I Kamer heeft kritiek op verhoging posttarieven Loonmaatregel wordt steeds waarschijnlijker 'Journalist bewaakt vooral eigen poort' Manifestatie boeren en arbeiders tegen Avébé Onvrede over uitblijven besluit Postbank Dansend op Bonaire Uw Kunstgebit Ministeries werken aan plannen PSVG: Vrouw beslist zelf over abortus 'Premiedruk in 1981 bijna twee procent hoger' Dode bij overval Gratis boekenkrant met verrassende aanbiedingen. Hoogleraar denkt aan lezers-, kijkers- en luisteraarsbond Luchtballon moet landen op Schiphol Duivesteijn (PvdA) nieuwe wethouder in Den Haag 2p= -ZJ DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van onze parlementsredactie DEN HAAG De PvdA en het CDA hebben gisteren bij de behandeling van de PTT- begroting in de Tweede Kamer forse kritiek geuit op de verhoging van de posttarieven voor volgend jaar. De belde partijen gaan met de rest van de Tweede Kamer akkoord met de tariefsverhoging, maar vinden niet dat het een gewoonte moet worden, dat tariefsverhogingen als „indirecte belastingen" worden toegepast. [)e PTT moet. gezien de problemen jie de minister van financiën heeft net het rijksbudget, volgend Jaar 250 miljoen gulden extra storten in de itaatskas. naast de gebruikelijke af- irachten Die extra bijdrage maakt de tariefsverhoging voor de post vol gend jaar noodzakelijk, terwijl dat anders niet hoefde te gebeuren De PvdA en het CDA menen dat voor 1982 duidelijk moet worden of de tarieven vim de PTT verhoogd moe len worden ten behoeve van de staatskas De Kamer vreesde zelfs, dat in dat geval in de toekomst verho gingen van de telefoontarieven niet rit zouden blijven. CDA-woordvoer- ler EjVersdijk vroeg daarom om een itudie naar de relatie PTT-riJk. ten- •inde later in het Jaar daarover de llscusslëren. teserves )ie relatie tussen PTT en rijk wordt loor de Kamer ook al kritisch beke- cen. omdat de bedrijfsreserves van de PTT. die inmiddels al vijf miljard gulden omvatten, niet voor investe ringen door de PTT mogen worden aangewend. De rente over dat bedrag overtreft zo langzamerhand de be drijfsresultaten van de PTT Staatssecretaris Smit-Kroes beaam de. dat dat een probleem is, maar verwees de Kamer voor deze discus sie naar de minister van financiën, die daar als eerste verantwoordelijke bewindsman zeggenschap over heeft ..De PTT wordt vaak gezien als een melkkoe, die in hemelse welden graast en die beneden op aarde ge molken wordt." aldus Smit-Kroes. PvdA-woordvoerder Hartmeyer wil dat die PTT-reserves worden ge bruikt voor het scheppen van werkge legenheid Het CDA acht „dat potje" wel handig om aan te spreken in verband met de hoge kosten, die moe ten worden gemaakt om de directie van de PTT van Den Haag naar Gro ningen te verhuizen De Kamer heeft andermaal haar on vrede geuit over het uitblijven van een beslissing van het kabinet over de Postbank. Met name het antwoord van de minister van financiën in sep tember dat opnieuw moest worden besloten tot uitstel van de beslissing. ..omdat beiden slechts schaarse da gen In het land aanwezig waren," bleek slecht gevallen ln de Kamer CD A-woord voerder Eversdljk: ..Dat zou kunnen betekenen dat er teveel wordt gereisd en er te weinig tijd ls om te regeren." Smit-Kroes moest de Kamer gisteren echter opnieuw een antwoord schuldig blijven: „De mi nister van financiën vertoeft zoals u weet in het buitenland, maar wellicht komt er een UJd dat we belden in het land zijn om een beslissing ter zake te nemen Het oorspronkelijke wetsontwerp om de gelddiensten van de PTT te laten uitgroeien tot een volwaardige Post bank dateert al van het kabinet Den Uyl. Het huidige kabinet is nog ver deeld over de kwestie of een dergelij ke bank een volwaardige positie met de commerciële banken moet krijgen. ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers kon niet meer loszitten of verschuiven! Dentofix het speciale moderne poeder - behoeft slechts op de gebitsplaat gestrooid te worden om het gebit de gehele dag Na een manifestatie in Nikiboko op Bonaire werd koningin Beatrix, die met prins Claus een bezoek brengt aan de Nederlandse Antillen, spontaan door een dansende menigte meegenomen. Op de foto danst koningin Beatrix met de groep Tipico Bonairiano de Simadan (oogstdans). saneringsplannen voor het aardappel-zetmeelconcern Avébé je Dit ls een nogal unieke zaak, omdat de boeren als leden van de J5 Avébé-coöperatle ln telte de werkgevers zijn van de arbeiders. Werkgevers en werknemers gaan derhalve gezamenlijk pro testeren tegen de regeringsplannen met Avébé. Bovendien doen ook de provinciale overheden van Groningen, Drente en Overijssel mee, alsmede del andbouworganlsatles, Streekraad Oost-Gronlngen, de gemeenten, en de vakbonden CNV, FNV en MHP (hoger personeel). •wej .Voor zover wij weten, ls het uniek enti«lat werknemers, werkgevers en re glo ed ff nale overheid samen demonstreren. Als organiserende ondernemingsraad nktvztjn we ttenr niet weinig trots op", aldus voorzitter Bart Nijland van de Centrale ondernemingsraad. Tijdens ,<de bijeenkomst zal een manifest wor- len opgesteld, dat donderdag aan de lercommissle van landbouw, het terio van landbouw .en de poli- leke partijen zal worden aangebo den. De ondernemingsraad rekent erop. dat de Kamer donderdag een debat aan Avébé zal wijden, al was Jzel dat gisteren nog niet voor honderd n; J Ni* procent zeker. Tijdens de manifesta tie staan vier doelstellingen centraal: de financiële overheidsbijdrage moet groter; voor alle betrokkenen moet een zo gunstig mogelijke oplossing van het milieuvraagstuk worden ge realiseerd; de huidige prod uk tie moet worden gehandhaafd; het belang van de zevenduizend boeren (leden/aard- appelleveranclers van de coöperatie) en van de werknemers moet uitgang spunt zijn bij de oplossing van de financiële problemen. Broederlijk en» Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Protestantse stichting voor verantwoorde gezins vorming (PSVO) meent dat een vrouw zelf moet kunnen beslissen of zij een ongewenste zwangerschap wil laten beëindigen of wil uitdragen Qe- sprekken met anderen kunnen bij het nemen van zo'n beslissing behulp zaam zijn, maar nooit kan dat ln mindering worden gebracht op het recht en de verantwoordelijkheid van de vrouw om zelf te beslissen De stichting schrijft dit ln een brief aan de Tweede Kamer naar aanlei ding van de behandeling van het van wetsontwerp over abortus, die van die daag begint. De organisatie wijst er der. in de brief op dat de laatste tien Jaren eenaltuatie is gegroeid waarin vrijwel elke vrouw die een abortus wenst, deze op medisch verantwoorde wijze kan laten verrichten. De Protestante stichting acht deze situatie niet slechts aanvaardbaar, maar ook ge wenst. De bonafide hulpverlening zo gelegaliseerd moeten worden en nieu we hindemissen voor die hulpverle ning opgeworpen worden. De stichting schrijft voorts dat abor tus een laatste redmiddel is. dat aan iet eind van een lange keten ter voor koming van ongewenste zwanger schappen staat. Juist op eerdere schakels ln die keten moet de aan dacht worden gericht, zodat onge wenste zwangerschappen en daarmee situaties waarin vrouwen voor een abortus moeten kiezen, worden voor komen. aldus de Protestantse stich ting voor verantwoorde gezinsvor ming JP Op de manifestatie staan Arie Groe- nevelt van de Industriebond FNV en A. Maarslngh van de landbouworga nisaties broederlijk samen op de lijst van sprekers. Ook Bart Nijland spreekt als voorzitter van de centrale ondernemingsraad en verder wordt namens de vrouwen van boeren en arbeiders gesproken door mevrouw M. Hoiting-Groenwold en namens de provincies de door de Drentse gede puteerde Van DJk. Gedurende de ma nifestatie zullen de meeste van de drieduizend werknemers het werk ln de