)nrust bij boeren over avenslib 'overdreven' em@nt UKUNT Ophangen prent en weigeren wachtdienst voor militair hof *1 STAATSLOTEN? empen ontgrindingsput Volkstelling voor 1987 Vrijheid van meningsuiting militair in geding Bezoek aan keizerlijk graf VRIJHEID VAN MENINGSUITING POSTERS GEEN CENSUUR OP KAZERNEBLADEN PAMFLETTEN Speel mee in de Staatsloterij. Elke maand 30 miljoen aan prijzen. NSDAG 4 NOVEMBER 1900 BINNENLAND TROUW/KWARTET HS 9 een onzer verslaggevers STERDAM De gemeente Rotterdam vindt de onrust onder de boeren ln het Land van as en Waal over het plan om Rotterdams havensllb te storten ln een ontgrindingsput aan Waal „overdreven". goeren hebben harde acUes aan- >ndigd als slib uit de Rotterdam- avenbekkens in de ontgrindings- bij de Gelderse gemeente Druten H gestort. Binnenkort wordt het es verwacht van Rijkswaterstaat de stortingsvergunning die is levraagd. Bij een positief advies 'n de boeren, die zich inmiddels nlgd hebben ln de actiegroep en gif(t) ln de uiterwaarden", met t en gier naar Rotterdam komen, ebben ze aangekondigd. „WIJ Jul- lib, dan Jullie onze drek, zo den wij erover", zegt een van de actie- rende boeren. De boeren zijn bang hun vee. dat ln de uiterwaarden l] de ontgrindingsput graast, idelijke gevolgen zal ondervinden het storten van sterk vervuild uit de Rotterdamse havenbek- ens een woordvoerder van de erdamse dienst van gemeente» en is er geen sprake van sterk ulld slib. „Het slib dat bij de ijkse overstroming van de Waal ie uiterwaarden achterblijft, is schijnlijk sterker verontreinigd het slib uit de Rotterdamse ha- zegt deze woordvoerder. Het cht dat ook slib uit de Petroleum- pn in de zand- en kleiputten langs ter rivieren gestort zal worden, is ens hem niet waar. Rotterdam zit eruime tijd met 410.000 kubieke »r zeer sterk verontreinigd slib uit ►etroleumhaven in de maag. In itorten, zoals met ander slib ge- t. mag niet. t ir volgens de woordvoerder van gemeente Rotterdam is er een in de maak om dit slib. dat door ïgen van Shell-chemie ln de Pe- tumhaven verontreinigd is met re metalen en olieresiduén, op te jen in een put van twintig meter >te, die ln de Petroleumhaven zelf raven zal worden. Die put zal afge- :t worden met een laag „gewoon" Dit plan moet overigens nog dgekeurd worden. slib dat eventueel ln de ontgrln- sput bij Druten gestort zal wor- is slib uit het Botlekgebled. dat maal verontreinigd" is, aldus de Ivoerder. Ook slib uit de Petro- ven zal in de toekomst niet meer zwaar verontreinigd zijn, vertelt hij, omdat Sheil-chemie de lozingen van Elfvalstoffen op de haven inmid dels heeft moeten staken. De Gelderse Milieufederatie zegt geen bezwaar te hebben tegen het dichtgooien van de putten langs de Waal, mits dat niet gebeurt met ver ontreinigd havensllb. Een beter alter natief vindt de federatie het om bak stenen te maken van het slib, dat vrijkomt bij het op diepte houden van de Rotterdamse havens. De meerderheid van de gemeenteraad van Druten steunt de protesten van de boeren langs de Waal, en zal geen vergunning geven voor het storten van slib uit de Rotterdamse haven bekkens in de ontgrindingsput. DEN HAAG (ANP) Minister Van Aardenne van economi sche zaken is van plan om de uitgestelde volkstelling in een van de jaren 1982 tot en met 1986 te houden. Dit staat in het wetsontwerp over het uitstel len van de volkstelling, dat 'minister Van Aardenne aan de Tweede Kamer heeft ge zonden. Eerder dit jaar had de minis ter reeds uitvoerig bekend ge maakt, dat de volkstelling niet vóór 1982 zou kunnen plaats vinden. Hij had toen al ver teld, dat uit een aantal proef- tellingen was gebleken, dat de bereidheid van de bevolking om aan de volkstelling deel te nemen afneemt naarmate men in een grotere gemeente woont. door onze juridische medewerker mr N. D. Jörg Morgen heeft het Hoog Mili tair gerechtshof in Den Haag een drukke, maar ook voor het publiek interessante dag. Onder meer zijn de twee vol gende kwesties aan de orde: 1) Mag men in dienst spotpren ten op zijn kamer hebben hangen, die onaardig zijn voor de militaire dienst of mi litaire meerderen? 