Rijkspolitie gaat kleine criminaliteit aanpakken fval in cement kan Margraten sparen Namen ICiesuwkaao iïjenkorf in gevarenzone iftige stof sloten ithoorn In deze krant Afstand tot burger moet worden verkleind L Olof Palme in Teheran Trouw (Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Af en toe zon HET WEER Italië-kern terug in Oranje ABVA-KABO I PBglOËW VOOR GF7INSZO, ibortusdebat gende week «IV bezorgd over reorganisatie warenhuizen Demonstratie 9 tegen bezuiniging op gezinszorg •ssm ïM!ïlgp®| inisteriële conferentie over vuile Rijn i Alimentaties stijgen met vier procent Meer meisjes naar voortgezet onderwijs Opnieuw grote spaarbankfusie Trouw Niet van gisteren Bezorg Iroow een nieuwe abonnee I I 38STE JAARGANG NR 11100 WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 rouw Af en toe zon en in de ochtend mogelijk een bui Middagtemperatuur ongeveer acht graden Wind verder afnemend in het binnenland tot matig, «kracht vier. aan de kust tot vrij krachtig windkracht vijf. later draaiend van noord-west naar zuid-west. Morgen en overmorgen aanhoudend wisselvallig, middagtemperatuur on geveer elf graden Morgen zon op: 08 08 zon onder 16 39 LOSSE NUMMERS 65 CENT een onzer verslaggevers IOORN De sloten in de omge- van het chemisch bedrijf Cindu ithoorn zijn ernstig vervuild. In irater en slib op de bodem zijn te concentraties chemische stof- waaronder kankerverwekkende, etroffen. nspecteur van de volksgezond- in Noord-Holland heeft het ge- itebestuur van Uithoorn hiervan t hoogte gesteld Hij meent dat oten geen ..direct risico" voor de ndheid van de mens opleveren dat contact met het water wel kan worden vermeden. De ge- ate heeft inmiddels waarschu- sborden bij de Thamerringsloot. iezenwaard. de Molenlaan en de andse dijk geplaatst. nspecteur zegt dat de sloten zo mogelijk uitgebaggerd moeten en Hij beschouwt het slib als lisch afval en stelt dat het als nig behandeld en afgevoerd worden. De gemeente Uithoorn t er rekening mee dat daar grote Bgen mee zijn gemoeid. Zij over- met verschillende overheidsin- ties over de vraag voor wiens jiing er gebaggerd gaat worden, chemisch bedrijf Cindu heeft ja- ing met toestemming van de au- dten zijn afvalprodukten onge- erd het water in geloost PAGINA 2 PAGINA 5: Weinig rooskleurig Toenemend gebruik nieuws voor de paus van autogas is PAGINA 3: niet ongevaarlijk FNV wil meepraten PAGINA 7: over loonmaatregel De Socialistische PAGINA 4 Internationale Düsseldorf kiest is machteloos voor 'veilige' kunst PAGINA SPORT PAGINA 9: Elisabeth Ie Roi heeft niet bestaan' parlementsredactie AAO Het abortusdebat in de Kamer kan op zijn vroegst e week donderdag worden •et. Dit bleek gisteren uit een ïg van premier Van Agt aan •voorzitter. De regering kan ide dinsdag en woensdag niet KTweede Kamer verschijnen we de algemene politieke beschou- en in de Senaat. ERDAM ..De Bijen- heeft nog nooit zo weinig ikelen aan de man ge it als nu. De omzet van nhuizen ligt evenwel it moment boven die van Ig jaar."" zo reageerde lid de raad van bestuur van Koninklijke Bijenkorf- ep I. Samrén gisteren op ichten afkomstig van de istenbond FNV. uitlatingen staan lijnrecht te- >ver die van districtsbestuurder ore van de dienstenbond, die gis- i kennis gaf van de bezorgdheid de toekomst van de Bijenkorf, dienstenbond is van mening dat Njenkorf al geruime tijd verlies lit en vraagt zich af hoelang de ia. die ook deel uitmaakt van i, de verliezen nog kan finan- 4 - <*.y eieren. Bovendien is de FNV bang dat de laatse fase van de reorganisatie van de Bijenkorf, die tweeëneenhalf jaar geleden begon, dramatische gevolgen zal hebben voor de toekomst van de Bijenkorf: Het gevaar bestaat dat, als de service en de exclusiviteit van de Bijenkorf wordt aangetast, het be drijf zichzelf een extra (en overbodig) stuk concurrenUe op de hals haalt Het bedrijf komt dan namelijk in het vaarwater van enkele andere grote warenhuisbedrijven, die het iets een