namiddag onderbreken om naar Zuidlaren te kunnen gaan. Alleen de mensen die nodig zijn om vitale delen van het bedrijf te laten draaien, blij ven werken Vorige week werd bekend dat de rege ring een kwrtmiljard gulden wil uit trekken om Avébé te helpen. Volgens voorzitter Nijland van de centrale on dernemingsraad, moet dat vierhon derdmiljoen worden. Het rijk zou dan iet de helft aan achatergestelde lenin gen voor zijn rekening nemen, maar het volledige bedrag. De onderne mingsraad meent dat pas dan een wat zekerder basis wordt gelegd voor oplossing van de financiële proble matiek. Ook wil de raad meer in spraak in de manier, warop waarop de zaak wordt aangepakt Verzekerinsraad: DEN HAAG (ANP) De totale pre miedruk (Inclusief wachtgeld en zie kengeldverzekering) moet volgend Jaar met 1,91 procent omhoog ten opzichte van dit Jaar. De premiedruk zal dan 39,31 proent bedragen tegen nu 37,40. Dit staat ln een concept advies over de premies voor volgend Jaar, dat de Sociale verzekerinsraad (SVR) donderdag zal vaststellen. Het advies ls bestemd voor staatsseceta- .1s De Graaf van sociale zaken, die uitelndellk over de hooge van de pre mies moet beslisen Deze cijfers geven ook een aanzienli- ke verhoging te zien ten opzichte van wat recent nog in de rijksbegroting voor 1981 werd geraamd. Toen werdd nog rekening gehouden met een stij ging van 1,4 procent, dus ruim een- half procent minder dande nieuwste SVR-ramlng In het concept worden op één uitzon dering na de adviezen van respectie velijk de sociale fondsen, de Sociale Verzekeringsbank en de Ziekenfonds raad over de hoogte van de diverse premies overgenomen. Die uitzonde ring geldt de premie voor de kinder bijslag Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank had voor 1981 een premie van 2.15 procent geadviseerd. Naar de mening van de SVR kan echter worden volstaan met een ver hoging tot 2,05 procent (nu twee) De premiehoogte, zoals die voor de verschillende volksverzekeringen vol gend Jaar volgens de SVR moet gel den. ls voor de AOW 10.50 procent (thans 10,25). AWW 1.30 (1,35), AKW 2,05 (2). AAW 4.95 (4.20) en AWBZ 3.05 (3,20). Voor de werknemersverzeke ringen moeten premies in de SVR- visie voor de WAO uitkomen op een gemiddelde van 8,12 procent (7.85). de WW op 0,84 (0.45) en de ZFW op 8.5 (was 8.1) Een praktisch probleem dat een doorslaggevende rol kan gaan spelen, ls dat uiterlijk volgende week de fei telijke beslissing moet vallen over de hoogte van de loonbelasting in Janua ri. Het kabinet wil een bruto loonma tiging van ruim twee procent, en wil die vergoeden met een verlichting van loonbelasting. Over dat laatste moet nu dus snel worden beslist. De hele rijksbegroting loopt ln 1981 ech ter ln het honderd als wel de loonbe lasting wordt verlicht, maar niet de daarmee beoogde loonmatiging wordt uitgelokt. Wanneer het kabinet zou besluiten de procedure voor de belastingverlichting volgende week ln gang te zetten, zal die loonmati ging van ruim twee procent hoe dan ook uit de bus moeten komen, hetzij goedschiks vla een akkoord in het loonoverleg, hetzij kwaadschiks vla een loonmaatregel. Minister Albeda van sociale zaken heeft zich deze zomer tot het uiterste verzet tegen pogingen van andere mi nisters om al vast de stok van een loonmaatregel achter de deur te zet ten. Thans echter werkt Albeda mee aan het ontwerpen van een uitge werkt pakket plannen, ook al heeft hij naar verluidt nog steeds niet aan de medeministers laten weten dat hij zonodig dit pakket met een loon maatregel zal doen uitvoeren. loonkosten tot beneden de zes pro cent. hiertoe wordt de prijscompensatie van januari met twee procent ge kort. en moet ook de eerder ai voorgestelde korting op de vakan tie-toeslag doorgaan. ter compensatie van de korting op de prijscompensatie wordt de loon- en Inkomstenbelasting ver licht. deze belastingverlichting wordt betaald