2) Mag men in dienst uit gewetensbe zwaren weigeren zogenaamde atoomtaken te verrichten? jjMrdw Premier Van Agt en minister Van der Kiaauw (buitenlandse zaken) hebben in Xian een bezoek gebracht aan het graf van Qin Shihuang, de eerste keizer van China. Op de foto bekijken Van Agt (rechts) en Van der Kiaauw (links) een opgegraven strijdros. Voor dienstplichtigen geldt zoals voor iedere burger de vrijheid van meningsuiting. Delen van het militai re apparaat blijken het hier echter niet altijd even gemakkelijk mee te hebben. Soldaten uiten hun onvrede soms in pamfletten, brochures of op beeldende wijze. Soms werd het mili taire straf- en tuchtrecht in stelling gebracht en rolden veroordelingen uit de bus. Zo zijn in het verleden straffen uitgedeeld voor de affiches „Ik baal van het bataljonsappèl", „Stomp niet af, stomp terug" en „La- maarlullen". Teneinde deze onvrij heid van meningsuiting aan de kaak te stellen heeft de WDM, de Vereni ging van dienstplichtige militairen, een Etffiche doen ontwerpen, waarop de verboden affiches worden afge beeld, evenals het van een trapje sto ten van een meerdere die bezig is een affiche te verwijderen. Eén van de hoofdbestuursleden van de WDM werd aan een strafvervol ging onderworpen terzake van het „in voorraad hebben en verspreiden van een geschrift dat de strekking heeft de tucht onder de krijgsmacht te on dermijnen, welke strekking de dader bekend is," en de openbare terecht zitting vond op 4 juni 1980 plaats. De verdediging had enkele deskundigen meegebracht om hun licht over deze zaak te laten schijnen. De humanisti sche raadsman Hey beschreef de to talitaire sfeer in de krijgsmacht. On vrede, zoals in dit geval geopenbaard, mag kennelijk alleen maar onder de oppervlakte voortwoekeren. Een uit- zichtsloze weg. De deskundige op het gebied van de mensenrechten, Pe ters, uit Leiden, wijdde aandacht aan >EN HAAG Nadenkers DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 REDACTIE HANS GOSLINGA BIJDRAGE: THEO KOELÉ ik •olitiek is op de keeper be- chouwd gewoon zwarte pleten. Je noet er als politicus voor zorgen lat je tegenstander met de zwarte liet komt te zitten. Lukt dat, dan cun Je tegen de kiezers zeggen dat Ij het spel hebt gewonnen. 'olitici zijn dus. dat begrijpt men, nensen met een zucht naar spel- etjes in de spruitjeslucht. Hun «wichtigheid ontlenen zij louter an het feit dat de inzet altijd ven hoog is. namelijk het lands- telang. >e vraag wie het abortusdebat lat vandaag wordt voortgezet iet is tien jaar geleden begonnen - zal beheersen is dan ook: Wie omt er met de zwarte piet te itten? Het CDA of de WD? 