Niet alleen 'dokteren' in bedrijf i Tekening van een lezer Trouw Voorkeur bij keuze van radarstoringssysteem Commentaar Vakbeweging in actie voor betere gezondheidszorg voor werkers Een boodschap uit China (1) 'Een boodschap uit China (2) Minder ongevallen in bedrijven tijdloze tafeleultuur 'hé' dat is mijn plaatje!' DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET Premier Van Agt heeft vanuit het verre China net iets te gemakkelijk gereageerd op het geharrewar tus sen de beide regeringsfracties CDA en WD over de nieuwe abortusre geling. Volgens de premier kon de uitkomst daarvan wclcens zijn dat de regering haar wetsontwerp zal intrekken met het onuitgesproken gevolg een vrijmaken van de weg \oor een initiatief van PvdA en D'66. Als zijn kanttekening tot doel heeft met name de twijfelaars in de CDA-fractie te wijzen op deze con sequentie. is zij nog wel te begrij pen Het is echter nog maar de vraag of de CDA-fractie deze te rechtwijzing van node heeft. Per slot van rekening heeft de fractie een flink aantal vergaderingen voor beraad uitgetrokken. Zelfs vanmor gen wordt er nog vergaderd. Aangenomen moet daarom worden dat Van Agts opmerkingen vooral politieke betekenis hebben. Uit de woorden van de premier mogen we opmaken, dat de regering geen al te grote druk zal uitoefenen om het wetsontwerp De Ruiter-Ginjaar door de Kamer te loodsen. De premier heeft op voorrang de volle verantwoordelijkheid voor het sneuvelen van het wetsontwerp bij het parlement willen leggen Na alles wat er de afgelopen jaren over de abortuskwestie te doen is geweest, is dit op z'n minst een verrassende uitkomst. Toen iemand anders nog premier was zag Van Agt er niet tegenop het voortbe staan van het kabinet voor deze kwestie op het spel te zetten. De laatste kabinetsformatie werd ook ernstig bemoeilijkt door dezelf de kwestie en dat alles omdat het CDA van mening was dat een uiter ste poging moest worden onderno men om tot een gezamenlijk ak koord te komen. Welnu, de uitkomst van die uiterste poging is het wetsontwerp dat deze week door de Tweede Kamer wordt behandeld. Het nu te doen voorko men alsof de aanvaarding daarvan uitsluitend een zaak van het parle ment is, is al te gemakkelijk. De regering mag zich best wat meer inspanning getroosten om deze wet in het staatsblad te krijgen, des noods door de zaak wat meer onder druk te zetten. Uiteindelijk heeft het kabinet zijn voortbestaan wel voor mindere za ken op het spel gezet. Met de aan kondiging dat het wetsontwerp zal worden ingetrokken wordt de abor tus alsnog tot een vrije kwestie verklaard. Dat had een woordvoer der uit China zich tien jaar geleden ook wel eens kunnen bedenken. I Overigens kan men alle begrip heb- I ben voor de vertwijfeling waaraan het parlement onderhevig is. Het [wetsontwerp De Ruiter-Ginjaar is in feite een compromis tussen twee f onverzoenlijke standpunten, waar bij het accent duidelijk is komen te vallen op een liberalisering van de abortuswetgeving. Voor de princi pieel denkende CDA'ers is dit wets ontwerp daarom niet alles, maar zeker ook niet niks. Het is in zekere zin de laatste moge lijkheid van het CDA om nog enig stempel te drukken op dit soort vraagstukken. De winst daarvan is dat abortus hoe dan ook geen van zelfsprekende zaak zal worden. Bo- I vendien wordt de dubbele verant woordelijkheid van zowel de I vrouw, als de arts in deze zaak onderstreept. De overheid is bovcn- dien een belangrijke rol toegekend J bij het toezicht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Hollandse Signaal Apparaten, fabrikant van elektronische wapensystemen, vindt dat Nederland met de Amerikaanse firma Westinghouse zaken moet blijven doen voor de elektronische uitrusting van de nieuwe F-16 straalja gers. De directie van Hollandse Signaal zei dit