Kritische CDA-werkgroep overweegt uit te treden Reagan: brede basis buitenlands beleid Dag Praagse dissidenten schrijven aan Husak i autobedrijf Miljoenenschade in land- en tuinbouw Trouw Bewolking HET WEER Sympathisanten in fractie teleurgesteld 95 Ambtenaren CNV: pensioen na 40 jaar werken Vakbeweging is verbaasd over aanbod werkgevers AUTORIJDEN IS TWEE KEER ZO LEUK IN STEREO. Trouw Bij de tijd Nieuw pleidooi voor naleving akkoorden Helsinki Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR 11090 - VRIJDAG 7 NOVEMBER 1980 Veel bewolking en mogelijk wat sneeuw en een kleine kans op ijzel Middagtemperatuur ongeveer drie graden Vrij krachtige noordoostenwind, windkracht vijf, aan de kust en op het IJsselmeer hard, windkracht zeven. Morgen en overmorgen: veel bewolking, maar overwegend droog. Enige stijging van temperatuur. Zon op: 07.46 onder: 16 57 Maan op: 07.58 onder: 17.49 Pnnses Manjkestraat 5/hoek Pnnses Beatrix- laan. Den Haag, tel. 070-8394.53 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactie DEN HAAG De kans ls groot dat de werkgroep „Niet bij brood alleen"(NBBA) zich van het CDA zal afsplitsen en met een eigen partij onder aanvoering van prof. Goudzwaard aan de verkiezingen gaat deelnemen. Het bestuur van de NBBA-groep wil met de moederpartij breken nu het niet mogelijk is gebleken om met de tien CDA-Kamerleden die met de werkgroep sympathiseren, overeen stemming te bereiken over een eens luidend standpunt inzake de plaat sing van nieuwe atoomraketten op Nederlands grondgebied. De gesprek ken hierover liepen gisteren definitief stuk. Het bestuur van de werkgroep zal de leden morgen op het NBBA-congres in Utrecht voorstellen het CDA de rug toe te keren en mandaat vragen om de mogelijkheden van nieuwe partijvorming te onderzoeken. Er zijn reeds contacten met de Evangelisch Progressieve Volkspartij (EPV), de „tachtigers" rond generaal Von Mey- enfeldt en de PPR. Kernraketten ,OS ANGELES (AFP, AP, Reuter) De adviescommissie voor buitenlandse politiek van lonald Reagan zal zowel uit Republikeinen als uit Democraten bestaan. „De wereld moet weten dat er geen politieke meningsverschillen zijn over ons buitenlandse beleid aldus de nieuwe president tijdens zijn eerste persconferentie. ["ot adviseur zijn onder anderen de ibllkeinen Henry Kissinger en de jere NAVO-commandant Jexander Halg benoemd, en de De- tocraten Henry Jackson, Richard tone en Edward Bennett Williams, teagans campagneleider William Ca- ey en de vroegere Amerikaanse am- assadeur in Londen. Anne Arm- bong, zijn aangesteld om toezicht te ouden op een soepele overgang van en democratische naar een republi- regering. tagan dankte de verliezende presi- "it Carter voor het snel benoemen een groep medewerkers om de iriode te regelen HIJ zei dat hij tot zijn beëdiging op 20 Januari geen persoonlijk contact met de Sowjet-Unle zal zoeken, noch zich rechtstreeks zal bemoeien met de gij zeling in Iran. Reagan waarschuwde Teheran niet te verwachten dat het voordeel kan putten uit de wisseling van de wacht in het Witte Huis. Er ls volgens hem geen enkele reden te vermoeden dat wachten voordelig kan zijn. Ten aanzien van de Sowjet-Unle zei de nieuwe president dat besprekin gen over wapenbeheersing afhanke lijk zullen zijn van de Russische „agressie-politiek" in de wereld, en van de houding van de Sowjet-Unie tegenover Polen. De wereldpolitiek als geheel moet bij internationaal overleg tussen Washington en Mos kou volgens Reagan ter discussie staan, en niet alleen de bewapening. Hetzelfde geldt voor de mensenrech ten. Ook die kunnen, aldus Reagan, Een van de NBA-sypathlsanten