5 Geen beslissing over kernwapens tijdens formatie' Albeda tegen verdere nivellering inkomens Polen vraagt VS in het geheim om steun n Goed Kiesuwkado i Keiier Geister Spinazie, zonnebloemen en haver in vasolastine ^Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wolken en regen HET WEER Paus op bezoek in W.-Duitsland Onjuist beeld van deurwaarder Q 198 Mensen in de sport Geus na NAVO-vergadering: 'Om bereidheid tot matigen te behouden' Minister eens met liberalen limumloon op 1 december netto 25 gulden meer .49 Hartluchtbrug van Groningen naar Engels ziekenhuis Specialisten in opleiding dreigen met harde acties Trouw Oergezond Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw HS 38STE JAARGANG NR 11096 - VRIJDAG 14 NOVEMBER 1980 Veel bewolking en af en toe wat regen. Middagtemperatuur ongeveer negen graden. Westenwind, in het binnenland matig, windkracht vier. aan de kust af en toe vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen: Veel bewolking met af en toe regen. Vrij zacht Morgen: Zon op: 7.59 Maan op: 13.59 Zon onder. 16.46 maan onder: 03.47 Bij uw thuiskomst van het werk, natuurlijk GOLD EXTRA koel, wit, sprankelend LOSSE NUMMERS 65 CENT kr; ;n enurt etse PAGINA 2: PAGINA 3: Niet bezuinigen op vakbondswerk jongeren PAGINA 5: PAGINA 7: Zuivering Poolse partij probleem PAGINA 9: 'Surinamers' willen in de Kamer PAGINA SPORT: PODIUM: Een tweede kwestie-Galilei PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, stripe, feuilleton, puzzel, weer, radio- tv-programms's Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda van sociale zaken is met de VVD van mening dat verdere algemene nivellering van inkomens de bereidheid tot matiging over de hele linie frustreert, de motivatie om te werken ondermijnt, en de arbeidsmarkt verloedert. Albeda zei gisteren in de Tweede Kamer over een anti-nivelleringsmotie van de WD: „Ik kan de strekking daarvan zeker onderschrijven." De regering „deelt in grote lijnen de bezwaren" van de VVD tegen nog meer nivellering, aldus de minister, een CDA'er. De opvatting van kabinet en WD staat lijnrecht tegenover die van PvdA-fractieleider Den Uyl. Die stelt al jaren, dat voldoende bereidheid tot loonmatiging onder het gros van de werknemers alleen kan worden ver kregen wanneer zij zien dat hogere inkomens duidelijk nog méér moeten inleveren. In het oktoberdebat in de Kamer had ook premier Van Agt het al aan de stok met Den Uyl over de vraag of de inkomensverschillen in Nederland nog wel kleiner moeten Even Ver worden. daaL Minister Albeda zei dat de cij fers van De Korte juist zijn tage van de totale werkloosheid ook lager. Maar Albeda gaf toe dat daar mee niet onomstotelijk bewezen is dat hoge jeugdlonen de jeugdwerk loosheid verergeren. Het is echter, vond de minister, een algemeen gege ven dat hoe lager het loon ten opzich te van andere werknemers, hoe groter de kans op werk. Vervolg op pagina 3 low Perrr Mingelen BRUSSEL Minister De Om (defensie) vindt dat er In d« kamende kablnetsforma- Ic geen beslissing kan wor- Jen genomen over het wel of Jet akkoord gaan met de lAVOkemwapenmodernise- Ing. 1 beshitt zou pas door het nieuwe t kunnen worden genomen op Diner. I dat daarvoor door de |AVO is afgesproken, december I. „Eerder beslissen zou in strijd (nmet de afspraken die de Neder regering met de NAVO heeft V', zei minister De Oeus giste- d op het NAVO-hoofdkwartier in 1 na de eerste vergaderdag van Ie NAVO-nucleaire planninggroep. t minister wilde niet een formatie- Ie uitsluiten over de vraag hoe B de voortgang van de wapen- eklngen tussen de t Staten en de Sowjet-Unle l moet worden voor de mo- jsbeslissing In december, onderhandelingen vinden mo il In Oenéve plaats In een „har- t en zakélijke sfeer", meldde de minister van defensie i gisteren aan zijn collega's r De Geus putte daar de hoop t dat er volgend Jaar december op *1 minst uitzicht zou kunnen be- n op een wederzijdse beperking n nieuwe atoomraketten, waardoor t NAVO ook minder zou kunnen dan de afgesproken 572 onze soc.