jKoud? Dan warm naar bed Asterix - De Broedertwist ren puzzelen HET WEER Ui Weerrapporten Onbestendiger imDAG 10 NOVEMBER 1960 VARIA TROUW/KWARTET 13 »lfs In een koude slaapka- r is het geen probleem iper warm naar bed te ■Jul. we hebben een keuze u rwUt dekens, die zo groot ls '33?r it het kiezen moeUiJk ge- —2 Jokt wordt. Dekbedden IS wnen ook nu ln Nederland W-i Ss meer ln de modejn wpw ijtsland waren dekbed- n allang bekend. Maar die 3n D«Wen toch anders dan de ,erö» vbedden die we hier kun- 0-155 Q kopen. Menige toerist ln Duitsland met vakan- eker* was kreeg „de zenuwe" n die dekbedden. Het wa in grote kussens, opgevuld I .t ganzeveren. Die kus- «s rolden alle kanten op als Je het niet gewend is om daar onder te sla- n lag J® meer bloot dan inn. Heel anders zijn de kbedden die wij nu kun- -« n kopen. In die dekbed- o ->n hebben veel Nederlan- '0 he n wel zin ofschoon er nog Mm ej veel zijn die „gewone" uen dekens prefereren. m ÏJkeds meer wordt de slaap- m al oer ook benut als woon- 2 Se. zeker als Je klein 30 jiuBd bent Dan zit Je met nctn i dekbed goed want het nSteiSlen van het bed (dat ik overdag als bank Dnst moet doen) wordt er „der moeilijk door. Je H dan ook niet zoveel op- •ruimte voor Je bedde- ed nodig. Wat ook steeds ser in de mode komt zijn hoeslakens. Soms van toen met een synthetl- u vezel, waardoor strij- n overbodig wordt. Wat dtextiel betreft ls het ak mogelijk texUel erbij kopen, zodat Je de hele per ln één stijl kunt hou- o. De vraag naar wit rdt steeds minder. Kleur- te bloemetjesopdruk. epen of unlkleuren wor- n het meest gekocht. tie.M AT, ens ent lets over hoeslakens. He zijn ln alle soorten te oop Zelfs ln frott#. Tc zijn ipaakt van stretchbad- lol ln Duttaland zijn deze ikens gewild en ook ilj ons komen zé er steeds *er .in". De fabrikanten rc\-fllenkend4t'cUt komt omdat tegenwWdig de badstof u. ook voor kleding zeer ge- W. wild is. Die stof ls vochtop- nd en draagt lekker, dus ook lekker. Het aken ls be- Jk warm. ook in een verwarmde slaapka mer. Verder is het strijkvrij of om het zo te noemen „zelfstrijkend" Voorts kan één formaat hoeslaken voor twee bedden gebruikt vor- den. wat ook weer een ge mak is. Donzen Wat de dekbedden betreft heeft het donzen dekbed wel zijn plaats op het syn thetische dekbed heroverd. Dat komt omdat dons wat ln prijs gezakt is terwijl de synthetische vulling door de gestegen olieprijs om hoog gegaan ls. Een donzen dekbed ze zijn tegen woordig plat van vorm en liggen dus makkelijker wordt zo gemaakt: nadat de ruwe eendendons gesplitst ls ln dons en veren, veertjes en slagpennen Wordt het pure dons vermengd met kleine veertjes. Zo ontstaat een donspercentage. Vol gens het „vulsel besluit" moeten die percentages kloppen wil Je plezier van Je dekbed hebben. Nu zijn er nog .natuurlijke" oorzaken die zo n percentage kunnen bepalen. Namelijk was het een oud of een Jong beest. Komt het dons uit Neder land, Polen. China of Scan dinavië ls ook een factor. Verder hangt veel af van de grootte van de toegevoegde veertjes. Deze natuurlijke oorzaken hebben te maken met de veerkracht van het dons. Dat noemt men de vulkracht. Daar hangt het vanaf of zo'n dekbed elas-~~ tisch blijft of in het gebruik gauw ineen zakt. Verder is er een fabrikant die