Zoe termeer Hannie v. Leeuwen voorzitter Ned. ver. beroepskeuze werk. Schakel-Aantjes Ik heb lang geaarzeld of ik zou reage ren op al de negatieve reacties op de eventuele terugkeer van Aantjes in de Tweede Kamer. Ik vraag dan nu aan Schakel en aan allen die zo fel tegen de terugkeer van Aantjes zijn in verband met zijn zogenaamd oor logsverleden. om als christenen eens aandachtig te lezen wat het evangelie uit de mond van Jezus ons te zeggen heeft. Laten deze mensen eens lezen Mattheüs 18 vers 21 tot 25 en volgen de en voorts Johannes 8 vers 2 tot 11. Hattem C. Hondsmerk Werkloos (2) De werkloze, die werk gevonden heeft, zal daar gaan werken als daar ook gewoond kan worden. Dan is dat pendelen ook uit de wereld. We willen graag werken, maar dan moet er ook ter plaatse een woning zijn. En grote werkloos uitzichtloosheid behoort tot het verleden. Niet doen is des duivels oorkussen. Amsterda A. M. Dellemijn Vrouwen in Kamer In uw bericht „Politiek is ook een zaak van vrouwen" in uw krant van 19 november constateert u, dat er op het ogenblik 21 vrouwen in de Twee de Kamer zitten. Dit aantal is inmid dels opgelopen tot 24. een record dat bereikt werd op 6 mei 1980. Hiermee wil overigens niet gezegd zijn, dat de aktie van Vrouwenbelangen om kie zers over te halen op een vrouw te stemmen dus minder nodig zou zijn. 's Gravenhage H. L. G. M. van Mierlo, hoofd afdeling Voorlichting en Public Relations Vrouwentennis (2) Ik heb me zwaar geërgerd aan het kakelbetoog van Mart Smeets aan gaande seksisme in de sport (Trouw 14 november). Smeets weet niet wat er aan de hand Is. Dat is nog tot daar aan toe, maar om de een of andere reden meent hij Betty Stöve belache lijk te moeten maken. Smeets breidt zijn werkterrein kennelijk graag uit. Hij legt zich nu ook al toe op het peilen van het intelligentiegehalte van opmerkingen. Waarom betrok hij Koen Verhoeff, gezeten naast Betty Stöve niet in zijn onderzoek? Deze vond het helaas nodig af en toe ook eens een opmerking te maken. Hoe zit dat met Smeets? Wel, die kunnen we met een gerust hart serieus ne men. Wanneer alle tennisspeelsters zich morgen zouden hullen in wagen wijde wambuizen, zou Smeets dat prima vinden, want dan zie je tenmin ste niks. Hij zou er zeker geen wreve lig getint artikel over schrijven. Rotterdam U. Wittenberg Belastingfraude Wel een heel ergerlijk geval van be lastingfraude. Van die topfunctiona rissen van GAK en Raden van Ar beid. Twee dingen zijn daarbij vooral voor de „gewone man" slecht te ver werken. Allereerst dat van de 144 er 90 niet worden vervolgd omdat hun neveninkomsten maar' minder dan ƒ5.000 hebben bedragen En in de tweede plaats dat deze heren" in de gelegenheid worden gesteld de boetes te kunnen afbetalen met door de „Stichting Opleiding Sociale verzeke ringen" verstrekte renteloze lenin gen. Begrijpelijk dat de vakbonden de werknemers er op attent maken dat zij als premiebetalenden, nu in feite meebetalen omdat de gelden voor de leningen worden onttrokken aan de beleggingen. 's Gravenhage F. v. Herwijnen Monarchie (1) Nederland let wèl op uw zaak! De PPR wil afschaffing van de monar chie! Wat een vondst! Wij hebben in Nederland nog een democratische rechtsstaat met een parlementair stelsel, in de vorm van een constitu tionele monarchie onder het Huis van Oranje. „Het Oranjehuis is begonnen met iemand, die uit de heersende klassen de verdrukten te hulp snelde. Oranje staat of valt met dat geboor- temerk," schreef onlangs proffessor Berkhof. Het historische kenmerk van onze Nederlandse samenleving is de eenheid van ons volk, geen opsplit sing van de natie in volksdelen. Wij leven in Nederland! Een regerings vorm van over de grenzen, ligt ons volk in zijn geheel, niet! Een blunder van de PPR. Dokkum W. E. Torensma Monarchie (2) Vreemd is mij de gedachte dat de afschaffing van de monarchie, zoals de PPR voorstaat, wel zo veel verbe tering zou brengen voor politiek Ne derland. Voor de vrijheid is in het verleden