'Madrid' komt niet van de grond Bodem in zicht van subsidiepot oningisolatie Kiesuwkado Beelaerts haalt uit naar critici r i i i i i In hoofdstad zeker honderd illegale conf ectiebedri j fj es Bekwaam In deze krant Vooroverleg eindigt in grote chaos Nieuwe kinderzegels Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolkt HET WEER )nbekende betaalt belastingschuld rewetensbezwaarde Akkoord over voorkeursrecht voor gemeenten Positie specialist wordt bedreigd Oorlogscircus in Irak loenemende essie gen bedrijfsleven Roken neemt verder af Trouw Gevoelig 'Huurbeleid bij woningrenovatie alleszins redelijk' Bezorglroaw een nieuwe abonnee Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11094 WOENSDAG 12 NOVEMBER 1980 met Wisselend bewolkt en nu en dan buien, waarvan sommige met hagel of natte sneeuw. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. In het binnenland tot matig afnemende noordwestenwind, windkracht vier. aan de kust windkracht zes. Vooruitzichten voor morgen en overmorgen: Wisselvallig en middagtempe ratuur ongeveer zeven graden. Zon op 07.35 onder 16.48; Maan op 12.43 onder 21.26. MENTHOl LOSSE NUMMERS 65 CENT gan onze correspondent miDHOVEN Een onbekende -eft de belastingschuld vereffend mi mevrouw L. Wessels uit Elndho- -n. die weigerde belasting voor de- Jsie te betalen. De openbare ver- mop van haar meubels zal daarom |tet doorgaan De fiscus heeft laten ■eten dat de veertig stuks in beslag amen huisraad aan mevrouw L (gels zullen worden teruggeven. (irouw Wessels Is bijzonder teleur- gteld over dit einde van haar actie, let voldoen van de belastingschuld volledig in strijd met mijn wensen, et gaat om mijn principes en daar id Ik mijn meubels best voor willen pofferen Mevrouw Wessels heeft Dg geprobeerd de betaling ongedaan t maken, maar dat bleek onmoge- jt Wel heeft zij besloten ook dit Jaar ver een deel van haar belasting niet t betalen. Mevrouw Wessels had 185 ilden belastinggeld achtergehou- rn, omdat zij het in strijd met haar sweten vindt om vla de fiscus een Ijdrage te leveren aan de bewape- Ing. Ruim honderd sympathisanten idden eerder de openbare verkoop erhinderd door de voordeur van de loning te blokkeren, zodat de deur raarder niet binnen kon komen. De Ujksbelastlngsdienst reageerde later por een groot deel van haar huisraad reg te halen. Mevrouw Wessels wordt esteund door een werkgroep van de oojKgezlnde gemeente. PAGINA 3: PAGINA 4: Vergankelijkheid in oude en nieuwe kunst PAGINA 5: PAGINA 7: PAGINA 9: Veel lof in Kamer voor De Ruiter PAGINA ECONOMIE: Zuinigheid loont bij centraal stoken door Herman Amelink MADRID Het voorbereidend overleg voor de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking in Madrid is gisteravond op een absolute chaos uitgelopen. Toen er defini tief geen uitzicht meer was op een agenda voor de conferentie, stelde de Nederlandse vertegenwoordiger, ambassadeur Van Dongen, voor de stilgezette klok weer te laten lopen om Spanje ln de gelegenheid te stellen. In overeenstemming met de afspraken van Belgrado, nog op elf november de conferentie te openen. ran onze parlementsredactie lEN HAAG De bodem van de subsidiepot voor woninglso- itle is in zicht. Het aantal aanvragen voor subsidie is dermate root dat staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting heeft »ten besluiten de subsidiebedragen, die bewoners en huis- maren kunnen krijgen voor het isoleren van hun woning te lagen. Daarnaast is besloten dat ln de toekomst de subsi- lepot „om budgettaire" redenen tijdelijk buiten werking kan len gesteld. De regering had voor dit Jaar een bedrag van 280 miljoen gulden voor warmte Isolatie van woningen op de begroting staan. Voor volgend Jaar Is dat bedrag verhoogd tot 340 miljoen- gulden. Daarmee zouden oorspronke lijk om en nabij de tweehonderddui zend woningen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geïsoleerd. Het aan tal aanvragen voor subsidie Is zo groot, dat wel voor driehonderddui zend woningen subsidie kan worden verleend mits de bijdragen van het rijk worden verlaagd, redeneert staatssecretaris Brokx ln een brief aan de Tweede Kamer. Voor een ex tra verhoging van het begrote bedrag door het rijk ls. schrijft Brokx, geen