fran op zoek <naar compromis Overleg mislukt: Albeda komt met loonmaatregel m/v fQestiwkado i Haya van Someren (54) overleden In deze krant Noodwetje specialisten t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Kans op regen HET WEER ïeen nieuwe ^rijsexplosie }lie verwacht j e»so komt tot deze conclusie in ver band met de enorme voorraden ruwe olie van de westerse industrielanden. Wet heeft weinig invloed op het advertentiebeleid Veel minder geld geleend Ingreep beperkt tot prijscompensatie en vakantietoeslag Twee vermisten na brand op marineboot 'Oliekraan gaat dicht' Libiërs leren in België met wapens omgaan Trouw Voor mensen Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 11095 - DONDERDAG 13 NOVEMBER 1980 Eerst opklaringen, later zwaar bewolkt mogelijk gevolgd door regen. Middagtemperatuur rond zeven graden. Tot matig of vrij krachtig toenemen de westenwind, windkracht vier tot vijf De vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag: opklaringen maar ook enige tijd regen, middagtemperatuur ongeveer acht graden. Zon op: 07.57 zon onder: 16.47 Maan op: 13.04 maan onder: 22.35. Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeien uiterli|k donderdag post) in ons bezit Zijn Inlichtingen tel020-5622794 LOSSE NUMMERS 65 CENT or JamesDorsey fEHERAN Iran lijkt naar »n compromis te zoeken dat lowel de Amerikaanse gijze laars de vrijheid kan opleve- „n als een eind kan maken i de oorlog met Irak. Het Hek van de Zweedse oppo- leleider Olof Palme als al- ant van de Verenige Naties „1 hiervoor van doorslagge- ,nde betekenis zijn. h Iran» leider» groeit het iel dit een deel van de voorwaar i voor vrijlating van de 52 gljze- RDAM (ANP) Ondanks de Ërke prijsstijgingen voor ruwe olie i olieprodukten op de vrije olie- arkten in Rotterdam en Londen. _eent Esso dat de mogelijkheden om ^en nieuwe explosie van de ruwe olie- 5 te voorkomen op het ogenblik r zijn. dan ten tijde van de f eersteIraanse oliecrisis. fj Volgens de deskundigen van deze L «ttemutschappij beschikken de tn- L dustrielanden momenteel over over 500 miljoen vaten (van elk 159 liter) olie méér dan normaal. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De wet op de gelij ke behandeling van mannen en vrouwen, die In maart In werking trad. heeft geen invloed gehad op poiüneelsadvertenties. Het Ka merlid De Boois (PvdA) probeert dit aan te tonen met een onder zoekje. dat zij het algelopen Jaar heeft gehouden Daartoe heeft ze de zaterdagkranten van vier lan delijke dagbladen en twee regio nale onderzocht Gebleken is dat er geen verschil zit In de adverten ties die werden geplaatst voor de wet van kracht werd, en die van daarna. Nog altijd worden voor veel banen of mannen of vrouwen gevraagd. De neiging van de adverteerders gaat in de richting van mannen voor hoge academische banen en voor lage administratieve baan tjes wil men speciaal vrouwen hebben De voorlichting, die bij het in wer king treden van de wet werd be gonnen. heeft alleen maar Invloed .gehad op adverteerders, die toch al van goede wil waren. De ande ren verschuilen zich achter advies bureaus. Ir. elk geval is het het Kamerlid *fl duidelijk, dat de commissie •bede naleving van de wet contro- kot maar weinig uitvoert. De commissie heeft niet een keer in begrepen bij foute adverteerders voordat de sollicitatietermijn was verstreken De commissie heeft kouwens geen enkel machtsmid del in handen om deze adverteer ders hardhandig te schrobberen. Nu vrijwillige naleving een illusie blijkt, moeten er straffen worden gesteld op overtreders, vindt me vrouw De Boois. Die straf zou kun nen zijn de verplichting een nieu we en dan juiste advertentie