Abraham Kuyper, de bliksem en de keuken Blanke theologen voor opheffing van racisme Drie najaarstrekkers op r.k. boekenerf Omzet geref. kerken 61 miljoen Trouw VANDAAG» Stichting vraagt gebed voor Israël MAANDAG 10 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET door A. J. Klei Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of ik zit ten gerieve van mijn broodwinning te lezen in een jubileumboek van de Vrije Universiteit. Ik begon heel eenvoudig met een fotoboek, maar geleidelijk aan heb ik me naar een hoger plan gewerkt en vandaag is het dan zo ver, dat ik de bijdrage der godgeleerden tot de eeuwfeestvreugde kan aankondigen: een bundel opstellen onder de titel „In rapport met de tijd". Abraham Kuyper„de stichter van de VU, heeft opgemerkt dat de openbaring telkens weer „in rapport met (het bewustzijn van) de tijd" moet worden gebracht en dit leidt ertoe dat prof. dr. H. M. Kuitert in zijn fleurig getoonzet Woord vooraf („voorwoord" is geen Nederlands) vergenoegd vaststelt dat de theologie een nimmer eindigende taak heeft. Op grond hiervan mogen we aannemen dat de theologen van de VU niet van zins zijn er na honderd jaar een punt achter te zetten. Waakzaamheid blijft dus geboden voor de verontrusten. Nu pleeg ik feestbundels uit de theologische wereld uit andere werelden vallenze mij niet ten deelmet enig afgrijzen aan te pakken, aangezien ze naar mijn ervaring meestal volgestouwd zijn met zwaarwichtige vertogen over zaken, die in mijn hart nooit opgeklommen zouden zijn. „In rapport met de tijd" nam ik met extra wantrouwen ter hand, want gereformeerden, nietwaar, kijken wel helemaa uit om iets spannends op papier te zetten uit vrees van voor de synode gesleept te worden. Kortom, ik vreesde het ergste. Maar om nóg eens kort te gaan,Jn rapport met de tijd" is gewoon een leuk boek. Ik bedoel dat er voor leken zoals ik leuke stukken in staan. Kuitert hanteert in zijn inleiding voorzichtig de aanduiding „lichtvoetig" en ik moet zeggen dat ik bijzonder veel plezier heb in de, bij gereformeerden weinig voorkomende, ontspannen manier waarop de auteurs met hun stof bezig zijn. Ze springen, en daar wijst Kuitert ook op, zeer onbevangen met de grote Abraham om, zij gaan niet voor hem door de knieën, maar hebben ook geen behoefte zich tegen hem af te zetten. Er ls zoiets als genegenheid op afstand. De opzet was, dat iedere medewerker zou vertellen hoe het vroeger op zijn vakgebied toeging en wat daarmee vandaag nog te beginnen valt. Met deze formule kun Je alle kanten uit. Gelukkig maar, anders hadden we misschien het fraaie verhaal niet gekregen, dat de kerkhistoricus prof. dr. C. Augustijn doet over het optreden van Herman Bavinck op de vergadering van de moderne theologen in 1912. Bavlncks woorden kwamen, zacht gezegd, niet volledig tot hun recht. Ten eerste niet omdat de moderne theologen geen lieverdjes waren en Bavinck zo lang mogelijk van de lezenaar weghielden en ten tweede niet, omdat er een zonsverduistering was die niemand wilde missen en waarover de NRC van 19 april 1912 zo treffend schreef: „De kippen gingen op stok, en de bloemen sloten hun kelken, en in de vergadering van moderne theologen sprak een professor van de Vrije Universiteit." Heel boelend is het relaas van de oudtestamenticus dr. C. Houtman over het conflict dat de oriëntalist en oudtestamenticus prof. dr. C. van Gelderen in 1917-T8 had met de „opzichters" (noem ik ze hier maar) van de gereformeerde Het begin van de uitvinding van de bliksemafleider. Tekening uit het AO- boekje over Benjamin Franklin, die iets van de „vis infusa" terguwon met zijn uitvinding. Adres AO-berkjes: postbus 37, Lelystad. synode. Deze hadden geconstateerd dat prof. Van Gelderen de in Genesis gegeven tijdsvolgorde van sommige