ruimte. Het Nederlandse voorstel leidde tot een protest van de Sowjet-Unie die stelde dat Nederland daarmee de voorzitter van de vergadering, ln dit geval de Hongaarse ambassadeur, be ledigde. Met de constatering dat het niet tien maar elf november was ver viel namelijk het mandaat van de Hongaar. Van Dongen, die na afloop van het debat de ontstane situatie als volstrekt absurd afschilderde, zei dat het bepaald niet zijn bedoeling was de voorzitter te beledigen, maar dat hij liefst zo snel mogelijk naar de realiteit wilde terugkeren. De klok van de vergadering stond namelijk nog steeds op 10 november 23.57 uur. Op dat ogenblik ontstond een verhit debat over het optreden van de Ne derlandse ambassadeur, die tot zijn verbazing de steun kreeg van de Pool se delegatie, die zich daarmee open lijk van de Russen distantieerde. De Hongaar bleef zich echter vastklam pen aan de voorzltterstoel, zodat de vergadering ln grote chaos en verwar ring afliep. Daarmee was het laatste sprankje hoop op een agenda defini tief vervlogen. De gehele dag was gisteren sprake van koortsachtige diplomatieke acti- vltelten om de conferenUe te redden. De Zwitserse vertegenwoordiger Brunner en zijn Oostenrijkse collega Ceska dienden op persoonlijke Utel een laatste compromisvoorstel ln, dat door de leider van de Russische dele gatie mtsjewzo Interessant werd ge noemd. Hij wilde wel nader overleg met het Kremlin Het uitgewerkte compromis, dat voorzag ln een debat van vier weken over de naleving van de akkoorden van Helsinki, waarbij echter ook al ten dele over nieuwe voorstellen zou kunnen worden gepraat, bleek uitein delijk voor het Westen niet aanvaard baar. De wijzigingsvoorstellen die van Westelijke kant werden ln ge- De Spaanse regering heeft de veilig- beldscoaferentie in Madrid gister avond om half twaalf formeel geo pend, ondanks de geschillen tussen de verschillende delegaties. Naar gisteravond laat verluidde werd de bijeenkomst geopend maar direct daarna weer geschorst, omdat men het niet eens kon worden over een agenda. Tijdens de schorsing worden pogingen ondernomen om het over de procedures eens te worden. dlend. waren echter voor de Sowjet- Unle onaanvaardbaar. Nog voor het einde van de laatste plenaire vergadering van het voorbe reidend overleg, werd al duidelijk dat de landen van het Oostblok de schuld voor een mislukken van de conferen tie geheel op rekening van het Westen schuiven. „Wij zijn optimistisch, u als pers moet zich maar tot de pessimis ten wenden," aldus een Oosteuropees ambassadeur. De Poolse vertegen woordiger, onder-mlnlster van bui tenlandse zaken, Doboslelskl, zei dat veel delegaties er blijk van hadden gegeven niet op de essentie van de zaken te hebben willen ingaan. HIJ onderstreepte nadrukkelijk de Pool se wens om door te gaan met het proces van ontspanning. Al eerder, ln de nacht van maandag op dinsdag, zag het ernaar uit dat de conferentie definitief was vastgelo pen. De leiders van de Amerikaanse, Russische, Nederlandse en Luxem- Bulten de poorten van het conferentiegebouw in Madrid werd gedemonstreerd tegen oorlog en tegen het dissidentenbeleid van Moskou. Hier worden twee Japanners weggesleept door de Spaanse politie. !M (ANP) Hoofdcommlssa- W. Bakker van de Arnhemse poll- verwacht een toenemende agres- ln Nederland tegen bedrijven en Dctlonarissen, die daar leiding ge- li- De ondernemingen krijgen be- he met stakingen en bezettingen het eigen personeel nu ook te met agressie van buitenaf. Nltlefunctlonarts Bakker zei dit gis wn ln Arnhem op een bijeenkomst Wn de plaatselijke afdeling van de ïderlindse maatschappij voor nlj- Weld en handel en de Oelderee tostrieie club. Als voorbeelden «Jde hij recente acties van de an- MMUrisUsche actiegroep Onkruit antl-kemenergiebeweging te- ko toeleveringsbedrijven van res- ■ttJeveüjk de krijgsmacht en de ■nceotrale ln Dodewaard. tojdcommlssarls Bakker raadde bedrijfsleven aan hierover goede 'DUcten te onderhouden met de utKlyke politie Teven, gat hij de owezigen het advies ln dit verband hoek „Sociale actie" van Piet «man te lezen. De man betrok de kraakbewegingen ln zijn be- en stelde dat het de krakers niet een meer gaat om de woningnood, tevens om het uitdragen