met drie warm te kl assen werkt. Men heeft zich daar inten sief beziggehouden met het verband tussen vulkracht, warmte, gewicht en volume. Warm te klasse I is bestemd voor mensen die voorheen gewend waren onder 3 of 4 dekens te slapen. De tweede klasse is voor hen die met 2 of 3 dekens genoegen na men. Klasse 3 ls voor de warmbloedigen onder ons. die wel één deken genoeg vinden. Keuze is er dus wel in dekbedden maar de keu ze maken is moeilijk. Wat doe Je als Je samen slaapt en de één het steeds koud heeft en de ander zelfs één deken teveel vindt? Verder hoeft de vulling niet uit 90 pro cent dons te bestaan om toch voldoende warmte te geven. Dons is immers nog steeds peperduur Het tijk van zo'n dekbed kan 100 procent katoen zijn zonder dat de donsveertjes er door heen steken. Wie helemaal lekker warm wil slapen kan een badstof hoeslaken, dus een onderdeken erbij ne men. Het menselijk lichaam staat vocht en warmte af en dit heeft natuurlijk Invloed op ons slaapcomfort. In ex treme gevallen kan zelfs de bedbodem hierdoor aange tast worden. Generaties lang werd dit opgevangen door een moltondeken. Nu heeft een fabrikant die al geruime tijd ondervinding heeft met onderdekens een deken gemaakt. Hij heeft een onderdekbed op de markt gebracht met scheer wol als dekbedvulling. De vulling is een gekamd wol len vlies. Zuiver scheerwol met het wolmerk. De deken ls gemaakt van luchtig ka toenen tricot Deze twee na- tuurmaterialen hebben een hoog vochtabsorberend ver mogen en kunnen daardoor de natuurlijke voch tal- schelding van het lichaam reguleren. Deze deken is ge schikt voor elk seizoen. Rugklachten en reumati sche pijnen worden erdoor bestreden, zegt de fabri kant Slaapkamer Het schijnt zo te zijn dat als we de badkamer, de woon kamer en de keuken inge richt hebben de slaapkamer veel Interesse krijgt. Wit beddegoed ls hoofdzakelijk in de meer „chique" uitvoe ringen, dat wil zeggen met kant en broderie te krijgen. De kleuren bruin en beige- tinten, ook gebroken wit zijn favoriet bij de kopers. Ook roze en bleu ls niet zo gewild. Het past ook niet zo goed als Je van Je slaapka mer een woonkamer wilt maken. Kleine bloemmotie ven zijn ook niet meer zo erg gewild. Er zijn veel geome trische motleven, dessins van een onregelmatige speelse vlakverdeling. Ook de vrolijke Scandinavische motieven zijn nog steeds ge wild. WOT uOuO IK TOCH vom c*e eewcNe«« von n, (he joltl^cme vorvjcz .VET W£JM V«gCl5 EN V. RfcüSTiÉK ee^TPPN'. 'STELLETJE ONBENUL j MOLT JE POEN'.'.'. PAN MAKEN PIE ER ff LENl'.l VOORTAAN \TENMINSTE METEEN LUM VAN! pat VERKOOP IK MN VIS KATINkT MINPeR-'ü ALLEEN MN ferd'NAND IAVAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copyright 1966 A. J. G. Sirengholl N V. Am rwi|\ tgaiter met hem gebeuren, wan Zulflqar kwaad wordt?" Zoals zij Ito gezegd had. zei zij ook nu: fcMen vermoordt mijn vader begon ze weer over Racha: „ZIJ de vrouwen bij hun bevallingen, «net de kamelen om te gaan en roor zieke schapen zorgen. Ra- i de enige, die in staat is met ftder van mening te verschillen, r! HIJ vertrouwt haar ook het ran de karavaan toen. dat zij op ink in Jhelum zet." Zwijgend hj aan haar moeder. „Racha t goud in haar neus en kamt baar haren, maar zij ls de ziel Ie karavaan Zulflqar zou stom nar voor