bin nen de sollicitatietermijn te plaat sen. meent ze. laars Juridisch onaanvaardbaar is voor de Verenigde Staten. Iran zal dan met minder genoegen moeten nemen, omdat het wèi dringend be hoefte heeft aan oplossing van de gijzelingsaffaire. Regeringsfunctionarissen in Teheran koppelen nu ook openlijk de proble men met de gijzelaars en het voor Iran ongunstige verloop, van de oor log. Net als buitenlandse waarnemers zien deze functionarissen verschillen de ontwikkelingen van de afgelopen 48 uur die een radicale koerswijziging kunnen voorspellen: Al sinds dinsdagochtend weet Iran. zij het toen nog niet officieel, dat de Verenigde Staten de eisen voor vrijlating van de gijzelaars ten dele afwijzen. Het Iraanse parlement had bepaald dat de Amerikanen dan als spionnen zouden moeten worden be recht. Maar tot nu toe heeft niemand ook maar met een woord hierover gerept Ook nadat Algiers het Amerikaan se antwoord formeel had overge bracht. hulden de Iraanse leiders zich in stilzwijgen. Niets had meer voor de hand gelegen dan onmiddellijke be kendmaking via radio en televisie. Na een bijeenkomst van de opper ste defensieraad kondigde premier Rajai maandag ..belangrijke wijzigin gen ln het buitenlandse beleid" aan. HIJ verwees naar voorstellen van bui tenlandse bemiddelaars, onder wie de Cubaanse minister van buitenlandse zaken Voor het eerst gaat Iran volgende week een bemiddelaar ontvangen Olof Palme zonder vooraf te eisen dat deze „de Iraakse oorlogsmisda den" onderzoekt. Een belangrijke drijfveer voor een wijziging van Irans beleid zou het toenemende isolement van het land zijn. „WIJ stonden negatief tegenover de pogingen van islamitische landen om te bemiddelen, omdat wij dach ten door een snelle vrijlating van de gijzelaars ons internationale isole ment te kunnen doorbreken. We heb ben een misrekening gemaakt," er kent een Iraanse regeringsfunctiona ris. „We hadden twee maanden gele den moeten beginnen aan een oplos sing van de gijzelingsaffaire en niet 24 uur voor de Amerikaanse presi dentsverkiezingen. De gijzelingsaffai re is nu geen Amerikaans probleem meer. het is ons probleem." Ook collega's van deze regeringsfunc tionarissen verwachten wapens te kunnen krijgen in ruil voor de gijze laars en zij vestigen hun hoop op de VN-missie die maandag in het oor-. logsgebied wordt verwacht. Volgens hen is Iran al op zoek naar argumen ten om het volk te kunnen uitleggen waarom nu met minder genoegen wordt genomen dan aanvankelijk de bedoeling was. PAGINA 2: 'Kerk aan rand van samenleving' PAGINA 3: Automobilist rijdt niet besparend PAGINA 4: Poolse theatergroep naar Nederland PAGINA S: Tilburg heeft zorgen over mooi bouwplan PAGINA 7: Poolse kerk zet zichzelf buiten spel DEN HAAG (ANP) In de eerste negen maanden van dit jaar is er door het publiek nog niet de helft geleend van het bedrag, dat ln de overeenkom stige periode van vorig Jaar aan consumptief krediet werd op genomen. Uit cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek blijkt dat dit jaar netto (na aflossin gen) 0,5 miljard gulden werd geleend. Vorig Jaar was dat nog 1,3 miljard gulden. Hiermee steeg het uitstaande bedrag aan consumptief kre diet in de eerste negen maan den tot 12,4 miljard gulden. ATLANTA (Reuter) De Ameri kaanse luchtvaart onderneming Del ta Air Lines heeft bij Boeing zestig vliegtuigen van het type 757-232 be steld. Van onze sociaal-econo mische redactie DEN HAAG Minister Albeda (sociale zaken) heeft gisteren aan het slot van het definitief mislukte loonoverleg meteen de nieuwe loon maatregel aangekon digd: de prijscompensatie van 1 januari wordt teruggebracht van 2,7 naar 0,7 procent, de