van n bepaalde maatschappijvisie. Gasprijzen De staatssecretaris Is bij de verlaging van de subsidiebedragen ervan uitge gaan dat als gevolg van de verhoging van de gasprijzen woningisolatle eer der rendabel wordt. Omdat dubbele beglazing naar verhouding het min ste rendement oplevert, ls de subsidie daarvoor het sterkst teruggebracht van dertig naar vijftien procent van de investering. De bijdrage van het rijk voor overige isolatiewerken aan gevels en vloeren ls teruggebracht van dertig procent van de Investering naar 25 procent. Het maximaal door het rijk uit te keren bedrag ls daaren tegen gebracht op 1250 gulden (was 1200 gulden). taSTShSS? «TuStaff Van onzer verslaggevers voor dc Europese Gemeenschap) AMSTERDAM In Amster- dam zijn honderd tot twee- Dezoex aan de Spaanse minister van buitenlandse zaken Perez-Llorca om honderd illegale confectiebe- een regeling te treffen voor een nette drijf JeS, die kleding vervaar- begrafenis van de velllgheldsconfe- digen VOOr de groothandel, textielwinkels, marktkooplui activiteiten van Oostenrijk en Zwit- seriand nieuwe perspectieven, maar en legale confectiebedrijven, ook dat initiatief bleek uiteindelijk In de meeste gevallen zijn de maar een kort leven beschoren. illegale werkplaatsen in han- den van Turken, die in ons land verblijven. Prinses Margriet was gisteren In het Binnenhof de eerste koopster van de nieuwe kinderpostsegels. Zij sprak met de ontwerpers Annet Kossen (links) en Peter Vos. Een reportsgeploeg van de IKON- televisie is de bedrijfjes op het spoor gekomen en doet daar vanavond in het programma „Kenmerk" op Ne derland 2 (19.25 uur) verslag van. Uit de film blijkt dat de Turken onder vak zeer bedroevende omstandighe den werken. De ateliers zijn gevestigd in garages, kelders, zolderkamers of schuurtjes. Voor bijzonder lage prij zen worden textielprodukten gele verd, waaraan dag en nacht en in de weekeinden is gewerkt. Afnemers zijn, blijkt uit de KON- reportage, de groothandel en kleine confectiebedrijven, die in veel geval len te grote orders aannemen en deel daarvan aan illegalen uitbesteden. Ook ontvangen de Turkse gastarbei ders opdrachten rechtstreeks van kledingmagazijnen. De IKON-filmers ontdekten dat winkels als MS-Mode. Baruch, Free tax en Dojes op deze wijze te werk gaan om vervolgens de kleding te koop aan te bieden voor prijzen, die veel lager liggen dan be drijven die aan de legale ateliers op drachten verstrekken. De vreemdelingenpolitie, de vakbon den en werkgevers in de confectie- industrie zijn van mening dat het best meevalt met ateliers die al of niet legaal door Turken worden ge dreven. Een vertegenwoordiger van de bedrijfsvereniging vertelt echter dat het om minimaal honderd be drijfjes moet gaan, waarvan er hoog stens twintig procent legaal zijn, dat wil zeggen: (ingeschreven bij de Ka mer van Koophandel). Minimaal De meeste bedrijfjes zien nauwelijks kans de zaak drijvende te houden, omdat voor hun produkten minimale prijzen worden betaald. Voor een rok je dat voor 39 gulden in de winkel hangt, vangt een atelier hooguit vijf- enhalve gulden. Als de textielvoor- werpen via de tussenhandel gaan, ko men soms verschillen van tachtig gul den voor. Hoewel de werkomstandigheden bij zonder slecht zijn kunnen de Turken zich daar slechts bij neerleggen. De illegale ateliers worden tegen elkaai uitgespeeld. Financiële verplichtin gen zijn vaak niet na te komen, laai staan dat er ook maar enige winst wordt gemaakt. Vervolg op pagina 3 DEN HAAG (ANP) - De Ne derlander is opnieuw minder gaan roken. Van de Nederlan ders van vijftien jaar en ouder rookt nu nog 43 procent; in 1979 was dat nog 46 procent. De daling is het sterkst in de leeftijdsgroep van vijftien tot en met negentien jaar; in die groep rookt nu nog dertig pro cent (in 1978 nog 39 procent). Dit blijkt uit een onderzoek van het NIPO onder zeventien duizend mensen. Het onder zoek is gedaan in opdracht van de stichting volksgezonheid en roken. De stichting is vooral blij over het gegeven dat het deel van de bevolking van vijf tien jaar en ouder dat nog nooit heeft gerookt toeneemt; het is nu 42,2 procent Het blijkt dat de arbeidsdruk sterke invloed heeft op het rookgedrag. Onder gezinshoof