strijd geweest (ook oorlog). Voor het verkrijgen van die vrijheid is het voor Nederland even anders gelo pen dan voor Amerika. Voor hen was het ook een paar eeuwen later. Voor ons is de persoon van Willem van Oranje van zeer veel betekenis ge weest in die strijd in de 16e eeuw. Ook nog andere leden van dat Oranjehuis stonden in die strijd en offerden hun leven. Als klein land hebben wij wei nig macht. Zo hebben wij door de eeuwen heen ook tijden gehad zonder vrijheid (Napoleon en Hitier). Maar met de terugkeer van de monarch waren wij weer vrij. Wie zou willen ontkennen dat tijdens de laatste we reldoorlog koningin Wilhelmlna als een moeder des Vadërlands was en ook zo werd genoemd Oudkarspel J. J. Veltum Vrouwentennis Wat laat de man Mart Smeets zich toch ontzettend gaan over vrouwen tennis. Geen wonder dat hij zelf met tennissen van de baan geveegd wordt want hij kent er geen bliksem van en kijkt alleen maar naar de benen en broekjes van de speelsters. Als we met z'n allen naar een waardeloze partij voetbal op de tv zitten te kij ken, denkt meneer Smeets dan ook. dat alle vrouwen bij gebrek aan voet- valaktie naar de broek of benen van Willem van Hanegem zitten te sta ren? Kom nou Mart. als je het over tennis wilt hebben schrijf dan over tennis en als je broekjes en benen wilt zien, ga dan naar de seksbioskoop. de Bilt Jan Kleijn De RPF De onlangs gehouden Nipo-enquéte met betrekking tot de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer houdt geen rekening met niet in de Kamer vertegenwoordigde partijen. Dit is jammer want ik denk dat in mei een nieuwe partij zijn intrede in de Sta- ten-Generaal zal doen: de RPF Ik wil in herinnering brengen, dat deze rechtse splinter het in 1977 bijna haalde. Dit maal heeft men een lijst trekker bekend van radio en tv (EO) terwijl anderzijds het huidige Kamer lid van het GPV niet meer terugkeert en deze partij zich moet behelpen met een zeker buiten de vrijgemaakte gereformeerde Kerken onbekende lijstaanvoerder. Mij zou het niets verwonderen, wan neer het OPV deze enige zetel zou verliezen en deze ten goede komt aan de RPF ondanks het nog zeer vage programma van dit partijtje. Zelfs zou het mij niet verbazen als lijsttrek ker Leerling ook nog een zeteltje zou ontfutselen aan de SGP gezien de populariteit die Leerling in strikt or thodox denkende kringen geniet Het gesloten karakter van het GPV zou dit maal deze partij wel eens noodlot tig kunnen zijn Eindhoven E. Th. Pei jmans Kerken In Trouw van 17 november st< berichtje over de uitspraak daan is tijdens de vergaden het uitvoerend Comité van missie voor wereldzending en lisatie van de wereldraad van ten aanzien van het accent, de komende periode gelegd den op aandacht voor de armi wereld. Het ware goed gew< de lezers van uw blad ook andere passage in het desbet; j J persbericht in kennis had Daar staat namelijk dat de C sie voor Wereldzending en EtfcriK satie thans tot taak heeft zich met de kerken en zenrirn ties bezig te houden met de vip"* aandachtspunten: op welke w de verkondiging van het ev jgg] van Jezus Christus een dimer. christelijk getuigenis alsmede 5 loften en eisen van de gerech uro] van het Koninkrijk in zich j itiei et 1 Op welke wijze vervullen de van de armen" hun roeping? ke wijze draagt onze christe; vensstijl bij tot de gelooft «en i heid. dan wel verkleint de waardigheid ten aanzien van kondiging van het Evangelised nationale kerk, gemeente i dingsorganisatie wordt opg^war zich te bezinnen op hun strj prioriteiten, zodanig dat hun al telt met de armen tot uit cl: e w( wordt gegpacht en tegelijker ide loofwaardigheid wordt gegei het evangelie dat God ver: J de beschermer van de weduw wezen en de verwaarloosd» I komt mij voor dat in uw we er a> t taak voor de jaren tachtig verschraald werd. Loenen a d Vecht C. F. vai e. gd: hai rtsei bij kunnen van maandag tot en met vn|dag telefo nisch van 9.00-19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-562 6270. na 17.00 