Onafhankelijke vakbond in Polen: geen concessies f Milieuschip ontsnapt uit Spaanse haven Kiesuwkado AZ verslaat ook Feyenoord i ii v< 1 f i^se Courant Trouw Mist en zon HETiWEER Solidariteit verspreidt stakingsinstructies En ffGreenpeace bevrijdt 'Rainbow Warrior' 'Actie Dodewaard slecht voorbereid' In deze krant 'Niet bij brood alleen' valt uiteen 35 Hl H p w «s r m J M Antillen zijn nog niet rijp Kettingbotsing door mist en gladheid 'Algemeen pardon voor Surinamers' 'MÉmtSA» - fitSS «ar; '"~Bezorglrot!w een meuwe abonnee Lees een krant met overtmgiog: TrOUW. I I I I I I I /V H 38STE JAARGANG NR 11092 - MAANDAG 10 NOVEMBER 1980 Perioden met zon, aan de kust een enkele bui. In het binnenland eerst nog mist. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. Zwakke tot matige noor denwind. windkracht twee tot vier. Morgen en overmorgen: enkele buien en vooral 's nachts minder koud. Morgen, zon op: 07.52. zon onder: 16.51. maan op: 11.03. maan onder: 1937. LOSSE NUMMERS 65 CENT Due foto van de ringen om de planeet Satumus is op basis van beelden [1 van de Amerikaanse Voyager 1 met een computer bewerkt om zoveel' ij mogelijk details naar voren te brengen. Er tijn een kleine honderd IJ zones op te onderscheiden, terwijl aardse telescopen tot nog toe I» hooguit zes afzonderlijke „ringen" hadden geregistreerd. In de boven- l! hoek is een van de grootste verrassingen tot nog toe zichtbaar: het li bestaan van vier dunne ringetjes in de tot nog toe leeg geachte H „scheiding van Cassini", de brede zwarte streep. Niet zichtbaar is het Ij grote raadsel van de donkere „vingers", structuren die dwars door de --j ringen heen lopen. Het computerprogramma heeft kennelijk vooral regelmatigheden in het beeld versterkt. Het bestaan van de „vingers" tart onze inzichten in de mechanica: omdat deeltjes meer naar binnen in de ringen sneller om de planeet draaien, zou een vinger niet als tamelijk permanente structuur kunnen blijven bestaan. Op foto's van de Voyager zijn intussen drie nieuwe manen van Saturnus ontdekt, de ts 13 tot en met 15, waarvan de laatste een baan tussen de hrijfl WARSCHAU (AP, AFP, Reuter) De spanning in Polen is toegenomen. De onafhankelijke vakbond Solidariteit is niet bereid concessies te doen als het hoogste gerechtshof in Warschau het beroep tegen de eenzijdige statutenwijzi ging ter zijde legt. Voor woensdag zijn stakingen afgekondigd als niet op de eisen van de bond wordt ingegaan. De Poolse regering heeft be sloten journalisten uit het westen de toegang tot het land te weigeren. De legers van Polen en de Sovjet-Unie hebben een gezamenlijke oe fening gehouden. Het Russische dagblad de Prawda meent dat stakingen bijdragen tot een groei van de spanning in Polen en de verwezenlijking van economische doelen zal vertragen. De Polen moe ten zich verenigen om een „normale" voortgang van het werk veilig te stel len, aldus de Prawda. Van zegslieden van Solidariteit werd vernomen dat er „geen capitulatie" zal zijn voor de regering. De nationale coördinatiecommissie van Solidari teit is bijeengekomen om te bespre ken welke maatregelen moeten wor den genomen als het hoogste ge rechtshof de clausule waarin de lei dinggevende rol van de communisti sche partij bevestigd wordt, niet wordt geschrapt uit het statuut. De regering In Warschau heeft daar entegen laten doorschemeren dat So lidariteit de betwiste clausule als be- wijs van zijn loyaliteit aan het socia- Winkels listische systeem aanvaardt. Het offi ciële persbureau PAP verspreidde een bericht dat meer dan-twintig on afhankelijke bonden soortgelijke ver klaringen ten aanzien van de commu nistische partij hebben geaccepteerd. PAP noemt deze verklaringen „bepa lend voor het ideologische gezicht van de nieuwe beweging." Vin een onzer verslaggevers 1 AMSTERDAM De „Rain bow Warrior", het schip van d| milieubeweging Greenpea ce, is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit de ha ven van het Spaanse El Fer- roL De boot lag daar sinds 18 1 aan de ketting, nadat de se marine de „Rainbow ^arrior" in internationaal water had aangehouden. JJ Leden van Greenpeace waren op dat I moment op geweldloze wijze bezig |8paanse walvisvaarders in hun werk le hinderen. ie kapitein van het