Irak wint slag in Iran "ar NVB weer op de bres voor shirtreclame BKHn Kiesuwkado i Actie in metaal tegen koppelbazen Palme op vredesmissie naar Teheran Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Tijdelijk regen HET WEER Slepers bij Smit eens met plan liniek sluit ie weken spaanplaat Centen-beleid overheid wekt irritatie bij winkeliers Tientallen doden Zeker tien miljoen schade bij brand Twintig procent van fietsen nog zonder reflector Twee uur in donker Lees een bant met overtuiging: TfOUW. I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 11098 - MAANDAG 17 NOVEMBER 1980 Zwaar bewolkt en tijdelijk regen. Middagtemperatuur ongeveer elf graden. Zuidwesten wind aan de kust toenemend tot stormachtig, windkracht 8. in het binnenland tot krachtig windkracht 6. Morgen en overmorgen: eerst buien, later overwegend droog. Minder zacht. Morgen: zon op: 08.04 zon onder: 16.41. Maan op: 15.23 maan onder 02 22 Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeien uiterlijk donderdag (1e post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel.: 020-5622794 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Oecumene stapje vooruit Paus: liever kleine dan lauwe kerk PAGINA 3: Wim Kok doet aanval op CNV PAGINA 4; Hard toneel bij Theater PAGINA 5: Hoog spel redt Madrid voorlopig PAGINA 6: Blank Namibië negeert beleid Pretoria PAGINA 7: 'Everts van de Martini' houdt ermee op PAGINA SERVICE: Hobby, rtv-programma's, strips, feuilleton, panel, weer TEHERAN, BAGDAD (AFP, AP, Reuter) Irak heeft een belangrijke slag ln de oorlog met Iran gewonnen door Susangerd ln het zuidwesten van het land in te nemen. Iran op zijn beurt vergrootte de vrees ln de buitenwereld voor uitbreiding van de oorlog door voor de tweede maal ln vijf dagen Koeweit aan te vallen. De Iraakse militairen doodden bl] de verovering van Susangerd vier- tot vijfhonderd Iranlërs. Iran beschul digt de tegenpartij van wreedheden, verkrachtingen en chemische oorlog voering. Susangerd wordt beschouwd als een sleutelpositie voor de toegang tot de hoofdstad van de Iraanse provincie Khoezestan, Ahwaz. De Iraanse radio weet de nederlaag ln de strijd om 8usangerd aan tekortkomingen van de artillerie. Volgens de radio woedt ook op andere fronten nu een felle strijd. Op enkele punten zouden de Iraakse troepen tot de terugtocht zijn gedwongen. Slapen 198 -29» -| •-*V' Irans geestelijke leider Khomeini ver weet gisteren de kranten en rege ringsfunctionarissen dat zij met hun politieke twisten de stabiliteit van een land in oorlog ondermijnen. „Ie dereen praat over eenheid, maar ln de praktijk doen ze niets," klaagde de ayatollah. Irans vijanden, en dan met name de Verenigde Staten, trachten volgens hem de 36 miljoen zielen tel lende bevolking te verdelen, en dus moeten die 36 miljoen Iranlërs „wak ker worden". „Waarom slapen jullie zoveel?", zei Khomeini voor Teheran- radlo. Irak heeft zich het afgelopen week einde vooral kritisch uitgelaten over de Sowjet-Unie. Vice-premier Tarek Aziz oordeelde dat Moskou „een af wachtende houding naar Brits voor beeld aanneemt". „De Sowjets," zei hij, „wachten af hoe de strijd verloopt om dan te besluiten welke partij zij zullen steunen." Aziz uitte de klacht ln een interview met een Libanees tijdschrift Als zijn ROTTERDAM (ANP) Het meren deel van de slepers van Smit Interna tionale ln Rotterdam, is het eens met de plannen van de ondernemingsraad over de vorming van één sleepdienst voor de hele Rotterdamse haven. Vol gens de slepers geven deze plannen meer garanties voor het behoud van de werkgelegenheid voor de ongeveer 500 slepers die bij Smit werken. ,o (ANP) - De hart kliniek van lo «ch centrum De Klokkenberg ln de :rdk zal opnieuw enkele weken ge- i worden. De oorzaak ls dit keer kd Intern conflict, maar de aan- heid van formaldehyde-gas. dat vrij te komen uit spaanplaten fee Jaar geleden bij de bouw tókt zijn. dit gas krijgen patiënten last branderige ogen en keel, be dheid, hoofdpijn en slapeloos- De sluiting zal drie weken duren ïtsvinden tussen half decern- 