Keus tussen pijnlijke of rampzalige oplossing eleidsplan textiel iet strenge controle "ijsstijging voor ndbouwprodukten Gasprijs te hoog voor smalle beurs HEBBEN ROUNCO-BELEGGERS >eren eisen lorse Adempauze Nederland groot in medische apparatuur p Van Agt: Meer doe-het-zelver worden Slijters vrezen sluitingen door accijnsverhoging ;e van CDA en PvdA in Overijssel Prof. Dirken bepleit progressief systeem Deskundigen in Rijnproces Overheidssteun voor proefstation DAG 25 NOVEMBER 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P11-RHS13 onze sociaal economi- redactie HAAG „We zijn in rland te zeer gewend ge- aan de gang naar het eidsloket. We moeten in >le maatschappij weer neer doe-het-zelver wor- )mdat anders de collec- lasten van het beroep op erheid niet meer te dra- loogde premier Van Agt giste- een toespraak voor het Ko- k Nederlands Landbouw Co- en van de drie centrale boeren- i We staan volgens Van Agt >n periode van zeker tien Jaar. op grote schaal middelen worden vrijgemaakt om ons sieven te versterken en om het am opdrogen van de stroom sbaten straks te kunnen op- l „De Nederlandse economie roor de keuze: of pijnlijke op en. of rampzalige." aldus Van rkgelegenhetd bij de overheid cwartaire sector") kan slechts uitgebreid als we gezonde. levensvatbare ondernemingen heb ben die voor de markt en vooral voor de export produceren, zo stelde Van Agt. „Welke dienst bewijs je de men sen met het zo laag houden van de woonlasten, dat op den duur nie mand meer geld belegt in huurwonin gen? Welke dienst bewijs Je een man in de industrie met het geven van meer loon. als de buitenlandse con currentie daardoor de poten onder zijn arbeidsplaats wegzaagt? Vloerkleed Ons produktie-apparaat is aan een grootscheepse vernieuwing toe. Dat kan alleen als het wordt ondersteund door „een rigoureuze beheersing van de collectieve lasten". Aan ons vader landse vloerkleed is volgens Van Agt de laatste twintig jaar veel franje gebreid. In die franje zit nu de mot en als we hem er niet af willen knippen, zal over enige tijd het hele vloerkleed worden aangetast Er ligt, aldus de premier, ook een verband tussen de jarenlange explo sieve groei van de collectieve lasten en de zijns Inziens voor velen knellen de belastingdruk. Vanwege de belas ting zouden nog maar weinig mensen overwerk willen doen. Sommigen ac cepteren liever geen verantwoorde lijkheid omdat de materiële voorde len daarvan niet meer voldoende op wegen tegen de immateriële nadelen. ..We zijn hard op weg een volk van klagers te worden. En dat terwijl de gemiddelde Nederlander het in mate rieel opzicht nog nooit zo goed heeft gehad. Het is een voorrecht in Neder land te kunnen leven en werken." aldus Van Agt. wijzend op omstan digheden in landen als China en Indo nesië. waaraan hij onlangs bezoeken heeft gebracht. Loonmaatregel De premier waarschuwde dat het ka binet geen ruimte zal toestaan om langs sluipwegen het effect van de loonmaatregel te ontgaan. Het stel len van looneisen zal het kabinet dwingen tot aanvullend ingrijpén. Van Agt verwacht, dat door de loon maatregel de loonkosten dit jaar drie procent minder zullen stijgen dan zonder de maatregel. De maatregel zelf remt de lonen met 2,5 procent, maar door het effect daarvan op lagere prijsstijging komt er in de doorwerking nog wat bij. Premier Van Agt verwierp de gedach te van Inkomenstoeslagen voor boe ren, die via verkoop van hun produk-, ten op de markt onvoldoende inko- Premier Van Agt: 'Mot' HILLEOOM (ANP) Vele