in de CDA-fractie oud-ARP-vooritter Hans de Boer. zei gisteren dat hij de stap van de werkgroep betreurt. De werk groep verlangde van de tien CDA- Kamerleden een onvoorwaardelijk „nee" tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten in Nederland. De Kamerleden weigerden dit. ZU wijzen weliswaar ook de plaatsing van de raketten af, maar wilden ruim te behouden voor een heroverweging van hun standpunt, met het oog op de mogelijkheid dat de omstandighe den zich kunnen wijzigen. Prof. Goudzwaard zei teleurgesteld te zijn over het mislukken van de ge sprekken. „Ik moet echter vaststel len, dat het standpunt van de Kamer leden geen zekerheid biedt. Wij wil den een onvoorwaardelijk „nee" en geen dubbele bodems." Goudzwaard vertrok gisteren voor een bezoek van ruim twee weken aan Botswana in Afrika Kernpunten De inzet van de gesprekken tussen de tien Kamerleden en de werkgroep niet als op zichzelf staand gegeven was een zestal kernpunten uit het worden behandeld. NBBA-manlfest dat kortgeleden ls gepresenteerd. Vijf daarvan hebben De werkverdeling tussen Reagan en de Kamerleden onderschreven. ZU zUn tweede man George Bush moet hebben dit ook laten ween aan het nog worden bekeken. Maar, aldus de CDA-bestuur onder dé aankondiging nieuwe man in het Witte Huis, „lüj dat zij pogingen om het verklezlngs- T gaat niet alleen maar naar begrafe- program ln deze geest te wijzigen, LlJSttr6KK6r Deze pünten zijn: een hervormingsgezind sociaal- economisch beleid, waaronder een eenmalige inkomensmatiging van vier procent,, regeringssamenweking bij voor keur met de PvdA. deelneming van Nederland aan een olieboycot tegen Zuld-Afrika en een investeringsstop. het kwijtschelden van de schul denlast van de armste ontwikke lingslanden. geen nieuwe kerncentrales. De tien Kamerleden zullen, zo het verkiezingscongres van het CDA op deze punten anders zal besluiten, gra vamen (voorbehouden) indienen. De tien Kamerleden zijn de oud-ARPers Hans de Boer, Beinema, Borgman. Buikema, Couprie, Faber. Van Hou- welingen. De Kwaadsteniet. Scholten en de oud-KVP-er Dijkman. Volgens goede bronnen zouden vier van hen bereid zijn geweest met het kemwapenstandpunt van de werk groep in te stemmen. Toen de ande ren daar niet aan wilden, besloten zU met hen één lijn te trekken om hun positie in het CDA niet te ver zwakken. Hoewel de gesprekken een vergaande mate van overeenstemming te zien gaven, bleef voor de werkgroep toch de kwestie van de kernwapens cruci aal. Volgens Ooudzwaard „kon dat geen verrassing zijn". Hij wees er op. dat hierop vorig Jaar december ln het CDA de zaak scheef ging. Ook is hij na meningsverschillen hierover uit de programcommissie van het CDA ge stapt. Bestuurslid Wesstratc Jr. zei gisteren, dat de werkgroep na het mislukken van het gesprek met de Kamerleden geen mogelijkheden meer ziet ln het CDA voor een vangelisch-radicale po litiek. „Het vertrouwen is tot het mi nimum teruggelopen. We hebben al 't mogelijke geprobeerd om tot over eenstemming te komen. Ik ben te leurgesteld dat het niet ls gelukt." Marsha Mason en Kathleen Beller in „Promises in the Dark' FILMPAGINA: Het recht op een waardige dood PAGINA 2: PAGINA 5: Gereformeerden blijven in GOS PAGINA 3' Contracten Kernafval zullen doorgaan PAGINA 4. Kabelnet: klant geen koning Oester gedijt in Grevelingen PAGINA 7: Moskou soepeler tegenover Reagan PAGINA ECONOMIE Hoogovens krijgt 350 miljoen nissen. Dat doen we om de.beurt." zullen steunen. Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Ambtenaren die dat willen, sopden met sestig Jaar ofwel na veertig gewerkte dienstjaren met pensioen moe ten kunnen gaan. Het pensioen fonds voor ambtenaren, het ABP, heeft daarvoor voldoende vermogen. Dit voorstel lanceerde gisteren bestuurder Anneveld van de NCBO (ambtenarenbond CNV) op een afdelingsvergadering in Utrecht. Minister Wiegel van binnenlandse zaken wil gebruik maken van de sterke vermogenspositie van het ABP door de werkgeverspremie voor het pensioen van ambtenaren te verminderen met één procent. De totale premie is nu 22 pro cent, waarvan bijna de helft wordt ingehouden op het salaris van de ambtenaren. Wiegel wil biervan 21 procent maken, on der handhaving van de inhon- dlng. Verkiezingen in VS beïnvloeden Holland Praten over korter werken Van onze soc.-econ. redactie AMSTERDAM De vakbeweging heeft nogal verbaasd gereageerd op het aanbod van de centrale werkge versorganisaties om over korter wer ken te gaan praten op voorwaarde dat het ziekteverzuim wordt terugge drukt. Het CNV liet gisteren in een eerste reactie op de werkgeversnota „Ar beidsduur" weten dat het ziektever zuim inderdaad moet worden terug gedrongen. maar wel op een andere manier dan aan gezonde mensen méér vrije tijd te geven. „Vermense lijking van de arbeid en meer verant woordelijkheid in het werk zijn bete re Instrumenten." aldus het CNV. Ook bij de FNV schoot het ln het verkeerde keelgat dat de werkgevers alleen over arbeidstijdverkorting wil len praten indien het ziekteverzuim wordt verminderd. In hun nota roepen de centrale werk geversorganisaties de ondernemers op hun verzet tegen deeltijdarbeid op te geven. Ook zou er met de vakbewe ging gepraat moeten worden over korter werken en over de ploegen diensten. Van de werkgeversvoorstel- len gaat de suggestie uit dat zij het vastgelopen overleg met de vakbewe ging over arbeidstijdverkorting vlot willen trekken. Zowel FNV als CNV lieten weten dat zij over dót aspect best willen praten, maar met de voor waarden voor zo'n gesprek waren zU duidelijk minder ingenomen. De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel, de MHP, vond het nogal „aanmatigend" dat de werkge vers het doen voorkomen alsof zU het gestrande overleg weer op gang wil len brengen. Het ls Juist de vakbewe ging geweest die er op heeft aange drongen om verder te praten over de werkgelegenheid. Voor de MHP en voor de twee andere vakcentrales was dat zelfs een voorwaarde voor loonmatiging. Meer nieuws op de pagina economie. I 'ÏÜLingiD lr - »- "i -v 7* L. Wusl Zoon B.V.. Hogeweyselaan 25.1382 JK Weesp.Tel. 02940-15015. Prof. Goudzwaard zei. dat het nog niet zeker is dat hij van een nieuwe - partij lijsttrekker zal worden. „Ik heb mij beschikbaar gesteld voor de lijst, maar niet primair als aanvoerder." Ooudzwaard zei het van essentieel belang te vinden dat samenwerking wordt gezocht met andere geestver wante groeperingen, zoals de EPV, Tachtigers en mogelijk de PPR. Zou het tot nieuwe partijvorming komen, dan behoeft deze partij naar het oor deel van Goudzwaard niet per se een evangelische grondslag te hebben. „Er moet wel een principiële basis zUn, een gezamenlijke appelmoge- lijkheld." Ons commentaar staat op pag. 5 DEN HAAG (ANP) De vroege vorstperiode heeft in de land- en tuinbouw voor miljoenen guldens schade aangericht. Alleen al in Noord-Holland wordt de schade, met name in de vollegrondstuinbouw, geschat op tien tot vijftien miljoen gulden. De oogst van produkten als kool, bietjes winterpeen, knolselderij en bloemkool is komen stil te liggen. De oogst van onder andere spinazie, sla en andijvie kan voor het grootste deel als waardeloos worden beschouwd. Dit heft een woordvoerder van het landbouwschap meegedeeld. Het schap heeft gisteren met hulp van de gewestelijke raden een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken tot nu toe. Breznjew feliciteert Reagan Uiteraard, zo gaat dat onder heren. Maar nee: Breznjew feliciteert Reagan een dag eerder dan hij destijds Carter feliciteerde. Kremli- nologen zien daar werelden van verschil in. De ontspan ning steekt de kop op. Waar moet dat heen? Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De leden van Handvest 77, een organi satie ln Tsjechoslowakije die toeziet op de naleving van de akkoorden van Helsinki heb ben een beroep gedaan op de Tsjechoslowaakse regering zich te houden aan de afspra ken die op 1 augustus 1975 in Helsinki werden vastgelegd en dit tot uitdrukking te bren gen op de tweede toetsings conferentie die volgende week in Madrid moet be ginnen. De oproep, die ls vervat ln een brief aan de Tsjechoslowaakse president Gustav Husak, ls samen met een brief van een aantal politieke gevan genen ln Tsjechoslowakije naar het Westen gesmokkeld en wordt van daag gepubliceerd ln een aantal Westeuropese kranten. Zowel de le den van Handvest 77 als aanhangers van het Praagse Comité voor de ten onrechte vervolgden (VONS) doen een beroep op de deelnemers aan de tweede toetsingsconferentie veel aan dacht te besteen aan de controle op de naleving van de mensenrechten. Beide brieven zijn verspreid door de Jan Palach Press ln Londen. De schrijvers ervan hopen op deze ma nier verbetering te brengen in het lot van politieke gevangenen en dissi denten in Tsjechoslowakije. Mensenrechten Ook andere organisaties vragen dezer dagen aandacht voor de kwestie van de naleving van de mensenrechten in Oost-Europa. Het SJtsJaranski-comi- té vraagt alle deelnemende regerin gen hun bezorgdheid uit te spreken over de schendingen van de mensen rechten ln de Sowjet-Unie. De secre taris van het comité, het PvdA twee de-kamerlid Harry van den Bergh noemde het vooral na de verkiezing van Ronald Reagan van het grootste belang dat de Westeuropese landen de mensenrechten geen lagere priori teit toekennen dan de wapenbeheer sing. Tatiana Lozansky, de echtgenote van de Russische natuurkundige Eduard Lozansky die sedert 1976 ln de VS werkt, heeft bij de opening in Madrid van een kantoor van het internatio nale Sacharowcomlté ln een open brief een beroep gedaan op alle afge vaardigden naar de Europese Veilig heidsconferentie om steun te geven aan alle mensen die de Sowjet-Unie willen verlaten. Overigens is het nog maar de vraag of de vervolgconferentie van Madrid wel door zal gaan. Nog steeds is er geen overeenstemming bereikt over de agenda. De Zweedse delegatie bij de voorbereidende besprekingen, die se dert begin september duren, heeft een compromisvoorstel op tafel ge legd. Dat voorstel vooreiet in vijf we ken praten over de controle op de naleving van de afspraken van Hel sinki. De laatste week voor het Kerst reces zou dan besteed kunnen wor den aan nieuwe voorstellen, waarover dan in het nieuwe jaar verder onder handeld zou moeten worden. Diplo maten in Madrid noemden het Zweedse voorstel een laatste stro halm. De Sowjet-Unie en haar bondgenoten hebben helemaal geen behoefte aan controle. •De Griekse president Karamanlis deed gisteren tijdens zijn bezoek aan Bulgarije het voorstel om de hele velligheldsconferentie voorlopig maar uit te stellen, tot het tijdstip dat er wat meer kans is dat de bijeen komst met succes kan worden afge sloten. Meer nieuws op pagina 7 Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Hooien eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee-. ftistcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1