5 Januari. iplaten zullen drie keer be korden met een speciale verf, TNO ontwikkeld ls. Van onze redactie economie WOERDEN Het Vak centrum. een wlnke* liersorganisatie waar bij 2500 ondernemers zijn aangesloten, heeft kritiek uitgeoefend op het beleid van de over heid ten aanzien van de cent. De organisatie vindt dat er slechts twee op lossingen mogeijk zijn: óf de overheid werkt mee, de cent als betaal middel overbodig te la ten worden, óf de over- held komt haar ver plichtingen na en maakt voldoende cen ten aan. De winkeliersorganisa tie vestigt er de aam' dacht op, dat de cent als betaalmiddel nog steeds niet overbodig is geworden zeker niet ln het levensmiddelen kanaal waar de concur rentiestrijd tot op de laatste cent wordt uit gevochten. Daarom moet het Idee een drie-centstuk in te voeren dan ook als vol strekt onpraktisch van de hand worden gewe zen, vindt de organisa tie, die zich in een brief heeft gewend tot de fracties van Eerste en Tweede Kamer. De wapenfabriek in Bangkok, die door een explosie werd ver woest. DEN BOSCH (ANP) Voor zeker tien miljoen gulden schade ls zondag aangericht door een brand ln een groothandel ln bevestigingsmateria len e* gereedschappen op het Indu strieterrein ln Den Bosch. De brand weer had de brand bij het bedrijf, Wurtz BV, na een uur onder controle. Over de oorzaak van de brand was gisteren nog niets bekend. Het leger mehlde 24 doden en 300 gewonden, de radio sprak van 38 doden en 353 gewonden. Volgens het leger, dat al Jaren verbit terd strijd levert tegen communisti sche guerrillastrijders, ls de explosie geen gevolg van sabotage. De arbei ders in andere wapen- en munitiefa brieken hebben opdracht gekregen hun produktle op te voeren. De streefcijfers voor de wapenproduktle moeten gehaald worden, ook als daarvoor 24 uur per dag en zeven dagen per week gewerkt moet wor den, aldus een legercommuniqué. ton onze sportredactie -r,ijS*STERDAM Het sectlebe-. lelie wur betaald voetbal wil opnieuw toberen om de shirtreclame ln te Jjü??ren' Twee Jaar geleden bleek n' tÜU boren van deze nieuwe riabron politiek niet haalbaar. maar nu minister O ardeniers van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk vla een nota heeft la ten weten, dat sluikreclame op borden en shirts wel op het televi siescherm wordt getolereerd, ziet de KNVB nieuwe mogelijkheden om alsnog zijn zin te krijgen. De enige hinderpaal ls nu nog een motie van Tweede-Kamerlid Hans de Boer (CDA) die koppeling van shirtreclame aan overheidssubsi die onaanvaardbaar vindt. Het be taalde voetbal ls er achter, dat de zekere factor rijks- en gemeente lijke bijdrage niet zo maar kan worden ingeruild voor het wanke le fenomeen bedrijfssponsorlng. Voorzitter Eric Vllé van het be taalde voetbal, die die conclusie twee Jaar geleden na zijn machtso vername nog niet trok, ls daarmee op de lijn van zijn voorganger Jac ques Hogewoning (zaterdag debu terend als clubafgevaardigde; op de foto staand achter de micro foon) komen te zitten. Het meeste nieuws over het be taalde voetbal kwam derhalve uit de vergaderzaal. Op de velden werd de tweede ronde van het KNVB-bekertoemooi afgewerkt. Verrassingen deden zich nauwe lijks voor. Opmerkelijk was alleen het verlies van eredlvislonlst Ex celsior tegen de bescheiden eerste divisieclub VI aardingen. NAC, eveneens uit de hoogste klasse, vond zijn Waterloo bij de koploper van de eerste divisie, Haarlem. Meer nieuws op de sport pagina's. AMSTERDAM (ANP) Een Jaar na de Invoering van de wettelijke verplichting tot het gebruik van de rode reflector achter op de fiets, ontbreekt op ten minste twintig procent van de fietsen op de weg nog zo'n reflector. Dat is volgens de Stichting Flets gebleken uit steekproeven. Het gaat hier meestal om wat oudere rijwie len, want nieuwe zijn bij aan koop al van een reflector voor zien. