pvallende tuinboeken ;mippp I,." 129.- 50.-Voordeel TROUW DVERTEERT IN Staatssecretaris tegen verlies pensioenrechten Si PAUS Provincie Zuid-Holland praat over begroting 1981 en Bij verandering van werkgever V-»-,-. 1' .li »-*. - 'Stuurman aan dood van 34 vissers schuldig' Agent Bossche politie gearresteerd WARM DE WINTER DOOR? DRAAG 'M BONTMANTEL VAN VAN OS VAN OS fijn om er te zijn OUDERE DAMES DE LAARSJES WAAROP U WACHTTE hA3 25 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET H11 «SI enk van Halm >r het elatie /ies werl vi d en met tuinboeken al net J? iet andere natuur- en ,'trfge boeken: het aantal er- it op de markt ls. is zo - D. 1 vlo Is "'"rr>tfdat de niet ter zake kun- ;oper nauwelijks meer kan maken. In het ivak wordt hier en daar er wildgroei gesproken I verschijnen er steeds K"|e Op zich zeil ultste- zolang ze nog iets te vertellen hebben, gat in de markt vullen pf cifcjt echter niet mee nu FjJJ .n gat te ontdekken tnsent van natuurboeken ln f meen en van tuinboeken ln e.. onder heeft het er niet gemak op gekregen. Hij moet wel ze maken van wat hij wel en i bespreken: het aantal is zo nn„ Jkt voor recensies van al die ?~3geen plaats meer ln de krant een keuze te maken geeft hij veel van zijn objectiviteit le Ha! tarb1^ wel kunt rd dJ erre bespreking al objec lae heten, omdat toch bepaalde 'eli iren en vooroordelen? ilrecensent soms geheel onge- iken. o °°k ronduit toe dat de sari^|volgende tuinboeken een per keus zijn, boeken die me op andere manier zijn opgeval- daarom uit de grote stroom Bambach en Wim Ouds- idboek tuinieren. Uitg. Zo- ling, Ede. 854 blz., gebon- van deze omvang over tul- ,kt toch wel nieuwsgierig, tal van kleurenfotovoorbeel- i prachtige woon tuinen, een egorie waaraan een belangrijk het boek ls gewijd. Daaron- pcfjrden tuinen verstaan die niet ol* mooi ogen. maar waarin Je kunt verpozen op het gazon of a as. of in de zitkull. waar klnde- eever rlnen sP®len in en aan een ssin of waar Je kunt wegdro- socii jn een stille vijver. Tuinen ist-G de wilde plant eigenlijk wel- ftekei s krijgt, hoewel dat natuurlijk le he tuin bezitter zelf ligt. Werkelijk - in 'at men moet weten en nog 'te®** >ok heel veel nuttige tips over KAB waar Je to h niet zo gauw zelf iriskl nt, vormt de inhoud van dit neen >te en op de praktijk gerichte van kek, tenminste als men niet per wil tuinieren, want dan komen nei andere tulnprlnctpes aan te ek let met gif spulten bij voor- gro arat beide auteurs niet geheel Ooi hand wijzen, al geven zij aan- voor cultuur maat regelen de planten te kweken, waar ten overbodig wordt. Maar wlldtuinleren ls de grondbe- totaal anders dan ln dit It beschreven. Voor leder net een tuin heeft en nog irende bibliotheek, ls dit slechte Investering, want :t veel andere boeken over- Niet alleen de woontuln krijgt en if mdacht, ook de groente- en in, de kas. de tuin op balkon of zelfs het kweken van kamer- n. Tabellen geven de gebruiker egenheid ln een oogopslag on- wlijke Informatie te verkrijgen beplanting cn fotoseries en ngen laten stap voor stap zien allemaal komt kijken bij de Ontwerpschetsen maken het. |k zelf te kiezen wat men op pn stuk grond wil verwezen- erwlg: 350 tuinplanten en hun King. Uitg. Zomer Keuning, H bis., gebonden 32,50. m niet uitblijven: Rob Herwig e dit Jaar de pendant van zijn eerder verschenen kamer- Dboek met vrijwel dezelfde ti- in exact dezelfde uitvoering, deraars van dat kamerplan- die tevens een tuin bezitten, zich dit boek wellicht ook niet itgaan Er staan een massa ide kleurenfoto's ln, niet al- zaal- en overblijvende plan tar ook van bomen en struiken, tee een heel mooie tuin te ma- i De beschrijvingen zijn kort lende waterviolier tassende bladeren van waterlelies, ®P de achtergrond de blade- tan waterdrieblad, slange- fel en egelskop in een kleine gehouden en vermelden onder meer toepassing en grondsoort. Bernadette van den Eerenbeemt- Melnders: Plant Plezier van week tot week. Uitg. Luitingh, Laren. 