Poolse rechtbank stelt vakbeweging in gelijk Michael Foot leider Labour Pakket Kiesuwkado kabinet wil hogere slastingvrije voet 'Pokkenprik volkomen overbodig' Lech Walesa: 'Dit is een begin' 1 Meubelfabriek Oisterwijk t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Kans op een bui HET WEER Een r.k. kater Rotterdam terug |naar de muizeval toonaangevend in eiken Mammoetfusie in scheepvaart Koffie weer goedkoper RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Rotterdamse arts vindt middel erger dan kwaal TROUW-ISRAËL VLIEGREIS VOORJAAR 1981 Trouw Trendgevoelig Bezorglnraw een nieuwe abonnee I I I rouw RHS I 38STE JAARGANG NR 11093 DINSDAG 11 NOVEMBER 1980 Veel bewolking en mogelijk een bui Middagtemperaturen ongeveer 7 graden. Matige westenwind windkracht 4. aan de kust af en toe krachtig windkracht 6. Morgen en overmorgen Opklaringen afgewisseld door enkele buien. Middagtemperatuur omstreeks 8 graden. Morgen: Zon op 07 53 Maan op: 11 56 Zon onder 16 50 Maan onder 20 29 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: PAGINA 3: 'Opiniebladen overgewaardeerd' PAGINA 4: Jan de Hartog: Amsterdam is lastig PAGINA 5: PTT wijst verwijten over late bestelling post van de hand PAGINA 13: Boer en tuinder leveren vaak aan consument PAGINA 7: Ex-minister uit cel na protesten PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strip», feuilleton, puzzel, weeroverzicht. rtv-pro- gramma's onze sociaal-economische redactie IN HAAG Het kabinet wil komend jaar de belastingdruk dagen. Deze belastingverlichting moet dienen als tege- jetkoming voor de korting op de prijscompensatie in de lO lonen. die het kabinet in het loonoverleg heeft voorge- ld. De belastingdrukverlichting wordt gerealiseerd door i verhoging van de belastingvrije voeten in de loon- en lomenstenbelastlng met vier procent extra bovenop de latiecorrectie. •maast heeft het kabinet een be- Cngverhoging In petto: de belas- Vnftrric voor bejaarden en arbelds- (geschikten wordt beperkt Minis- Van der Stee en staatssecretaris i Amelsvoort van financiën heb- gisteravond een wetsontwerp et deze strekking ingediend bij de Wede Kamer. De verlichting van de W- en inkomstenbelasting kost de. ^rheid in 1981 550 miljoen gulden Ugens een woordvoerder van het u isterie van financiën is het voor- .gebaseerd op de verwachting dat lonen volgend Jaar met twee tot procent worden gema- A1 in de Miljoenennota kondig- kabinet een belastlngverlich- itii ln ruil voor een loonmati- De woordvoerder kon niet zeg- of het voorstel tot belastlngverla- wordt Ingetrokken als werkge- werknemers en overheid geen lng bereiken over een itiging Morgen ls er weer loon- iUeden willen verder een |elljke tariefsverhoging voor de t- en Inkomstenbelasting door de ÉttBgvrtJe voeten en de grensbe- mm waarboven men in een hoger Kfkonit alléén voor het Jaar 1981 |M procent te verlagen. De op- Ipt hiervan (225 miljoen) wordt Hl voor de uitkeringen aan ex- pÉBeerden in Nederlands-Indiê. J deze maatregel werd al in de lomennota aangekondigd. Tan een onzer verslaggevers tOTTERDAM Omdat de muizen in Rotterdam immuun djn geworden voor het gif dat ^ot nu toe door particulieren Jrtnilkt mocht worden, heeft lèe ontamettingsdienst het gra- verstrekken van muizengif lelijk gestaakt. Om een mui- lenplaag te voorkomen heft ^^3eeft de ontsmettingsdienst |Bbesloten naar een ouderwets ■war probaat middel te grij- *n: de muizeval Volgende beek kunnen de inwoners van Rotterdam (zolang de voorraad Riekt) gratis een muizevallen- gkket afhalen bij de reini- W- én ontsmettingsdienst. hfk pakket omvat drie mulze- een gebruiksaanwijzing folder met Ups hoe over- Jut tan muizen voorkomen jjw wel bestreden kan worden jtt volgende week kost het npakket 1.50. De muizen ln Rotterdam zijn oellg geworden voor de Warfarin Voor het uit- van andere soorten heeft ontsmettingsdienst nog geen toestemming van de com missie voor fytofarmacie Deze p.