CNV wil lonen meer matigen President Carter krijgt Irans officiële eisen Koe Kies uw kado 10% Veerdiensten uit Engeland liggen stil In deze krant Weifelende kiezers in VS beslissen Meubelfabriek ïr Oistervvijk metNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Mogelijk sneeuw HET WEER Voor handhaven niveau sociale zekerheid I Amerikaanse verkiezingen direct op tv teerder jarig met achttien jaar 'Zuinig met verlichting op komende feestdagen' toonaangevend in eiken Eerste baantjes van het seizoen Machtsstrijd Bani Sadr en Rajai Trouw Eenvoudig gebleven Vrijspraak voor kampbewakers na jarenlang proces RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Bezorglrotiw een nieuwe abonnee I I Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11087 - DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 Veel bewolking en mogelijk wat lichte sneeuw. MkJdagtemperatuur om het vriespunt Matige tot krachtige wind uit oost tot noordoost, windkracht 4 tot 5. Morgen en overmorgen Wolkenvelden en overwegend lichte vorst Zon op: 07 41 Maan op: 04 46 onder: 17.02 onder. 16.40 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Bij weinig of geen economische groei zal de gemiddelde koopkracht in de komende Jaren dalen. Herstel van de economie en de werkgelegenheid en het handhaven van de sociale zekerheid vragen om verdergaande loonmati ging. Dit stelt het CNV in een gisteren gepresenteerde discus sienota waarin de verlangens van het CNV voor de komende kabinetsperiode (1981-1985) staan beschreven Prof. Stunnans PAGINA 5 Gezondheidszorg in bedrijven anders aanpakken PAGINA 2: Gemengde gevoelens bij basisbeweging PAGINA 3: Kamer kritisch over posttarieven PAGINA 4: NCRV-rapport over omroep in de toekomst PAGINA 7: Regering Italië wist van fraude PAGINA 9: Ambtenaren niet harder aangepakt dan cao-werknemers PAGINA 10: Brieven van lezers PAGINA ECONOMIE Müller-Thomsen leeggepompt PAGINA SERVICE: VerkMrsrubriak, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, waeroverzicht. H d De Inkomens van mensen die moeten rondkomen met een minimuminko men waarvan de koopkracht maar nauwelijks toereikend is om in het allernodigste te voorzien mogen, al dus het CNV. niet worden aangetast zolang dit enigszins kan worden ver meden. Met andere woorden, bij een verder teruglopende economie zal ln de komende jaren de koopkracht- handhaving van de minima niet lan ger mogelijk zijn. In het arbeidsvoor waardenbeleid voor 1981 blijft het CNV echter vasthouden aan het op peil houden van de koopkracht van op z'n minst de minima Aan de bereidheid van het CNV om mee te werken aan loonmatiging, ver bindt de vakcentrale enkele voor waarden Er moet duidelijkheid be staan dat het matlgingsbeleid gericht is op verbetering van de werkgelegen heid. De sociale zekerheid moet ge handhaafd blijven, en er moet een eerlijke lastenverdeling komen over alle bevolkingsgroepen Ook moeten, zo stelt het CNV in zijn nota. werkne mers volledige inspraak krijgen bij de besteding van gelden die als gevolg van loonmatiging beschikbaar ko men. Bij voorbeeld voor versterking en uitbreiding van bedrijven, verkor ting van de arbeidstijd en verbetering van arbeidsomstandigheden Een an dere voorwaarde die het CNV stelt Is HILVERSUM (ANP) Hoewel men dat aanvankelijk niet van plan was, zal de NOS de komende nacht van 03.30 tot 06.30 uur via Nederland 1 toch rechtstreeks aandacht besteden aan de Amerikaanse presidentsver kiezingen De kijkers krijgen het door de Europese Radio Unie aangeboden Amerikaanse programma, dat zonder Nederlands commentaar zal worden gepresenteerd, voorgeschoteld. De NOS heeft hiertoe besloten nadat vanuit enkele kabeltelevisiemaat schappijen het verzoek was binnen gekomen deze Eurovisie-uitzending ter beschikking te stellen. De NOS is niet gerechtigd een dergelijke toe stemming te geven en heeft daarom besloten zelf het Eurovisie-program ma door te geven om alle kijkers in de gelegenheid te stellen de uitzending te volgen. Aansluitend aan deze Eurovisie-uit zending komt de al eerder aangekon digde „Ontbijtshow" van de NOS van 06 30 tot 08.30 uur met uitslagen, commentaren, analyses en Inter views WASHINGTON (Reuter. AP) De kaanse verkiezingen leveren j een uiterst spannende race Opiniepeilingen wezen er gLste- bij het sluiten van de verkie- npagnes, op dat president Carter en zijn tegenkandidaat Rea gan vrijwel gelijk zullen eindigen: 44 procent stemt op Reagan en 43 pro cent op Carter. Vijf procent van de ondervraagden wist het nog steeds niet, maar ging wel stemmen en zal dus de doorslag moeten geven. De kans wordt niet uitgesloten dat de nieuwe hoop in de Iraanse gijzelings kwestie de balans in hetvoordeel van de huidige president zal doen uits laan. Meer nieuws op pagina 11. DELFT (ANP) Het Konink lijk Nederlands Ondernemers- verbond (KNOV) heeft al zijn negenduizend leden opgeroe pen om met Sinterklaas en Kerstmis sainig met feestver lichting om te springen. Het verbond heeft dc winke liers vervocht de verlichting alleen van 13 