rikacties in eheel Polen I L! mi Kabinet blijft bij plan loonmatiging NS vergat wissel verwarming Kiesuwkado ...en nog voordelig ook! Trouw ner Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Veel bewolking HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Brussel wacht een nieuwe opera toekomst Ontspanning anno 1980 dariteit bereidt staking voor Compensatie stijging van prijzen geen 3 maar 2,7 procent Op prijscompensatie twee procent korten Lmerikanen lijven kaal Vier doden door gladde wegen Jager gedood door schot eigen geweer Bezorglcouw een meowe abonnee j LcegtcnkrantmetovcrtnigingT/Pf/Wl I I I I I I I H 38STE JAARGANG NR 11091 - ZATERDAG 8 NOVEMBER 1980 rouw Veel bewolking en afnemende kans op sneeuw. Middaglemperatuur onge veer 2 graden. Zwakke tof matige wind tussen noordoost en zuidoost (windkracht 2 tot 4). Morgen en overmorgen. Kans op enkele buien en geleidelijk wat minder koud. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag:Tïert)oorastraat 461, Loosduinse- weg687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 21 ISCHAU (AP, Reuter) Kleine stakingen in heel Polen D gisteren een voorproefje van de nationale staking, die slijk begin volgende week kan uitbreken als de rechter overeenstemming bereikt met de onafhankelijk vak- I Solidariteit. Postbeambten, gezondheidswerkers, onder- >rs en arbeiders in het openbaar vervoer gaven door lel van korte werkonderbrekingen blijk van hun bereid- mee te doen aan een eventuele algemene staking. Van onze soe.-econ. redactie DEN HAAG De prijscompensatie in de cao-lonen wordt, als de regering niet Ingrijpt met een loonmaatre gel, op 1 Januari 2,7 procent. Tot nu toe was drie proeent ge raamd. Deze meevaller uit een oogpunt van loonmatiging komt doordat de inflatie te rugloopt. De prijscompensatie kan worden berekend, nu gisteren de prijs stijging over oktober bekend werd. De prijs compensatie van Janu ari vergoedt de prijs stijging van april tot oktober. Latere cijfers komen te laat om nog in Januari in de lonen te worden verwerkt. De prijsstijging be droeg in oktober 0,4 procent, en dat viel mee, net als de prijs stijging van september van 0,8 procent. Vorig jaar september stegen de prijzen namelijk 0,9 en in oktober 0,7 pro cent. Vergeleken met okto ber vorig Jaar ligt het niveau van de prijzen nu 6,6 procent hoger. Dat is dus de inflatie gedurende de periode van een heel Jaar. In juli stond die Jaarin flatie op 7,1 procent, na een sterk stijgende lijn sinds vorig Jaar zo mer. Vanaf Juli is dit najaar echter de Jaar inflatie elke maand iets afgenomen, tot de genoemde 6,6 procent in oktober. Sinds half december vorig jaar zijn de prijzen 6,3 pro cent gestegen. fiicièle persbureau PAP maakte ing van kleine en grotere stakin- n Warschau. Gdansk. Katowice upsk Het persbureau sprak van .protestcampagne" die drie da- jeledcn begon na het afbreken het overleg tussen de regering en ariteit. Maandag komt de regis- van dele bond opnieuw aan de Het hooggerechtshof in War- H moet dan uitspraak doen in het sp dat Solidariteit aantekende ide veranderingen die de rechter ;rn houtje heeft aangebracht in gtuten van de bond Die veran- gen hielden in dat ook Solidari- ch ondergeschikt diende te ma an de communistische partij. riteit dreigt met een grote sta- p 12 november als de bond niet rtoud van de oorspronkelijke tn wordt geregistreerd. Politie- ■nemers vrezen dat de Sowjet- een staking van nationale om niet zullen toestaan en op de ot andere manier zal ingrijpen d« verbindingen in Polen stil ko- t* liggen gaat de waarde van de troepenmacht in Oost- id sterk achteruit. lOteststakingen verliepen over gemeen rustig. In Gdansk was uatie echter enigszins gespan- jadat politiemannen een rege- lebouw omsingelden waarin nde onderwijzers en medisch aeel zich hadden gevestigd, iriteit ging inmiddels