gebeurtenissen onwaarschijnlijk achtte en het in dat verband zelfs had over „een legendarische inkleding". Hoewel de heer Van Gelderen zijn opvattinge, vrucht van meer dan twintig jaar studie en op college zeer behoedzaam voorgedragen, niet prijsgaf, werd het geen kerkelijke rel door de „meekomende" houding van de hoogleraar: hij beloofde de bewuste punten te zullen laten rusten. Van Gelderen was een ander man dan Geelkerken en bovendien: een collegedictaat ls geen preek. De aardigste bijdrage in „In rapport met de tijd" vind ik die van de nieuwtestamenticus drs. S. J. Noorda over „De wondere wereld van Abraham Kuyper". Hij houdt zich bezig met Kuypers verhandelingen over de wonderen van Jezus, waarvan een rooms- katholiek recensent schreef dat ze „zonderling" waren (de meningen van Kuyper wel te verstaan). Je komt daarbij inderdaad de meest zonderlinge dingen tegen. Naar Kuypers opvatting kon de mens ln 't paradijs stoute stukjes uithalen door een hem ingegoten kracht. Na de zondeval verdween die kracht, maar hier en daar vind Je er nog iets van: bij een leeuwentemmer bijvoorbeeld, die macht uitoefent over de leeuw, of bij de patrijshond die „doorzijn oogen een patrijs belet op te vliegen; en vooral in den bioloog" (waarmee Kuyper bedoelt: iemand die biologeert). Tegen deze achtergrond behandelt Kuyper dan de. in zijn dagen actuele vraag of het gebruik van een bliksemafleider geoorloofd is. Tenslotte is het „de God der ere, die dondert". Het mag van Kuyper. Vroeger, ln het paradijs, kon de mens met zijn ingegoten kracht de bliksem beheerden en er is niets op tegen om nu door moeite en inspanning iets van die kracht te herwinnen. Voor 't gemak gaat Kuyper eraan voorbij dat naar zijn inzicht het nooit bliksemde ln het paradijs en hij kan meeslepend beschrijven hoe Adam en Eva zich na de zondeval een hoedje schrokken van de eerste onweersbui. Kuyper was volop kind van zijn tijd, hij geloofde in de voortgang van wetenschap en techniek en beschouwde ze als middelen om iets van aie paradijselijke ingegoten kracht („vis infusa" zegt Kuyper en dat had Noorda besteven mogen vertalen) terug te krijgen. De mens mag van Kuyper niet rusten, eer hij zijn oppermacht op de natuur teruggewonnen heeft. Kuyper neemt zijn uitgangspunt ln de constatering van het onderscheid tussen „de instinctief onbewuste en de door oefening verkregen bewuste handeling bij onze aanraking met de dingen der Natuur". Als voorbeeld wijst hij op de Hollandse keuken. In vorige eeuwen was die keuken beroemd. „Hollands keuken openbaarde een eigen karakter, hierin bestaande, dat ze de natuurlijke producten van den akker en van de slachtbank veel sterker dan de vreemde keukens ln hun natuurlijke voortreffelijkheid deed uitkomen Deze wijze nu van de spijzen toe te bereiden, is destijds door onze hulsmoeders van zelf, instinctief, gevonden. Ze gaven er zich geen rekenschap van, hoe ze doen moesten en waarom ze zoo en niet anders deden. Thans daarentegen ls dit instinctieve talent veelszins te loor gegaan, en zendt men zijn huwbare dochters en de aanstaande keukenhelpsters naar een kookschool. Het goed koken is nu resultaat, niet van natuurlijken aanleg van het talent, om instinctief het juiste te vinden, maar van eerteoort schoolsche studie. Wat vroeger onbewust en van zelf toeging, wordt nu bewust zich eigen gemaakt." Ik houd op, ik heb mijn vrouw beloofd de aardappels te schillen en de sla schoon te maken. Dit zijn voor mij door oefening verkregen bewuste handelingen. Ik meld nog dat „In rapport met de tijd" (waarin ik wat gegrasduind heb) een uitgave is van Kok te Kampen, 279 pagina's telt en op twee kwartjes na dertig gulden kost. WAARBIJ HIJ MIJ ALTIJD DOET UITKOMEN Moge de Heer uw hart m tot de liefde Gods en tot