vakantietoeslag wordt verlaagd van acht naar 7,5 procent, de vakantietoeslag wordt maximaal 6281 gulden bruto. Voor de rest zijn vakbonden en werkgevers vrij om CAO afspraken te maken, ook op loongebied. Albeda kwam met zijn mededeling toen gistermiddag al gauw bleek dat zowel werkgevers als vakbeweging bleven bij hun eerdere standpunten. Alle partijen wilden, net als het kabi net. extra loonmatiging. De FNV wil de die echter alleen via aftopping van prijscompensatie en vakantietoeslag voor hogere lonen, en het CNV was tegen verlaging van vakantietoeslag. De werkgevers wilden juist wel, net als het kabinet, korten op de prijs compensatie. Door deze onenigheid over de methode van matigen kon er geen loonakkoord komen. Deze on macht wordt nu doorbroken door „een partiële (beperkte) loonmaatre gel," verdedigde Albeda het kabinets- besluit. Vervolg op pagina 17 DEN HAAG De fractievoorzitter van de WD in de Eerste Kamer, mevrouw Gerarda Victoria (Haya) van Someren- Downer (54) is gisteren ln het Dijkzigtziekenhuis ln Rotter dam overleden. Minister Albeda spreekt, geflankeerd door een voorlichter van zijn ministerie, een groep werkende jongeren toe, die gistermiddag de hal van het SER-gebouw hadden bezet, op het moment dat elders in het gebouw het loonoverleg gaande was. De ruim dertig jongeren wilden Albeda spreken om te protesteren tegen zijn plannen voor verlaging van de minimum-jeugdlonen en van uitkeringsrechten voor werkloze schoolverlaters. De minister zei het te betreuren dat de bezetters actie voerden voor meer poen en niet voor meer werk. Mevrouw Van Someren heeft in de WD een belangrijke rol gespeeld. Voor zij aan haar politieke loopbaan begon studeerde zij geschiedenis en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amster dam. Van 1953 tot 1959 werkte zij bij de Telegraaf op de kunst- en politieke redactie. In 1959 verwisselde zij de publieke tribune van de Tweede-Ka mer voor het lidmaatschap van dit huis. Tien Jaar later legde zij haar functie neer, om korte tijd nadien voorzitter te worden van de WD. In 1977 volgde zij Harm van Rlel op als fractievoorzitter ln de Eerste Kamer. Een strijdbare persoonlijkheid is van ons heengegaan, zo typeerde mr. E. H. Toxopeus, oud-commissaris van de koningin in Groningen haar heen gaan. Toxopeus die jarenlahg met haar heeft samengewerkt, noemde haar een echte liberaal met een diep gevoel voor de waarden in dit leven. De fractieleider van de WD in de Tweede Kamer. Rietkerk, zei ln een eerste reactie met Haya van Someren niet alleen een grote vrouw, maar ook een grote vriendin te verliezen. „In alle verslagenheid kunnen wij dank baar zijn voor de onschatbare beteke nis die zij voor de WD heeft gehad, aldus Rietkerk. Een in memoriam staat op paf. 9 DEN HAAG (ANP) Aan boord van de Nederlandse onderzeebootja ger HMS Drenthe is gistermiddag brand uitgebroken. Twee beman ningsleden raakten ernstig gewond en twee anderen waren gisteravond nog vermist. De Drenthe bevond zich ten noor den van Venezuela en kreeg direct hulp van andere Nederlandse marine schepen. De brand werd snel geblust. UTRECHT De oliekraan gaat dicht als er een loonmaatregel komt. Dat schrijven de FNV-leden bij de grote olie-opslagbedrijven Paktank en Matex in een brief aan minister Albeda van sociale zaken. In die brief, geschreven op het moment dat nog niet bekend was of er een loongreep zou komen, waarschuwen ze de mi nister dat eventueel de oliekraan dicht zal gaan als de minister via een loonmaatregel hun CAO op losse schroeven zou gaan zetten. Volgens de vervoerbonden FNV zou door acties bij Paktank en Matex, die grote opslagbedrijven hebben in Am sterdam en