ans van der Meulen ontdekte ng vergeten Leidse kleipijp SHEAFFER. Vit brieven van lezers irimfathers deden Gouda felle concurrentie aan (AG to NOVEMBER 1980 VARIA TROUW/KWARTET 7 'ns«i r ie te 2i| leinkin Fred Lammer» iEN Het is nu acht jaar en dat Hans van der (n, analist bij de rijks- rsiteit in Leiden, besloot inplaats van samen met rrouw in weekeinden en gtles Jacht te maken op ilen en bijzondere stenen te verdiepen in de ge nlis van de pijp, het jut van de tevreden huis» 1 lom van het park ..De Hout- wrmde de directe aanleiding ommezwaai Tussen de omge- jüuiten aarde van dat stads- -wording ontdekte Hans res- van eeuwenoude kleipijpen. zaak extra interessant maak- dat vergelijking met andere al gauw uitwees dat die pijp en niet afkomstig waren uit de stad die. naar velen den- ét monopolie heeft op het ge in de stenen pijp. Leiden heeft op pijpon maken aankomt een ^Cuwen geleden ook een belang- jl gespeeld dit is heel merk- totaal in het vergeetboek ar dat Hans een terrein braak ;gen Na Jaren speuren In het rchief. kerkelijke archieven, tsdagboeken en attent-zijn bij rerlowmheden is Hans erin ge- de geschiedenis van de Leidse e reconstrueren. Het resultaat |t onderzoek heeft hij nu vast- lb een bescheiden boekje „De tspijpmakers In de 17e en De belangrijkste vond- tlt verzameling van Hans. levenduizend pijpenkop- tte pijpen omvat zijn tr te zien in het Leidse Lakenhal. De verzame ld met materiaal van $nen egnp pijp is al oud. Uit graf- ten blijkt dat ln de eerste eeuw rtstus bij Indianenstammen isndgevormde pijpen in ge varen Ook bij de Maya's in ii de pijp sinds lang bekend potr ontdekkingsreizigers kb en Vespucci introduceer- „barbaarse gewoonte" van het en in de westerse wereld. De arfen en de Portugezen zagen grote zeevarende naties wel io om op grote schaal in hun Ktabak te verbouwen. De Ne ll met een feilloos oog voor «uraan te verdienen valt. de- lauw mee. de eerste tijd hoofd- tib vervoerders van het kruid raaDe kwalen het medicijn bij zou Zijn. k ffvensteden als Harllngen, Stikhuizen en Amsterdam kyiJcen tevoorschijn komen 9 «"dj we nschap goed ver- Avflir. Oevcmden zijn vooral pij- Engelse oorsprong. Ook stu- ult Engeland namen pijpen ln age mee Vooral uit de graaf - fottinghamshire voor de ver- van de rooms-katholleke Jacobus de Eerste gevluchte Uiten hebben ln Leiden de plj- rtcage tot bloei gebracht Pieterskerk [vestigde John Robinson zich i honderd landgenoten ln de l van de Leidse Pieterskerk, hun oude beroep (dat had ln allen met de tabak te maken) ior gingen uitoefenen. Daartoe be- hHc van kleipij- Colu Claverly en Henry Bef- »n °P dat gebied actief. De Engelsen' voelden zich ln uwe woonplaats zo op hun dat hun landgenoten die naar "I waren uitgeweken aan boord Een „krulpljpje" was vroeger in trek bij schaatswedstrijden. Schaatsers bonden zo'n breekbaar pijpje op hun rug. Daarna was het zaak de „krulpijp" heel over te brengen. Een val betekende ook het einde van de pijp. van de ..Mayflower" te stappen om als Pilgrimfathers naar Amerika te verhuizen. ZIJ bleven liever in Leiden pijpen maken. De stedelijke pijpenin- dustrie nam zo'n grote vlucht dat in 1601 een tabakspljpmakersgilde werd opgericht, dat na korte tijd al 64 leden telde. Henry Beffert speelde er een hoofdrol. Hij verdiende aan zijn pijpen, die allemaal zijn Initialen droegen, zo goed dat hij zich aan het deftige Rapenburg kon vestigen. Dat hij goede kwaliteit heeft geleverd to nen de nu opgegraven pijpen aan. Ze hebben de tand des tijds weten te doorstaan. Over het algemeen was de kwaliteit van de Leidse pijpen niet daverend. De gebruikte pijpaarde deed onder voor de Ooudse. Dat zal de voor naamste reden zijn geweest dat de pijpindustrie in Leiden het na een eeuw heeft moeten afleggen tegen de concurrentie. Die is fel geweest. De Leidse tabakspijpmakers ageerden regelmatig tegen het feit dat handela ren van buiten met geïmporteerde pijpen liepen te venten. Hoewel het stadsbestuur