de lijdzaamheid van Christus l (II Thessalonicenzen 2 versil 3.5) Ons geloof en onze levenshouding^11 hebben iets. alles te maken met or; hart. Chesterton spreekt van de )e ln< „hart-affair" van het geloof. Geloeid 1 inzicht en vertrouwen. Het is ook jen p liefde. Onze harten moeten daarfo en d geneigd worden. Dat doet God zen naki Hoe HIJ dat doet ontgaat ons. Zoal oorw een wonder ons ontgaat. Waarom^nde ik zo dat die woorden mij aanspreken? Waarom gebeurt dat telkens weer in mijn leven dat ikh - Jezus uitkom, bij zijn woorden enduur zijn verhaal, bij wat Hij gedaan h«te bre en bij wat Hij van ons wil en met a wil? Waarom? Ik weet het niet. Er jflet b ook geen reden voor. Het gebeurt) Ik kom uit bij de liefde van God a] de enige warmte die nog in deze wereld overblijft. De enige werkeli erkg warmte, een vuur dat nooit uitdoof >t pi Ik kom uit bij de lijdzaamheid van Jezus. Dat woord lijdzaamheid» in onze eeuw liever vertaald met volharding of standvastigheid. H betekent een kracht hebben om ondanks het lijden door te gaan, tt oude nel door Hennie Serfontein JOHANNESBURG De oproep van acht theologen van de nederduitse gereformeerde kerk' aan hun kerk om zich in te zetten voor een hervorming van de bestaande orde in Zuid-Afrika, heeft in die kerk een storm veroorzaakt. De kerkleiders reageerden direct afwijzend. Die Kerkbode, het officiële blad van de kerk, maakte de verklaring van de theologen eind vorige week publiek onder de kop „Getuigenis: 31 oktober 1980". Daarmee legde het blad een duidelijk verband met Luthers daad, die de inleiding was tot de Kerkher vorming. De pro-regeringskrant Beeld noemde de verklaring een .hoogst belangwekkend Hervor mingsdag-getuigenis van acht van de meest vooraanstaande behoudende theologen van de NG kerk". Alle acht zijn professoren aan de uni versiteiten van Pretoria en Stellen- bosch. Het zijn W. D. Jonker (die ook enkele jaren in Kampen professor geweest is), B. A. Müller en H. J. B. Combrinck (Stellenbossche kweek school), J. Heyns, A. B. du Tolt en C. F. A. Borchardt van de theologische faculteit te Pretoria en de theologisch opgeleide W. P. Esterhuyse en H. W. Rossouw van de filosofie-afdeling van Stellenbosch. Heyns is lid van waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam lel 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Nad. Credietbank Rekemngnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel. 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel. 115700 (uitsluitend voor advertenties) West blaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel. 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel. 070-469445 (redactie) lel. 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 6000 AA Zwolle tel. 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzén: Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101,90 Per jaar f 201,60 Advertenvetarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19.30 van maandag t/m vrijdag. Op zondag van 18-20 uur telef. 020- 5622797 Opgave mini-advertenties tel. 020-5626262 of schriftelijk aan Mini-Adv. afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM. Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen. het breed moderamen van de genera le synode en Esterhuyse schreef on langs het boek „Afscheid van apart heid". Discussies Het getuigenis is met instemming be groet door dr. Frans O'Brien-Gelden- huys, die onlangs als secretaris-gene raal van de NG kerk is-, af getreden wegens de verkrampte houding van de meerderheid. Hij vroeg de acht theologen om nu overal discussies op gang te brengén. Instemming is er ook gekomen van prof. Nico Smith van de Stellenbossche theologische hogeschool, prof. David Bosch van de universiteit van Zuid-Afrika en van dr. W. A