gisteren op een hoorzitting van de Tweede-kamercommissie voor defensie. De hoorzitting betrof de vraag met welk elektronisch radar afweersysteem de F-16 moet worden uitgerust: het apparaat van Westinghouse of het concurrerende systeem van het eveneens Amerikaanse concern Loral. Staatssecretaris Van Eekelen (defen sie-materieel) heeft een duidelijke voorkeur voor WesUnghouse. het sys teem dat ook al door de Amerikaanse luchtmacht zelf is gekozen. Ook Hol landse Signaal ziet er grote voordelen In. Westinghouse heeft het bedrijf na melijk een aantrekkelijk pakket te genorders in het vooruitzicht gesteld als de zaak doorgaat Dat bestaat onder meer uit ontwikkeling en me- deproduktle van een nieuw radarsto- rlngsysteem en de produkUe in Ne derland van een nieuwe rad arsto- rtngsysteem en de produkUe in Ne derland van tweehonderd radaran tennes voor de F-ld. Hollandse Signaal vindt het aanbod »an Loral ter waarde van honderd miljoen gulden aan compensatie-or ders minder Interessant omdat het niet zulk hoogwaardig werk oplevert Bovendien la de aanbieding van Loral nog vaag. Loral is namelijk zo laat in de onderhandelingen over deze trans actie in aanmerking gekomen, dat er nog geen serieuze gesprekken over samenwerking met dit concern ge voerd zijn. Loral vroeg daarom om uitstel van de beslissing, maar staats secretaris Van Eekelen voelt daar niet voor. Hij wenst een definlUeve beslissing vóór 15 november, opdat Nederland nog samen met de Ameri kaanse luchtmacht de bestelling kan plaatsen. Dat scheelt in de precieze prijs van dit project, dat tussen de vijf- en zeshonderd miljoen gulden gaat kosten. Het Europees Vakverbond heeft de eerste week van november uitgeroepen tot actie week van de bedrijfsgezondheidszorg. FNV en CNV hebben hierop ingehaakt door deze week tal van activiteiten te ontplooien, zoals een expositie, een studiedag en een voorlichtingsbijeenkomst voor scholieren. Het thema van de studiedag vandaag in het Koninklijk instituut voor de tropen in Amsterdam is „Te vaak geen dokter op de zaak". Dr. F. Sturmans, hoogleraar sociale geneeskunde (Nijmegen) en ge zondheidsleer (Wageningen) vindt zo'n ac tieweek een zinnige zaak. Toch heeft hij ernstige bezwaren tegen een dergelijk the ma. omdat een arts meer of minder in het bedrijf op zichzelf niets zegt. Sturmans. die al eerder forse kritiek heeft geuit op het functioneren van de bedrijfsge zondheidszorg. is van mening, dat het om veel meer dient te gaan dan een louter medische benadering. Zijn sleutelwoord is preventie en hij ziet daarbij een belangrijke taak weggelegd voor werkgevers èn werk nemers door Kees de Leeuw WAGENINGEN De bedrijfsgezondheidszorg wordt nog steeds wat stiefmoederlijk behan deld. Slechts 65 procent van de werknemers in het (particuliere) bedrijfsleven valt in welke vorm dan ook onder deze zorg, terwijl momenteel alleen bedrijven met meer dan 750 werknemers wettelijk verplicht zijn zo'n gezondheidsdienst te hebben. Voor CDA'ers is dit winst. De liberalen hebben er grote moeite mee.maar het is nog maar de vraag of de bezwaren van de laatste on overkomelijk zijn. Zoveel is wel zeker dat dit stellig het geval zal zijn bij een zich soepel opstellende regering. Ook vanuit de invalshoek konden de aantekeningen van de- premier weieens averechts werken. Rest tenslotte de positie van de vijf CDA'ers, die vooralsnog onoverko melijk bezwaren blijven koesteren tegen het wetsontwerp. Gegeven de smalle basis voor de voorgestelde regeling hebben zij in zekere zin de sleutel van de uitkomst van het debat in handen. De ironie van het lol brengt met zich mee dat het CDA wel vaker met dit bijltje heeft tehakt. De minderheden van toen adden aan de premier echter een heel wat lastiger klant. Weliswaar wordt die grens binnen kort verlegd naar vijfhonderd, maar