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN lOl LENING 1S8Q PER 19B6/1335 Inschrijving volgens het tendersysteem op 18 november a.s. van 9 tot 15 uur vla banken en commissionairs ROTTERDAM (ANP) De metaal werkgeversorganisatie FME is van plan ln het Rijnmondgebied de strijd aan te binden tegen de praktijken van malafide koppelbazen in en om Rotterdam. De industriebond FNV heeft laten weten, de werkgeversor ganisatie hierbij te willen helpen. Volgens districtsbestuurder Herman Berkhout van de Industriebond FNV wordt het ondernemingsklimaat ln het Rijnmondgebied „flink verziekt" door de praktijken van malafide kop pelbazen. „De bijverschijnselen wor den steeds sterker. Onderaannemers worden ongeveer gedwongen zelf met steekpenningen te gaan werken, wil len zij hun personeel aan de gang kunnen houden," aldus Berkhout. woorden Juist zijn weergegeven, zou het de eerste keer zijn dat een van Iraks leiders zo duidelijk stelling neemt tegen het Kremlin sinds de oorlog bijna twee maanden geleden uitbrak. De Iraakse president Sad dam Hoessein heeft Aziz tweemaal naar Moskou gestuurd om meer Rus sische hulp te vragen. De Sowjet- Unle is echter vrij neutraal gebleven, ondanks het vriendschapsverdrag met Bagdad. Koeweit De veillgheldscommlssle van de Koe weitse regering komt vandaag bijeen om zich te beraden op de situatie nu Iran voor de tweede keer raketten op Koeweits grondgebied heeft afge vuurd. Woensdag meldde Koeweit twee raketaanslagen op onbewoond woestijngebied dichtbij de grens met Irak, gisteren zou een Koeweitse grenspost onder vuur zijn genomen. De schade werd licht genoemd. Koeweit en andere behoudende Ara bische staten langs de Perzische Golf hebben min of meer uitgesproken de zijde van Irak gekozen. Vorige week donderdag beloofde koning Khaled van Saoedl-Arabië dat zijn land Koe weit zou helpen als het gevaar zou lopen. Temidden van al dit geweld en drei gen met geweld bereidt de Zweedse ex-premier Olof Palme zijn vredes missie uit naam van de Verenigde Naties voor. Palme heeft zaterdag nog overlegd met Kurt Waldhetm, de secretaris-generaal van de VN, en wordt morgen ln de Iraanse hoofd stad Teheran verwacht Daarna zal hij ook Bagdad bezoeken. Palme ziet zijn missie niet als een bemiddelings- of onderhandelingspoging, maar als „een onderzoek naar de mogelijkhe den van vrede". Voorlopig lijken die mogelijkheden klein. p W füé Mededeling De PTT-verbindlngen met Trouw waren tijdens het weekeinde ernstig gestoord, waardoor het vrijwel onmoge lijk was ons via telefoon of telex te bereiken. Mocht u hiervan hinder hebben onder vonden, dan bieden wij u onze verontschuldigingen aan. Directie Trouw ADVERTENTIE AUTORIJDEN IS TWEE KEER ZO LEUK IN STEREO. De slepers zullen de door hen goedge keurde plannen voorleggen aan de directie. Als kostenbesparend plan zullen zij de directie bovendien voor stellen, enkele directieposten op te heffen. De ondememlngsafdeling van de Industriebond FNV bij Smit Inter- i a 11, nationale steunt de plannen van de DIJ 6XplOS16 BERgKOR ondernemingsraad en de siepens BANGKOK (AFP) Een explosie ln de grootste wapenfabriek van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft gis teren aan enkele tientallen mensen het leven gekost. irr t'[r^7nsa •V wa. -_r—-a R B B S 3 PIONEER l. Wust ft Zoon BV, Hogeweysetaan 25,1382 JK Weesp.TtH 02940-15015. Kaortenmap Europa (A) Twee Dick Bnuia poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boelge. Donkerbruine kunstlederen omslag. Anthmtifk Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief. Als onderlegger of voorde sier. Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bruna ontwerp. 4Hooten eierdopjes (Dj op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. De bonden streven ernaar het werk dat aan koppelbazen en onderaanne mers wordt uitbesteed om te zette in vaste arbeidsplaatsen. Drie organisa ties van werkgevers zullen hun mede werking verlenen. KRIMPEN AAN DE LEK (ANP) Krimpen aan de Lek heeft zaterdag avond twee uur zonder stroom geze ten: alle lichten vielen uit en ook het pompstation van het waterleidingbe drijf raakte buiten bedrijf. Oorzaak was het vrijwel gelijktijdig optreden van twee kabelstoringen. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1