dat leuren met vooral Goudse pijpen op een gegeven mo ment verbood zijn er. daarvan getui gen de nu gedane vondsten toch heel wat nlet-Leidse pijpjes gesleten. Na verloop van tijd ging het stadsbe stuur trouwens weer ventvergunnin gen afgeven, mits de handelaren voor elk gros dat ze verkochten een stuiver voor de armen ln de stadskas stortten. Raleigh Aan het uiterlijk van de kleipijp werd vroeger veel aandacht besteed. Bij zondere gebeurtenissen werden op pijpen uitgebeeld. Bij de uit Enge land uitgeweken pijpmakers was in de begintijd de schrijver en ontdek kingsreiziger Sir Walter Raleigh, die evenals zij door Jacobus de Eerste op de zwarte lijst was gezet (Raleigh Bijzondere voorvallen werden vroeger vaak op pijpen afge beeld. Een van de laatste keren dat dit gebeurde was in 1898 bij de inhuldiging van Wilhelmina. bekocht dat met zijn leven), favoriet. Regelmatig werd hij op pijpekoppen afgebeeld, ook omdat zij daarmee te gen Jacobus konden ageren die een fel tegenstander van het roken was. In 1603 deed Jacobus persoonlijk een boekje open om de Engelsen voor te houden hoe slecht dat roken wel was. Hij stond daarin niet alleen. Paus Urbanus de tweede sprak in 1642. De banvloek uit over tabak en in Rus land werden in die tijd rokers gestraft met openbare geseling en het afsnij den van hun neus, zodat de rookdam pen hun reukorganen niet meer kon den strelen. Nu zat het met die tabak in die begin tijd goed fout. Door het toevoegen van allerlei kruiden had tabak een sterk narcotische werking. Voor- en tegenstanders discussieerden fel. De Middelburgse stadschirurgijn Johan nes Verbrugge verkondigde dat ta bak niet alleen een afdoend middel was tegen „fenijnlge quetsuren" maar ook tegen kanker. De dichter Laurens Bake had het in 1700 over tébak, waarvan de „lleffelljke waas- sem, geen stank laat aan den aas- sefn." De beroemde zeventiende- eeuwse arts Cornelius Bontekoe. van wege de overdreven waarde die hij hechtte aan het overdadig gebruik van twee (soms adviseerde hij het drinken van 200 kopjes per dag) wel de ..theedokter" genoemd, propa geerde ook het pijproken. Rook ..Nietsis voor het leven en de gezond heid zo noodzakelijk en dienstig als dé rook van het koninklijke gewas: de tabak, die leven en gezondheid zo zeer behoudt en honderd diensten bewijst, waaraan men in eenzaam heid zijn genoegen kan hebben en die alle ongemak, dat een zittend leven met zich kan meebrengen, kan voor komen en afwenden. Kortom de on volprezen rook is goed en aangenaam van de vroege ochtend tot de avond, met één woord altijd", schreef hij in 1685. Sindsdien zijn de opvattingen dras tisch gewijzigd. Het gezegde „het is geen man, die niet roken kan" is allang achterhaald. Roken is slecht. Dat geeft ook Hans van der Meulen toe, al steekt hij af en toe een sigaret je op. Dat doet niets af aan het feit dat zijn hobby interessant is. Het is vooral de historische kant die hem daarin zo boeit, ook wel het cultureel- maatschappelijke aspect, dat er nauw mee heeft te maken. De pijp als stukje versteende geschie denis is te lang veronachtzaamd. Aan de hand van gevonden pijpekoppem is het mogelijk tot een vrij Juiste datering van andere vondsten te ko men. Zo werken de pijpen die de expeditie naar Spitsbergen onlangs heeft meegénómen, verhelderend bij het onderzoek. Vandaar ook dat de officiële archeologie meer en meer oog krijgt voor op het eerste gezicht waardeloos lijkende delen van klei pijpen. Daaraan een steentje te kunnen bij dragen geeft de liefhebberij van Hans van der Meulen, naar hij zelf zegt, inhoud. „Ken je me nogT vroeg een vrouw van mijn leeftijd mc na afloop van ccn spreekbeurt. Hoewel ik haar zeker ccn dikke dertig jaar niet had gezien, hoefde ik geen moment na te denken. Overal en altijd zou ik haar hebben herkend Hilly. Ze is eens en dat weet ze natuurlijk niet ccn partje in het opvoe dingssysteem van mijn moeder geweest. Mijn ouders hebben een periode gehad dat ze het