de vakbeweging wil een bedrijfsge zondheidszorg voor alle werknemers. Niet alleen in de kleinere onderne mingen. maar evenzeer in de niet- commerclële dienstverlening, zoals ziekenhuizen en andere Instellingen. Verder zijn de vakbonden van me ning, dat de werknemers zelf zich veel actiever dienen op te stellen ten aan zien van veiligheid en gezondheid op de „werkplek". Daar zijn immers de factoren te vinden, die iemands ge zondheid kunnen bedreigen en als „ziekmaker" fungeren. FNV en CNV vinden daarbij dr. F. Sturmans. hoogleraar sociale genees kunde in Nijmegen en hoogleraar ge zondheidsleer in Wageningen aan hun zijde. Ook hij meent, dat werkne mers (en werkgevers) veel meer be trokken zouden moeten zijn bij de gezondheidszorg in hun bedrijf, maar dat alleen acht hij niet voldoende. De bedrijfsgezondheidszorg moet op een andere leest worden geschoeid en dat vereist een totaal gewijzigde be nadering. Te veel nog speelt die zorg zich nu ln de medische hoek af Ze is gericht op het vinden en genezen van ziekten, terwijl de preventie slechts een ondergeschikte rol Is toebedeeld. Werkplek „Het 'dokteren' staat bij bedrijfsart sen nog te veel op de voorgrond, hetgeen zich manifesteert in periodie ke geneeskundige onderzoeken en het houden van een spreekuur. Het gaat echter niet alleen om genezen, maar ook en vooral om het voorko men van ziekten. Dat laatste ls zowel ln het belang van de werknemer als van de komende generatie", aldus dr. Sturmans, die zelf arts ls HIJ pleit dan ook voor onderzoek op langere termijn, waarbij enerzijds wel DEN HAAG (ANP) Van jaar tot jaar neemt het aantal bedrijfsonge vallen in ons land af. Volgens de jongste gegevens van het directo raat-generaal van de arbeid kwamen er in 1978 ruim 87.000 voor, 7.744 minder dan in 1977. Het meest komen bedrijfsongevallen voor onder jongeren. Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt het aan tal ongevallen af. In de leeftijds groep twintig tot 34 jaar vinden ook de meeste dodelijke bedrijfsongeval len plaats. Ten opzichte van vorige jaren is In 1978 het aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop spectaculair af genomen. Was het aantal slachtof fers in 1973 nog 174, het liep in de jaren 1974 tot en met 1978 terng van 143, 140, 130, 120 naar 82. iemands gezondheidstoestand wordt opgenomen, maar anderzijds op we tenschappelijke wijze de werkplek wordt benaderd. Zo kun Je er achter komen welke zaken van invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke ge steldheid van werknemers. Factoren als belasting en belastbaarheid zijn daarbij erg belangrijk, want wat is de zwaarte van het werk en tot op welke hoogte kan een werknemer die zon der schade verdragen. Dat wil zeggen zonder al te knappen, ook op langere duur. Er ls onderzoek nodig om aan die gegevens te komen. In dit verband hield prof. Sturmans onlangs een pleidooi voor het oprichten van regio nale computercentra, waarin de me dische gegevens worden opgeslagen van alle werknemers ln Nederland. Door elke werknemer een eigen iden tificatienummer te geven kunnen zo die gegevens, afkomstig uit verschil lende bronnen, worden gekoppeld en met elkaar worden vergeleken. HIJ beseft terdege hiermee ln te gaan tegen de steeds luider wordende roep om bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar „die angst dient te worden weggenomen en ln het belang van de gemeenschap moeten er offers worden gebracht. Ik zeg dat niet om macht of Invloed te verwerven. De registratie is bepaald ook niet tegen personen gericht. Het gaat mij erom die factoren op te sporen, die een bedreiging vormen voor de gezond heid van mensen", aldus de hoogle raar. Garantie Afgezien daarvan vindt hij. dat priva cy geen „heilige koe" moet worden en dat het aan de samenleving is om uit te maken