schip, John Cast- e.werd in Spanje veroordeeld tot een van tien miljoen peseta's (onge- tweehonderdduizend gulden), 1 verder een borgsom werd ge ilst van zo'n 280.000 gulden voor vrij- Btlng van het schip. Greenpeace liet "daarop weten, er niet over te piekeren dat buitengewoon hoge bedrag te be- talen. H*Pv«enkomstig het vonnis verwij- I derde de Spaanse marine bepaalde kethanische onderdelen uit het khlp en werd de Rainbow Warrior JWtdurend door gewapende bewa ken In de gaten gehouden. Toch is de organisatie er kennelijk in geslaagd ale onderdelen in het geheim terug te brengen aan boord en wist met hg misleiding van de wacht de boot H uit te haven te krijgen. Verscheidene schepen van de Spaan se marine hielden gisteren een zoek- >ctie voor de kust. Bekend is, dat het toi maar weinig brandstof aan '9 boord heeft en vermoed wordt dat in volle zee gewacht moet worden op een ander schip voor meer brandstof. Een woordvoerder van Greenpeace liet gisteravond weten, dat de organi-. satie de vertragingstactieken van de marine beu was en evenmin tijd had om te wachten tot een Spaanse advo caat UTRECHT (ANP) Tijdens de de monstratie bij de kernenergiecentra le ln Dodewaard. vorige maand, is te weinig aandacht besteed aan de praktische organisatie en aan de be sluitvormingsstructuur, omdat dis cussies vooraf te veel gericht waren op de dreiging van geweld. Gemaakte afspraken zijn daardoor niet goed uit gewerkt. Tijdens de actie is daardoor duidelijk een aantal zaken fout ge gaan, zoals bijvoorbeeld de rommeli ge en weifelende beëindiging van de drie blokkades. Tot deze conclusie kwamen ongeveer honderd anti-kernenergiedemon stranten gisteren in Utrecht tijdens een landelijk evaluatie-overleg „Ac tie Dodewaard gaat dicht". Niette min was men over het algemeen te vreden over de actie. „Duidelijk is dat wij met deze grote groep mensen kun nen doorgaan tegen de kernenergie", aldus een woordvoerder, die meende dat de actie ook de maatschappelijke discussie over kernenergie in een stroomversnelling heeft gebracht De komende weken zullen de basis groepen prikacties tegen de kerne nergiecentrale in Dodewaard organi seren. Solidariteit heeft stakingsinstructies verspreid onder de leden. Levensmid delenzaken, een deel van het open baar vervoer en elektriciteitscentra les worden ongemoeid gelaten. Benzi nestations. andere winkels, onder zoeksinstituten en de nationale luchtvaartmaatschappij zouden wel door de stakingen worden getroffen. Gisteren werd Journalisten uit het westen de toegang tot Polen ontzegd. De Britse BBC-televisie meldde dat vier man niet werden toegelaten. Een Amerikaanse televisieploeg wachtte gisteravond tevergeefs op toelating en eerder op de dag waren Westduit sers. Oostenrijkers en Japanners te gengehouden. De toekomstige Amerikaanse presi dent Reagan heeft vla zijn woord voerder Edwin Meese laten doorsche meren dat hij een Russisch ingrijpen in Polen „zeer ernstig opneemt." Mee se zei dit in een televisie-interview. Volgens hem zou de Amerikaanse re gering waarschijnlijk samen met de bondgenoten een besluit nemen over de te volgen gedragslijn als verweer tegen een inval van de Sowjet-Unie. Gisteravond laat verluidde zelfs dat alle buitenlandse journalisten Polen zouden moeten verlaten. Onder hen zijn zeker twee Nederlanders. Meer nieuws op pag. 5. PAGINA 2: Trekkers op het r.k. boekenerf PAGINA 3: PAGINA 4: Beeld van sterven de samenleving Sater doolt rond in niemandsland PAGINA 5: Mitterrand weer kandidaat PAGINA 7: De geschiedenis van de Leidse pijp Wj t i Van der Stee over onafhankelijkheid: WILLEMSTAD (ANP) De bevol king van de Nederlandse Antillen is nog niet rijp voor onafhankelijkheid en daar evenmin op voorbereid. Dit zei minister Van der Stee (Antilliaan se zaken) aan het eind van het elf- daags bezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan deze eilanden groep. Volgens Van der Stee was hem dit gebleken uit reacties op de Antillen tijdens het koninklijk bezoek. De be windsman heeft tijdens zijn aanwe zigheid uitgebreid overlegd met de Antilliaanse premier Don Martina. Met name over de komende rondeta fel-conferentie, waarop beide regerin gen moeten proberen overeenstem ming te bereiken over de staatkundi