voudiger doen. aldus Dors Van de zijde van de Bijenkorf is in middels meegedeeld dat doorlichting en aanpassing van het assortiment, een zaak waar men overigens al ruim twee jaar mee bezig is. niet ten koste zal gaan van verkoopruimte. Meer nieuws op pagina 11 onze parlementsredactie G De Fransen hebben md met een nieuwe ministers- tie over het Rijnzout. De be is dat een dergelijke confe- 22 januari wordt gehouden op r te bepalen plaats. Van der Klaauw van buiten zaken heeft dat begin deze te horen gekregen van zijn ambtgenoot Jean Frangois- Poncet. Van der Klaauw had in het halfjaarlijkse overleg in Parijs de kwestie van de Rijnvervuiling aan de orde gesteld. Over de kwestie van lozing van zout uit de Franse kalimij- nen in de Rijn is al in jaren niet meer op ministerieel niveau door de Rijn- oeverstaten gesproken. Nadat eind vorig jaar bekend werd dat de Franse regering een uit 1976 daterend akkoord niet aan het parle ment wilde voorleggen, reageerde Ne- AOVERTENTIE ANDREW STEWART Laan van Meerdervoort 87 Den Hug, tel. 45.54.14 Loden Mantels (Salko) Double face 100% wollen junipers, vesten, bijpassende tweeds (rokken) Zaterdags na 1 uur gesloten derland daar vrij hard op. door de ambassadeur in Parijs voor overleg terug te roepen naar Nederland. Nu het overleg opnieuw op ministeri eel niveau wordt gevoerd, nemen de kansen om uit de impasse te komen toe. al moet daarbij worden gezegd dat Frankrijk tegenover Van der Klaauw niet met nieuwe voorstellen voor een oplossing is gekomen. Het oorspronkelijke verdrag van 1976 behelsde injectie in de bodem van een deel van het zout Frankrijk wil van die afspraak af. omdat milieu groepen in de Elzas zich verzetten tegen injectie in de bodem. Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat zal samen met staatsse cretaris Van der Mei (buitenlandse zaken) 28 november een bezoek bren gen aan Zwitserland, om met zijn ambtgenoot daar over de vervuiling van de Rijn te spreken. Nederland probeert al langer de overige Rijnoe- verstaten op één lijn te krijgen tegen over Frankrijk. Van een onzer verslaggevers VOORBURG De rijkspolitie zal meer aandacht gaan besteden aan de zogeheten kleine criminaliteit. Een betere bestrijding daarvan wordt mogelijk gemaakt door een ingrij pende reorganisatie, die de rijkspolitieman en -vrouw dichter bij de burgers zal brengen. Degenen die aan de voet van de organisatie de politietaken moeten uitvoeren, krijgen een veel grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Een werkgroep, bestaande uit rijks politiemannen en stafmedewerkers van het ministerie van justitie, heeft daartoe voorstellen gedaan in een rapport dat gisteren openbaar is ge maakt. Het rapport is door de alge meen inspecteur van de rijkspolitie aangeboden aan de minister van jus titie. De aanbevelingen zijn gedaan aan de hand van ervaringen in twee proefdistricten van de rijkspolitie, Breda en Dordrecht. Het plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling bij de algemene inspec tie van de rijkspolitie. B. A. Lutken, erkende gisteren dat de bestrijding van de kleine criminaliteit in het ver leden minder aandacht heeft gehad dan wenselijk is. Het ls vooral deze vorm van criminaliteit, die in overwe gende mate het beeld van de mis daadstatistieken bepaalt, die onrust onder de bevolking teweegbrengt. Volgens Lutken heeft de rijkspolitie tot nu toe in verhouding te veel oog gehad voor wat hij de grote criminali teit noemde De basis De structuurwijziging zal tot gevolg hebben dat het aantal specialisaties en centrale onderdelen binnen het rijkspolitie-apparaat vermindert. Het takenpakket van de man of vrouw „aan de basis" wordt omvangrijker en veelzijdiger. Dat zal consequenties hebben voor de van oudsher hiërar chische structuur bij de rijkspolitie. Er wordt nu een belangrijke plaats ingeruimd voor overleg met degenen die het werk moeten opknappen. Met deze veranderingen wordt niet .illeen gehoor