behoorlijk arm hadden. Zo arm. dat hel belasting- plaatje waar een hele rijksdaalder per jaar voor neergelegd moest worden, geen vanzelfsprekende uitgave was. Mijn broer en ik hadden wel allebei ccn gammelie fiets, maar moesten samen met één plaat je doen. Onze angst voor een bekeuring was hevig, want wie zou die moeten betalen? We konden dus nooit tegelijkertijd fietsen, maar strikt om de beurt vanwege dat koperen plaatje. Echt geleden hebben we onder de maatregel niet, er hoefde geen thera peut aan te pas tc komen, al is er heel wat geruzied over de vraag wie er dictscn mocht. Hilly was niet uit onze buurt, maar ze kwam er veel omdat haar oom en tante in onze straat woonden. Ze was een nogal eenzelvig meisje geremd heet dat tegenwoordig. Haar vader was jong gestorven en Hilly bleef achter bij ccn sombere moeder en ccn knorrige grootvader. Ze was dus zielig en wel op ccn manier waar je als kind geen weg mee wist. Je kon ook niet zo goed aardig tegen haar zijn. het was net alsof ze dat niet toestond. Op een vakantiedag werden we allemaal in de bestelauto van haar oom geladen voor een uitje naar het strand in Muiderwcg. Dat was ruimschoot genieten, maar wel met de rug naar de speeltuin. Schommelen en wippen mocht je daar alleen als er ook kogelflesjes werden besteld en daar was natuur lijk geen sprake van. Veel te duur. Maar zo'n dag was verrukkelijk, inclusief de balletjes gehakt die in het zand vielen. De moeder van Hilly was pijnlijk bezorgd voor haar kind. Een zwempak was niet toegestaan er kon kou gevat worden. Er moest wel dc hele dag ccn mal hoedje gedragen worden ccn zonnesteek was gevaarlijk. Hilly zat al gauw met ccn kletsnatte jurk en onder ccn verfomfaaid hoedje in wat toen nog Zuiderzee heette. Dc verlokkingen van het water werkten doordringender dan dc verboden van haar moeder. In mijn herinnering duurde die dag weken. Alles was even fijn. Wat mijn broer en mij niet verhinderde om dc volgende dag weer forse stampij te maken over het rijwiclplaatjc. Ik was aan dc beurt. Nietes. Welles. Mijn bYocr swon. wat mij woedend maakte. Janken geen gebrek. „En Hilly/* simpte ik redeloos jaloers, „Hilly heeft ccn veel mooiere fiets dan ik en nog ccn eigen plaatje ook." Lichtelijk verwijtend vroeg mijn moe der „Zou jij dan met Hilly willen ruilen?" Dat was natuurlijk pedagogiek van dc koude grond, maar het werkte wel. Dc gedachte aan die grootvader, dc trieste moeder en het malle hoedje deed mij mok kend dc aftocht blazen. Hilly trouwde jong. nog in de oorlog. Een van dc laatste granaten trof het huis van haar en haar man. Hij verspeelde daar een oog bij: ook zij raakte gewond en dc laatste keer dat ik haar zag. was haar gezicht nog vertekend door vurige littekens. Nog steeds zielig dus hoeveel wisten wc eigenlijk van elkaar af? Een leuke jeugd had ze zeker niet gehad en zelfs mijn ruzies om ccn samen tc delen belasting- plaatje konden voor haar best ccn gemis inhouden. Dit alles flitste door me heen toen zc daar ineens voor met stond. „Ken jc mc nog?" Zc was grijs en rimpelig geworden net als ik. Vaag zag ik nog dc gevolgen van de bomscherven. Maar het geweldige en bevrijdende van die ontmoeting was dat ze volstrekt niets zieligs had. Ze keek me aan met doordringende sterke ogen. Haar houding had iets fiers en was een beetje uitdagend alsof zc acuut weer met haar jurk. aan in de zee zou gaan zitten als zij daar nou toevallig zin in, had. Het was een fantastisch weerzien. Dag Hilly. ADVERTENTIE ELKE SHEAFFER SCHRIJFT ZO GOED ALS HIJ ERUIT ZIET SHEAFFER EATON URi;W:i Informatie: 070-636304 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bi| publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Scientology Ik volg met belangstelling de verslag geving omtrent de Scientology-Kerk. De waarheid gebiedt mij te getuigen ten goede: dianetics, scientologiecur- sussen tot verhoging van zelfvertrou wen. verwerving van zelfkennis, over winning van moeilijke