uit enerzijds het aanvaar den van een miljard gulden groter financieringstekort, en anderzijds uit verhoging per 1 januari van de accijnzen op benzine met een cent per liter, op tabak met een kwartje per pakje sigaretten, en op alcohol met enkele guldens per liter. afgezien wordt van verhoging van het lage btw-tarief van vier naar 4,5 procent, alsmede van invoering op korte termijn van een luxe btw, in de sociale sector worden extra bezuinigingen verkregen zoals voorgesteld door de WD. met na me minder ziekenhuisbedden en een hogere eigen bijdrage van pa tiënten inde AWBZ (verpleegin- richtlngenklcle 35 miljoen gulden meer moet opleveren Achteruit De koopkracht van de laagste inko mens zal er, in het plan dat nu in overweging is. komend jaar driek wart procent op achteruit gaan. Eer der had het kabinet voor de laagste Inkoens een procent achteruitgang ln petto De vakbeweging heeft een dringend beroep gedaan op het kabi net de laagste inkoens in 1981 te hoeden voor daling van koopkracht Gisteren nog zei CNV-voorzitter Van der Meulen te verwachten dat minis ter Albeda daarvoor wel zou zorgen Albeda ls dat echter niet van plan. en zou intern hebben laten weten dat de teruggang met driekwart procent maar geaccepteerd moet worden In Den Haag werd niet verwacht dat het kabinet nog deze week een besli sing over het pakket loonzaken zal nemen. Minister Van der Stee (finan ciën) komt volgende week pas terug van zijn reis met koningin Beatrix naar de Antillen. Pagina economie: Accijnsverhoging brengt slijters in problemen. ADVERTENTIE Sigaretten Voor het pakket waren gisteren de volgende elementen ln overweging: beperking van de stijging van DWINOELOO (ANP) - De tachtigja rige heer Wanningen uit het Drentse Geeuwenbrug bij Dwingeloo is zon dagavond bij een gewapende overval op zijn huis om het leven gekomen. Bij de overval, die door drie jonge mannen werd gepleegd, bleef de 75- jarige inwonende broer van het slachtoffer ongedeerd. De overvallers hadden waarschijnlijk één pistool en hebben waarschijnlijk enkele tien duizenden guldens ontvreemd De gratis boekenkrant van De Slegte is weer uit Vol nieuwe boeken voor verrassend lage pry zen. Even wat voorbeelden noemenEncyclopedie voor iedereen. Van 89.50 voor 39.50.Het Honden ABC. Van 15.90 voor 7.95. Geheim Commando (11 Life-line, naar de gelijknamige TV-serie /-vN Van 24.90 voor 7.95. v// De Slegte is een goeie voor voordelige boeken. Snel halen dus die krant by Boekhandel J. de Slegte b.v\. Kalverstraat 48-52.1012 PE Amsterdam Tel. 020 - 22 59 33. Rotterdam. Den Haag. Eindhoven, l'trceht. Arnhem. Groningen. Haarlem. Leiden. Enschede. Antwerpen. Gent. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In wat kranten, radio en televisie dagelijks te melden hebben, heeft de consument nauwelijks een stem. Prof. dr A. van der Meiden zal die afwezigheid van het publiek vandaag (opnieuw) aan de kaak stellen op een congres dat de Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan heeft georganiseerd In de documentatie die de congresgangers ter beschikking is gesteld, laat hij weten dat de vrijheid van meningsuiting is ..versmald tot persvrijheid". iaV Oct lijkt erop dat ik mijn opstel niet b>j me heb Al eerder, onder meer in deze krant, heeft Van der Meiden er zijn ongenoegen over uitge sproken dat in het communi catieproces degenen voor wie de informatie bestemd is. er zelf niet aan te pas komen ..Een kleine groep." schrijft hij in de congresmap, „kan zich van media bedienen om grote publieksgroepen te be reiken en die groep bewaakt de poort. Haar leden zijn niet alleen waakhonden van de maatschappij, maar vooral bij hun eigen poort." Het tweedaags congres waar op Van der Meiden, bijzonder hoogleraar in de leer van de public relations aan de Utrechtse universiteit, zijn stokpaard berijdt, heeft als thema: „Media en maatschap pelijke