Klap voor Carter komt hard aan Kindje Kiesuwkado i jdeze i ra Reagan maakt vandaag al overgangsploeg bekend Kans op zeer grote orders RSV uit Taiwan t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen HET: WEER van der klugt angst makreel (opgezet Abortusdebat wordt volgende week hervat Nijmegen gaat fors reorganiseren Nicaragua, een jaar na de revolutie. Egypte stelt besprekingen met Israël uit Taxistop nog deze maand in Nederland Trouw Hoofdzaken Bezorglrouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 11089 - DONDERDAG 6 NOVEMBER 1980 Wolkenvelden maar ook opklanngen Vrij krachtige noordoostenwind, windkracht vijf. aan de kust en op het IJsselmeer af eh toe hard. windkracht zeven Veel bewolking en mogelijk wat regen of sneeuw. Iets minder koud. Zon op: 07.44 onder: 16.58 Maan op: 06.45 onder. 17.23 bedden centrum EEN ZAAK MET HARE VOOR L Haarlemmerstr 202 Leiden Tel 131846 •matrassen «dekens«ledikanten e.d.« LOSSE NUMMERS 65 CENT 'agina r r.k. ouders iten kind niet dopen ►agina 3: ormoon nuttig bi) herapie verslaafden Unieke documenten uit Italiaans neo-realisme •agina 9: Chomeini wil leen vrede inomeir jeen vrc Pagoia i~ Dit de weet lt de weekbladen CDA wil niet méér provincies dan Rijnmond is sport: Ajax, Twente en PSV uitgeschakeld Feyenoord verder rde wereld is jt duur uit' i'i Pagina service: strips, feuilleton. 1, radio- en tv- a's. weerover zicht. M vakexpositie voor elektronica o 3t/m7 november Cagelijks geopend van 10-I7uur RAI amsterdam lelmut Schmidt voor 'ier jaar herkozen ONN (Reuter, AP. AFP) De West- litse Bondsdag heeft bondskanse- r Helmut Schmidt gisteren officieel rkozen voor vier jaar. Schmidts af- den gisteren en daarna zijn herver- zing was in feite een formaliteit. ft 266 „ja'-stemmen en 222 „nee"- (tnmen werd hij opnieuw benoemd. Itmidt slaagde er niet in vertrou- nsstemmen te krijgen van alle par- ïentsleden van zijn regeringscoali- die bestaat uit sociaal-democra- en liberalen. Reagan wordt gelukgewenst door zijn dochter Maureen. Van onze verslaggevers ROTTERDAM Het Rijn-Schelde-Verolme concern (RSV) onderhandelt met Taiwan over de levering van elektriciteits centrales. Verder is Taiwan geïnteresseerd in de bouw door RSV van marineschepen. In totaal gaat het om orders met een totaalbedrag van rond één miljard gulden. denk erom, makreel gooi e er weer in RSV heeft op het gebied van oorlog schepen een programma van fregat ten, korvetten en onderzeëers maar of daarvan iets aan Taiwan geleverd kan worden, is nog de vraag. Voor wapenexport is een exportvergun ning van de overheid nodig en in het geval van Taiwan is het twijfelachtig of die gegeven wordt. Als RSV de exportvergunning aan vraagt, zal het ministerie van buiten landse zaken negatief adviseren, al dus een woordvoerder van het depar tement. In de eerste plaats heeft Ne derland Taiwan nooit erkend als staat maar heeft ons land al sinds de vestiging van de volksrepubliek Chi na diplomatieke betrekkingen met dat land onderhouden. Dat heeft allerlei gevolgen. Zo zal het Holland-Exposchlp dat als onderdeel van een exportcampagne een reis gaat maken door het Verre Oosten ook Taiwan aandoen. Staatssecreta ris Beyen en Nederlandse ambtena ren zullen er dan echter niet bij zijn in tegenstelling tot bij de bezoeken aan andere landen. In de tweede plaats zal Buitenlandse zaken negatief adviseren omdat Ne derland geen wapens levert aan lan den die in een gebied liggen met grote internationale spanningen. Niet duidelijk is of het advies van buitenlandse zaken doorslaggevend is en of een mogelijke marine-order nog onderwerp zal zijn van kabinets beraad. De order heeft uiteraard ook een werkgelegenheidsaspect. Centrales Een woordvoerder van RSV wil nog niet zeggen om hoeveel elektrische centrales het gaat in de serieuze con tacten met Taiwan. Bij de aanleg van kerncentrales zal de RSV-dochter Nucon betrokken worden. f>it bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen van kerncentrales en ontwerpt mo menteel ook een in Zwitserland te bouwen Installatie. Bij de totale orderomvang van een miljard gulden is nog niet meegeteld dat RSV mogelijk een rol gaat spelen bij de bouw van een aanlandings plaats voor vloeibaar gas (LNG) ln Taiwan. De woordvoerder van het concern kan, gezien het stadium van de onderhandelingen, noch over de centrales, noch over de