toestanden, verbetering van communikatie hebben mij daadwerkelijk baat ge bracht en ik kan mensen in depressie, ln hopeloze omstandigheden, in ver warring aanraden: volg zo'n goedko pe korte overzichtelijke cursus en puur er alle goeds uit, maar als chris ten: doe het in de geest van Paulus: „Onderzoek alle dingen en behoud in alles het goede." Toets alles aan uw eigen gezonde rede én aan de H. Schrift, biddend voor uw en aller heil. Scientology heeft kennis te bieden omtrent de werking van uw eigen menselijke geest en die kennis is ln dit tijdperk belangrijkmaar blijf er niet in steken enlaat u niet verleiden tot dure cursussen; de orga nisatie is een handelsonderneming: de mensen die u opvangen, moeten leven van de verkoop van boeken en cursussen; scientology als systeem is een octopus met vangarmen op zoek naar uw budget; de mensen zullen u vertellen dat ze u „clear" (helder) zullen maken door auditerenen dèt kost u duizenden guldens; God dank was ik „helper" genoeg om zo'n aanbod te doorzien en ik heb het hartelijk lachend afgewezen en is u christen, wie zal u dan beter verlossen en verhelderen dan Jezus Christus. Mlchaëlshoeve Fred Sörensen Samenwonen (5) In Trouw van 6 november stelt de heer Jacques dat op bijbelse gronden ongehuwd samenwonen ongeoor loofd is. Onvoorstelbaar dat iemand dit in 1980 nog durft te beweren. Ook is de heer Jacques nog bestuurslid van een bejaardentehuis en noemt dit een voorrecht. Ik betreur de be jaarden van dit tehuis zeer met een dergelijk bestuurslid. Amsterdam W. A. B. J. Tromp Onder redactie van Heieen van Batenburg Vragen uitsluitend In envelop en dus niet per briefkaart sturen aan postbus 91463, 2509 EB Den Haag. Per vraag twee postzegels van 60 cent bijvoegen. Beslist niet aan de buiten kant opplakken. Geheimhouding is verzekerd. Hoeveel jaar moet men de U van belastingaangifte latfi 1? hoeveel Jaar kan de ndf «dienst hier niet meer op te- ftebi Om orde *4: Tbt en met vijf Jaar kan 'üngdtenst op uw aangifte te en. Zo lang moet u dus alle die op de aangifte betrek- wen, bewaren. vlag van 8ardlnlë vertoont J» moorkoppen. Waaraan nen dit typische embleem? 4: Het wapen van 8ardinié r moorkoppen doordat Sar- 'l heeft uitgemaakt van het koninkrijk Aragón. dat het- ipen had. Reeds Peter I van nam na de overwinning van kgen de Moren (1036) vier ~~n met voorhoofdband als hun koninklijke waardlg- 't het rode SL-Joriskmis ln !n op. In de zestiende eeuw w«pen. dat de bezettings- vanAragön droegen, op het Ik8ardinië over. Oude en munten vertonen het £og. In de tweede helft van de >e eeuw interpreteerden Beleerden, gedreven door nationalistisch gevoel, de .'/ls symbool van de vier oi bestuurders die in de vroe- de stiiJd tegen de leidden: de Moren maakte 'Pt tot slaven met de voor- hoofdsband over de ogen. In deze versie werden de vier Moren, blind als ze waren, ln 1921 door de Sardische actiepartij als embleem overgeno men en tenslotte in 1952 ln het wapen van de .Autonome regio Sardinië" gebruikt. Vraag: Ik heb een vreemd apparaat in mijn bezit. Het lijkt op een soort snijwerktuig of pers. Ik sluit een foto in. Kunt u mij ook zeggen waar het voor gediend heeft? Antwoord: Het vreemde apparaat is een stalensnijmachine. In de indus trie worden deze dingen gebruikt om de monstercollecties van de nieuwe stoffen op maat te snijden. De kanten worden hiermee getand om rafelen tegen te gaan (hetzelfde systeem als de kartelschaar). Historische waarde heeft het (nog) niet. Vraag: Hoe verwijder ik de laag ke telsteen van de bodem van mijn wa terketel? Antwoord: Er zijn tegenwoordig ke telsteenoplossers in de handel (ver krijgbaar bij de drogist), maar u kunt het ook eens proberen met een ouder wets huismiddel. Breng een mengsel van azijn, zout en water aan de kook en laat dit op de kalkafzetting inwer ken. Een andere methode is de ketel even droog op het vuur te zetten en direct daarna te vullen met ijkoud water. Het ketelsteen springt dan stuk en