132 blz., paperback 16,90. Onder de tuinboeken zijn het altijd die meestal bescheiden werkjes die een duidelijke persoonlijke ervaring weerspiegelen, welke me het meest aantrekken. Ook dit Jaar zijn er weer een paar bij. om te beginnen boven staand boek van Parool-tuinvrouw Bernadette van den Eerenbeemt die al Jaren elke week een rubriek vult. Persoonlijk ls het zeker wat ze schrijft, direct de lezer aansprekend, maar beperkt tot een massa tips, min of meer de kantlijn volgend van de grote tuinboeken. Tips voor een tuln- decoratie of voor leuke plantjes die het op plekken doen waar maar wei nig andere planten willen groeien. Het geheel gekruid met tekeningen van Leon Thier, steeds met kippen, die voor mij niet hoeven, maar mis schien vindt u het leuk! Jelle de Vries: Laat er geen gras over groeien. Uitg. Elsevier. Amsterdam- Brussel. 136 blz., paperback 19,90. Zijn belevenissen als tuinier verza melde Jelle de Vries ln dit kostelijke boek dat de lezer meteen bij zijn tuin betrekt en voortdurend confronteert met ervaringen die hem bekend voor komen. Het relaas van grote teleur stellingen, kleine vreugden, maar bo venal het geluk dat aan zo'n eigen tuin vastzit. Een relaas in een relati verende stijl, soms wat te gewild lol lig naar mijn smaak, maar voldoende onthullend van wat er omgaat ln de tuinman. Oeen boek vol tips ditmaal. Wim ter Horst: BIJ elkaar geharkt Uitg. Omniboek, Den Haag. 152 blz., paperbak (geen prijs vermeld). Daar houd lk nu van, zo'n tuindag- boek een Jaar rond. begonnen zonder de bedoeling het te publiceren, maar dat ten slotte toch niet hebben kun nen laten, mede dank zij een tekenen de buurvrouw. Wat Introverte noti ties ln tegenstelling tot het vorige boek Als vanzelf komt het portret van een tuin naar voren van iemand die het niet kan laten elke dag te kijken wat er weer voor nieuws ls. Plezierig om het een Jaar lang te lezen en te vergelijken bij de dagelijkse rondgang door de eigen tuin. J. P. Stam-Dresselhuys: Recept voor een tijdelijke tuin. Uitg. Terra, Zutp- hen. 50 blz., paperback groot formaat 14. In haar inmiddels zeer bekende te kenstij 1 toont Annebet Stam de pracht van eenjarige tuinplanten. Het resultaat ls een verzameling fijn zinnige aquarellen met een begelei dende tekst van haarmoeder over haar ervaringen met eenjarige bloe- menmengsels. Een tijdelijke tuin, de oplossing voor mensen die vaak wil len of moeten verhulzen, of voor wie nog niet aan een definitief tuinont werp ls toegekomen en meteen resul taten wil zien. Iets voor het vroege voorjaar: zaad bestellen en onder glas of plastic uitzaaien of meteen in de volle grond. Dat hangt er van af of men de voorkeur geeft aan exotische of minder eisende eenjarigen. En wat dacht u van het kindertuintje, dat altijd al Iets tijdelijks heeft? Hugo Herkner: Een vijver in de tuin. Uitg. Zolmerdc Keuning, Ede. 156 blz., gebonden 23,50. Een boek over aanleg en onderhoud van vijvers, dat duidelijk zijn Duitse herkomst verraadt. Er ls erg veel aan dacht gegeven aan de daarin onder te brengen flora en fauna, maar ln ons land zal men nooit zomaar een boom kikker of een groene pad aan de vij ver aantreffen. Zelfs de heikikker mag Je alleen verwachten wanneer je ln helde- en hoogveengebieden of op Texel tuiniert. En zo ls er meer: streng beschermde planten met de opmerking van de bewerker dat we ze niet van hun natuurlijke standplaats mee naar huls mogen nemen. Ge kweekt komen vetblad. muggenor- chis. zonnedauw en andere echter niet voor. Typisch Duits zijn ook alle technische voorzieningen, die hele maal niet nodig zijn om een vijver mooi te houden. En wat te denken van een observatleput naast de vijver met kijkvenster onder water? Ik zie het iemand nog niet zo gauw doen. Karl Wachter: De watertuin. Uitg. Thieme, Zutphen. 