'u zijn politici, zoals al is aange toond, gewone mensen met de nenselijke behoefte aan houvast. )aarom maken zij graag scena- io's. Hierin worden alle te beden- ten mogelijkheden die zich tij lens het spel kunnen voordoen ütgezet, aldus de kans verkiei- »end dat men voor een onaange- lame verrassing wordt geplaatst. Dat zoveel politici moeite hebben met Van Agt komt, omdat hij zo nberekenbaar is. Hij is nauwe- jks in een scenEuio te vangen). het abortusdebat zijn twee cenario's in omloop. Belde gaan i uit van het gegeven, dat het bortusvoorstel het alleen kan ha- m als alle 77 leden van de rege- Ingsfracties (op een of twee na) tvoor stemmen. leenario 1, de zwarte piet komt wecht bij de WD. Van de vijf JDA-fractieleden die bedenkin- en hebben tegen het wetsvoor- tel scharen zich alsnog drie of leer in het spoor van de fractie- neerderheid die bereid is het oorstel te aanvaarden. >e CDA-fractie heeft dan vol- oende unanimiteit bereikt en an zeggen dat zij zich overeen- omstig het regeerakkoord op telt. Hierin hebben CDA en WD Ich vastgelegd op de afspraak, at het kabinet een poging zal loen de abortus te regelen. ^gelijkertijd zal de CDA-fractie eggen, dat de WD zich niet aan jet regeerakkoord houdt, omdat «j wijzigingsvoorstellen heeft in- ediend die de opzet van het wets- oorstel aantasten. fu heeft de WD-fractle zich te-' en dit verwijt al proberen in te ekken door haar voorstellen te tteren als „verduidelijkin gen en accenten" (Rietkerk, zon dag voor de radio). Helaas, maar dit kunnen de libera len niet volhouden. Niet alleen hebben de ministers in een eerder stadium van enkele van deze wij zigingen gezegd dat zij het wezen van hun wetsontwerp raken, maar ook heeft een WD-kamerlld zich al versproken. Dat was mevrouw Krijnen, die voor de radio onverbloemd zei, dat haar fractie het ontwerp in libera le zin wil ombuigen en daarvoor steun zou zoeken bij PvdA en D'66. Heel eerlijk, maar naar Bln- nenhofse maatstaven niet handig. Want, zolang het kabinetsvoorstel op tafel ligt mag de WD geen zaken doen met de oppositie op straffe van de beschuldiging dat zij in strijd met het regeerakkoord handelt. De zwarte piet dus bij de WD, dan wel bij de liberale minis ters in het kabinet. Zij komen tussen twee vuren, dat van hun CDA-collega's met De Ruiter voorop en dat van hun geestverwanten in de Tweede Ka mer Dit scenario eindigt dus voor lopig met stevige vechtpartijen in het Catshuis en binnen de WD. Scenario 2, de zwarte piet komt terecht bij het CDA. De CDA-frac- tie slaagt er niet in voldoende una nimiteit te bereiken. Van de vijf „nadenkers" (zoals ze gisteren in de wandelgangen werden aange- duid) blijven de meesten op hun strepen staan. De CDA-fractie kan derhalve het kabinet niet aan een meerderheid helpen, handelt derhalve niet con form het regeerakkoord en ver schaft tevens de WD een alibi voor het indienen van de wijzi gingsvoorstellen. Zwarte plet dus bij het CDA, ook al omdat deze partij er tijdens de formatie zo op gebrand was dat de abortus geen vrije kwestie voor de- Kamer werd, maar door het kabi net moest worden geregeld (de on derhandelingen met de PvdA lie pen er zelfs in eerste Instantie op stuk). Als je het dan, zodra het ernst wordt, zelf laat afweten zit je wel met een hele grote zwarte piet. Volgens dit scenario is het nog niet helemaal duidelijk wat het kabinet te doen staat. Het is dan vooral een interne CDA-zaak. Lost men het daar niet op, dan rest slechts intrekken van het wets voorstel. Dat zal op z'n minst één christen-democraat zeer spijten: minister De Ruiter, die immers was ingehuurd om voor het CDA de kastanjes uit het vuur te halen, op straffe van vervreemding van zijn achterban. Vooralsnog echter hangt veel, zo niet alles, af van de vijf nadenkers die hun fractie vanochtend uit sluitsel zullen geven over de uit komst van hun nadenken. Wonder Wanneer de Tweede Kamer deze week over abortus debatteert zit ten niet alleen de ministers De Ruiter en Ginjaar achter de rege ringstafel. Twee Kamerleden, de heren Verbrugh (GPV) en