EXTRA ZEKER ZON FGH hypotheekbank Sotheby Mak van Waay „Regering doet niets voor de bouwnijverheid" FGH hypotheken FGH pandbrieven FGH woningen 'Meer aandacht voor beroep van bedrijfsarts nodig' Notaris tegen prijsbeschikkiitf<j Aanslag na ruzie over Koerden Douwe Egberts wil Peijnenburg kopen kunstveilingen Belangrijke veilingen DINSDAG 25 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET P6-I )AG 2 Wim en Nelleke v.d. Berg hebben ondernemende kinderen, die er leuke, maar prijzige hobby's op na houden. Lisette van 7 heeft piano- en balletles. Rutger van 9 gaat op paardrijden. Extra uitgaven, waarvoor in het gezinsbudget speelruimte moet blijven, óók als dat eigen huis doorgaat De FGH, die de hypotheek rondmaakt houdt daar graag rekening mee. "U wilt wonen, maar ook leven" luidt tenslotte hun eigen devies. En zo komt er een prima passende hypotheek uit de bus, die Wim de nodige ruimte laat Kees de Vries (41) heeft in zijn leven vaak het zekere voor het onzekere genomen. Dat heeft hem, ook bij het zaken doen, geen windeieren gelegd. Van het geld dat hij van tijd tot tijd kan beleggen, koopt Kees meestal ook een stel FGH pandbrieven voor rond de duizend gulden per stuk. De rente is hoog, de looptijd is niet te lang en het zijn waardepapieren aan toonder. En wat voor Kees even belangrijk is: de FGH is een solide instelling, die zijn geld uitzet in eerste hypotheken op onroerend goed. Een duidelijke zaak dus. Antoinette en Albert de Bree vliegen elke zomer naar Zuid Frankrijk. Waar de hotels en de appartementen er niet goedkoper op worden. Misschien is het onderhand wel renda beler om er een eigen huisje in de zon op na te gaan houden en dat voor bepaalde perioden te verhuren. Ze zoeken en ze vinden. In Frankrijk. Maar met Nederlandse zekerheid en met een Nederlandse financiering. Want nota bene in Saint Raphaël heeft FGH een project met degelijke appartementen.' Op veilige voorwaarden tegen een plezierige prijs. Voor meer informatie bent u van harte welkom op een van onderstaande adressen. Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. Hoofdkantoor: Amsterdam, Herengracht 433,020-221272. Kantoren: Amsterdam, Herengracht 468,020-262515. Arnhem, Zijpendaalseweg 59,085-427348. Eindhoven, Ten Hagestraat 11,040-446855. Enschede, M.H. Tromplaan 12,053-312445. Den Haag, Lange Vijverberg 9,070-605900. Groningen, Ubbo Emmiussingel 75,050-183183. Rotterdam, Westblaak 67,010-115550. Utrecht, Gildenkwartier 43,030-310344. HOOG EZ AND (ANP) Om een be drijfsgezondheidszorg voor alle wer kenden in Nederland tot stand te brengen, zijn de komende jaren zes honderd tot achthonderd bedrijfsart sen nodig. Deze uitbreiding is een probleem, omdat de belangstelling voor het beroep van bedrijfsarts be paald nog niet voldoende is. De be langstelling voor dit beroep zou veel meer gestimuleerd moeten worden. Dat zei minister Albeda van sociale zaken gisteren in Hoogezand bij de officiële opening van het pand van de Vereniging regionale bedrijfsgezond heidszorg Oostelij k-Groningen Er ontbreken volgens de bewindsman voldoende mogelijkheden voor re search en voor ondersteunend weten schappelijk onderzoek Dit heeft er toe geleid, dat er grote hiaten zijn in de kennis van de materiële en imma teriële invloeden van beroepsactivi teiten op de gezondheid van de mens. Dit wetenschappelijk onderzoek zal volgens de minister daarom vanuit zijn ministerie krachtig moeten wor den gestimuleerd, terwijl i artsen een deel van hun i zouden moeten wijden schappelijk onderzoek. Essentieel voor het goed