Ellen te ruilen. En dat hijzelf heel goed!" ..Heeft hij Ellen ooit lief- beantwoordde deze vraag niet. iel: ..Miller, ais Je bij ons blijft «li Racha voor Je zijn!" Op dat ent verscheen Maftoon op bet paard en vroeg: „Wil Sahlb het msjK iktijk i i Ie IJ paard terug hebben?" Mlra snauwde: „Ja, lelijke leegloper, die Je bent! Het komt niet te pas. dat JIJ rijdt ep hij loopt!" Toen lk Mlra verlaten had, kwam Zulflqar opgewonden naar me toe rij den. Hij riep: „Volg me. Miller!" Ver scheidene kilometers reed lk achter hem aan. totdat hij de top van de berg bereikte, waar hij zijn bruine paard liet stilstaan, en op mij wacht te Hij wees naar een uitgestrekte vlakte onder ons en zei: „Dat is Qablr" Richardson had mij gezegd, dat het een plaats van het grootste belang was. maar ik had niet vermoed, dat zij zo groot zou zijn. Over de vlakte stroomden twee rivieren, die uit ver schillende bergketens van de Hindoe koes kwamen, elkaar ontmoetten en samen de letter Y vormden. Zover lk zien kon. hadden de Nomaden zwarte tenten opgericht. Ruw geschat waren er minstens vierhonderd karavanen als de onze en als men nu rekende tweehonders personen per karavaan. Verschrik door mijn eigen getallen vroeg Ut: .Hoeveel mensen zijn het?" Op Jongensachtige wijze riep Zulflqar uit: Zestigduizend! Misschien meer!" Het was moeilijk aan te nemen, dat langer dan Uen eeuwen de Nomaeden elkaar op deze algelegen plaats ont moet hadden en dat geen enkele rege ring nauwkeurig op de hoogte was van de ligging van deze ontmoetings plaats. Nu de oorlog voorbij was, zou den vliegtuigen wel spoedig het ge- helm onthullen, maar voor het ogen blik was het nog het laatste toe vluchtsoord vodT vrije mensen. Zulfl qar galoppeerde over de vlakte tus sen de karavanen en begroette oude vrienden. Het was duidelijk te zien. dat hij een belangrijke figuur was in het kamp. Tenslotte herinnerde hij zich. dat lk in zijn gezelschap was en schreeuw de: „Miller! Oa met ia* meet" HIJ reed over de linker oever-van de dlchtsblj- zijnde rivier en vond een aantrekke lijk gebied, dat anderen nog niet ln bezit genomen hadden. Hij zei: „Hier zullen we kamperen! Wacht op de anderen en vertel het hun, Milalr!" HIJ galoppeerde weg, doch keerde zich op korte afstand weer om. „Zo dra zij gekomen zijn, zeg dan tegen Maftoon, dat hij vier vette schapen braadt!" Het zou zeker nog een uur duren alvorens de Kochi's mij bereikt zou den hebben. Dit uur werd een van de meest boeiende uit mijn leven. Ik werd omringd door de zeldzaamste karavanen uit het binnenland van Azië. Ik zag mannen en vrouwen van stammen, waarvan lk het bestaan niet kende; kamelen, die de Oxus overgestoken waren; kinderen met ronde, rode gezichten en vrouwen, die laarzen van bont droegen en een ge bruinde glimlach hadden door een verblijf van vele maanden onder de zon. In de verte speelde ergens een man op de fluit en lk dacht aan een muziekuitvoering, die lk ln Boston gehoord had. Als vreemdeling op een wit paard trok ik de aandacht en sommige Nomaden spraken mij aan in een taal, die ik niet verstond. Maar allen maakte ik duidelijk, dat de plaats aan de rivier gereserveerd was voor Zulflqar en ik merkte, dat de mensen met eerbied zijn naam hoor den noemen. Na verloop van tijd zag ik de Kochi's aankomen. Deze keer zag ik onze karavaan in haar geheel en lk werd mij er van bewust welk een indruk wekkende massa het was: tweehon derd mensen; bijna honderd kame len, beladen met kostbare goederen; twintigtallen ezels, geiten en meer dan vijfhonderd prachtige schapen. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 ra) 7.03 (S) Een goede morgen met Marco Bakker. (8.03 Aktua). 9.03 (S) Continu muziek. 10.30 (S) Te gast bij John Woodhouse en Herman Emmink. 11.02 (S) Tunes van toen. 12.03 (S) De heer en Mevrouw de Bok met Nederlands fabri kaat 13.03 (S) Aktua. 13.20 (S) Raad een liedof niet 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien om kinderahow. 16.30 (S) Café-Chantant 17.02 (S) Toerja-toernee. 18.11 (S) Aktua. 18.25 (3) De verhalen van Virgüius van Tuil, serie verhalen. 18.30 (S) Rollebolleradio 18.45 (S) Het zesde continent hoorspelse rie. 19.02 (S) TROS-country. 20.02 (S) Voor zichtig breekbaar. 20.30 (S) Peekei: onge zouten. 21.02 (S) TROS-dansparty. 22.02 (S) Aktua-sportcafé. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 00.02 (S) Pim Jacobs' Platen scala. 1.02 (S) In the still of the night 2.02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM II (402 m> NCRV: 7.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Het Levende Woord. 07.30 Nieuws. 07.36 Hier en Nu. 08.00 Nieuws. 09-11 Te Deum Laudamus. 08.30 Nieuws. 08.36 Hier en nu. 09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10 Waterstanden. 09.15 NCRYs Scheepsra- dio. 09.20 Journaal voor de scholen met kinderpanel. 9.30 Plein publiek. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuin der. OVERHEIDSVOORLICHTING: Uit zending van het Ministerie van Pin ancien NCRV: 12.26 Mededelingen voor land-,en tuinbouw 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13 00 Nieuws. 13.11 Kerk Vandaag. 13.30 Onder schooltijd. 14.30 Open SchooL NCRV: 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't Zilver. 16.30 Focus. 17.00 (S) Tempo giusto. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en nu. 18.00 (S) Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzending van de PvdA. NCRV: 19.00 (S) Steen in de vijver. 20.00 (S) Muziek in NCRV studio. 21.30 (S) Litera- ma-maandag. 22.25 BOND ZONDER NAAM. NOS 22.30 Nieuws. 22.40 Open school. NCRV: (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) AVRO: 7.02 (S) Vol gas (7.30 Radiojournaal). 8.30 Radio journaal. 8.35 (S) Bingo. 10.03 (S) Arbeids vitaminen. 11.03 (S) Hollands glorie. 12.03 (S) Rondje voor Nederland (12.30 Radio journaal). 13.57 Beursplein 5. 14.03 (S) Showparade. 15.03 (S) Ha. die'Hoiting. 16.03 (S) Toppop disco. (17.30 Radiojour naal). NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. AVRO: 19.02 (S) Praatpaal 15. 20.02 (S) Het Steenen Tijd perk. 21.20 (S) Blues, ballads en beat. 22.02 (S) AVRO's Swingtime. 23.02-24.00 (S) Candlelight HILVERSUM IV (FM-kanalen) KRO: 7.00 Nieuws 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij9.10 (S) Lau- date. 10.00 (S) Concert van de Dresdener Musikfestspiele 1980. 11.05 (S) Londens Filharmonisch Orkest: Klassieke muziek. 11.30 (S) Schilderijententoonstelling. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam. 15.30- 17.00 (S) Van hoog naar laag en omge keerd. TV vandaag NEDERIANOI 10.00 NOS/NOT: Schoolteievis» 13.00 NOS: Nieuws voordovenen 18.25 lieuws voor doven an slechthorenden 16.30 Sesamstraat 18.45 Klem 18.56 Journaal 18.59 NCRV: Wóffie's Weretd 19.05 Mni-voetbal 19.55 President F. D. R Rooeevett. speelfilm 21X7 NOS: Journaal 21.55 NCRV: tnatrucöee in de Meterkast. 23.00 Journaal 2X05 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 22.45 TotbesJuit 18.25 TELEAC: Sodaie verzekering, ie cydue les 5 1X55 NOS: Journaal 18.59 TROS: De Vijf 19.25 Angie 20.00 NOS: Journaal 20-27 TROS: Dubbetspel 21.20 De Terrorist, tv-sene 22.05 Aktua TV 22.40 Soap 23.05 TROS Sport Extra 23.50 Journaal 23X5 Nieuws voor doven en slachthui enden DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.40 Parlementair overzicht 11.00 Das Haus am Eaton Place (Upstairs, Downstairs), tv-serie. 11.45 Informatieve serie. 12.30 Persoverzicht. 12.40-13.20 Re portages. 16.10 Journaal. 16.15 Program ma voor oudere kijkers. 17.00 Kinderpro gramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma. NDR: 09.30-10.00 Kleuterpro gramma. 18.00 Sport. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Achtung Zoll. tv- serie. 19.25 Informatief programma. 19.59 Programma-overzicht. WDR: 08.10-11.55 Schooltelevisie. 18.00 St Pauli Landungs- brücken, tv-serie. 18.30 Sprookje. 18.40 Achtung Zoll, tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Korte film.) 20.00 Journaal. 20.15 Amusementsmagazine. 21.00 Kontraste. 21.30 Berlin Alexanderplatz, tv-serie. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Der Tanzpalast (Rose- land), Amerikaanse speelfilm. 00.40-00.45 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal 17.00 Flipper, tv-serie. 17.40 Gevarieerd magazine. 18.20 SOKO 5113, politieserie. 19.00 Journaal 19.30 Muzikale kwis. 20.15 Filmreportage- 21.00 Actualitei ten. 21.20 (z/w) Ein Kapitel für sich, tv- serie. 23.15 Journaal. DUITSLAND NDR 07.55 Gymnastiek. 08.05 Cm 1X05 en 16X0 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Informa tief programma. 19.00 Praktische tips. 19.15 Informatief programma. 20.00 Jour naal. 20.15 Gesprekken. 21.00 Lichtenberg- ein Querschnitt, tv-film. 2X15 -23.00 Film- reportage. DUITSLAND WDR 08.00 Gymnastiek. 08.10 Cm 11X5 Schooltelevisie <09 30-10.15 Kleuterprogramma). 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Cursus Duits. 19.00 Informatieve serie. 19.45 Jour nal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Gevarieerd programma. 21.45 Ein Privatunternehmen (A private enterprise). Engelse speelfilm. 22.55 Journaal. NEDERLAND is.uu Poppenfdm serie. 18 05 Tekenfilmserie. 18.30 Slapstick. 18.35 Open School. 19.00 Informatief program ma. 19.30 Verkeerstips. 19.35 Mededelin gen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Weer bericht. 20.15 Spelprogramma. 20.50 Oor- logsresten, tv-serie. 21.40 Consumenten magazine. 22X0 Journaal. 22X5-23.05 Open SchooL BELGIE FRANS 14.00. 14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 17.00 Mededelingen. 17.15 Schooltelevisie. 17.45 Tekenfilms. 18.15 Spelprogramma. 18.30 Programma voor ouderen. 19.00 Sportmagazine. 19.27 Weer bericht 19X0 Journaal. 19.55 La mort au bout du fil. speelfilm. Aansl.: Discussie. 23.00-23.20 Weerbericht en journaal ontaai. 