164 blz., gebonden 32,50. Waarom komen toch de meeste vij verboeken uit Dulsland? Ook ln dit boek wil men de vljverbezitter met filters aan het werk zetten, wat de vijver nog kunstmatiger maakt dan hij al is. En geen woord over de be scherming van amfibieën en reptielen die de schrijver gTaag ln het water ziet. Wie bovendien op zijn suggestie ingaat en moerasschildpadden erin loslaat, zal tot zijn schade merken dat die alle waterlnsekten en vissen te lijf gaan en veel meer omwoelen dan hem lief ls. Toch wel een bruik baar boek, met name door de vele suggesties voor toepassing van wa terplanten, maar te lezen met onder- scheld en praktische zin. Werner Ditlrich: Heldetuinen. Uitg. Thieme, Zutphen. 64 blz., paperback 10,50. Ten slotte een klein boek over aanleg en onderhoud van de zo populaire heidetuln, ook te maken in een zand stenen trog ln de volle zon. Een heel best te gebruiken boekje, dat redelijk goed ls bewerkt voor onze klimatolo gische omstandigheden. Met veel tips voor beplanting, al zal het niet mee vallen om alles wat de schrijver noemt, bij de kwekers te vinden. -ts.- .•..a'fcfrrNsW-l»».- ?."fh r- ivw* Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) voelt niet voor een voorlopige maatregel tegen verlies van pensioenrechten bij verandering van werkgever, de zoge naamde pensioenbreuk. Pas als eind volgend Jaar vakbewe ging en werkgevers het nog niet eens zijn over een definitieve pensloenplicht voor alle werknemers, vindt de Graaf dat alsnog een voorlopige oplossing voor ln elk geval de „pensi oenbreuk" kan worden overwogen. "v 7T, Nazomertuintjes aan het Amsterdamse Begijnhof, met bloelende floxen, hortensia's en rozen. 'TT* v 1 e' - 'mS De staatssecretaris schrijft dit ln een notie die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De commissie sociale zaken bespreekt deze week de notitie met de bewindsman. De Kamer ls al bezig met behande ling van een initiatiefwetje van D'66- er Nypels om de pensioenbreuk te verzachten. De breuk ontstaat door dat bij verandering van werkgever de pensioenrechten, die bij de oude werkgever zijn opgebouwd, door-- gaans niet meer worden aangepast aan de algemene loonstijging. Vooral bij de huidige loon- en prijsinflatie zijn daardoor dergelijke „slapende" pensioenpolissen na een Jaar of vijf tien vrijwel niets meer waard. Nypels wil met zijn wetje de verzekerings maatschappijen en de pensioenfond sen verplichten de hoge rentestand mede te gebruiken om toeslagen te geven over de slapende polissen. In het wetje van Nypels stuit echter op nogal wat technische bezwaren, maar de achterliggende bedoeling krijgt instemming van een groot deel van de Tweede Kamer. Twee weken geleden dienden WD en VDA een motie in waarin de staatssecretaris werd gevraagd zo snel mogelijk zelf met een betere noodoplossing voor de pensioenbreuk te komen. De stem ming over die motie is uitgesteld tot na het beraad van deze week. Woontuin vol struiken en kleine bomen, met op de voorgrond een Noodoplossing vijvertje met bloeiende gele lissen en daarachter een zitkuil. Foto's: Henk van Halm. De Graaf stelt thans ln zijn notitie, dat elke noodoplossing met zich mee zal brengen, dat definitief wordt be slist over belangrijke onderdelen van de algemene pensloenplicht voor werknemers. Die plicht zal inhouden dat elke werknemer boven op de AOW (minimum voorziening) een aanvullend pensioen verwerft, zodat het totale pensioen zeventig procent bruto wordt van het bruto loon vlak voor de pensionering. Werkgevers en vakbeweging studeren al ruim tien Jaar op deze pensloenplicht, en zijn het over de meeste aspecten al eens. Daarom wil De Graaf wachten totdat de „sociale partners" hun eindrap port klaar hebben. Zoals de plannen er nu voorstaan, zou de pensioen breuk niet meer voorkomen als de algemene pensioenplicht voor werk nemers eenmaal van kracht ls. Pas als eind volgend Jaar dat eindrapport er nog niet ls, kan een noodoplossing voor alleen de pensioenbreuk aan de orde komen, vindt de staatssecre taris. De Graaf wijst er verder op dat de extra inkomsten uit de hoge rente nu al bij de pensioenfondsen voor grote delen wordt