verantwoordelijk heid". Volgens dr G. W. Noo- men. verbonden aan de Vak groep communicatieweten schap. van de subfaculteit po liticologie die het congres or ganiseert. verschijnt over dat onderwerp in het buitenland, en met name in de Verenigde Staten, een aanzwellende stroom van publikaties. Voor al de Watergate-affaire zou de belangstelling voor het thema hebben aangewakkerd In Amsterdam wordt de vraag centraal gesteld welke bijdra- gein) media, publiek en over heid kunnen leveren aan „een maatschappelijk verant woord functioneren van de media" De bijna driehonderd congresgangers zullen bij die vraag worden bepaald in een aantal referaten, in werkgroe pen en in een afsluitende pa neldiscussie. De organisato ren hopen dat inleiders en deelnemers stof zullen leveren voor een aantal beleidsaanbe velingen waarmee de minister Prof. dr A. van der Meiden van CRM. die het congres me de subsidieert, een plezier kan worden gedaan Verbeteringen Van der Meiden, die de moge lijke bijdrage van het publiek voor zijn rekening neemt, be pleit een aantal verbeteringen v in de verhouding tussen de media en de „afnemers" daar van. Hij doet dat aan het slot van een lichtelijk provoceren de uiteenzetting, waarin hij de vinger legt bij de veronachtza ming van het mondig gewor den publiek „Wellicht." suggereert hij on der meer. .zou het mogelijk zijn via de oprichting van een lezers-, kijkers- en luisteraars- bond alvast een middel te scheppen om de bewustwor ding van het publiek ten aan zien van zijn fundamentele vrijheden te bevorderen en de uitvoering van die rechten via alle geëigende middelen te re aliseren." Maar gezien dc rangorde waarin hij zijn wen sen presenteert, hecht hij toch meer belang aan „een funda mentele studie, door de over heid geëntameerd, van de hui dige wijze van uitoefening van persvrijheid en vrije menings uiting." Op de rol die de overheid met betrekking tot de media zou moeten spelen gaat onder an deren dr S. Faber dieper in. Faber, Tweede-Kamerlid en lid van de hoofdredactie van het Friesch Dagblad, vindt dat voorzichtigheid is gebo den. De overheid kan naar zijn mening slechts een be scheiden rol spelen: „Informa tie en informatie-overdracht zijn geestelijk culturele aan gelegenheden. die ook aange wend kunnen worden voor manipulatie en indoctri natie Zijn betoog sluit aan bij dat van Van der Meiden, waar de ze het als een taak van de lezers, kijkers en luisteraars zelf ziet de media in het rechte spoor te houden (of eventueel te brengen) De media, schrijft Van der Meiden, vervullen een waakhond-functie in de sa menleving. „Maar wie waakt er over de media, als het pu bliek dat niet doet?" SCHIPHOL - Een uit West Duitsland afkomtige luchtbal lon heeft het afgelopen week einde noodgedwongen een har de landing op Schiphol moeten maken. Geen van de vijf bal- lonvaarders heeft letsel opge lopen De ballon, gevuld met water stofgas. was zaterdagmorgen met vijf Duitse ballonvaarders in Recklinghausen opgestegen. De sterke oostenwind dreef het gevaarte naar de Nederlandse Noordzeekust waarbij het het luchtgebied rond Schiphol bin nenvloog en recht op de lucht haven af koerste Ballonvaarder Andreas Mi- chels uit Münster waarschuw de via zijn radio de verkeerslei ding op Schiphol die hem de opdracht gaf zijn ballon dan maar op de nationale luchtha ven aan de grond te zetten De koers van een waterstofgasbal lon wordt geheel door de wind bepaald. De ballonvaarder kan alleen de hoogte zelf regelen door gas te laten ontsnappen. Gezien het drukke vliegverkeer op Schiphol achtte de ver keersleiding een verdere vlucht van de ballon niet verant woord. De ballon kwam neer op Schlphol-Oost, te midden van een aantal trekkers. Het lucht verkeer was wel voor de vreem de vogel gewaarschuwd maar heeft geen oponthoud van de capriolen ervan ondervonden. Ballon en inzittenden, vier mannen en een vrouw, hebben