uur 562 2898 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur 45 jaar getrouwd vader en moeder Schuuring in Meppel. Hartelijk gefeliciteerd. Kinderen- en kleinkinderen. „Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten" Ps. 119 83 (ber.) De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Gramsbergen geeft met ontroering kennis van het plotseling overlijden van zijn broeder- ouderling en scriba Albertus Veldsink oud 63 jaar. In dankbaarheid gedenken wij de ijver, waar mede hij bouwde aan Gods koninkrijk. Ds. J. F. G. Kamphorst, consulent H. Wilpshaar, scriba Gramsbergen „De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn" Met droefheid om het verlies, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest geven wij U kennis dat de Heere na een kortstondige ziekte uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma Hendrika Teuntje Veldhuizen-Visser op de leeftijd van 78 jaar. Leerdam: R. H. Veldhuizen Ouderkerk a/d Amstel: P. Veldhuizen T. J. Veldhuizen-Kooman Middelburg: J. A. Veldhuizen j. W. Veldhuizen-van Maaren Dordrecht: G. J. Veldhuizen A. Veldhuizen-Verheij Schoonrewoerd H. C. Veldhuizen F. T. Veldhuizen-Vink en kleinkinderen 4143 EN Leerdam, 22 november 1980 Huis ter Leede, kamer 713 Eiland 1 Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het mortuarium van het Huis ter Leede, waar gelegenheid tot condoleren is woensdag avond van 7-8 uur De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden donderdagmorgen 27 no vember om IJ 30 uur op de Alg. Begraafplaats. Tiendweg te Leerdam vanuit de Aula van het Huis ter Leede, waar vooraf een dienst van Woord en Gebed wordtgehouden. Wenst U de dienst van Woord en Gebed en de teraardebestellng bij te wonen, dan wordt U verzocht om 10.30 uur in de Aula van Huis ter Leede aanwezig te zijn. Geen bloemen Uw diep gevoelde bewijzen van medeleven bij het verlies van s ^in Gary die wij uit Nederland ontvingen, hebben ons echt getroost en bemoedigd. Wij willen u hiervoor hartelijk danken en vra gen u voor ons te blijven bidden. Brampton, Ontario, Canada: 65 Elgindrive L6YIA9 Theresa (Tjiddy) Kuiper-Dijkstra Karen, Renée. Eric Audrey Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren Rom. 148 Heden heeft God tot Zich genomen mijn zeer geliefde vrouw Mevrouw Johanna Elisabeth Wagenaar-Wijnands in de ouderdom van 85 jaar. W. Wagenaar 3132 JK Vlaardingen. 21 november 1980. Bejaardenflat „De Valkenhof' Frank van Borsselenstraat 327 Geen bloemen en liever geen bezoek aan huis Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in een der zalen van „De Valkenhof De rouwdienst wordt gehouden woensdag 26 november a.s. om 11.00 uur in de zaal van „De Valkenhof waarna de begrafenis zal plaats vinden op de begraafplaats „Den en Rust", Soestdijkseweg 265 te Bilthoven. aankomst aldaar om 14.00 uur. ..Mijn genade is U genoeg" 2 Corinthe 12 9 Hiermede vervullen wij de droeve plicht ken nis te geven dat heden is overleden, onze vader en grootvader, mijn dierbare zoon en onze broer, zwager en oom Pieter Dirk Hugo Kramer in de leeftijd van bijna 63 jaar. Kinderen en kleinkinderen mevrouw M. Kramer-Wiggelink- huijzen en familie Alkmaar, 22 november 1980, Vennewaard 117. De crematie zal plaatsvinden donderdag a.s. 's middags om 2 uur in hét crematorium te Schagen. Vertrek van de chapelle ardente; van Duin's uitvaartverzorging, van Maerlantstraat 4-6 om 1.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. De'Heer heeft tot Zich genomen onze lieve zuster, tante, vriendin en nicht Elisabeth Kuyper Zij werd 57 jaar. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Romeinen 8 28 Koog aan de Zaan: Tine van der Pol-Kuyper Henk van der Pol Beverwijk: Eduard en Betty Jorieke Marenske Koog aan de Zaan: Els Amsterdam: Marijke en Harry Koog aan de Zaan: Kees Astrid Henk Jan Zaandijk: Coos Groot-Kleiman Jan Groot Familie Kuyper Familie Bets Koog aan de Zaan, 23 november 1980. Stationsstraat 34. Correspondentie-adres: H. van der Pol, Jonge Kuiperstraat 18. 