Landman, de voorzitter van de synodcommissie die in 1974 het geschrift „Rassenbetrekkingen in het licht van de Schrift" voorbereidde. Maar dr. Dirk Fourle, actuarius van de synode en een van de leidende „verkrampten", wees het getuigenis radikaal af. Hij zei, dat de volkenver houdingen te dellkaat en te ingewik keld zijn voor dergelijke „zwevende algemene adviezen". Het getuigenis van de acht „raakt kant noch wal", zei hij. Over het „onvermogen" van de kerk om leiding te geven overheid en samenleving, was het commentaar van Fourie: „Wij geven nu eenmaal geen lopend commentaar op politie ke gebeurtenissen. De NG kerk doet alleen wat, als zij ervan overtuigd is, dat zij moet getuigen ten opzichte van specifieke schriftbeginselen, die op het spel staan. En wat die zoge naamde kerkelijke eenheid betreft, aldus Fourie, het ls bekend dat de meesten van de acht op de laatste generale synode in 1978 voorstander waren van een grotere eenheid (met de niet-blanke kerken; red.), maar de synode heeft dat ln klare taal afgewe zen, omdat de NG kerk haar eigen identiteit en zelfstandigheid wil be houden. Tot zover Fourie. Toch zal er een wonder moeten ge beuren, als dit getuigenis van de acht theologen meer zal blijken te zijn dan de zoveelste voetzoeker. Als iemand die nu al twintig jaar het kerkelijk leven in Zuid-Afrika volgt, kan ik tot geen andere conclusiekomen. Om te beginnen ls de verklaring zorgvuldig vaag en algemeen gehouden. Men moet er maar naar raden, wat de acht precies bedoelen. Zij vragen niet een samensmelting van de vier naar ras gescheiden NO kerken, maar spreken van „een vorm van kerkelijke een heid". Zij preciseren niet welke „sociale praktijken" ze aan de kaak stellen. Za maken niet duidelijk welke „poli tieke maatregelen" bestreden moe ten worden en welke „te verhelpen UJden en nood" veroorzaken. Nergens komen zij met concrete voorstellen, die als uitgangspunt van discussie kunnen dienen. Verder geven zij geen adviezen aan de kerkleden over wat die zouden kunnen doen, als zij het eens zijn met hun vage uitspraken. Beslissend zal overigens zijn hoe de zwarte gereformeerden zullen reage ren. Gezien hun hardere opstelling, hoeft van die kant niet veel^geestdrift worden verwacht. De volledige tekst van de verklaring van de acht theologen luidt als volgt: In de geest van Hervormingsdag willen wij graag als gereformeerde theologen het volgende getuigenis afleggen: 1. Naast onze oprechte dankbaar heid voor veel wat op het kerkelijk terrein gedaan en bereikt ls, spre ken wij onze diepe bezorgdheid uit over het schijnbaar onvermogen van de geïnstitutionaliseerde kerk in Zuid-Afrika. a. om haar door God gegeven roe ping van verzoening op een bete kenisvolle en geloofwaardige wij ze te vervullen in een situatie van toenemende spanning en polarisa tie tussen de verschillende bevol kingsgroepen in ons land; b. om de overheid en de samenle ving met geestelijke leiding te die nen door een helder en eenstem mig getuigenis omtrent de belof ten en eisen van Gods koninkrijk met betrekking tot de sociale werkelijkheid; c. om de onderlfnge vervreemding en frontvorming tussen christe nen te bestrijden en daarmee de verdeeldheid van de kerk tegen te werken, die het geloof ln de ge meenschap der heiligen te schan de maakt. 2. Met de nodige verootmoediging pleiten wij als leden van de neder duitse gereformeerde kerk bij alle medegelovigen en bij alle ambts dragers die ln kerkelijke vergade ringen en lichamen besluiten moe ten nemen over zaken van beleid en optreden, om zich met elkaar te bezinnen over en biddend te stre ven naar; a. de uitschakeling van liefdeloze en racistische gezindheden en be handelingen die krenkende voor vallen veroorzaken en de bood schap boodschap van Gods ver zoenende genade ontkrachten; b. de solidariteit van de christelij ke liefde met allen die door sociale praktijken, economische wanver houdingen en politieke maatrege len gedompeld worden in omstan digheden van te verhelpen lijden en nood; c. een vorm van kerkelijke een heid. waarbinnen de verbonden heid van gelovigen met dezelfde .bélijdenis ook zichtbare gestalte kan aannemen. 