kan uit de ketel worden ge spoeld. Vraag: Tijdens de vakantie ben ik geïnteresseerd geraakt in de emble men die de vliegtuigen van diverse landen voeren. Waar kan ik hierover informatie inwinnen? Antwoord: Er is in 1979 bij Zomer en Keuning een Handboek voor lucht reizigers verschenen waarin de em blemen en maatschappijkleuren van de luchtvaartmaatschappijen te vin den zijn. Vraag: Ik heb een gouden munt uit 1763. Op de voorkant: ruiter te paard. Op de rand: Belg: Westf. Mo: Aur Pro.Confoed. Op de achterkant: wa pen en jaartal en 14 O. en de woorden Concordia res parvae cresc. Ik kan deze munt in geen enkele catalogus terugvinden. Antwoord: Ik vond hem wel in een speciale catalogus van gouden mun ten en ik kan u er het volgende over vertellen. Het is een gouden rijder uit West-Friesland. De spreuk Concordia res parvae crescent betekent Een dracht maakt macht, de zinspreuk van de Zeven Verenigde Nederlan den. Het randschrift: moneta aurea (gouden munt) Provinclarum Confoe- derarum Belgicarum, gevolgd door de provincienaam. De munt werd on der andere tussen 1749 en 1765 ln alle provinciën, behalve Friesland, gesla gen. Gewicht 10,00 gram, gehalte 0.920. Volgens de muntcatalogus is de waarde, afhankelijk van de kwaliteit, gemiddels 400 dollar. Vraag: Waar is het woord tyfoon aan ontleend? Is het een transcriptie van het Chinese woord tai foeng? Maar ik kwam de uitdrukking ook in het Nieuwtestamentisch Grieks tegen: „Anema tyfonikos". Handelingen 27 vers 14. Beide woorden zijn identiek. Was er in de klassieke tijd zo'n band met China, dat de Grieken een woord ontleenden aan het Chinees? Antwoord: In het in verschillende Europese talen voorkomende woord tyfoon zijn twee verschillende ooster se woorden samengekomen. Oude vormen als touffon, tuffon, tuffone. De spelling van het Chinese tai foeng (tuffoon, tiffoon) is blijkbaar beïn vloed door die van het eerder beken de Indische woord tuffon. Een en ander behoeft dus geenzins te beteke nen dat de oude Grieken het woord van de Chinezen hebben overge- Vraag: Weet u een middel om vuil geworden suède te behandelen? kunnen afgeleid worden van een woord tufen uit het Urdu (Perzisch en Arabisch) dat storm, tornado bete kent, en dat weer in verband ge bracht wordt met het Arabische woord tafa. dat ronddraaien bete kent. maar waarbij men ook een sa menhang vermoedt met het Griekse typhon wervelwind of cycloon. De mythologische Griekse reus Typhon, zoon van Typhoeus, zou ook vader van de winden zijn geweest. Andere oude vormen van het woord tyfoon zijn: tuffoon, tiffoon, tay-fun. Deze woorden gaan terug op het Chinese tai-fung, een dialectische vorm van het Chinees ta (groot) en fêng (wind). Antwoord: Het is niet zo eenvoudig suède zelf afdoende schoon te maken. Maar u kunt eens proberen het af te wrijven met oud witbrood, met heel fijn staalwol of een schuurplaatje kan men ook nog wel eens goede resulta ten behalen. Vraag: Onze dochter is tien jaar, doet alles links. Ze wil nu graag leren ha ken, maar het lukt mij rechtshandige niet dit haar voor te doen. Weet u hier een oplossing voor? Antwoord: Het is voor rechtshandi- gen niet eenvoudig om iemand die linkshandig is te leren haken. Dat weet ik uit ervaring. Jammer genoeg is het toen nooit in me opgekomen naar de probleemrubriek te schrij ven. Het zou me een hoop energie en tijd bespaard hebben. Er verschijnt namelijk binnenkort (momenteel in herdruk) een handleiding hierover. Deze is te bestellen bij de Wevershut, Weverstraat 10, Oosterbeek. Vraag: Vorig jaar las ik in Trouw een recensie over een Joodse kalender. Volgens de heer Klei was het een bijzonder mooie kalender. Weet u ook of er ook in 1981 een uitgave is? En waar kan ik die bestellen? Antwoord: Ja, deze kalender is ook voor het volgend jaar weer te koop. U kunt hem bestellen bij de Nederland se Zondagschoolvereniging. Bloem gracht 65, Amsterdam. De prijs is 35 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7