ge toekomst van de Antillen. Dit op basis van aanbevelingen, die zijn neergelegd ln het rapport van de ko ninkrijkswerkgroep onder leiding van oud-premier Blesheuvel. De conferentie wordt half februari gehouden en Van der Stee verwacht, dat de beraadslagingen verscheidene zittingen van een week zullen vergen om tot overeenstemming te komen. Naar zijn mening dient eerst te wor den geregeld hoe de toekomstige ver houding tussen de Antilliaanse dlan- den emit gaat zien. Pas daarna kan de verhouding tussen Nederland en de Antillen aan de orde komen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Door dichte mist en plotselinge gladheid zijn zaterdag morgen op de bruggen in de rijkswe gen bij Ravestein en Graven onge veer dertig auto's op elkaar gebotst. Persoonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor, alleen materiële schade. tehoud van oude Tuideniers winkel Demonstratie voor huis van Haars De Belangenvereniging Minder jarigen heeft zaterdag met zo'n honderd jongeren gedemon streerd voor het huis van staats secretaris Haars van justitie in Breukelen. Het gaat hier om pu pillen, die onder de kinderbe scherming vallen en die ontevre den zijn over het lage bedrag inzake de pleeggezinvergoeding. Ondanks sterke aandrang van uit de Kamer is dit bedrag sinds 1 januari 1979 nog altijd niet verhoogd, hetgeen aanleiding was voor deze actie. AMSTERDAM (ANP) Er mogen geen razzia's worden gehouden op illegaal in Nederland verblijvende Surinamers, als op 25 november de verdragen tussen Nederland en Suri name aflopen. Er moet vanaf die da tum een „algemeen pardon" komen voor alle illegale Surinamers hier. Dat betekent, dat ze allemaal gelega liseerd dienen te worden en dat bo vendien de visumplicht wordt inge trokken. Deze eisen staan in een open brie! aan premier Van Agt, die gisteren in Amsterdam werd aangenomen op een bijeenkomst van de landelijke Van onze sportredactie AMSTERDAM AZ '67 heeft in de twaalfde competitieronde in de eredivisie de enige concurrent van zich af geschud. In een rechtstreeks duel won AZ moeiteloos met 5-2 van Feyenoord, dat in de tweede, speelhelft in een tijdsduur van ze ven minuten maar liefst vier doel punten moest incasseren. De Rot terdammers mochten bij een 5-0 achterstand nog iets terugdoen en kwamen zelfs op 5-2. René Notten miste de kans om Feyenoord nog dichterbij AZ te brengen. De mid denvelder slaagde er niet in om een strafschop te verzilveren. Eddy Treytel stopte de door Notten inge schoten bal. AZ '67 heeft nu vijf punten voorsprong op Feyenoord en lijkt regelrecht op het lands kampioenschap af te stevenen. Slecht blijft het gaan met Ajax. Ditmaal gingen de Amsterdam mers ten onder tegen Sparta, dat in de tweede helft een 0-2 achterstand wegwerkte en tenslotte met 4-3 wist te zegevieren. Sparta, dat na de komst van de Amerikagangers Dick Advocaat en Wim Suurbier aan een opmerkelijke opmars bezig ia, kwam tegen Ajax in het eerste gedeelte niet In het stuk voor. Een vroeg in de tweede helft gemaakt doelpunt van René van der Gijp bracht de Rotterdammers weer te rug in de wedstrijd. Ajax had geen antwoord op het enthousiasme van Sparta en kon zich pas bij de stand 4-2 herstellen. Maar verder dan 4-3 kon de ploeg van de geplaagde trai ner Leo Beenhakker niet komen. 0 /r' - "is «s mmLt Mi, één doosje lucifers, graag* organisatie van Surinamers in Neder- voor twaalf uur bezorgen land. Ongeveer tweehonderd mensen waren hierbij aanwezig. AZ-doelman Eddy Treytel juicht wanneer Pier Tol met het eerste doelpunt de basis heeft gelegd voor de grote 5-2-zege op zijn oude ploeg Feyenoord. Koningin Beatrix en prins Claus keerden gisteren met enige vertraging terug van hun bezoek aan de Antillen. De drie zonen waren op Schiphol aanwezig om hun vader en moeder te verwel komen. Kaartenmap Europa (A) Iwee Dick Brona poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boelge. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (Q met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:. Adres nieuwe abonnee:- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres.- _Giro:_ Postcode en plaats:. _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uilsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1