wat zij wel of niet in het algemeen belang accepteert. „Wil Je echter de schadelijke werking van bepaalde stoffen in het arbeidsmilieu kunnen vaststellen, wat nu praktisch onmogelijk is. dan dient toch iets in deze richting te gebeuren. Er is nu nauwelijks achter te komen en daar om acht ik het van belang, dat de vakbeweging haar leden duidelijk maakt, waar het om gaat. Met een periodiek geneeskundig onderzoek alleen kom je er echt niet. want dat biedt geen enkele garantie voor ie mands gezondheid op langere ter mijn". Het ls dr. Sturmans er niet alleen om te doen informatie te verzamelen over mensen in het arbeidsmilieu, want ook factoren daarbuiten kun nen van invloed zijn. Zijns inziens mag de bedrijfsgezondheidszorg be- Prof. dr. F. Sturmans: „Niet ophouden bij fabriekspoort". Foto Lows D»«f i Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859. 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon slist met ophouden bij de fabrieks poort en hij verduidelijkt dit met een voorbeeld. „Stel dat een werknemer in de chemie zit en ernaast een be paalde hobby fotografie met ont wikkelen en alles beoefent. Ook daar komt hij in aanraking met che micaliën en de combinatie van die twee zou er weieens de oorzaak van kunnen zijn, dat iemand op een gege ven moment ziek wordt Voor het onderzoek is het van belang dat te weten". Hij is er zich heel goed van bewust, dat'het opzetten van een dergelijk onderzoek nauw samenhangt met wat werknemers en werkgevers op dit terrein toestaan. „Ik wil verder niet alleen de bedrijfsartsen bekritiseren, want die zijn eveneens daarvan af hankelijk en verkeren hoe goedwil lend ook soms in een behoorlijke dwangpositie". Het onderzoek dat de hoogleraar sociale geneeskunde voor ogen staat hoeft naar zijn mening beslist niet tot een verdere taakver zwaring te leiden van de bestaande bedrijfsgeneeskundige diensten. En evenmin tot het aantrekken van meer bedrijfsartsen. Dr. Sturmans: „Ik denk en moge lijk schop ik nu bepaalde mensen tegen de schenen dat er voldoende bedrijfsartsen zijn. Wel zouden ze met medewerking van werknemers en werkgevers moeten overgaan tot een wat andere invulling van hun taak, waarbij er minder ruimte zal zijn voor het dokteren". Volgens hem zullen er andere deskun digen nodig zijn, zoals de epidemio loog. die zoekt naar de oorzaken van bepaalde ziekten, de psycholoog en niet te vergeten de arbeidshygiënist. Dat is iemand, die de arbeidsomstan digheden onderzoekt, en samen met de arts bekijkt wat de effecten zijn op de gezondheid van werknemers. Op basis daarvan kunnen voorstellen worden gedaan tot verbetering te ko men. Verder is het voor het onderzoek van belang dat er jonge artsen komen in het bedrijfsleven met een wat an dere mentaliteit en meer oog voor de preventieve kant van de gezond heidszorg. Leg je nu de uitlatingen van hoogle raren naast de discussienota „Beter werk" van de FNV en de brochure „Bedrijfsgezondheidszorg: wat. hoe. waartoe?" (beide uitgegeven ter gele genheid van de actieweek), dan valt op dat de verschillen niet zo ontzet tend groot zijn. De FNV wijst welis waar het werkmilieu aan als „de grote ziekmaker", maar ontkent evenmin dat zaken als ongezond leven en etep, roken en alcohol een rol spelen. Samenwerking Ze pielt verder voor gerichter onder zoek en registratie en meer samen werking tussen onderzoekers en werknemers, die zelf het beste kun nen beoordelen of werkomstandighe den te belastend zijn of niet. Het CNV wijst eveneens op het belang van de werkomstandigheden, hamert op pre ventie en het voorkomen van be roepsziekten en het meewerken aan het weren én bestrijden van schadè- lijke invloeden. Al met al lijkt een gematigd optimisme gewettigd aan gaande de plannen van prof. dr. Stur mans. „Ik heb nergens gesteld, dat er geen