3. WIJ zijn ervan overtuigd, dat de nederduitse gereformeerde kerk langs deze weg samen met andere kerken een God verheerlijkende bijdrage kan leveren. a. tot cfe bevordering van weder zijds vertrouwen en aanvaarden .tussen de verschillende bevol kingsgroepen ln ons land, wat de onontbeerlijke grondslag vormt 'voor een vreedzame samenleving; b. tot een dieper bewustzijn van de eisen van Gods Woord, ln het 'licht waarvan overheid en onder daan geroepen zijn om de be staande orde te hervormen zodat aan elk mens de leefruimte ge gund wordt waarin hij als beeld drager van God tot zijn recht kan komen; c. tot het daadwerkelijk getuige nis, dat de bestaande groepsver- ischillen tussen mensen niet door vooroordelen, eigenbelang en zelf handhaving tot een duivelse bron 'van botsing hoeft te worden, maar door de kracht van Gods her scheppende genade Juist benut kan worden tot wederzijdse verrij king en steun van elkaar in h?t ene lichaam van Christus. *tt tare ,oet verdragen en de verwachting te doèuur sen eh Schoonprater Daar komt nog bij, dat professor Heyns lid is van de geheime Afrika ner Broederbond. Hij geldt als de officiële schoonprater van de NG kerk ln het buitenland, de Piet Koornhof van de kerk, die haar in het buitenland en bij sommige zwarten wat krediet geeft, maar binnen de kerk heeft hij niet veel steun. Op de laatste generale synode was hij voor een paraplu-synode voor de vier NG kerken, maar niet voor één verenigde kerk. Jonker stond eerst sympathiek te genover Beijers Naudé, maar liet hem later vallen, hoewel hij van tijd tot tijd vage verlichte geluiden blijft, geven. De verklaring is van belang, omdat' zij laat zien, hoe de kleine groep „ver-' lichten" zich steeds ongelukkiger; gaat voelen over de harde lijn van dei verkrampte kerkleiding. Maar er is) weinig kans, dat zij hun onbehagen.- zullen vertalen ln concrete daden. Zo-1 lang dat uitblijft, zal dit getuigenis weinig effect hebben. voortleven. BIJ die dingen kom ik altijd weer uit. Waarom? Misschla het beter om te vragen: waardoor? nog beter: door God zegt Paulus.G K> is de bewegende kracht die dat vreemde in onze harten tot stand brengt. Hij neigt ze. Een beter wqq igde voor wat er gebeurt weet ik niet voldoende. Het staat hier als een wens. een soort zegen. Er komt leb^ich deze woorden naar mij toe. Ik kantoon niet buiten. 0Ver VOORBUGANC Ds J. van Dijk Op 80-Jarige leeftijd is overle J. van Dijk. emeritus predikai de Nederlands Gereformeerde| ken. Ds. Van Dijk was predikai de gereformeerde kerken te I woude en te Schildwoude. In J werd hij vrijgemaakt. Daarna d hij nog de vrijgemaakte gerefor. de kerk te Heerenveen tot zijn ei Laat in 1964. Kiezen voor de kerk? Voor vi wen, 14-15 november, Kerk ent reld, Driebergen (tel. 03438- 12241» Jezus als bevrijder, bezinning# de waarde van het evangelie. Kt november, Hedenesse. CadzandM 01179-1654) «ii LUNTEREN (ANP) In haar laatste zitting heeft de gerefor meerde synode bij de behandeling van de begroting 1981 het totaal van de begrotingen voor al het landelijke werk en de landelijke lasten vastgesteld. Een en ander betekent, dat volgend Jaar ln dit verband een bedrag van rond 61.5 miljoen (voor dit Jaar was dat 58 miljoen) in de kerken zal omgaan. var. plai mis Pv< ter De besteding van dat bedrag ls glo baal als volgt verdeeld: 20 (was 18) miljoen voor missionair werk In bin-; pen- en buitenland; 19.2 (19) miljoen' voor diakonaal werk Inclusief wereld-' 'diakonaat; 14.5 (13.8) miljoen voor pensioenvoorzieningen predikanten, en 7.8 (7.5) miljoen voor landelijke kerkewerk. 