Rotterdam, de olie voorziening in ons land ernstig wor den belemmerd. De twee bedrijven hebben een opslagcapaciteit van tien miljoen kubieke meteren dat is onge veer de helft van de totale olie-op slagcapaciteit in ons land Volgens een woordvoerder van de vervoersbonden FNV heeft de bond alle begrip voör eventuele acties, maar of zij de acties zullen steunen is vers twee. „Het zijn buitenparlemen taire acties en we moeten ons nog intern met het hoofdbestuur beraden over onze opstelling", aldus de woordvoerder. De nieuwe CAO'S voor de achthon derd werknemers bij de opslagbedrij ven voorzien onder meer in een korte re werkweek. BRUSSEL (AFP, AP) - In Bel gië krijgen vijftien Libiërs trai ning in het omgaan met wapens Dit bevestigde gisteren het mi nisterie van buitenlandse zaken België heeft ln september de wa penfabriek „Verenigde Kruitfa brieken" toestemming gegeven voor een bedrag van 400 miljoen aan granaten en mijnen aan dit Noordafrikaanse land te leveren De fabrikant heeft volgens het contract de plicht de Libiërs te leren omgaan met het wapen tuig. Een militair buiten dienst houdt zich met de training bezig Gisteren riep de Libische leider Khaddaffi in advertenties in Li banese bladen militairen op om als vrijwillilger in zijn leger dienst te doen. Volgens de adver tentie krijgen zij dan de kans een „speciale opleiding te volgen ter voorbereiding van de grote Ara bische veldslag". „Voor de Arabieren is het tijd stip gekomen op te staan tegen de vreemde indringer. Het uur van de bevrijding is nabij," aldus de advertentie. Het blijft een moeizaam onderwerp, de gelijke behande ling van mensen (m) en mensen (v). kortom mensen (m v). Voor personeelsadvertenties heeft de wettelijke rege ling niets uitgehaald, aldus Kamerlid De Boois (v) (maar dat doet er dus niet toe). Nieuwe actie. Kaarten map Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Brtuu poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Om op Iraakse aanvallen voorbereid te zijn breken deze Iraniërs het asfalt op om er loopgraven te kunnen uithakken. ADVERTENTIE AUTORIJDEN IS TWEE KEER ZO LEUK IN STEREO. Regering maakt haast ober" rond'e voor miJ- PIONEER «E 200° l. Wust Zoon BV. Hogeweyselaan 25.1382 JK Weesp.Tel. 02940-15015 Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De regering werkt „als de donder" aan een noodwetje om alsnog de specialisten de beoogde ta riefsverlaging op te leggen. Minister Albeda (sociale zaken) kondigde dit gisteren aan na afloop van het loon overleg. De gedachten gaan uit naar een wijziging in de prijzenwet, zodat die ook voor inkomenspolitiek kan worden gebruikt. Bijna twee maanden geleden kregen de specialisten een tariefsverlaging opgelegd die ln twee jaar hun te hoge inkomens moet terugbrengen tot het „norminkomen", dat is afgeleid van het salaris van vergelijkbare ambte lijke functies. De Specialistenvereni ging spande een kort geding aan te gen de tariefmaatregel en won dat. De rechter vond met de vereniging, dat de prijzenwet alleen voor econo mische redenen en niet voor inko mensbeleid mag worden gebruikt. Door wijziging van de prijzenwet op dit punt wordt de zaak rechtgetrok ken. Te verwachten is dat die wets wijziging voor de Tweede Kamer geen probleem zal zijn. Minister Albeda noemde als andere mogelijkheid een apart wetje „inko mensvorming vrije beroepen". In elk geval zal een vergelijkbare bepaling worden opgenomen in de toekomsti ge „raamwet inkomensvorming", waarover de SER nog moet advi seren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:. Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldi voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1