belangstelling is voor onderzoek, ge richt op preventie. Alleen de hele vorm waarin dat moet worden gego ten is nog niet zo sterk ontwikkeld. Mijn enige opzet is het uit de weg ruimen van negatieve bedrijfsfacto- ren, het bevorderen van een positief werkklimaat en zo te proberen ellen de. die best te vermijden is, te voor komen". ADVERTENTIE niet helemaal „Toen mijn vrouw ine die krant liet zien, riep ik meteen: Hé. dat ls mijn plaatje!" En daarmee heeft de heer H. C. J. Koning uit Eindhoven een raadsel opgelost, waar het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie niet uit is ge komen. evenmin als het Konink lijk Huisarchief: de heer Koning is degene die de „Canadese foto" van prinses Juliana met Beatrix en Irene de vorige week in deze rubriek afgedrukt in de oorlog als eerste in ons land in omloop heeft gebracht „Het was in 1941", zegt hij, „toen ik op kantoor het Amerikaanse blad Time in handen kreeg en toevallig zag ik daar die foto in. Mijn secretaresse is toen meteen voor me naar fotograaf Hendriks in Eindhoven gegaan en heeft hem gevraagd of hij van die kran tefoto kopieën kon maken. Dat wilde hij wel, maar toen dat een maal bekend werd, kwam ieder een me vragen of ze ook afdruk ken konden krijgen. Soms vroe gen ze twee afdrukken, dan weer vijftig. De foto's gingen dus uit sluitend naar mensen op kantoor die bij mijn bureau kwamen Zij stuurden ze weer door naar het noorden en overal waar ze maar aanvragen vandaan kregen. Fo tograaf Hendriks drukte wel af. Ten slotte, ook nog ln datzelfde jaar. kwam er zo'n NSB'ertje voor de deur met iemand van de Duitse politie. Ik werd opgehaald en naar een chef van de SD of zoiets gebracht. We hebben toen een heel gesprek gehad van bijna tweeëneenhalf uur. Over de ko ningin en over vliegtuigen die ln opdracht van koningin Wilhelmi- na gebombardeerd hadden. Die officier vroeg: Hoe komt u eigen lijk aan dat Amerikaanse blad? Ik zei: Dat heeft uw censuur er zeker door gelaten. Hij wilde dat ik alle afdrukken terughaalde, maar ik wist zeil niet wie ze had en waar ze waren, want er waren zeker wel tweeduizend verspreid. Dus zei ik: Dat is onmogelijk, maar als u daar op staat zal ik de fotograaf wel vragen duizend af drukken voor u te maken, dan hebt u ze toch. Nou. dat wilde hij natuurlijk niet. Het blad werd meteen in beslag genomen en ik mocht naar huis. De fotograaf is verder ook ongemoeid gelaten. De Duitsers waren nog tamelijk beleefd in die dagen Hij vroeg me ook nog iets dat ik toen niet direct begreep: Bent u soms gereformeerd of anti-revo lutionair? Later ben ik er achter gekomen dat de mensen die in die tijd in het land opgepakt wer den. nogal vaak a r. of gerefor meerd of allebei bleken te zijn." Tot zo ver het verhaal van de heer Koning. Zijn we er nu dus uit? Nog niet helemaal. Want ook uit Bussum bereikt ons de mede deling, dat daar de fotograaf woonde die de foto vermenigvul digd heeft. Wonderlijk genoeg droeg die vrijwel dezelfde naam als de Eindhovense fotograaf. Hendrikse. Van die ene e verschil merkte Je trouwens niks. want de zaak heette „Foto Henny", ver telt mevrouw Noodwang uit Bus sum. „Hij drukte ze af en wij en ook anderen verkochten ze. We hadden een hele map met zulke foto's thuis, die allemaal genum merd waren. De mensen kwamen bij ons aan de deur en kochten ze voor een kwartje. Maar ik weet dat er ook waren die ze met een flinke winst voor 1.25 verkoch ten. De fotograaf is nog in 1941 opgepakt en heeft toen drie maanden aan het Kleine Gart- manplantsoen vastgezeten. Daarna is hij thuisgekomen, maar later is hij nog eens voor hetzelfde feit gepakt. Toen heeft hij een half jaar gezeten en ver volgens is hij anderhalf jaar on dergedoken geweest. De eerste keer dat hij van huis gehaald werd. hebben de Duitsers huis zoeking gedaan. Ze vonden