ft ren van de bedrijfsarts noen da de medische zelfstandig nk de arts. „Vertrouwen in de arts is onmisbaar voor het van een vertrouwensrelatie genen die zich om advies es deze arts wenden de werknu degenen die uiteindelijk ve-l11 delijk zijn voor de maatregel boel gebied van gezondheid en FNV-bond twijfelt aan effect loonmaatregel Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De bouw- en houtbonden FNV vrezen dat de loonmaatregel geen elfect zal hebben op de bestrijding van de werkloosheid. De achterliggende gedachte van de loonmaat regel is voor de regering de beperking van het begrotingste kort en het terugbrengen van de inflatie. Dat zei voorzitter Leo Brouwer van de federatie bouw- en houtbonden FNV gisteren in Utrecht tijdens de federatieraadsvergadering van zijn bond in het bedrijf, de onderne a*t ding", aldus Albeda. nval IT V mei iet i it 01 „De regering doet helemaal niets voor de bouwnijverheid. Er worden geen aanvullende werken uitgevoerd in opdracht van de overheid, er wordt niet sturend opgetreden en er worden geen instrumenten ontwikkeld om werkelijk beleid te voeren. Gevolg daarvan is dat het aantal werklozen in de bouwnijverheid eind deze maand het treiste record van 40.000 zal bereiken. Het schrikbeeld van de situatie in de bouw na de rampzalige winter van 1974-1975 Is opnieuw werkelijkheid geworden." aldus voor zitter Brouwer. De onevenwichtige aanpak wekt. aldus Brouwer, sterk de indruk dat deze regering noch aan de werkloosheid, noch aan de woning nood zwaar tilt De federatieraad van de bouw- en houtbonden FNV is van mening dat het geld dat door de loonmaatregel vrijkomt, zonder omwegen moet wor den aangewend voor opvoering van de bouwactiviteiten. „Woningnood, grote werkloosheid onder de bouw vakkers en een regering die het geld in de zak houdt, vormen natuurlijk een maatschappelijk onaanvaardba re combinatie," aldus voorzitter Brouwer. De leden van de hout- en bouwbon den voelen in tegenstelling tot die van de voedingsbond FNV niets voor het stellen van aanvullende looneisen om de koopkracht tot modaal op peil te houden. De leden van de bouw bond kozen in overgrote meerderheid voor het centrale uitgangspunt van de FNV dat gekozen moet worden voor verdere loonmatiging ten behoe ve van de werkgelegenheid Ook de 2,5 procent aan lonen die door de aangekondigde loonmaatregel in de bedrijven blijft zitten moet wor den opgeëist voor de werkgelegen heid. niet voor handhaving van de koopkracht, vinden de leden. En dat zal één van de harde uitgangspunten moeten zijn bij de komende CAO- onderhandelingen, zo zei voorzitter Brouwer van de bouw- en houtbon den FNV gisteren. DEVENTER (ANP) De politie is een grootscheepse zoekactie begon nen naar de 24-jarige Turk S. Y. uit Deventer, die zaterdag In zijn woon plaats een aanslag heeft gepleegd op zijn landgenoot A. K.. Volgens de politie vuurde Y. acht schoten af op de auto van K Deze wist zich even wel uit de voeten te maken en bleef ongedeerd. Volgens hoofdinspecteur R. W van- Soest was K. van mening dat de Koerden in Turkije onafhankelijk moeten worden, terwijl Y. daar een fel tegenstander van is. Een paar uur voor de aanslag had het tweetal hier over heftige ruzie. De politie houdt er rekening mee dat Y opnieuw zal pro beren een aanslag op zijn landgenoot te plegen. Van onze redactie economie UTRECHT De koekfabrieken van Peijnenburg worden waarschijnlijk een onderdeel van het koffie-, thee- en tabaksconcern Douwe Egberts De directies praten op het ogenblik over de samenwerking Peijnenburg heeft fabrieken