gegeven aan de roep om democratiserng. maar wordt ook gestreefd naar een betere motivering van de rijkspolitie-ambtenaar De rijkspolitie is en wordt overstroomd door jonge agenten, aan wie straks weinig kansen op doorstroming kan worden geboden. De geringere pro motiemogelijkheid hoopt de leiding van de rijkspolitie te kunnen com penseren door aantrekkelijker, geva rieerder werk te bieden Een belangrijke overweging is ook geweest dat de rijkspolitie te ver van de bevolking is komen af te staan. De voorgestelde decentralisatie moet er toe bijdragen dat die afstand verhin dert. De lijn die daarmee wordt ge volgd. werd ook al aangegeven in de geruchtmakende rapporten „Politie in verandering" en „Sterkte van de politie", die betrekking hadden op de structuur van de gemeentepolitie. De voorstellen die daarin werden ge daan. zijn nog niet tot uitvoering ge bracht DEN HAAG (ANP) Alimentaties gaan met ingang van 1 januari auto matisch met vier procent omhoog. De verhoging geldt voor alle alimenta ties. of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door de partijen zelf zijn afgesproken. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerde beschikking van de minister van justitie. De Stichting organisatie gescheiden mensen (SOGM) heeft met klem te gen de indexering van de alimenta ties met vier procent geprotesteerd. Volgens de SOGM kan zoiets niet in een tijd van economische teruggang. Gevreesd wordt dat „een grote cate gorie van gescheiden mensen in ern stige betalingsmoeilijkheden zal- komen". STRIJEN - De 18-jarige A P Ver kerk uit het Zuidhollandse Strijen is dinsdag door een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven geko men. Op het Binnenhof werd gisteren de demonstratie tegen de bezui nigingen in de gezinszorg gehou den. Gezinsverzorgsters eisten onder andere betere pensioenen. Meer nieuws op pagina 9. DEN HAAG (ANP) - Meisjes blijken meer dan jongens be langstelling te hebben voor het algemeen voortgezet en voor bereidend wetenschappelijk onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het voortgezet onderwijs 1979- 1980. Van de meisjes uit de zesde klassen van de lagere school stroomde vorig jaar 72 procent door naar het voortge zet onderwijs van de jongens was dit 64 procent De toeloop van leerlingen met een mavo-diploma naar het ha vo liep bij jongens terug van 38.4 naar 35.1 procent, en bij de meisjes van 32,8 naar 32 pro cent. Zes procent van de meis jes met een havo-diploma ging daarna naar het vwo. veertig procent naar een hoger beroeps opleiding, terwijl 28 procent besloot geen volledig dagon derwijs meer te gaan volgen. i DEN HAAG Het kabinet neemt deze week nog geen beslissing over het verlenen van een exportvergun ning aan Rijn-Schelde-Verolme, mocht dit concern een order uit Tai wan in de wacht slepen. Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft de Kamercommissie voor handelspolitiek gisteren een „in houdelijke discussie" in de loop var volgende week in het vooruitzicht ge steld. onzer verslaggevers ERSFOORT Door de Neder- cementindustrie geleidelijk te 1 overschakelen op verwerking meer hoogovenslakken en van «wool-as als grondstof, kan de boefte aan mergel als grondstof ï"*rkelijk worden beperkt De be «nae mergelwinning in de Lim- Pietersberg is dan voldoende een heel stuk in de21ste eeuw *?11 te kunnen, kortom het om- "*n Plateau van Margraten hoeft ""opig niet te worden afgegraven. Jdeze conclusies komt de stichting a*ijaenng afvalstoffen (SVA) in een publikatie over de mogelijkheid om industriële afvalstoffen te gebrui ken in de cementindustrie. De con clusie over het plateau van Margra ten is overigens zeer ingetogen gefor muleerd: de overheid zou het conces- siebeleid mede moeten baseren op mogelijk hergebruik van afval stoffen De Nederlandse cementindustrie is al een unieke hergebruiker, aldus het SVA-rapport. het jrootste deel van de produktie is hoogovencement, SDCCtüClllair waarin