er een album van ons vol foto's van het koninklijk huis. dat we aan de fotograaf hadden uitgeleend om er afdrukken van te maken. Maar ze namen het niet mee. omdat het foto's van voor de oorlog waren." probleem Maar waar had die Bussumse fo tograaf het origineel van de be wuste foto dan vandaan? Had hij soms ook een exemplaar van „Time" van 24 juni 1940? Me vrouw Noodwang heeft de wedu we van de fotograaf opgespoord, maar ook de nu 80-jarige me vrouw Hendrikse weet niet hoe haar man aan de foto kwam. „Wel heeft ze me verteld dat haar man nooit foto's naar adressen buiten Bussum verstuurde, maar dat deze speciale foto toch in Eindhoven terecht kwam. Er was hier in die tijd een sigarenwinke lier Lam die zelf met stapels fo to's naar Eindhoven reisde, ze daar bij een dierenarts afgaf en die verkocht ze weer door in Eindhoven." We hebben tot nu toe noch de sigarenwinkelier, noch de dierenarts of familie van een van beiden kunnen vinden, en de heer Koning heeft evenmin connecties met de dierenarts ge had. Dat probleem blijft dus nog even liggen, maar er is misschien nog wel iemand die zich herin nert hoe de Bussumse fotograaf aan de foto gekomen moet zijn. verzameling Nogal wat lezers hebben ons in tussen gebeld of geschreven over hun ervaringen met de foto. De meesten hebben het plaatje zelf nog in hun bezit, soms zelfs com plete verzamelingen. De heer Ko ning heeft thuis nog wel vier. vijf exemplaren in verschillende for maten gevonden. mevrouw Noodwang heeft nog een hele ver zameling foto's uit de oorlogsja ren. de heer Bol uit Hazerswoude bezit ongeveer dertig foto's van de meidagen in 1940 plus nog eens vijf in de geest van de be doelde foto. Mevrouw Schol uit Hoenderloo herinnert zich „dat wij toentertijd met die foto's bij vertrouwde mensen leurden ten behoeve van de onderduikers" Haar zuster had eens een heel pakje afdrukken van de bewuste foto van Terschelling meegeno men. waar ze ze van een school hoofd gekregen had. Ze kregen ze ook wel eens thuisgestuurd, in giro-enveloppen. bekende foto's Dat klopt wel, want er waren ondanks het Duitse verbod heel wat foto's van het prinselijk ge zin en van koningin Wilhelmina in omloop. Een bekende foto van koningin Wilhelmina. gedateerd 13 mei 1940, ging vergezeld met het gedicht van ds. Welters: „Neen, 't was geen vlucht die U deed gaan Maar volgen, waar God riep. 'k Vraag niet. wat in U is doorstaan. Een strijd hoe zwaar hoe diep", en dan volgden nog twee coupletten. Een kaart met prinses Beatrix toont de peu ter in een cirkel afgedrukt, met daaronder: „ik kom heusch terug hoor". En dan had je die foto nog van het prinselijk paar met de oudste twee prinsessen plus een baby: Margriet was geboren. Het hele gezin zat op een bank met gecapitonneerde leuning („tegen de matras", heette dat in de volksmond, want zo zag die leu ning er op de foto uit). De foto waarom het ons gaat. ging in Time vergezeld van een informa tief bijschrift over de aankomst van de prinses en haar kinderen in Canada, waar zij schreef het blad de komst van het kind afwachtte dat misschien de eer ste koning van Nederland sinds 1890 zou worden. In datzelfde stukje werd ook een uitspraak van de toenmalige kroonprinses geciteerd: „Never speak to me of pity. Pity is for the weak, and our terrible fate has made us stron ger than ever before" (vrij ver taald: „Praat me niet van mede lijden. dat is goed voor de zwak ken en ons verschrikkelijke lot heeft ons sterker gemaakt dan ooit te voren"). Het eerste deel van die uitspraak is onder de vanuit Eindhoven verspreide fo to's reeds meegedrukt Alle vragen zijn nu dus opgelost. Op één na: hoe is de foto bij die Bussumse fotograaf terechtgeko men? Zodra er meer over te zeg gen valt. laten wij het u weten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5