1541 HH Koog aan de Zaan. Gelegenheid tot condoleren woensdag 26 no vember van 20.00-20.30 uur in het uitvaartcen trum Jan van Scorelstraat 9 (bij Vincent van Goghweg) te Zaandam en na de begrafenis in de Parklaankerk. De samenkomst zal worden gehouden donderdag 27 november om 14.00 uur in de Parklaankerk te Zaandijk, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Zaandijk. ,£ingt de Here een nieuw lied" In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is heden ontslapen onze lieve moeder, schoonzus ter, vriendin en oma Johanna van der Kwast weduwe van Melius Brinkman op de leeftijd van 65 jaar. Den Helder, Jan Brinkman Loes Brinkman-Huberts Wim en Michiel Zwolle. Henk Brinkman Ellen Koridon Esther en Robbert Apeldoorn: Wim Brinkman Marjan Brinkman-van der Vliet Jelle en Jeroen Purmerend, Marja Bruijntjes-Brinkman Johnny Bruijntjes Marieka en Suzanne Amsterdam, Greetje Brinkman Koos van Hilten Amsterdam, G. Brinkman A. M. Brinkman Amsterdam. Richinel Vervuurt Amsterdam, 22 november 1980 Correspondentie-adres Gombertstraat 292, 8031 MJ Zwolle Gelegenheid tot condoleantie-bezoek dinsdag avond van 7-8 uur in het Uitvaartcentrum Amsterdam Noord, Bezaanjachtplein 51 te Amsterdam-noord, bereikbaar met bus 34 van af Centraal Station en met bus 36 vanaf Hoofd dorpplein of Muiderpoort Station. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 26 november om 12 uur op de Nieuwe Oosterbe graafplaats aan de Kruislaan te Amsterdam. Vertrek vanuit het Uitvaartcentrum Amster dam-Noord om 11 uur. Het behaagde de Here tot Zich te nemen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Johanna van der Kwast weduwe van M. Brinkman op de leeftijd van 65 jaar. Breukelen: A. Hageman-van der Kwast P. Hageman Amsterdam-Osdorp: C. Mevius-van der Kwast A. Mevius Dronten: H. J. van der Kwast A. M. van der Kwast-Bontekoe Zaandam: K. van der Kwast J. R. van der Kwast-Milbrett Krimpen aan de IJssel: M. J. Boertien-van der Kwast J. Boertien neven en nichten 22 november 1980. Het bestuur en het personeel van de Chr. Lagere School Instituut Schreuder geven met droefheid kennis van het plotseling overlijden van het oud-hoofd der school de heer A. J. Schreuder De heer Schreuder is tot zijn pensionering in 1975 47 jaar aan de school verbonden geweest waarvan 40 jaar als hoofd. Zijn met overtuiging en grote deskundigheid verrichte arbeid voor het Chr. onderwijs en in het bijzonder voor onze school zullen wij met dankbaarheid blijven gedenken. Amsterdam, 21 november 1980. Namens het bestuur: W. de Haas. voorzitter W. J. Boon, secretaris. Namens het personeel: W. van der Meulen, hoofd. Heden ging van ons heen op de leeftijd van 82 jaar onze zeer gewaardeerde zwager Hendrik Ewald Wessels echtgenoot van L. Visser Hij was vele jaren werkzaam als arts in Gro ningen. Wij hielden van hem om zijn levendige belangstelling en gezond kritische gezindheid. Wij zagen in hem een sterke persoonlijkheid die de weg der oprechten ging. Zo gedenken wij hem met dankbaarheid, en leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die hem het meest zullen missen. Amersfoort: E van der Linden-Visser J. van der Linden G. Visser B. Visser-van der Schaaf A. Prins-Visser F. Prins Kampen: J. L. Wielenga H. Wielenga-van der Mast Haren, 24 november 1980. Uit onze intieme familiekring werd weggeno men onze lieve Heinrich Wessels Groningen: L. A. Smilde-Andriessen Haren: R. Andriessei) A. M. P. Andriessen-Bolt Haren: G. Andriessen A. S. Andriessen-de Graaf Valsolda (It.) J Andriessen E. L. Andriessen-Stocker Haren, 24 november 1980. Veilig in Jezus' armen" Gpd nam tot onze diepe droefheid tot Zich onze lieve broer en oom Jan Dreijfr op de leeftijd van 64 jaar Co Dreijer Janny de la Bije-Dreijer neven en nichten 's-Gravenhage, 21 november 1980 Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. Psalm 42:5 (oude ber.) Zij is verlost. God heeft haar welgedaan. Zij juicht voor Gods vriendelijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht, voor al de oprecht van harten. Zij is van schemer ingegaan naar het eeuwig licht mijn innig geliefde zorgzame vrouw, schoonzuster en tante Dingena Theuna van Wllligen-Schiltman op de leeftijd yan 85 jaar. 3743 JS Baarn 24 november 1980. Lt. Gen. van Heutszlaan 102 Baarn. J. van Willigen Rotterdam: A. van Willigen-de Kok neven en nichten Garijp: Dick Koppe Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op vrijdag 28 november D.V. om 11.00 uur in „Brandpunt" aan de Oude Utrechtseweg te Baarn. In aanslui ting daarop vindt de begrafenis plaats om 12.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de WÜkamplaan 71 te Baarn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula. In plaats van kaarten rd rtse Gij zult mij leiden door Uw raad en dacsn mij in heerlijkheid opnemen". anl^ Na een gezegend en zegenrijk leven is rus Afllffloiun ontslapen Hendrik Ewald Wessels 8 april 1898 vroeger huisarts te Groningen 9752 HL Haren. 24 november 1980 Nesciolaan 27 Haren. L. Wessels-Visser Axel M. G. Borgman-Wessels D. Borgman Voorschoten. G. M. Tjalma-Wessels G. Tjalma Maasland: A. E. van de Kerk-Wessels C. van de Kerk Groningen: E. C. Roosjen-Wessels J. F. Th. Roosjen Ter Vuren (België): E J Wessels A. C. G. Wessels-Britzel en kleinkinderen Thuis liever geen bezoek Op vrijdag 28 november zal er een rouwdie gehouden worden om 13.00 uur in de Gerj kerk, Kerkstraat te Haren. Na de dienst i gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal in de familiekring pla^ vinden. por ln Dk ol Uil 5en d itrl est Ne< leid r i Nt eru ecc ge\ rai Heden is van ons heengegaan onze lieve nr" der en oma P_ Gerritje Konijnenberg Sedert 1942 weduwe van Christiaan Dekte j1 op de leeftijd van 91 jaar. Badhoevedorp. J. Dekter Y. Dekter-Visser Hilversum. G. Mastenbroek-Dekter J. Masterbroek Haarlem. C. Dekter J W. Dekter-Beerens kleinkinderen en achterk!einkfl)( deren. Hilversum. 22 november 1980 et! Huize „Zuiderheide". iti Diependaalselaan 337 Correspondentie-adres: Meidoornweg 226 1171 KE Badhoevedorp. Moeder is opgebaard in de aula van „Zuil heide". Gelegenheid tot condoleren aldaar dinsdag 25 november van 19.00-19.30 uur gang Van Ghentlaan). De rouwdienst zal worden gehouden op wo< dag 26 november om 10.30 uur in de aula „Zuiderheide". waarna om 11.30 uur de beg> ld fenis zal plaatshebben op de Nieuwe Algemei te Begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum Voor de zeer vele blijken van medeleven, perso en schriftelijk, zowel voor als na het overlijden onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoed Willemke Afman-Bakker betuigen wij onze oprechte dank Fam. Afman Ten Post november 1980. JUWELEN. GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19.Tel 023-320481 Haarlem (bi| de Ridderstraat) Bij beschikking van He Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 2 juli 1980 is onder curatele gesteld CATHARI- NA ENNEKE ABBENHUIS. geboren 31 mei 1948 en wo nende te Steenwijk. Jan Steenstraat nr 29. wegens een geestelijke stoornis, met benoeming van haar vader Frederik Abbenhuis wonen de op hetzelfde adres tot cu rator en haar moeder. Antje Ebbelink. echtgenote van F Abbenhuis en eveneens wo nende Jan Steenstraat nr. 29 tot toeziend curatrice Mr F van Ernst, advocaat procureur. Postbus 270 te Steenwijk De curator in het I ment van Inland UiU reau NV vh Singel Asd. brengt ter kenn# verificatievergaderinj paald is op 15 januai 11 u. in het Paleis vanJjj Prinsengracht 436 te H dat vorderingen bij def getekende kunnen wol gediend tot uiterlijk 1980 Mr J R. Branbergl Viottastraat 46 Pb Sl 1007 AL Asd. curattT GEREFORMEERDE I van AMSTELVEEN uitgeloot van de 4,«'» J ge obligatielening 1.000, nrs. 18 25 36 97 98 133 142 168 190 289 303 345 en 411 afl nrs. 509 540 568 en 583* baar 1 december 1980* sterdam. Rotterdam <f Gravenhage bij de f landsche Middenstand NV Amstelveen. 24 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14