marine-sche pen of de LNG-aanlandingsplaats op dit moment meer mededelingen doen. DEN HAAG Het abortusdebat zal pas volgende week worden voortge zet. Het kabinet wil met het oog op de precaire situatie rondom het wetsont werp Ginjaar-De Ruiter ruim de tijd voor beraad. Kamervoorzitter Dol man zei gisteren, dat dinsdag zal wor den beslist wanneer de bewindslieden aan het woord komen. De kans dat het kabinet zal besluiten van verdere behandeling af te zien en het ontwerp dus ln te trekken, wordt in politieke kring vrij klein geacht Gebruikelijk is dat een wetsontwerp' pas wordt ingetrokken, nadat de Ka mer beslissingen heeft genomen. Bo vendien heeft de grootste regerings fractie. het CDA, nog geen definitieve stellingen betrokken, aangezien zij eerst het antwoord van de ministers wil horen. NIJMEGEN (ANP) Ruim 2600 ge meente-ambtenaren in Nijmegen moeten tijdens de op handen zijnde forse reorganisatie bij een vertrou wensman terecht kunnen Hoewel ge dwongen ontslagen zoveel mogelijk worden vermeden, zijn „waterdichte" spelregels nooit te bedenken. Deze overwegingen staan in een rap port van de werkgroepen die de reor ganisatie van het Nijmeegse gemeen telijk apparaat voorbereiden. De ambtenaren hebben tot 15 februari de tijd om op de voorstellen in het rapport te reageren ADVERTENTIE -Vanavond, kwart over tien, VARA Nederland II In juli 1979 wist de bevolking van Nicaragua zich te bevrijden van het gehate Somoza regime. De dictatuur was overwonnen. Maar nu begon de strijd voor een menswaardig bestaan, in een land dat door de oorlog grotendeels verwoest was. Hoe Nicaragua werkt aan de wederopbouw ziet u vanavond in de documentaire „Nicaragua, een jaar na de revolutie'. De film laat zien hoe Nicaragua - dankzij de enorme inzet van de bevolking - al een eind is gevorderd in het gevecht tegen armoede, ondervoeding en analfabetisme. Toch blijft onze hulp voorlopig hard nodig. Daarom voeren Unicef, Unesco. Novib en het Nicaragua Comité deze week actie. Vanavond wordt uw bijdrage gevraagd. Want ook in déze strijd verdient het moedige volk van Nicaragua onze steun en solidariteit. U kunt ook nu vast uw bijdrage storten op giro 100200 tn.v. Gast aan Tafel, Den Haag. onder vermelding van „Nicaragua*. door Bert van Panhuis WASHINGTON Vandaag al zal Ronald Reagan de samenstelling bekend maken van zijn „over gangsploeg", die zo geruisloos mogelijk de over schakeling van een Democratisch naar een Repu blikeins bewind moet regelen. De verpletterend verslagen president Jimmy Carter heeft laten weten dat zijn regering zeker op het gebied van het buitenlands beleid naar continuïteit streeft Minister van buitenlandse zaken Edmund Muskie heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven Reagans medewerkers volledig op de hoog te te houden van alle ontwikkelingen in de wereld. Op 20 januari zal Reagan in functie treden; op een leeftijd dat velen hun maatschappelijke loopbaan afslui ten, begint de 69-jarige Republikein dan aan een ambtstermijn van vier jaar als leider van de westelijke we reld. Voor een overwinning had Reagan 270 kiesmannen nodig. Het werden er 483 tegen 49 voor Carter. En de laat ste 6, van Arkansas, zullen vrijwel zeker ook nog naar de Republikein gaan. Met 99 procent van de stemmen ge teld stond Reagan op 43.056.441, Car ter op 34.732.652 en John Anderson, de derde belangrijke kandidaat, op 5.558.755 stemmen. De laatste ver wierf niet één stem in het kiescollege. In de Amerikaanse geschiedenis slaagde alleen Nixon er in meer stem men te krijgen dan Reagan nu, in 1968 en in 1972. De opkomst was ongeveer 52 procent, nog wat lager dan de voorgaande malen DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris Van Eekelen (defensie) kan de radarstoorapparatuur voor de Neder landse F-16-Jachtvliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bestellen. De vaste commissie voor defensie van de Tweede Kamer ging akkoord met de aanschaf van appara tuur van Westinghouse. Dat betekent dat het concurrerende Loral-systeem definitief buiten de prijzen valt. Pagina 5: Reagan een nieuwe Roosevelt? De Nederlandse zorgen en ons com mentaar. Pagina 7: Amerika had ge noeg van Carter en gaf de Republikei nen ook in de Se naat een meerder heid. Pagina 9: Oplossing crisis om gijzelaars in Iran op losse schroeven, plus de reacties uit de buitenwereld. De