zeventig procent hoogoven- slak is verwerkt. Door over te schake len op gesulfateerd cement wordt aanmerkelijk op de behoefte aan mergel gespaard, er gaat nog wat meer hoogovenslak in. en een groter aandeel gips, een afvalprodukt waar diverse chemische industrieën gigan tische hoeveelheden van moeten zien kwijt te raken. Technisch kan gesul fateerd cement het hoogovencement zonder meer vervangen, rapporteert de SVA. en het is nog goedkoper ook. omdat de produktie minder energie vergt. Dezelfde argumenten gelden voor de vervanging van portlandcement door portland/vliegascement. waarin flin ke hoeveelheden verwerkt zijn van de as waar kolengestookte elektriciteits centrales mee bijven zitten. Boven dien, aldus het rapport, wordt het in cementkringen algemeen haalbaar geacht om het marktaandeel van hoogovencement nog te verhogen tenkoste van portlandcement. Ook in dit geval zijn de argumenten de lage re kosten en het energieverbruik. Het rapport gaat ervan uit dat tussen de altemtieven (gesulfateerd cement en portland/vliegascement) een zelfde verschuiving mogelijk is. De SVA heeft ook een berekening Palme bij aankomst op het vliegveld van Teheran. TEHERAN (Reuter. AFP) De spe ciale afgezant van de Verenigde Na ties. de Zweedse oppositieleider en vroegere premier Olof Palme, is giste ren in de Iraanse hoofdstad Teheran aangekomen om een begin te maken met zijn poging een einde te maken aan het gewelddadige conflict tussen Iran en Irak. Palme loopt niet over van optimisme en herhaalde gisteren dat hij niet direct komt bemiddelen rcaa, ..komt luisteren en onderzoeken". Hj zei ver der te verwachten binnen enkele da gen naar Bagdad te vertrekken. Palme en de Verenigde Naties staan niet alleen in hun pogingen. De Isla mitische conferentie en de beweging van niet-gebonden landen zijn o©5 nog steeds bezig. Tot op heden zon der succes. Iran wenst slechts te pra ten als Irak zijn troepen van Iraans gebied heeft teruggetrokken. Daar lijkt het nog niet op. De strijd rond dë Iraanse stad Soesangard ging gisfe- ren onverminderd voort Meer over de oorlog staat op pag. 7. Van onze redactie economie AMSTERDAM Er komt opr »uw een grote fusie in de spaarbaiiKwe- reld. Ditmaal gaat het om de Bonds spaarbank voor Midden- en Oost-Ne derland en de Bondsspaarbank voor Noord-Nederland, die willen samen gaan. Bij beide instellingen werken zo n 700 mensen. De aan de twee spaarbanken toevertrouwde middelen bedragen ongeveer 2\ miljard gulden. Het ba lanstotaal van beide beloopt circa 3 miljard gulden. Als de fusie doorgaat zal de combina tie de tweede Bondsspaarbank wor den in Nederland. Nummer één is de combinatie Centrumbank te Amster dam. Spaarbank te Rotterdam en Spaarbank Breda, die eind vorige week bekendmaakten een fusie të- willen aangaan. Zou je het vonnis tegen een notoire oplichter voluit in de krant moeten zetten om toekomstige slachtoffers vast te waarschuwen? Eis van de officier van justitie. Nee, zei de rechtbank, want hij gebruikt tóch meestal valse namen. Daar is heel helder nagedacht. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunstlederen omslag. Iwec Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje <C> met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. gemaakt over de invoering van een nieuw soort cement, waarin een maximale hoeveelheid vlieggas is verwerkt (700 kilogram per ton). De technische haalbaarheid en inzet baarheid van dit VSG-cement zijn nog in onderzoek.maar als het port landcement zou kunnen vervangen, is in 1995 de totale vliegasproduktie (volgens de Kolennota dan 1,1 mil joen ton) door de cementindustrie te verwerken. De besparing op mergel zou daarbij volgens de SVA „niet anders dan spectaculair" mogen he ten: er is negentig procent minder nodig dan bij ongewijzigd beleid. Maak iemand abonnee on Trouw, het ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats:Giro-, Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1