aangewend voor verbete ring van pensioen. In hoeverre er bij de fondsen grotere reserves dan no dig, is en bij de verzekeraars grotere winsten dan nodig, zijn ontstaan, is onbekend, en volgens De Graaf ook nauwelijks na te gaan. Elke noodop lossing voor de pensioenbreuk zou dus ten koste gaan van bestemmin gen die thans ln de pensioensfeer aan de extra rentebron worden gegeven. AMSTERDAM (ANP) Wegens schuld aan een aanvaring tussen een Nederlando motorschip en een Kore aanse vissersboot, waarbij 34 Korea- nen om het leven kwamen moet een 34-jarige tweede stuurman uit Ede gedurende zes maanden het varen ontzegd worden. Dit advies heeft de inspecteur voor de scheepvaart giste ren aan de Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam gegeven. Het drama voltrok zich vorig jaar toen het motorschgip „Scherpen- drecht" voor de kust van Mauretanië in het holst van de nacht het Kore aanse vissersbootje „Parto 81" ram de. Het scheepje zonk vrijwel onmid dellijk. DEN BOSCH (ANP) De rijksre cherche heeft na een uitgebreid on derzoek een agent gearresteerd van de Bossche gemeentepolitie. Deze functionaris schoot vorige week don derdag een met een mes dreigende drugsgebruiker neer. De moeder van het slachtoffer had de politie te hulp geroepen omdat haar zoon zich bijzonder agressief gedroeg. De moeder van het slachtoffer was eerder uit het huis gegaan maar wilde terug om haar dieren te verzorgen. Ze werd echter niet door haar zoon toe gelaten. Twee agenten die met de jongeman kwamen praten werden plotseling aangevallen door het slachtoffer dat hen met een mes be dreigde. Een van de agenten werd daarbij in de hand gestoken. Op het moment dat de agenten zich terugtrokken richtte het slachtoffer opnieuw dreigend het mes naar de agenten. Daarop heeft een van de agenten een pistool genomen en ge schoten. Deze schoten waren zo ern stig dat het 29-jarige slachtoffer kort daarna overleed. De rijksrecherche meent echter dat er geen omstandigheden waren die het gebruik van het pistool noodzake lijk maakten, en heeft de politieagent nu gearresteerd. "Op zieken zult gij de handen leggen.en zij zullen genezen worden" Mare. 16:18 GEBEDSGENEZINGSDIENST o.l.v. Johan en Willy Maasbach a.s. donderdagmorgen van 10 tot 12 uur CAPITOL EVANGELIE CENTRUM, Loosduinsekada 222, Den Haag Toegang vrij! ledereen is welkoml Lekkere, leuke Jongens lammy. Met warm acrytbont gevoerd, blitse bontkraag en stiksels met bont afgezet. In beige. Mt 116-176. Van 179.-voor Alleen deze week Grote Marktstraat 34, Den Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117, Leiden hoortoestellen Breestraat 58. Leiden, tel. 071-140475 (naast de Stadsgehoorzaal) Gekleed of sportief, persianer of wolf. nergens vindt u zo n Qrandtoze. zo n grote kollektie alternatief bont als bl| zalig warm heerlijk licht pels zacht •n... er ia g—n dier voor g—torvan. •kort model tot 498.- lang model tot 698.- Lamatex is alleen verkrijgbaar bij dameemode Paul Krugariaan 221 Den Haag. Tal. 456619 WIJ hebben HART voor u Volop keu» In: MANTELS JAPONNEN DEUX-PIÈCES ROKKEN OVERGOOIERS BLOUSES Ook apeclaale HEUP- MATEN. Uw speciaalzaak G. M. DE JONG Laan van Maardarvoort 555 tussan Goudanraganatraat an da Valkenboakada Talafoon 070-630103 Eindelijk een nieuwe zending van die elegante enkellaarsjes, die zo vlug uitverkocht waren! Ze zijn er 1 weer in soepel nappaleer en super- zacht suède. Speciaal gemaakt voor I brede en gevoelige voeten en in verschillende hakhoogten. Ook voor losse steunzolen. Met echt vacht maar ook met dunne isolatievoering, die de voet slank maakt en de kou buiten houdt Het is wèl de laatste zending van dit seizoen, 't Is maar dat U het weet! Geld, geld en nog eens geld. Daar gaat het om aan het einde van elk jaar. Gemeentebegrotingen, de rijksbegroting en, waar het in deze advertentie om gaat: de provinciale begroting. Over die begroting van de provincie Zuid- Holland gaat deze advertentie. Het provinciehuis aan de