| commissie bepaalt welke gif- *jsoorten voor particulier ge- OV^oruik mogen worden verstrekt. ea De belastingverlichting als gevolg van de extra verhoging van de belas- Ungvrije voeten varieert voor gehuw de mannen van 72 gulden bij een belastbaar Inkomen van viJfUendul- zend gulden per Jaar tot 281 gulden bij een belastbaar Inkomen van 120.000 gulden. De tijdelijke verzwa ring varieert voor deze inkomens van zesUen tot 228 gulden. Voor wat betreft de verlaging van de bejaardenaftrek en de wijziging van de arbeidsongeschiktheidsaftrek stellen de bewindslieden in het wets ontwerp voor: verlaging van de bejaardenaftrek voor ongehuwden met 307 gulden (was 1.886. wordt 1.579 gulden): verlaging van de aftrek bij arbeids ongeschiktheid van tachtig procent of meer met 2365 gulden (was. 1.815, wordt 1.579 gulden); verlaging van de aftrek bij arbeidsongeschiktheid van 45 tot tachtig procent met 12.025 gulden (was 1.815. wordt 790 gulden). BIJ de bepaling van bovenstaande percentages willen de bewindslieden niet alleen kijken naar het percenta ge warvoor iemand arbeidsonge schikt ls verklaard en een uitkering ontvangt, maar ook naar feitelijke inkomsten uit arbeid. Een beperking van bejaardenaftrek en aftrek voor arbeidsongeschikten was al aange kondigd in de Miljoenennota. De re gering wil dergelijke aftrekken in de verdere toekomst al een nog maar ge ven op grond van speciale individuele omstandigheden. De Kamer moet daarmee nog instemmen. De verlaging van de bejaardenaftrek ken brengt uiteindelijk per Jaar 120 miljoen gulden meer belasting op. Maar de netto-AOW is gekoppeld aan het netto minimumloon. Als de AO- W'er meer belasting moet gaan beta len. dan moet de bruto AOW omhoog. Dit kost de overheid 110 miljoen gul den. zodat netto tien miljoen per jaar overblijft. De verlaging van de aftrek voor arbeidsongeschikten levert uit eindelijk negenUg miljoen gulden per jaar op. De aftrekken voor bejaarden en Inva lide bij de vermogensbelasüng wor den niet verlaagd, maar zullen in de toekomst ook alleen nog maar n Michael Foot volgt de vroegere pre mier James Callaghan op die vorige maand aftrad als leider van de door interne strijd verdeelde Britse oppo sitiepartij. Foot kreeg de meeste stemmen van de parlementsleden van Labour die moesten beslisen. na dat de vrees was geuit dat verkiezing van Healey tot een definitieve breuk in de partij zou kunnen leiden. Michael Foot staat bekend als voor stander van eenzijdige nucleaire ont wapening en geleidelijke terugtrek king van Oroot-Brittanië uit de Euro pese Gemeenschap. Foot heeft als eens aangekondigd dat hij als hij ooit premier zou worden de Amerikaanse kruisraketten terug zou sturen naar de Verenigde 8taten. Bij de eerste ronde vorige week be haalde Foot minder stemmen dan Healey (83 tegen 112). Twee andere kandidaten. Peter 8horc en John 811- kln vielen in deze ronde uit. Foot heeft al aangekondigd dat hij als zijn eerste taak ziet de conserva tieve regering van Margareth That cher te wippen. De volgende verkie zingen zijn pas ln 1984. Voor die tijd zal de voornaamste taak van Michael Foot zijn de eenheid binnen de eigen Michael Foot gelederen te herstellen. ADVERTENTIE int vai mgere wachttijd voor "leiding huisartsen Van onze redactie economie