-econ. redactie Pjr DEN HAAG Het minimumloon en jLlaawt* wciale uitkeringen gaan 1 ■pcember netto rond 25 gulden «voor 'iwden) omhoog Minister Albeda ale zaken; heeft hiertoe gisteren .wetsontwerp Ingediend bij de [weetle Kamer. De maatregel houdt n dat de half jaarlijkse verhoging van Manuarl met een maand wordt ver Woegd. let deze maatregel komt de regering fgemoet aan een CDA-motle om de tl aling van koopkracht voor de laag- inkomens dit jaar als gevolg van egenvaltende prijsstijging nog een «i f,verzachten. De maatregel IVet worden toegepast op jonge- 2, n?den .21 jaar, „die Immers *et de ,astcn van een eigen Btzinslhuiahoudlng dragen" °°lde.bruto loon- en ultkeringsbe- gen leidt de inwilliging van de |i,fVwens tot een complicatie. De wing was namelijk al van plan om n!ü.r,,.tweederde v*n de bruto toniJ verhoging van 1 januari kÏ #chulven 1 Juli. Anders in*!? 1v?rschü rnet de overige cao- J? ak Doven minimumloon te nnn .Word®n- want die cao-lonen ïtï! e loonmaatregel op 1 ja indroog8 maar met bruto 0,7P100®"1 stuks. „Beperking van die aantallen is echt geen Nederlandse hobby, dat is een algemene wens in de NAVO", zei hij. De minister bleek echter niet optimistisch over de mogelijkheid dat de NAVO modernisering hele maal overbodig zou achten. Hij wees erop dat de Sowjet-Unle al een groot aantal 88-20 raketten heeft geïnstal leerd waarop de nieuwe NAVO-kern- wapens een reactietormen Wens De opvatting van minister De Oeus over de formatieafspraken gaat in tegen de wens van PvdA. D'68 en ook van de CDA-woordvoerder Frinking om in de kabinetsformatie wel dege lijk tot duidelijke afspraken te ko men over het omstreden vraagstuk van de kernwapenmodernisering. In politieke kring bestaat namelijk de vrees dat een eventueel PvdA-CDA- D'66-kabinet zonder duidelijke af spraken over de nieuwe atoomraket- ten binnen de kortste tijd weer uiteen zou kunnen vallen. De CDA-woord voerder Frinking zei vorige week dat de afspraken met de NAVO over het besluit in december minder bindend zullen worden, als er na de verkiezin gen nieuwe partijpolitieke verhou dingen ln Nederland ontstaan. Vervolg op pagina 3 Minister Albeda van sociale zaken en zijn staatssecretaris De Graaf wachten op hun beurt tijdens de begrotingsbehandeling, terwijl CPN- fractieleider Marcus Bakker nog even zijn speech doorleest. De WD-motie, ingediend door De Korte, $telt dat het netto verschil tussen minimum en modaal loon (33.500 gulden bruto per jaar) niet kleiner meer mag worden. Die ver houding is volgens De Korte nog slechts één op 1,3. Het netto verschil tussen modaal loon en anderhalf maal modaal (ruim 50.000 gulden) moet „zo min mogelijk" nog worden verkleind. De netto verhouding tus sen minimum en anderhalf maal mo daal is volgens de WD'er één op 1,9. Bijna negentig procent van de vol wassen mannelijke werknemers ver dient minder dan anderhalf maal roo- WASHINGTON (AFP, Reuter, AP) De Poolse regering heeft de Verenigde Staten in het geheim om financiële en economische steun gevraagd tot een bedrag van zes miljard gulden. Dit werd gisteren bevestigd door een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Het verzoek dat na de presidentsver kiezingen van 4 november werd ont vangen is inmiddels besproken met de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Volgens het Ameri kaanse dagblad Boston Globe staan de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Edmund Muskie en Car ters adviseur voor veiligheidszaken Zbignieuw Brzezinski positief tegen over snelle hulpverlening aan het eco nomisch verzwakte Polen. Andere le den van de Amerikaanse regering wil len echter afwachten tot de vak bondshervormingen in Polen zeker zijn gesteld. De buitenlandse schuld van Polen is tot enorme hoogten gestegen en de rente die daarover moet worden be taald slokt het grootste gedeelte van de exportwinst van