door met het geven van gedetailleerde instruc ties voor de staking van komende week. Als tot staking wordt besloten zal het stakingsparool gelden voor fabrieken, winkels, benzinepompen, kranten, kantoren en luchtvaart maatschappijen. ADVERTENTIE 1 verzekeringen ZEKER WETEN! ULOJO-MSMS Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAO Het kabinet blijft bij zijn plan om op 1 januari twee procent te korten op de prijscompensatie van 2,7 procent, en om de vakantietoeslag te verlagen van acht naar 7,5 procent. Minister Albeda (sociale zaken) heeft dit de vakbeweging en werkgevers per brief meegedeeld. Alleen dé koopkrachtdaling voor de minimumloners wil het kabinet nu beperkt houden tot driekwart procent, in plaats van het eerder voorgestelde volle procent. Woensdag wil Albeda nogmaals met vakbeweging en werkgevers praten over de lonen in 1981. De FNV heeft tot nu toe de korting op de prijscom pensatie onbespreekbaar en onaan- ASHINGTON (Reuter) et Amerikaanse Bureau voor •dings- en geneesmiddelen DA) is van plan om alle mid- itjes te verbieden die vol ets hun makers de haargroei Bden bevorderen of kaal- eid zouden voorkomen. Dit advies van een groep des- »digen die heeft vastgesteld i feen van de als haargroei- Adel verkochte produkten Wn fabrikant met een k jJw haargroeimiddel komt. ttob Mus de FDA, dan zal hij ons est» [f' moeten bewijzen dat het D "hg is en dat het werkt, nil Een veehouder brengt, in de buurt van Zunderdorp (bij Amsterdam), zijn koeien naar de stal om ze te beschermen tegen de zware' sneeuwval. holwerda Erkend verhuizer :T duurder. WEL b EL beter Aimers: 03240-11522 Lelystad 0320Q-21600 Kampen 05202-16S52 "uS else voorlichting irp.' gezond eten Van een onzer verslaggevers UTRECHT De stagnaties in het spoorwegverkeer, die zich gisteren ten gevolge van de vroeg ingezette sneeuw val op vele plaatsen voorde den, hebben de Nederlandse Spoorwegen voor een deel aan zichzelf te wijten. Door dat in een aantal rayons was nagelaten de wisselverwar ming in te schakelen, sneeuwden de wissels onder waardoor ze niet meer werkten. Het wegverkeer ondervond vrijdag morgen ook veel overlast van de vroege sneeuwval en in de ochtend liep de totale lengte van de files op tot 135 kilometer. In de loop van de dag werden de doorgaande wegen weer goed berijdbaar en aan het eind van de middag en het begin van de avond ontstonden nergens problemen Volgens de algemene verkeersdienst van de rijkspolitie in Driebergen was er sprake van een abnormaal rustige vrijdagavond- spits. De problemen bij de NS ontstonden mede doordat men op een aantal stations gewoon vergeten was de wissels te verwarmen. Het verwar men van de wissels wordt niet cen traal geregeld, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de ver schillende stations en rayons. Vol gens een woordvoerder van de NS heeft het feit dat de wisselverwar ming op een aantal plaatsen nog niet was ingeschakeld, hoewel het al een week vriest, niets te maken met zuinigheidsoverwegingen. „Het verwarmen van de wissels kost na tuurlijk wel wat extra, maar het niet verwannen kost nog veel meer Dat hebben we vandaag gezien." aldus de NS-woordvoerder. ADVERTENTIE Complicatie Overigens is het ondersneeuwen van wissels niet de enige oorzaak geweest van de vertragingen die zich gisteren voordeden in de kop van Noord-Holland, op de „oude lijn" Amsterdam-Haarlem-Den Haag-Rotterdam en op de verbin dingen vanuit de randstad naar Limburg en midden-Nederland. Die vertragingen werden ook in de hand gewerkt door de problemen op het drukke Centraal station in Amster dam Ook was niet besloten een aantal treinen uit te laten vallen, waardoor eventuele vertragingen beter kunnen worden opgevangen. Een extracomplicatie vormde de nasleep van een botsing op een overweg m Ede. waar een trein op een personenauto reed waarvan