AMSTERDAM De scheepvaartconcerns Nedlloyd Groep in Rotterdam en KNSM Group ln Amsterdam willen een fusie aangaan. De plannen zijn door de bonden „met grote zorg" ontvangen, onder meer gezien de positie van de Amsterdamse haven die bij een eventueel samengaan ln het geding ls. Ook voor de Nederlandse luchtvaartwereld kan dit samengaan mogelijk ingrijpende consequenties hebben. Nedlloyd is namelijk voor 49 procent eigenaar van Martinair, terwijl Transavia een honderd procent dochter van de KNSM is. Meer bijzonderheden op pagina 14. Van onze redactie economie AMSTERDAM Een pak koffie van 250 gram wordt met Ingang van woensdag 15 cent goedkoper. De ad viesprijzen voor de hoofdsoorten komt door de prijsverlaging op 3.80 per 250 gram. Volgens de vereniging van koffiebranders ls de verlaging een gevolg van gedaalde Inkoopprij zen op de wereldmarkt Of de koffie nog goedkoper wordt, is de vraag want de Internationale Kof- fie-organlsatie heeft kortgeleden prljsstabiliserende maatregelen ge nomen. Afgesproken is dat de koffie- exporterende landen gebonden zijn aan maximal uit te voeren hoeveelhe den per kwartaal. De komende prijverlaglng ls de vier de dit jaar. Daardoor is de koffie sinds 1 Januari zestig cent goedkoper geworden. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar 3 jaar9 2 jaar8%% ljaar8'4% Nadere informatie: 020 "5 912137 ■\/j postgiro VC rijkspostspaarbank Van onze buitenland redactie AMSTERDAM/WARSCHAU De Poolse bevolking heeft vandaag meer dan ooit reden om Onafhankelijkheidsdag te vieren, nu de beslissing van het Poolse hoogste gerechtshof in het voordeel van de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit is uitgevallen. Opgelucht geeft vakbondsleider Lech Walesa een drukbezochte persconferentie na de voor Solidariteit gunstige beslissing van de rechter. LONDEN (AP, Reuter) De 67-jarige Michael Foot is gisteren tot partijleider van de Britse Labour-partij gekozen. Foot, die de linker-vleugel van Labour vertegenwoordigt kreeg 139 stemmen en de voormalige minister van financien Denis Healey van de rechter vleugel kreeg tien stemmen minder. tl ïreel had ik nu kunnen hebben!. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Rotter damse GO en GD ent geen mensen meer in tegen pok ken. Dr. J. Huisman, hoofd van de afdeling infectieziek ten en hygiëne is van mening, dat een dergelijke prik op een enkele uizondering na volkomen overbodig is ge worden. De wereld is al zo'n twee Jaar vrij van deze ziekte en het middel zelf (Inen ten) ls erger dan de kwaal. Dit geldt vooral voor mensen, die voor de eer ste keer hiertegen worden Ingeënt. BIJ hen ls de kans op meningitis (her senvliesontsteking) levensgroot aan wezig. Dr. Hulsmans, en hij zit hiermee op de lijn van de Wereldgezondheidsor ganisatie, raadt dan ook zijn collega's aan met inenten te stoppen. In de tweemaandelijkse uitgave Epidemi- loglsch Bulletin van zijn afdeling schrijft hij: „Zelfs de meest fervente voorstander van vaccinatie tegen pokken zal nu geen enkel argument meer kunnen aanvoeren voor inen ting tegen deze ziekte." Overigens kent de OO en OD enkele uitzonderingen, waarbij nog wel wordt ingeënt. Dat betreft bijvoor beeld zeelleden, omdat hun scheep vaartmaatschappij dat eist. Ook hier is er echter sprake van een teruggang, Solidariteit had met een algemene staking gedreigd, voor het geval dat de gerechtelijke uitspraak in haar nadeel zou uitvallen. Die staking had morgen moeten beginnen en de ge volgen daarvan zouden voor de Pool se economie desastreus zijn geweest. De leiding van de communistische partij heeft dit risico