Abma (SGP), verdedigen hun eigen initi atiefvoorstel. Wat bezielt deze Ka merleden zich veel tijd en energie te getroosten voor een ontwerp dat menselijkerwijs geen enkele kans maakt? Het regeringsontwerp kan in hun ogen geen genade vinden, de be staande wetgeving al evenmin. In het wetsvoorstel van SGP en GPV is abortus alleen toelaatbaar wan neer voortzetting van de zwanger schap de vrouw in levensgevaar brengt, of wanneer de ingreep is gericht op verwijdering van een kennelijk dode vrucht. Toen het initiatief-wetsontwerp „Levensbescherming menselijke vrucht" vorig jaar werd ingediend, klonken er vanuit de CDA-fractie enige positieve geluiden, herin nert dr. Verbrugh zich. Een kleine groep CDA-Kamerleden zou het wetsontwerp van de regering kun nen torpederen, door steun te ge ven aan dat van SGP en GPV. Ds Abma: „Er zijn in de CDA-fractie zeker mensert die zich gezien uitlatingen in het verleden ver want voelen met ons voorstel." Dr. Verbrugh: „Positieve geluiden hoorde ik toen het vraagstuk poli tiek niet erg actueel was." Steun van CDA-zijde zou op zich zelf verheugend zijn, maar, zo be seft ds Abma, schept ook een di lemma. Die steun kan ertoe lel den, dat de regering besluit haai eigen wetsontwerp in te trekken of dat dit voorstel wordt verwor pen. Daarmee wordt de weg vrij gemaakt naar wetgeving, die naar de mening van SGP en GPV het meest vergaand is: een voorstel van PvdA-zijde, dat door WD en D'66 wordt gesteund. Abma: „Ik zie het probleem, we hebben lang gesproken over het al dan niet Indienen van een eigen voorstel. Maar we hebben daartoe wel be sloten. We kunnen niet altijd met eigen voorstellen komen als we andere niet goed vinden, maar het gaat hier om een kwestie van le ven of dood, een kwestie waarin het gebod van God in het geding U." Dr. Verbrugh ziet „niet zozeer de dreiging van een PvdA-wetsont- werp, maar veel meer de dreiging van CD A-steun aan een wetsont werp, dat abortus mogelijk maakt (het regeringsontwerp). Verbrugh: „Als er door toedoen van PvdA en WD een nieuwe abortuswet komt, zullen veel mensen denken: hé, de christelijke partijen in clusief het CDA hebben tégen gestemd, er moet wel iets mis zijn met die wet." GPV en SGP (samen vier zetels in de Tweede Kamer) mikken, dat is duidelijk, niet op haalbaarheid, het politiek bereikbare. Maar hele maal kansloos wordt het initiatief voorstel door de indieners niet ge acht. Verbrugh: „Ik durf niet te zeggen, dat het kansloos is. Er staat een biddende kerk achter ons. Ds. Abma: „Ik sluit wonderen niet uit. We mogen van God op wonderen hopen." Na een reeks stemmingen begint de Tweede Kamer vanmiddag met het debat over de voorstellen van kabinet en SGP/GPV over de abortus. Morgen wordt de behan deling van het voorstel inzake een voorkeursrecht voor gemeenten bij aankoop van onroerend goed afgemaakt. 'De Eerste Kamer behandelt van daag, onder meer de arbeidsom standighedenwet. Het VVDM-affiche, dat in de zitting van het hoog militair gerechts hof in het geding is. de zinnige formule die in Amerika wordt gehanteerd bij het beoordelen of een inbreuk op een grondrecht gerechtvaardigd is. Dat mag alleen wanneer de uitoefening van een grondrecht een duidelijk en concreet aanwijsbaar gevaar oplevert voor aantasting van andere, gewichtiger belangen. oorlogsrecftt hun betekenis bij ge bruik van kernwapens verliezen. .Zijns inziens impliceert opslag van 'kernwapens het gebruik van deze wa- jpens, vandaar zijn weigering. •Juridisch werden zijn bezwaren ver- taald in een beroep op het feit dat het gegeven dienstbevel onrechtmatig gegeven