'De benodigde gelden worden al weer .globaal, als volgt verkregen: 3.5 (2.3) (miljoen uit nog aanwezige middelen !en rente; 21.7 (onveranderd) miljoen •uit collecten, bijdragen en giften vla .gemeenten, alsmede 36.3 (34.2) mil joen door middel van een omslagstel sel over de kerken, de zogenaamde quotaties, die voor het eerst meerja- door Pieter van der Ven Wie een betaalbaar, actueel, rooms sinterklaasgeschenk wil geven hoeft" niet lang te zoeken. Deze herfst zijn drie omstreden r.k. priesters, twee theologen en een socioloog, leder met een boekje uitgekomen. Van Hans Küng verscheen 24 Stellingen over de vraag naar God in deze tijd - Wie is God? Waar is God? Bestaat God? Uitg. Gooi en Sticht, Hilversum, 112 blz., - 15,-. Edward Schillebeeckx schreef Kerkelijk ambt voorgan gers in de gemeente van Jezus Chris tus. Uitg. Nelissen, Bloemendaal, 175 blz 27 90. Walter Ooddijn schreef met een tiental anderen Godsdienst: R.K. Herleeft het antipapisme of zijn de katholieken niet te vertrou wen. Uitg. Ambo, Baarn, 220 blz. 19.50. Het boek van Küng ls inhoudelijk' niet „nieuw". Het is voor hem een logisch gevolg op zijn twee jaar gele den verschenen dikke pil „Bestaat God?" In dat boek vindt men een uitgebreide weergave en studie van wat allerlei filosofen en andere geleer den door de eeuwen heen over het bestaan van God hebben gedacht. En wat Küng ervan vindt. Dit laatste heeft hij nu in 24 stellingen samenge vat. Deze stellingen zijn uiteraard no gal samengeperst, geformuleerd, maar ze worden stelling voor stelling toegelicht. Minst Küngs boek over God is misschien wel het minst controversiële dat hij de laatste tijd heeft geschreven, alt hans het roomskatholieke leergezag is daar nooit zo tegen aan gegaan als bij voorbeeld tegen zijn boeken over de kerk, de onfeilbaarheid en de Prof. dr. W. Goddijn christologie. Toch vindt Küng dat hij consequent te werk gaat. „De onver lichte behoeders van het geloof' zul len hem wel weer kwalijk nemen dat hij een theologie bedrijft „die niets kritisch onbevraagd laat," aldus Küng die dit germanisme in de verta ling ook niet kan helpen. Maar, zo zegt Küng, „een theologie die door alle negatieve kritiek heen telkens weer doorstoot naar positieve ant woorden, zal zonder twijfel ook niet worden geaccepteerd door de schljn- verlichte verachters van het geloof." Küng kiest voor de „weg van het midden tussen kerkelijk opportunis me en onkerkelijk separatisme." En hij schrijft „tot verheldering en uitda ging van het geloof ln een tijd waarin Prof. dr. E. Schillebeeckx Prof. dr. H. Küng de vertegenwoordigers van God, maar ook zijn opponenten op deze wereld aan geloofwaardigheid niet veel hebben gewonnen." Voorproefje Schillebeeckx' boekje over het kerke lijk ambt is ook niet „nieuw". De laatste paar jaar heeft hij in lezingen en artikelen zeer veel bijgedragen aan een „ambtstheologie" die vooral in basisgemeenten wordt verstaan en vaak al zonder onderbouw of verant woording min of meer in praktijk gebracht. Aan de hand van de gege vens uit de bijbel en de eerste eeuwen van het christendom laat Schille beeckx zien dat de roomskatholieke ambtsopvatting „tamelijk Jong" is. Het boek ls alvast een voorproefje van een grote studie die Schille beeckx maakt over de kerk. Vorig Jaar december moest Schille beeckx zich in Rome verantwoorden over zijn boek „Jezus het verhaafvari een levende". Hoewel de Vaticajrpse molens langzaam draaien („Ze staan stil", zei kardinahl Wlllebrands eens) kan worden aangenorrierf dat de be hoeders der rk rechtzinnigheid deze zaak verder willen laten rusten. Ze hebben