de terugreis naar Duitsland per vrachtauto gemaakt. Voor deze uitzonderlijke gast heeft de NV Luchthaven Schiphol geen lan dingsgeld berekend ZUID LAREN Ongeveer achtduizend arbeiders en boeren rotsvast op rijn pinats te houden oentorixver- Van onze sociaal-economische redactie gaan morgen in Zuidlaren een manifestatie houden tegen de e£ iSfv^khjg'S b" DEN HAAG Het wordt steeds waarschijnlijker dat de regering de gewenste loonmatiging apotheken en drogisterijen voor 1981 dwingend zal opleggen via een nieuwe loonmaatregel. De ministeries van financiën en sociale zaken zijn al ver gevorderd met een gedetailleerd pakketje plannen voor zowel lonen als belastingen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De gemeenteraad van Den Haag heeft de dertigjarige PvdA'er A. Duivesteijn benoemd tot wethouder van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Rondom de verkiezing van de nieuwe wethouder op deze loodzware post in het college van PvdA. CDA en WD Ls de nodige beroering ontstaan. Met name Wd en CDA achten de door de PvdA voorgedragen kandidaat veel te licht voor het wethouderschap Uiteindelijk stemde gisteravond bij de wethoudersverkiezing de WD blanco, terwijl vier CDA'ers andere PvdA'ers boven Duivesteijn verko zen. Duivesteijn kreeg daardoor niet meer dan 25 van de 43 aanwezige raadsleden achter zich. De socialist uit de linkervleugel van de PvdA-fractie is opvolger van de vorige maand afgetreden wethouder Hardon. Deze was gedwongen op te stappen, nadat bleek dat hij onvol- doene de vinger in de pap had gehou den bij de wederopbouw van Scheve^ ningen-badplaats. een bouwproces, waarvoor de gemeente Den Haag pro jectontwikelaar Bredero heeft inge huurd Duivesteijn is opgegroeid in de Schil derswijk. de grootste stadsvernieu wingsbuurt in Den Haag en nam. ook nadat hij in 1974 raadslid werd. veel vuldig het voortouw bij acties van bewoners van de oude wijken. Bewo ners van de Schilderswijk begroetten zijn benoeming gisteravond op de pu blieke tribune in de raadszaal met gejuich. Medisch tuchtcollege is niet te dwingen tot openbaarheid Van onze parlementsredactie DEN HAAG Staatssecretaris Ve der-Smit is niet in staat om het me disch tuchtcollege te dwingen met uitspraken in de openbaarheid te tre den. Ze antwoordt dit op kamervra gen van de WD-leden Verkerk-Terp stra en Dees. Aanleiding tot de schrif telijke vragen van de liberalen was een uitspraak van het tuchtcollege in Eindhoven over een aanklacht die tegen artsen van Huize Assisië was ingediend. Dit Brabantse huis voor zwakzinnigen kwam ruim twee jaar geleden in het nieuws, omdat er bij patiënten ingrijpend hersenonder zoek en schedelmetingen zouden zijn uitgevoerd. Het college heeft, volgens de WD'ers, slechts een deel van de uit spraak in Medisch Contact het weekblad van de Koninklijke maat schappij ter bevordering van de ge neeskunst gepubliceerd De kamerleden menen echter, dat nu de beschuldigingen zo ruim pu bliekelijk de aandacht hebben gekre gen het correct zou zijn om de gehele rechtsgang te publiceren. Me vrouw Verkerk: „Ik had deze uit spraak van de staatssecretaris niet verwacht, hoewel ik haar niet veel kan verwijten, de zaak zal juridisch niet anders kunnen. Het is voor ons aanleiding om met meer kracht aan te dringen op vervanging van deze tuchtrechtspraak. Op deze manier- blijft de hele Assisië-alfaire volka men onzichtbaar Daarmee wordt het rechtsgevoel van de burger naar mijn idee ernstig op de proef gesteld." DEN HAAG (ANP) - Minister Gin jaar (volksgezondheid en milieuhy giëne) wil een studie laten verrichten naar de mogelijkheid de hoeveelheid radioactief afval in ons land te ver minderen. Dit heeft de bewindsman gezegd in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij het verslag aan biedt over de dumping van radia actief afval in 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3