in Geldrop en Uden. waar in totaal 130 mensen werken. De om zet is 20 miljoen gulden per jaar. Voor Peijenburg betekent onderbren ging in een grotere onderneming be tere mogelijkheden met het produkt aan de weg te timmeren. Douwe Eg berts streeft er naar om naast koffie, thee en tabak nog wat meer artikelen in de voedings- en genotmiddelens feer binnen het assortiment te hebben. DEN HAAG (ANP) - D» schap van notarissen vir prijzenbeschikking als gev van de notarissen zes procr git verdienen op een huizen- ,n a buiten werking moet worde De raadsman van de notar geleek de beschikking met i Pj. medische specialisten, d» door de rechter niet van to« verklaard. Mr. Duk hield zijn betoog kort geding dat de broeder notarissen had aangespani P, de Staat. In het proces van ,^h sclje specialisten had de Ha ter. mr Blaauw. gezegd zenbeschikking niet mag bruikt om een herverdeling KI mens te bewerkstelligen D ^*1 prijzenwet niet voor. p De notarissen willen daar op Maar volgens de landsadvo J A E van der Does, is er verschil tussen de prijsbesclj1 van de notarissen en de i die laatste groep ging het ring van norminkomens de regering waren vastge; notarissen echter ging het het veranderen van de n< de inkomens bepaalt, zo Does. Met andere woorden. ^,k percentage te veranderen djf^a tarissen als loon mogen v een huizentransactie, beïni overheid het inkomen Vier burgemeesU tegen hoger sala t€ gat ^tic- op ize n in be it v m daa w* a jt e 5an r-, KeU Ö°z2 V» d V, maï ego Van een onzer verslaggever GRONINGEN - Vier socii burgemeesters in oost-Gf hebben protest aangeteki een salarisverhoging die hejtuli het zich laat aanzien in wordt geworpen. Hun eigen de Federatie ABVATCAB^ voorgesteld om de salai burgemeesters en gemeei rissen terug te brengen van Dat houdt een salarisvei voor kleinere gemeenten ling daarvan is om de trek naren van kleine naar groteWa ten wat in te dammen. Ook meesterslarissen gaan dan bepaalde gevallen zellsKni procent. al De burgemeesters Zijlstra ten», Boekhoven (Veendi (Bellingwedde) en Smidt 0 la) hebben in een brief aan bond bezwaar aangetekei den dat zij het niet kunne&s) drastisch in inkomen voonil in een tijd dat iedereen moet. Barend Hendrik Thier. Gezicht buiten de Koepoort te Leiden. Op dc achtergrond de molens bij Cronestein. Aquarel. 26 x 36.3 Veiling 322 1 december. Speelgoed: verzameling poppen, kindermeubeltjes, poppenwagens en poppenhuizen. Veiling 323 Algemene veiling 8 december en volgende dagen. Collectie oude tekeningen en aquarellen van meesters uit de 17de eeuw, 18de eeuw en 19de eeuw. Schilderijen oudemeestersenschilderijen,aquarellen,gouaches en tekeningen vanmeestersuit del9de en 20steeeuw, voorwerpenop het gebied derEuropesc en Aziatische kunstnijverheid, Delfts aardewerk, glas Art Nouveau en Art Déco sculptures, tapijten, meubelen, zilver en :uwe!en. Kijkdagen veiling 322: op vrijdag 28, zaterdag 29 cn zondag 30 november; veiling 323: op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 december, dagelijks van 10.00-16.00 uur Catalogi: Voorelkvandc veilingenafzonderlijkis een rijkgcïllustrecrdecatalogusverkrijgbaaraanons kantoor a fl. 10.- voor veiling nr. 322 en a fl. 15.- voor veiling nr. 323. Toezending is ook mogelijk na overmaking van fl. 13.- resp. fl. 20.50 op onze postgiro 27179 onder vermelding van het betreffende veilingnummer. Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V. J.P. Glerum,directeur. Rokin 102,1012 KZ Amsterdam, Tel. 020-246215/225491. it Ni si UI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10