de motor was afgeslagen. De bestuur der wist zijn auto tijdig te verlaten. Ten gevolge van de gladheid verlo ren in de nacht van donderdag op vrijdag en gistermorgen vier men sen het leven Op Schiphol kwam de 63-jarige F. J. Ligtvoet uit Hoofd dorp om het leven toen de auto waarin hij meereed in botsing kwam met een tegenligger die slip te. In Eibergen overleed de 70-jarige J. H. ter Woord uit Dronten toen de auto waarin hij meereed slipte en tegen een boom reed Twee mensen verdronken in auto's die door de gladheid in het water terecht kwa men. De 24-jarige G W G. Horn uit Diever verdronk in de Drentse hoofdvaart bij Havelte. nadat de auto waarin zij meereed was geslipt De bestuurder kon worden gered. In Ouderkerk aan de Amstel is de 57- jarige C. Groen in 't Woud met zijn auto geslipt, in de Buliewijk gere den en verdronken. Naar bed Hoewel zich gistermorgen veel slip partijen voordeden, kwam het op de autosnelwegen niet tot ernstige on gelukken. Volgens de algemene ver keersdienst van de rijkspolitie ging het op de weg „erg netjes" toe. Dat komt waarschijnlijk doordat de mensen donderdagavond „met sneeuw naar bed waren gegaan": ze waren voorbereid op de situatie en zijn wat vroeger van huis gegaan, aldus de rijkspolitie vaardbaar genoemd. Voor CNV, Raad MHP hoger personeel en de werkge vers was dit punt in principe wel bespreekbaar. Albeda laat zich in zijn brief met geen woord uit over de vraag, of het kabi net zijn loonplan zal omzetten in een nieuwe loonmaatregel, wanneer er geen loonakkoord gesloten kan wor den op basis van dit plan. Een pro bleem is echter voor het kabinet, dat komende week beslist moet worden of ter compensatie van de korting op •de prijscompensatie er een verlich ting van loonbelasting komt op I januari. Uitstel van deze beslissing zou het praktisch onmogelijk maken die ver lichting nog in januari te laten in gaan. Zou het kabinet inderdaad tot de verlichting besluiten, dat moet de korting op de prijscompensatie er goedschiks «loonakkoord» of kwaad schiks (looningreep; ook komen, want anders zou er een gat vallen in de financiële plannen van het ka binet. Albeda gaat in zijn brief uitvoerig ir. op zijn wens dat werkgevers en vak bonden bij de cao-onderhandelingen ook „nadere inhoud geven" aan het nemingen te verplichten die richtlij nen na te komen. (De PvdA heeft hiervoor al een initiatiefwetje in de maak, zie bericht over PvdA-alterna- tief elders in deze krant.) In dat overleg over het verband tus sen matiging en werkgelegenheid zouden, aldus Albeda. afspraken op cao-niveau kunnen worden gemaakt over deeltijd-arbeid, positie van kansarme groepen (gehandicapten, jongeren), kwaliteit van de arbeid, verzuim, scholing, vuil en zwaar werk, ploegenarbeid, herverdeling van ar beid. Vervolg op pag. 3, kol. 1. Meer nieuws over het PvdA- plan op pag. 9 KOUDUM (ANP) De 38-jarige S. van der Veer uit Koudum (Friesland) is door een schot uit zijn eigen dub belloops jachtgeweer om het leven verband tussen de loonmatiging en gekomen De mah. die bekend stond werkgelegenheid Als hierover op als een goed jager, werd dood aange- centraai niveau tussen werkgevers en troffen bij een boomwal. Volgens de vakcentrales richtlijnen zouden wor- politie staat het vast, dat de man om den afgesproken, is Albeda bereid via het leven kwam door een ongeluk een apart wetje de individuele onder- met zijn eigen geweer. Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Bnma poppttjts (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppètjes v in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunst lederen omslag. ontw erp. 4 Houten eierdopjes (DJ op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ ft>stcode en plaats: .Tel:. Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a u.h.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1