president verscheen dinsdag avond tegen half tien in zijn hoofd kwartier in een hotel in Washington. Hij en zijn echtgenote Rosalynn lie pen. hand in hand. gespannen glimla chend tussen bedrukt kijkende en soms huilende medewerkers door naar het podium waar het „Hail to the chief werd gespeeld. „Ik beloofde vier jaar geleden dat ik niet zou liegen en daarom zeg is dus niet dat het geen pijn doet," zo bracht Carter zijn gevoelens onder woorden. Hij zei een goed half uur eerder Ro nald Reagan ln diens hoofdkwartier in Los Angeles te hebben gebeld om zijn nederlaag te erkennen. Carter beloofde daarbij de overdracht van de taken volgens de beste tradities te zullen doen plaatsvinden. „God is goed voor mij en voor dit land ge weest," zei hij met tranen in de ogen en hij haalde een Joods gezegde aan: God geeft lasten maar ook de schou ders om ze te dragen. Jubel Bij de Republikeinen kende de jubel geen grenzen. Reagan had er hele maal niet op gerekend dat de uitslag zó snel binnen zou zijn en kwam dan ook hals over kop naar zijn hoofd kwartier. „Dank u. Hier zijn we dan." zei hij glunderend toen hij met zijn vrouw Nancy en de rest van de fami lie het podium opkwam. „Nog nooit in mijn leven heb ik meer een be scheiden gevoel gehad.aldus de nieuwe, veertigste president van Amerika. Hij beloofde het vertrouwen van de kiezers te zullen waarmaken en zei: „Ik ben niet bang voor de toekomst en het Amerikaanse volk evenmin. Samen gaan we doen wat moet ge beuren: Amerika weer op gang bren gen." Via tussenkomst van de om- roepmaatschappij CBS kon een ge lukzalig lachende Reagan de geluk wensen van oud-president Ford in ontvangst nemen. Fier John Anderson nam fier afscheid van deze verkiezingscampagne. Hij legde nog eens uit waarom hij het nodig had gevonden mee te doen en liet min of meer doorschemeren dat hij er in 1984 weer bij wil zijn. Een van de belangrijkste resultaten voor Ander son is dat hij meer dan vijf procent van de stemmen heeft gehaald en dus zijn gigantische schuld kan aflossen met de „onkostenvergoeding" van de staat. De daverende overwinning voor Rea- CAIRO (Reuter, DPA, AFP) De Egyptische minister van buitenland se zaken, Boetros Ghali heeft zijn bezoek aan Israël uitgesteld, omdat de Israëlische regering de besprekin gen in Jeruzalem wil houden. Volgens een woordvoerder van het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken wil Israël niet afzien van Jeruzalem. Het bezoek van Boutros Ghali zou volgende week plaatshebben. In Cairo wijst men erop dat leden van de Egyptische regering niet bereid zijn een bezoek aan Jeruzalem te brengen omdat het Israëlische parle ment heeft bepaald dat Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël is. gan en de nederlaag voor Carter heeft ook vérstrekkende gevolgen voor de samenstelling van het Congres. Bijn alle vooruitstrevende senatoren heb ben hun zetel verloren en de Republi keinen beschikken nu voor het eerst in tijden ook weer over een meerder heid in de Senaat. Het Huis van afge vaardigden is me een kleine marge Democratisch tebleven. Van een onzer verslaggevers LEIDEN In avolging van België wordt deze maand ook in Nederland begonnen met een experiment Taxistop. Dit is een organisatie, die het mo gelijk maakt dat lifters tegen betaling met automobilisten meerijden. De proef is opgezet door de jongerenreisorganisaties NBBS en de NJHC. die hier voor eind deze maand een half miljoen voorlichtingsbrochu res de deur uitdoen: onder meer naar scholen en organisa ties van werkende jongeren, maar ook naar andere instan ties. Taxistop is namelijk in de eerste plaats bedoeld om in het woon-werkverkeer meer men sen in de auto te laten samen rijden. Ook ouderen kunnen er dus aan meedoen. In België is Taxistop een suc ces geworden; binnen drie jaar werden zesduizend leden geno teerd. die regelmatig gebruik maken van deze nieuwe manier van reizen. Meer nieuws op pag. 3 „Prinses Anne krijgt een kindje." „WIE?" „Prinses An ne!" „Ik heb wel wat anders aan m'n hoofd." Een uit het leven gegrepen dialoogje. De redactie buitenland be paalt op haar eigen uiterst zorgvuldige wijze wat er wei en niet de krant in moet. Prinses Anne dus niet. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof! Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Teh:„ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1