1. rijtuig-bekwaam, 2. «de munt-zangstem-bld (lat.). 3. wg kleverige stof. 4. knaagdler- fcor. 5. kurk-peulvrucht-pers «amw. 6. bloelwljze-zwaardvls- rorgaan. 7. noorse goden-dui- «•muzieknoot. 8. kippenloop s-deel van het Jaar. 9. wapen- in Rusland. taal. i. door Hans de Jong richting-karakter. 2. «ik-stapel-water in Friesland. 3. racht kever-nauw. 4. kelner- gewaad-Ild woord5. plaag- nilvN frondsoort-houten vat. 6. '•gewicht. 7. landbouwer-door- feld-tltel (afk 8. lof-ik (lat.)- •ng- 9. nonsens-spoorstaaf. ttlng vorige puzzel belet, 5 kocta, 10. «val. 12. riet. VVnaak- ne. 18. erf, 20 alm. spant. L1.,»"". 2 ever, J. la, 4. ela, ™/Ul« nt 9 11 kalm, 15. kM - 1». forel. 21. adder. 23. 21 'Poel, 29 makl, 31. t S An, 35. p.e. 37. Js AU, 40. rap, 43. eg. 45. ra. v.lllSl! Van de Noordzee afkomstige lucht heeft de temperatuur gisteren over dag op een wat hoger plan gebracht. In Zuld-Beljerland liep de tempera tuur op tot acht graden. Dit hield natuurlijk verband met de betrekke lijk hoge temperatuur van het zeewa ter. ongeveer twaalf graden. De lucht die naar ons toe kwam ls van arcti sche oorsprong. Dat wil zeggen af komstig van de Noordpool. Dat was duidelijk waarneembaar aan het felle blauw tijdens opklaringen. De lucht ls zeer schoon en bevat veel minder ongerechtigheden dan lucht boven „de bewoonde wereld" Op en bij de Noordpool staan tenslotte geen fabrieken die continu afval uitbra ken. Door de hogere temperatuur en de zonneschijn zijn de sneeuwrestan- ten voor zover die ln de kustprovln-, cies nog aanwezig waren, verder Ineengeschrompeld of geheel ver dwenen. „Bij ons is haast niets gevallen en wat er lag ls zaterdag al weer verdwenen." vertelt de medewerker ln Nes ln de gemeente West-Dongeradeel in het uiterste noordoosten van Friesland aan de Waddenzee. Hoe verder land inwaarts hoe dikker de sneeuwlaag, vooral in Gelderland. In Dlnxperloo werd zaterdagmorgen nog een mini mumtemperatuur van min zeven gra den gemeten, gisteren in de voor avond zat het potdicht van de mist in die contreien en ln de afgelopen nacht is er op uitgebreide schaal op nieuw lichte vorst voorgekomen tot ongeveer min vier graden. De arcti sche lucht behoudt boven land 's nachts z'n oorspronkelijke eigen schappen het beste vast De opbouw van de lucht ls zodanig dat er hier en dear een regen- of sneeuwbui tot ontwikkeling kan ko men echter voornamelijk in de kust gebieden. Naar het zich laat aanzien zal het weer morgen ln toenemende mate onstandvastiger worden. Ten noorden van IJsland bevindt zich een depressie die omstreeks het midden van de week wel eens op de Noordzee of boven Denemarken zou kunnen liggen. En dat gebeurt dan met steun en medeweten van een stationair hogedrukgebied ten zuid westen van IJsland, dat nog iets ln zuidwestelijke richting trekt en een lagedrukgebied boven West-Rusland. Er staat ons dus over het geheel ge zien een onstandvastig en vrij koud weekje te wachten met nu en dan buien maar ter afwisseling ook wat opklaringen. De temperatuur zal tij dens die depressie vooral 's nachts hoger worden tot minimaal niveau van ongeveer vier graden. De mid dagwaarden liggen van zes tot zeven graden ln het binnenland tot een graad of acht vlak bij de kust. De gebeurtenissen van de afgelopen koude periode overziende, is opmer