den. zowel mannen als vrou wen, zijn aanzienlijk meer en zwaardere rokers dan onder diegenen die geen gezinsver- antwoordelijkheid hebben. Dat hoor je zelden in de Tweede Kamer. Een minister die wordt uitgenodigd om eens uit te leggen waarom hij niet alleen bij zijn politieke vrienden zo populair is, maar ook bij de oppositie. Subtiel. Ot zou dit een hogere vorm van vliegen vangen zijn? rije dagen als ledicijn Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpopperjes van slof Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Van onze parlementsredactie DEN HAAO Minister Beel aerts van Blokland van Volks- hulsvesting heeft gisteren een felle aanval gedaan op critici van zijn huurbeleid bij wo- nlngrenovatle. „Diegenen, die bewoners suggereren, dat het anders kan, spelen met vuur," zei de minister gisteren bij het begin van de Europese stads- vemieuwlngscampagne. De aanval van de minister was overigens zonder zich direct tot hem te richten onder meer bedoeld voor de Rotterdamse wethouder van stadsvernieuwing Van der Ploeg, die gisteren eveneens bij het begin van de campagne aanwezig was. Van der Ploeg heeft zich een en andermaal buitengewoon kritisch uitgelaten over het huurbeleid van de minister Desgevraagd Uet de wethouder weten al ook gisteren nog een brandbrief te ais u mijn tuin eens ging hebben gestuurd naar het ministerie. Pitten Van onse parlementsredactie DEN HAAG In een vijftal plaat sen in Nederland begint vandaag de Earopese stadsvernlenwingscam- pagne. Rotterdam, Amsterdam, Leeuwarden, Enschede en de ooste lijke mijnstreek sijn door het Neder landse comité voor de campagne aangewesen als demonstratieprojec ten, waar aan de hand van uitgestip pelde wandelingen, folders, dia's en films getoond wordt hoe de stadsver nieuwing in de plaatsen reilt en sellt waarin hij ..hel en verdoemenis" preekt over het huurbeleid en de ge volgen daarvan voor de stadsvernieu wing. Van der Ploeg meent dat stag natie ln de stadsvernieuwing behalve rampzalige gevolgen voor de woning nood, eveneens ernstige gevolgen heeft voor de werkgelegenheid ln de bouw. Het gaat allemaal om de regeling, die bepaalt dat huren van woningen na renovatie worden verhoogd met een bedrag van 2,5 procent van de ver- nieuwingskosten per Jaar. Bewoners van oude wijken ln de grote steden schrikken ln het algemeen terug voor de ln hun ogen forse huurverhoging, zodat veelal wordt afgezien van me dewerking van renovatleplannen. Za terdag werd ln Den Haag op een manifestatie door bewoners en wet houders van gemeenten gesteld dat bij renovatie het oude huurprijssys teem moet worden gehanteerd, waar bij vernieuwde woningen worden ver geleken met andere bestaande wo ningen, waarna ln de regel een gema tigder huur uit de bus komt Te gemakkelijk Beelaerts gisteren: „Onze regeling is alleszins redelijk. Welke particulier zou bij voorbeeld tachtigduizend gul den kunnen Investeren (kosten van renovatie) en vervolgens slechts hon derdzestig gulden per maand terug hoeven te betalen (huurverhoging van 2,5 procent). De verschillen wor den allemaal weggesubsldleerd door het rijk." Beelaerts verweet zijn critici (de wet houders van de grote steden) te ge makkelijk de bewoners voor te hou den dat het anders zou kunnen. „Ik zou als politicus ook wel de boer op willen met het verhaal dat het alle maal minder moet. Lagere huren, minder belasting. Dan krijg lk ook een hoop mensen achter mij aan, maar we moeten de mensen er dan wel bij vertellen of dat allemaal kan. Als we de huren verlagen zal ook de produktle van woningen en de ver nieuwing daarvan terug moeten." Wethouder Van der Ploeg, zei na af loop, dat hij wel begrip had voor deze opstelling van de minister, maar voegde daaraan toe, dat wanneer zou blijken dat volgend Jaar de stadsver nieuwing nagenoeg stilligt en Van der Ploeg vreest dat de bewinds man zo'n verhaal niet vol kan hou den. „Zijn collega van economische zaken zal dan, uit zorg voor de werk gelegenheid toch ln het kabinet zeg gen: waarom doe je er niet wat aan." Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: 'Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Rastcode en plaats: _TeL. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1