tot voor kort redelijk gezonde slijterijbedrij- ven zullen, aldus voorzitter Th. Hooy van het Bedrijfsschap voor de Detail handel in Alcoholhoudende dranken, door de komende (verdere) accijns verhoging hun deuren moeten sluiten. Daarom is voor de slijters de maat vol; de accijnsverhoging is onaan vaardbaar. zo zei de heer Hoy, die erop wees dat er in ons land nog 3.400 slijterijen zijn; 2 400 eenmanszaken en 1.100 filiaalbedrijven. Dat de regering dit jaar opnieuw met een accijnsverhoging is gekomen, noemde hij „paniekvoetbal" men kunnen verdienen. Van Agt vindt het nog steeds het meest ver- Intussen vroeg hij zich met verwon- kieslijk dat de Eruopese boer zijn dering af. waarom de accijns op bier inkomen verwerft uit de markt en al vanaf 1969 in grote lijnen gelijk is niet uit de schatkist. gebleven. ELO (ANP) Het CDA en de PvdA ln Overijssel pleiten voor een textielbeleidsplan dat jverheid en vakbeweging grote bevoegdheden geelt. Reden voor dit plan is de zeer slechte and waarin de textielindustrie verkeert. rapport schrijven CDA en en de invulling van de kant van het I dat een beleidsplan dringend bedrijfsleven. Alle betrokkenen zou- I is. De opdracht voor zo'n plan den zich moeten verplichten het plan de overheid moeten komen uit te voeren en er moet een orgaan 0 IWtX J ÜiU viuuu komen met vertegenwoordigers van overheid, ondernemers en vakbonden dat de naleving moet controleren. In hun rapport gaan de twee partijen er van uit dat het beleidsplan binnen twee jaar vruchten afwerpt. Van onze redactie economie AMSTERDAM Voor de groepen met de lagere inkomens, is het energie-aandeel in het totale budget tot onaanvaardbare hoogte gestegen. Er zijn tegenwoordig veel meer gezinnen dan vroeger, die tien procent van het gezinsbudget aan energie besteden. Van links naar rechts: prof. A. van der Beken, prof A. Ruellan en prof. dr. ir. W. van der Molen. HAAG (ANP) Het samenwerkingsorgaan van de bouworganisaties in de EG zal voor 1981/82 een verhoging de landbouwprijzen binnen de EG vragen die belangrijk •en de tien en mogelijk zelfs in de buurt van de vijftien ent zal uitkomen. Luteljn. voorzitter van het Ko lk Nederland Landbouwcoml- ak gisteren tijdens de algeme- gadering van de organisatie rwachtlng uit. Luteljn zei het |k te verkroppen te vinden, dat aart aan steeds meer boeren- lersgezlnnen voorbij gaat. ter- agrarische sector ln ons land |n grote netto-exportoverschot steeds meer de leverancier lie welvaart is geworden. IJn wees erop dat voortgaan op iUidige weg leidt tot uitholling ket weerstandsvermogen van het «bedrijf, dit doordat de op- gïtprijzen steeds meer achter en bij de sUJgende kosten. Vol de KNLC-voorzitter zijn er Is meer aanwijzingen dat op dit lent een groot aantal boerenbe- en in moeilijkheden komt. Er wordt bovendien weinig meer ge ïnvesteerd dit Jaar (ongeveer de helft van het bedrag dat het boerenbedrijf vorig jaar investeerde). Een van de bijkomende oorzaken voor een dratische prijsstijging voor landbouwprodukten binnen de EO is volgens Luteljn de sterk onderbetaal de vrouwenarbeid op de boerenbe drijven. Hij verzette zich verder fel tegen het voorstel, het marktbeleid voor suiker en zuivel door de boeren zelf te laten financieren. Daardoor zouden de boe- reninkomens nog verder onder druk komen te staan. Het Brusselse apparaat functioneert volgens Luteljn onvoldoende; Wisse ling van de wacht in de leiding ervan zou wenselijk zijn. Zo lang dat herstel van de textiel er nog niet is zou er naar