niet willen ne men, zodat de hoogste rechter in staat werd gesteld een puur juridisch oordeel te geven. De moeilijkheden waren begonnen toen op 24 oktober een rechtbank in Warschau bij de registratie van Soli dariteit als rechtspersoonlijkheid hebbende vakbeweging, de statuten eenzijdig wijzigde. De voornaamste bepaling die zij er aan toevoegde had betrekking op erkenning door Solida riteit van de leidende rol van de com munistische partij. Een andere wijzi ging betrof het stakingsrecht. Weigering Solidariteit nam met deze eenzijdige handeling geen genoegen en bleef weigeren, de bepaling betreffende de rol van de partij alsnog in haar statu ten op te nemen. Zij heeft in het eind augustus in Gdansk gesloten ak koord deze leidende rol erkend. Bo vendien heeft zij beloofd, binnen het kader van de Poolse grondwet te zul len opereren. En dat houdt volgens Solidariteit al les in. Op de zitting van het hooggerechts hof zei de openbare aanklager dat de rechtbank vorige maand haar be- voedheden te bulten was gegaan, door herschrijving van de statuten. Vanaf dat ogenblik was het eigenlik al duidelijk dat het hof tot aanvaar ding van de els van Solidariteit zou overgaan. De drie rechters trokken zich voor bereid terug om vervolgens mee te delen dat de statuten van soldarlteit ongewijzigd blijven. Een onderdeel van de gerechtelijke beslissing ls dat de eerste zeven arti kelen van het Gdanks-akkoord. die onder meer betrekking hebben op de leidende rol van de communistische partij, als aanhangsel aan de statuten zal worden toegevoegd. Deze regeling is volkomen in overeenstemming met voorstellen, die Solidariteit drie we ken geleden al als compromisoplos sing aan de Warschause rechtbank had aangeboden. Dit is een begin Na de zitting vertelde de leider van Solidariteit, de legendarische Lech Walesa, de duizenden wchtende Po len: „We hebben bereikt wat we op 31 augustus besloten te zullen beeiken. Maar dit is een begin. Voor ons ligt nog veel weer En iedereen moet er het zijne tot bijdragen. Niemand zal mljkunnen blameren, want als het niet goed gaat is het jullie schuld en niet de mijne. We moeten hard gaan werken en de zaken onder controle houden". Vervolg op pagina 7 Ons commentaar staat op pag. 5 ADVERTENTIE Door technische omstandigheden zijn bij de aankondiging van de Trouw-lsraël Vliegreis 1981 in Trouw van zaterdag j.l. de reisdata niet opgenomen. Deze zijn: 26 februari, 11 maart 1981. De gemeente Rotterdam moet teruggrijpen op de am bachtelijke knaagdierbestrijding: de Maasstedelijke muls ls aan de werking van het toegelaten gl( ontstegen. Toch wordt deze ontwikkeling eigentijds gepresenteerd. Men deelt geen muizevallen uit, maar muizevallenpak- ketten. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsdederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoüef. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: omdat steeds minder landen een in ternationaal bewijs van inenting te gen pokken verlangen. Die landen zijn op dit moment nog Zimbabwe, Cambodja, Madagascar Djibouti en Tsjaad. Dr. Hulsman ls verder van mening, dat ook reisorganisaties niet langer moeten aandringen op geldige inen- tingsbewijzen. Collega's adviseert hij om ln plaats van in te enten een schriftelijke verklaring te geven, waarin staat dat de aanvrager vrijwil lig van Inenting afziet. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan "ftouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformalie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW Postcode en plaats: _TeL_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1