Koningskade/Zuid-Hollandlaan in Den Haag is een open(baar) "huis". Dat wil zeggen: u bent er altijd welkom. Om vragen over de provincie te stellen, een rijbewijs of paspoort te vernieuwen, of om een bepaald bezwaarschrift toe te lichten. Of: om te komen luisteren wat de provincie met uw geld gaat doen! Want déér praten de provinciebestuurders over als zij "de begroting behandelen". Op 27 november en op 4,11 en 12 december bespreken provinciale staten (de eens in de vier jaar gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie) van Zuid-Holland waaraan zij het geld in 1981 zullen uitgeven. Op die vier begrotingsdagen bent u extra welkom in het provinciehuis. De vergaderingen beginnen om 10.00 uur. Vragen over provinciale zaken kunt u - het hele jaar door - stellen aan Bureau voorlichting in het provinciehuis, telefoon 070-264111. Provincie zit niet stil Doet u mee? U heeft veel meer met de provincie te maken dan u misschien denkt. Ongetwijfeld rijdt u wel eens over een provinciale weg. En de mensen met een rijbewijs zullen weten dat de commissaris der Koningin in de provincie dat afgeeft. Maar: de provincie doet nog veel meer. Recreatie, ruimtelijke ordening, (financieel) toezicht op de gemeenten, om eens een paar taken van de provincie te noemen. En het milieu, de zorg voor waterwegen en de waterhuishouding zijn ook van die termen, waarachter heel wat provinciale activiteiten schuilgaan. Niet voor niets heeft de provincie Zuid-Holland 1800 ambtenaren in dienst. Het dagelijks bestuur van de provincie is het college van gedeputeerde staten: acht mensen in deze provincie. Voorzitter van gedeputeerde én provinciale staten is de commissaris der Koningin. Voor de belangrijkste taken hebben provinciale staten - de uiteindelijke 'beslissers' - (advies)commissies gevormd, die bestaan uit een aantal provinciale statenleden. Er zijn bijvoorbeeld commissies voor culturele aangelegenheden, milieubeheer, ruimtelijke ordening, en recreatie, natuurbescherming en landschapszorg. Al deze (in totaal 16) commissies kennen het spreekrecht voor burgers. Dit houdt in, dat iedereen een commissie over een bepaald onderwerp kan toespreken. Voor meer informatie over alles wat de provincie doet, voor het aanvragen van brochures, folders en agenda's van de meeste vergaderingen kunt u bellen met Bureau voorlichting van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070-264111 Bij dit bureau kunt u eveneens terecht om groepsbezoeken aan het provinciehuis af te spreken. Begroting ingewikkeld rekenwerk De inkomsten vallen tegen, en de uitgaven stijgen. Dat is, kort gezegd, het financieel weinig rooskleurige beeld dat de ontwerp-begroting van Zuid-Holland voor 1981 laat zien. Het totale budget van de provincie omvat een bedrag van 480 miljoen. Provincies krijgen hun geld voornamelijk van het rijk, uit het Provinciefonds. Elke provincie krijgt een bepaald gedeelte uit dit fonds. Maar: ook deze uitkeringen zijn onderhevig aan de bezuinigingen van de (rijks)overheid. Daarom moet de provincie enkele maatregelen nemen om de begroting sluitend te maken. Zoals het bezuinigen op diverse uitgaven, en het verhogen van enkele tarieven (kanaalgelden, leges paspoorten e.d.). Per 1 april 1981 krijgen alle provincies bovendien de mogelijkheid opcenten te heffen op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. De provincie Zuid-Holland is van plan dit aantal opcenten vast te stellen op 21 (het toegestane maximum is 23). Concreet betekent dit voor de Zuidholiandse autobezitter een verhoging van de motorrijtuigenbelasting met enkele guldens per jaar. Provinciale staten, de gekozen volksvertegenwoordigers, hebben hierover het laatste woord. Net als over de rest van de begroting trouwens. En als u wilt weten hoe üw vertegenwoordigers in provinciale staten beslissen over uw geld dan bent u dus van harte welkom in het provinciehuis. Maar dat wist u inmiddels al...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11