het land op. Po len streeft ernaar nieuwe leningen te krijgen tegen een lage rente. In Wash ington wordt gezegd dat een beslis sing over het Poolse verzoek zal moe ten wachten tot na 20 januari. In de zuidelijke Poolse stad Czesto- chowa is door de gouverneur van de stad een soort „noodtoestand" uitge roepen in fabrieken. Volgens de onaf hankelijke vakbond Solidariteit wil- Soldaten van het Engelse leger rollen een enorme stalen mat uit ter bescherming van het gras in het stadion van Osnabrück. Dat gras wordt anders vertrapt door naar verwachting zo'n honderdduizend bezoekers, die allemaal een glimp willen opvangen van de paus tijdens zijn bezoek aan West- Duitsland. De paus zal in het stadion op 16 november een mis opdragen. Meer nieuws op pagina 2. iati£»V01? ,Wordt nu waarschijnlijk m-«ïïIH!numloon °P 1 december Sn i'S 8ulden brut° stijgt naar taaar H.i .n bruto Per maand, Ï!10P l,Januan dat bruto be- !U1Iad «0mlaag z<ü 8aan N®tto *rinJ?nl™ml00n en taagste uit- ktzE. S in *anuari vrijwel alle lónpM 0mdat zlJ net als "lasMn Pr°fiteren van de extra ie on K ■?lng in mil voor de kor 8 op de prijscompensatie. Van een onzer verslagge vers DEN HAAG Staatsse cretaris Veder-Smit van volksgezondheid heeft in een poging het middel va solastine toch in de handel te laten zich de woede op de hals gehaald van do fa brikant, Enzypharm in Soest. Dit middel wordt door het college ter beoor deling van geneesmiddelen niet als geneesmiddel er kend en ook de staatssecre taris beschouwt het niet als zodanig. Om echter toch gebruikers, die zweren er baat bij te hebben ter wille te zijn. heeftr ze via een alge mene maatregel van bestuur, ge publiceerd in het Staatsblad, de samenstelling bekendgemaakt. Dat is nodig om het middel te kunnen identificeren, waardoor vasolastine zij het niet officieel erkend en geregistreerd alsnog in de handel kan blijven. Het middel, dat vernauwing van de bloedvaten zou tegengaan vol gens de fabrikant, bestaat, blijkt uit de publikatie, uit haver, spina zie en zonnebloemen. Enzypharm is erg ontstemd, dat dit „fabrieks geheim" nu onthuld is en vreest dat anderen het middel zullen gaan namaken, omdat „ze ook wel achter de niet gepubliceerde bereidingswijze zullen komen." In haar niet aflatende strijd om registratie van vasolastine heeft de fabrikant aan het college ter beoordeling van geneesmiddelen de bestanddelen ervan moeten op geven. Volgens verkoopleider F Disse is het college verplicht tot geheimhouding, maar een woord voerder van het ministerie van volksgezondheid verklaarde, dat ook bij het publiceren van de re gistratie van wel erkende genees middelen het gebruikelijk is, aan te geven wat erin zit. Vandaar de vermelding haver, spinazie en zon nebloemen als samenstelling van vasolastine. Van der Doef iPvdA) kwam later in het debat met cijfers die hij gister middag door het Centraal Planbu reau had laten uitrekenen. De cijfers geven aan dat sinds 1973 aantreden kabinet-Den Uyl) de netto inkomens verschillen werden verkleind, maar dat dit de laatste jaren weer onge daan is gemaakt. „We zijn weer pre cies even ver als in 1973." aldus Van der Doef. Albeda deelde voorts mee dat over anderhalve maand de werkloosheid meer zal zijn dan 300.000 personen. „De werkloosheid neemt welhaast met de dag toe. De economische situ atie is uiterst precair." Mede daarom „moest het kabinet zijn eigen verant woordelijkheid nemen" door een nieuwe loonmaatregel aan te kondi gen, toen woensdag het loonoverleg definitief mislukte Komende week houdt de Kamer een debatje over de loonmaatregel. In heel Europa neemt het laatste halfjaar de werkloosheid snel toe. al dus Albeda. het kan zijn dat door het bezuinigingsbeleid van het kabinet de werkloosheid op korte termijn wordt vergroot. Maar dat is nodig om zo snel mogelijk daarna de werkloos heid echt te doen dalen, betoogde de minister. len de autoriteiten hiermee de vak bondsactiviteiten beperken. Solidari teit