zou zijn (in strijd met inter- Degene die het verdient om de eerste Nederlandse hoogleraar in de spot- prentkunde te worden, Koos van We- ringh, thans nog hoogleraar crimino logie in Amsterdam, trachtte de i krijgsraad inzicht te geven in de bete kenis van een spotprent in het alge meen. Er zouden heel wat veroorde lingen terzake van belediging of dis criminatie uitgesproken kunnen wor den, wanneer men spotprenten seri eus neemt. I De krijgsraad stelde zich echter ken nelijk ten opzichte van de verdedi ging op het standpunt van een van de verboden affiches „Lamaarlullen" en veroordeelde tot vijfhonderd gulden boete. Of het hof méér gevoel voor humor heeft, zullen we over twee we ken weten, wanneer uitspraak wordt gedaan. Te vrezen valt van niet, om dat op het andere slagveld, het mili taire tuchtrecht, de affiche reeds is gesneuveld. Eén van de leden van het hof beging onlangs helaas de vergis sing om een affiche die sommige per sonen wellicht minder geslaagd zou den vinden, gelijk te stellen aan een „strafbare" affiche. Dat is inderdaad typerend voor zwart-wit-denken, dat nogal eens voorkomt in de krijgsraad, maar een jurist met gevoel voor grondrechten zal reserves hebben. Hoe dit ook zij, vanuit het hof is de tekenaar van de nu bestreden affiche reeds een compliment gemaakt. De tweede zaak, zeer de aandacht waard, betreft de weigering van een soldaat om deel te nemen aan de lessen die voorbereiden op het bewa ken van gebied, waarop mogelijker wijs kernwapens liggen opgeslagen. De verdachte beschouwt de inzet van kernwapens bij een conflict als een misdaad tegen de mensheid, omdat de internationale beginselen van het nationale verdragen inzake oorlog voering). Dat zou betekenen dat de weigering straffeloos is. Zo niet de krijgsraad op 13 augustus 1980, die oordeelde dat het internationale recht pas aan de orde kan komen wanneer tot inzetten van kernwapens in de strijd is besloten. De bewaking van gebied waar kernwapens liggen opgeslagen is echter een rechtmatige activiteit, zodat een dienstbevel in verband met die bewaking ook recht matig is, aldus de krijgsraad, die uit eindelijk zes weken militaire deten tie, voorwaardelijk, oplegde. Als tweede beroep kwam aan de orde: overmacht. De soldaat kon niet an ders handelen dan hij deed omdat medewerking aan nucleaire taken voor hem immoreel is, zonder dat hij landsverdediging als zodanig afwijst. De krijgsraad oordeelde echter dat hij dan een beroep had moeten doen op de wet gewetensbezwaren militai re dienst: „De krijgsraad vermag niet in te zien, dat beklaagdes opvatting, dat £lj geen bezwaren heeft tegen de militaire dienst als zodanig, hem der mate dringend noopte tot vervulling van de militaire dienstplicht dat het voor hem onmogelijk was een beroep te doen op de wet gewetensbe zwaren." Dat is een aardige omkering van de situatie, want er is toch dienstplicht waarvan alleen wordt vrijgesteld we gens onoverkomelijke bezwaren te gen de persoonlijke vervulling van militaire dienst. De verdachte sol daat heeft ten processe voldoende duidelijk gemaakt dat zijn gewetens bezwaren niet onoverkomelijk zijn, dus overkomelijk. Alleen niet betref fende nucleaire taken. Het is nu de krijgsraad geworden die voor hem oordeelt dat hij een beroep op de wet had moeten doen, die hij zelf niet op zijn geval van toepassing acht, omdat zijn bezwaren daar niet in passen. Zou het de bedoeling van de wetten- makers geweest zijn om zo het pro test tegen kernwapens onder dienst plichtigen krachteloos te maken? ADVERTENTIE Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9