hun opvatting een adempauze moeten komen, een tussenfase waarin de werkgelegen heid volledig wordt behouden en be drijven met liquiditeitsproblemen door de overheid worden geholpen. Deze overbruggingsmaatregelen vin den de beide partijen vooral daarom zo belangrijk omdat volgens hen de nederlandse textielindustrie haar be staansminimum nu heeft bereikt en dit terwijl enkele grote ondernemin gen in Twente met ernstige moeilijk heden kampen. Hierbij doelt men on der meer op Schuttersveld waar op korte termijn 120 arbeidsplaatsen verdwijnen en 6pinneriJ Nederland. Om de nederlandse textiel er bo venop te helpen is het volgens het CDA en de PvdA zaak om de techni sche en sociale innovatie te stimule ren. Met nadruk wordt gesteld dat dit ook een andere instelling van de fa- brieksdirecties vereist. In de overgangsfase naar dit nieuwe type textielindustrie vinden CDA en PvdA het van groot belang dat het zogenoemde multi-vezelakkoord met minstens vier jaar wordt verlengd. Dit akkoord beschermt de textiel in de Europese gemeenschap tegen im port vanuit de lage-lonenlanden. De politici vinden overigens dat de nale ving van dat akkoord momenteel on voldoende is. Een beleidsplan voor de nederlandse textiel hoeft naar het oordeel van CDA en PvdA binnen de EO hele- ROTTERDAM (ANP) De recht bank in Rotterdam heeft gisteren drie deskundigen beëdigd die moeten vaststellen of het hoge zoutgehalte in het water in Westland wordt veroor zaakt door de zoutlozingen van de Franse kalimijnen op de Rijn. De deskundigen gaan meteen aan het werk en hopen eind augustus hun gegevens te hebben verzameld, waar uit zij hun conclusies kunnen trek ken Pas eind volgend Jaar zal de rechtbank een definitieve uitspraak doen in het nu al zes Jaar durende Rijnproces. In het proces beschuldigen drie tuin ders de Elzasser kalimijnen ervan dat zij door de lozing van grote hoeveel heden afvalzout op de Rijn miljoenen schade toebrengen aan de tuinbouw ln het Westland. De kalimijnen zeg gen echter dat het zoutgehalte van het Westlandse boezemwater wordt veroorzaakt door het water uit de Noordzee. maal niet uit de toon te vallen. Ze wijzen erop dat onder meer België maatregelen heeft genomen om de textlel in eigen land te steunen. In een notitie dringen de twee politie ke partijen er bij het parlement even eens aan op een zogenoemd compen- satiebeleid, dat is bedoeld om de klappen op te vangen die zijn geval len door de afkalving van de textiel. Voor Twente denkt men hierbij voor al aan de micro-elektronica en de dienstensector. De beëdigde deskundigen zijn prof. dr. ir. W. B. van der Molen, hoogleraar agro-hydrologie aan de Landbouwho geschool in Wageningen; prof. A. Ru ellan, directeur van het grondlabora- torlum aan de hogere landbouw school in Rennes (Frankrijk) en prof. Van der Beken, hoogleraar hydrolo gie aan de Vrije Universiteit in Brussel. Prof. dr J. M. Dirken, hoogleraar in dustrieel ontwerpen aan de techni sche hogeschool Delft, is van mening dat er haast gezet moet worden ach ter progressieve gastarieven. In een maandelijks verschijnende publika- tie van de Bank voor Nederlandse Gemeenten, schrijft Dirken: De pro gressieve gasprijs is een rechtvaardig systeem, dat heel wat besparing kan opleveren. Lagere inkomensgroepen of zuinige gebruikers moeten tegen woordig meebetalen aan grootver bruik en verspilling. Dirken is van mening dat progressie ve tarieven een behoorlijke besparing kunnen opleveren, onder andere door meters te plaatsen, waarop de