namelijk goede hoop dat Schillebeeckx zich met zijn boek over de kerk veel zal branden. Misschien geeft dit boekje over het ambt de •kerkelijke autoriteiten al genoeg ln handen om nu eindelijk met succes Schillebeeckx aan de kant te schui ven. Hoewel Schillebeeckx met even veel woorden van deze dreiging op de hoogte Ls heeft hij er toch geen reden ln gezien om van zijn theologisch werk verder af te zien. Overigens ont popt Schillebeeckx zich ook in dit boekje bepaald niet als een meesle pend prozaïst. VPRO Vorig Jaar deed het VPRO-program- ma „Godsdienst; RK" veel stof op waaien. De roomskatholieke priester en hoogleraar ln de godsdienstsocio logie Walter Goddijn liet het woord „neo-antipapisme" vallen en toen was er zelfs even sprake van iets stormachtigs. Goddijn heeft in dit boek met de VPRO-titel van de hele zaak nog eens verslag gedaan. Daar uit blijkt dat vooral de media, de beschouwers en de columnisten zich zelf en elkaar, overvloedig aan dit onderwerp konden laven. Het boek ls verder een bundel essays zonder dui delijke conclusies. Alles noodt alweer tot nieuwe beschouwingen. Een eer ste eenzijdige stap van onthouding moge tot een passende deëscalatle lelden. Wie ten slotte diep in de portemon- naie wil tasten voor een sinterklaas geschenk kan in de boekhandel vra gen naar Het Vatikaan, een fors boekwerk dat duur oogt en ook duur ls: 135 gulden. Het ls van Duitse ko maf en voor ons land vertaald en bewerkt door Jhr. mr. R. C. C. de Savornln Lobman. De ondertitel luidt: Mlniatuurstaat en wereldkerk. Van de 226 pagina's bestaan er 167 uit kleurenfoto's en ze zijn, lijkt me, voor de buitenwacht nogal overdonde rend, terwijl een geschokt r.k. zelfver trouwen er misschien weer enigszins door op de been wordt geholpen. rig, d.ws. ook voor de Jaren 18® 1983 zijn vastgesteld. en De uitgaven vertonen ln 19811 nd totale stijging met gemiddeld^ 14111 procent, vergeleken met het Jaar. Die stijging is het gevelg^" enige nieuwe taken die werden tal*26 staan, alsmede van inflatie loom 115 passing en dergelijké. ^as mge Nieuw werk ES es le: Mede doordat ln enkele gevallen Jmt staand werk werd beëindigd, b *np een bedrag van vier ton beschikt voor nieuw werk. De synode mo daarbij prioriteiten stellen, wantP - aanvragen waren bijna een hall# P Joen hoger. Besloten werd de volp I de posten toe te staan: een twe» functionaris, samen met de hervet de kerk, voor het contact met Molukse kerken; een bijdrage J het op te richten multidiscipl (vele wetenschappen omvattt centrum, dat studie gaat makenl onderwerpen op het gebied van ki en samenleving, missionaire hul Schotland; een halftimer voor tl Jaar (ds. L. C. van Drimmelen te den) ten behoeve van de hervor^ gereformeerde samenwerking men op weg", die kerkordelijke aj passingen tussen beide kerken JJ helpen voorbereiden; een fuiJ nairs voor gemeente-opbouw (of| pastoraat, recreatie taken, welif en een functionaris ten behoeve i| de zorg voor het personeel ln d van de kerken. DEN HAAG (ANP) De „sÜ< voor boete en verzoening met bel king tot Israël, Ismaël e.a." heeftl het breed moderamen van de syni van de hervormde kerk een brlell schreven, waarin de stichting vri een dag te bepalen „waarop der vormde kerk overal ln den lande eenkomt om zich te verootmoedl ten aanzien van Israël en om van deze verootmoeaiging ln gebed gaan voor Israël en de christenlt» De stichting is van mening dat het hoogste tijd ls dat de christeni schuld gaat erkennen de joden heeft aanged nen we zeker ook bij feit dat we er niet I Israël tot naijver op dus de stichting. Behalve vormde kerk heeft de stichting: ook gewend tot de gereformeerde l TorBi ken, de christelijke gereft kerken en de r.k. kerk. •Mai Uva lik m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2