kelijk het in actie komen van een blokkerend hogedrukgebied boven zuid-Scandinavlë. Dat deed precies wat er ln koude winters ook gebeurt: Het op afstand houden en een straat- Je om sturen van warme oceaande pressies. Die doken vla Portugal de Middellandse Zee ln of bleven liggen uitblazen boven de Golf van Biscaje. Tenslotte heeft het maximum zijn positie verlaten en is naar IJsland gegaan om nu iets af te zakken in de richting van het zeegebied ten westen van de Britse eilanden. De beweging van het hogedrukgebied is tegen de „normale wetten" wat gewoonlijk wijst op een wat vergrote stabiliteit, let wel, uitsluitend luchtdnikkelijk bezien. Het weertype op zichzelf dat zich rondom zo'n maximum beweegt kan best bol staan van onstabiliteit. Zo ook de onbestendigheid die er deze week zal zijn met depressies die uit het hoge noorden komende naar de Oostzee of de Duitse Bocht af zakken. In feite is de normale westelijke cir culatie op onze breedte nog even ver achter de horizon als daarvoor. We kunnen vaststellen dat het weer eerst nog vrij koud zal blijven vooral 's nachts maar dat er naarmate het maximum zich wat verder op de oce aan terugtrekt, zachtere langs IJs land stromende lucht een iets betere kans krijgt naar onze omgeving door te dringen. Er ls nu nog geen antwoord te geven op de vraag of wij al of niet aan de vooravond van een strenge winter staan. Zo werd de koudste november- maand van de laatste 130 Jaar, die van 1919, door een zachte winter ge volgd, maar was er na andere koude novembers vaak een neiging naar een niet-zachte winter. Het lijkt me ver standig eerst eens af te wachten of er over 30 k 35 dagen opnieuw zo'n hoge- drukexplosie boven Scandinavië zal volgen. Gebeurt dat, dan lijkt er op zijn minst nog wel een kiem voor een koude of strenge winter aanwezig te zijn, waarbij hetzelfde ritme zich in januari en februari kan voortzetten, uiteraard met verheviging van de koude golven. *Dick Alderliesten in Almkerk nam zaterdagmorgen, toen de zon even door de mistlagen heen drong, met het blote oog enkele zonnevlekken waar die beslist groot geweest moe ten zijn. In het noordoostelijk kwa drant van de schijf viel een groepje waar te nemen. Peter van Wely in Zoetermeer hoorde gisteren zowaar nog twee tjif-tjafs zingen. Hij legt uit dat dit wel eens overwinteraars zou den kunnen zijn. De vogels zijn ver moedelijk afkomstig uit Oost-Euro- pa. WecmppoctM ntereo i van gisteren seven naren Amsterdam licht bew. De BUt licht bew. 7 Deelra mist 1 Belde mist 6 Eindhoven mist 4 Den Helder zwaar bew. 9 Rotterdam mist 8 Twente mist 2 Vliaaincen twaar bew. 7 Zd Limburg mist 2 Aberdeen regenbul 7 Athene zwaar bew. 20 Barcelona regen 18 Berlijn geheel bew. 1 Bordeaux geheel bew. 12 Bntsael onbewolkt 5 Fr ank!art onbewolkt 6 Oenève geheel bew. 9 Helsinki zwaar bew. 1 Innsbruck geheel bew. 7 Klacenfurt regen 4 Kopenhagen onbewolkt 6 Lissabon licht bew 16 Locarno geheel bew. 9 Luxemburg onbewolkt 4 Madrid zwaar bew. 16 Malaga zwaar bew. 20 MaUorca zwaar bew 19 Munchen mist 6 Nice zwaar bew 16 Oslo onbewolkt 4 Parijs onbewolkt 8 Rome zwaar bew. 18 Spilt regen 17 Stockholm sneeuwbui 2 Wenen motregen 3 ZQrtch geheel bew. 7 Casablanca zwaar bew. 21

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13