ver- Van onze redactie economie UTRECHT Ons land behoort tot de grootste producen ten van elektromedische apparatuur in de wereld. Dit blijkt uit een mededeling van de Jaarbeurs in Utrecht, waarin wordt aangekondigd dat de Vakbeurs Medi- ca '81, die in maart volgend jaar wordt gehouden, nu al is volgeboekt. De wereldmarkt van elektromedische apparatuur, die op ongeveer 12 mil jard gulden wordt geraamd, heeft .de 'Nederlandse industrie een aandeel van ongeveer 18 procent. Hiermee volgt Nederland de Verenigde Staten, West-Duitsland en Frankrijk, die ie der circa 20 procent van de wereld markt voor hun rekening nemen, op de voet. Van de totale verkoop van de Neder landse fabrikanten van elektromedi sche apparatuur wordt ongeveer 90 procent naar het buitenland ver kocht. Uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek over het afgelopen jaar blijkt, dat de uitvoer van medische instrumenten en appa raten dat jaar een waarde had van 209 miljoen gulden, terwijl de export van elektromedische en radiologi sche apparatuur 572 miljoen gulden bedroeg. bruiker kan aflezen hoeveel energie hij nu eigenlijk gebruikt, en hoelang het nog duurt voordat hij in een duur dere categorie terecht komt. Dirken vraagt zich bovendien af of gas eigenlijk meer mag kosten dan het totale bedrag van exploratie, win ning, transport en dergelijke. Het is misschien op zichzelf aanvaardbaar dat de gasprijs een rol speelt in de openbare financiën van rijk en ge meenten. maar aan de andere kant moet dan ook de vitale behoefte aan gas een rol spelen bij het vaststellen van de prijs. Volgens Dirken is het een slechte zaak, de gasprijzen te koppelen aan slechts één andere energiedrager. Op de oliemarkt is een produkt als stookolie vrijwel niet meer te krijgen. Juist de prijs van deze energiedrager zal pijlsnel omhoog gaan, en dan zou de prijs van gas mee moeten. Als de prijs van gas dan toch aan iets moet worden gekoppeld, dan aan de prijs van verschillende energiedragers te gelijk, zodat eenzijdige fluctuaties en groei er geen greep op hebben," aldus Dirken, die tot slot verklaart de mees te bezwaren tegen de invoering van een progressiese gasprijs als „simpele uitvluchten" te beschouwen. DEN HAAG Het Nederlands scheepsbouwkundig proefstation (NSP) in Wageningen, dat al geruime tijd in financiële moeilijkheden ver keert. krijgt van de regering een be drag van 10,7 miljoen gulden om het tekort van dit jaar te dekken. Daar naast heeft de overheid voor volgend jaar een bedrag van vier miljoen gul den uitgetrokken voor de noodzake lijke vervangingsinvesteringen. C-) Niks daarvan. Zij profiteren van een dosis gezond verstand en ervaring van Rolinco's vakmensen. Vakmensen die hun geloof in groei waarmaken in harde cijfers. Hoe? Door grootscheeps over te schakelen naar de sectoren energie, grondstoffen en nieuwe technologie. Door tijdig uit Europa te gaan en te beleggen in Amerika, Japan en Australië. Daar kwam die 52 vandaan. En wat te zeggen van Rolinco's stijging met 140% over de afgelopen 6 jaar? Een voorsprong op inflatie van maar liefst 100%. Hier is meer aan de hand dan een goed resultaat over één jaar. Het pas verschenen jaarverslag verklaart dat duidelijk. Nog niet gelezen? Vraag een exemplaar aan door inzending van de coupon. Bellen kan ook: 010 - 650711, toestel 157. Aan: Rolinco, Afdeling 6615 Antwoordnummer 1957, 3000 VB Rotterdam I Naam: (a.u.b. in blokletters) 'j Adres: Woonplaats: J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13