heeft een delegatie naar de stad gestuurd om de problemen te helpen oplossen. Het Franse weekblad Paris Match heeft ln Polen een opiniepeiling on der de bevolking gehouden over de akkoorden van Gdansk. Volgens het blad ls het de eerste opiniepeiling ooit in een communistisch land ge houden. Uit cijfers kwam naar voren dat 54 procent van de Poolse arbei ders niet tevreden is met de werkom- stanidgheden. Van de Poolse bevol king vindt 85 procent dat de akkoor den van Gdansk een overwinning zijn voor de arbeidersklasse, maar 65 pro cent denkt dat de verworvenheden beetje bij beetje ongedaan zullen worden gemaakt door de Poolse rege ring. Tweederde van de Polen zegt verzet te zullen plegen als de Sowjet-Unle zou ingrijpen, 24 procent zo zich erbij- neerleggen en tienprocent wist het nog niet. Bij vrije verkiezingen zou slechts drie procent op de communis tische partij stemmen. 84 procent zouvoorstander zijn van een nieuwe partij. Paris Match liet acht Poolse mede werkers gedurende zes weken 510 ge sprekken voeren met mensen uit alle delen van de samenleving. Geen van de ondervraagden wist dat het om een opiniepeiling ging. 0 Meer informatie op pag. 7. GRONINGEN (ANP) Het Acade misch Ziekenhuis in Groningen wil een (tijdelijke) luchtbrug naar Enge land voor patiënten, die een open hartoperatie moeten ondergaan. Er zijn inmiddels contacten gelegd met het King Edward Hospital in Mid- hurst (Sussex), terwijl de Groningse hoogleraar dr. J. N. Homan van der Helde van de af (teling thoraxchirur- gie zijn wensen ook heeft voorgelegd aan de Ziekenfondsraad. Jeugdlonen Albeda bestreed een motie van PPR. PSP en CPN tegen de verlaging van de minimum jeugdlonen. „De jeugd- loners dragen in het algemeen niet de lasten van een eigen gezinshuishou den," aldus Albeda. Volgens de minis ter „mag worden verwacht" dat „op termijn" de lagere jeugdlonen een gunstig effect zuilen hebben op de kans op werk voor jongeren In Duits land liggen de jeugdlonen dertig pro cent lager dan in Nederland, en de jeugdwerkloosheid is daar als percen- Van een onzer verslaggevers UTRECHT De landelijke vereni ging van assistent-geneeskundigen komt met „harde acties", als de rego- ring haar plannen met betrekking tot salarisvermindering voor specialisten in opleiding doorzet. Op een buiten gewone ledenvergadering is een mo tie aangenomen tegen deze bezuini gingsplannen. waarbij acties in de vorm van een staking niet zijn uitge sloten. Voorzitter Frans Jaspers zei dat de enige beperking bij dergelijke acties is. dat de patiëntenzorg niet in de knel mag komen. De vereniging is onder meer van plan een staking van één dag te houden om op het Haagse Binnenhof verzet te kunnen aanteke nen tegen de plannen van de rege ring. Het kabinet wil de salarissen van assistent-geneeskundigen met ruim vierhonderd gulden in de maand kor ten. De vereniging wijst deze korting van de hand, omdat de lange werktij den die assistent-geneeskundigen veelal maken zoiets niet rechtvaar digen. Zeventig uur in de week is geen uit zondering en daarom wordt ook ge pleit voor een normale werkweek van veertig uur met daarnaast een fat soenlijke regeling voor overwerk. Op die manier zou ook het dreigend over schot aan specialisten kunnen wor den tegengegaan, mits het uitgangs punt een redelijke werkbelasting van specialisten is. Zonnebloemen, haver en spinazie. De staatssecretaris van volksgezondheid heeft de voorlichting over genees middelen (althans middelen) een onverwachte dienst bewezen. Zou men nu mogen adverteren dat dit alles goed is voor hart en bloedvaten? Een nieuw probleem. Kaartcnmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig fomiaai boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag twee Dick Brooa poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes D) op sierlijk blank houlen hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe ahonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1