november tot en met 31 december aan te doen, en dan van vier uur 's middags tot een half uur na sluitings tijd. Het KNOV, die de oproep doet in het kader van de energie besparing, is niet bang dat de sfeer in de winkelcentra ver dwijnt als de feestverlichting wat minder vaak brandt. ADVERTENTIE Mag ik jullie voorstellen, mijn aanstaande. Einde van de verkiezingscampagnes. Zowel president Carter en vice-president Mondale (boven) als Ronald Reagan, geflankeerd door zijn running mate George Bush en ex-president Gerald Ford doen triomfantelijk alsof zij al gewonnenhebben. de gelijke behandeling van actieven en niet-actleven. Het CNV-beield la. aldus CNV-voor- zitter Harm van der Meulen. ln de eerste plaats gericht op herstel en gezondmaking van de economie. Dat is in de eerste plaats het opbouwen van een sterkere positie van het be drijfsleven. en met name de industrie. De industrie is op dit moment de meest bedreigde sector, maar tevens een van de belangrijkste bronnen van nationale inkomsten Een terugval van de Industrie leidt niet alleen tot vermindering van werkgelegenheid in de industriéle sector, maar ook ln de bouw en de handel zal de werkge legenheid daardoor afnemen. Daar door komt er minder geld binnen voor allerlei overheidsbestedingen en gaat ook daar de ruimte ontbreken om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren Het CNV doet in de nota een drin gend beroep op werkgevers, werkne mers en overheid te streven naar een zo breed mogelijke maatschappelijke overeenstemming over de vele pro blemen die in de komende Jaren moe ten worden opgelost „De gezindheid waarin de sociale partners de proble men aanpakken is bepalend voor de richting van de toekomstige ontwik kelingen Het zou funest zijn wanneer de geest van halen-hebben-houden een overheersende rol zou spelen ln de Jaren die wel als het „lk-tijdperk" zijn aangekondigd." aldus het CNV CNV-vooizitter Van der Meulen ging gisteren ook in op de verschillen tus sen de opvatting van het CNV en de FNV over de manier waarop loonma tiging moet worden bereikt Het cen traal overleg van enkele weken gele den liep vast omdat de FNV niet wilde praten over het plan van Albe- da om de prijscompensatie op 1 janu ari 1981 te laten schieten ln ruil voor belastingverlichting. Het CNV ging met die „uitruil" wel akkoord, op voorwaarde dat de prijscompensatie ln Juli 1981 weer hersteld zo worden De FNV voelt alleen voor loonmati ging vla aftopping van de prijscom pensatie en de vakantietoeslag. Vol gens de CNV-voorzitter ls van aftop ping minder effect te verwachten op de werkgelegenheid dan van de„uit- .rull". Loonmatiging via de belasting heeft als voordeel dat ln alle bedrijf stakken geld blijft zitten, wat als ge volg heeft dat ln alle bedrijfstakken afspraken gemaakt kunnen worden over werkgelegenheid. BIJ altopplng jj, Algerijnse ambassadeur rerUaax zijn volgens Van der Meulen alleen de desgevraagd dat de vrijlating van werkgelegenheldsafspraken te ma- de Amerikanen „om procedurele re ken ln die bedrijfstakken met veel denen" nog enige tijd zou duren. Al- hoogbetaalden. Ondernemingen met geriJe nu verantwoordelijk voor het relatie! veel minimumloners, bijvoor- ltlt,Ujk vertrek van de Amerikanen beeld de detailhandel en de voedings- Hft )lnd vertegenwoordigd! de Vere sector, hebben daar niets aan. aldus „igde Staten ln Iran. sinds het verbrr het CNV Ook biedt de belastingeer- ken ,ln de betrekkingen tussen Was- laglng het voordeel dat prtJasUjgln- hlngton en Teheran De Algerijnse gen gedrukt kunnen worden en dat ls ambassadeur zei van de Iraanse auto- weer van belang voor de koopkracht, rttdlwn d, vnMkertng te hebben ge- aldus voorzitter van der Meulen kregen dat de gijzelaars vrijlatings- LONDEN (Reuter) Meer dan honderd veerdiensten tussen Engeland en Europa, Ierland en de Kanaaleilanden zijn gisteren afgelast ten gevolge van een 24 uur-staking van Britse zeelieden. De veerboten met niet-Britse bemanningen en de hovercraft's voeren echter normaal. De Britse zeelieden staken naar aanleiding van de beslissing van een Engelse rederij om een passagiersboot onder goedkope vlag te gaan laten varen. Omdat zeelieden niet kannen staken tijdens de vaart, treft de staking vooral de veerdiensten. Ook aan Nederland ging de staking niet onopge merkt voorbij- Zo verviel de nachtboot vanuit Hoek van Holland naar Harwich. Op de Grote Wielen bij Leeuwarden was het ijs gisteren reeds sterk genoeg om de eerste baantjes van dit winterseizoen op natuurijs te kunnen trekken. Het blijft voorlopig 's nachts vriezen, zodat waarschijnlijk ook elders de schaatsen weer uit het vet kunnen worden gehaald. Van onze correspondent TEHERAN Via de Algerijnse ambassadeur heeft de rege ring van Iran gisteravond een officiële versie van de Iraanse voorwaarden voor vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars aan president Carter doen toekomen. De president had ge klaagd dat hij de eisen tot nu toe alleen maar uit de pers had kunnen vernemen. voorwaarden heeft gereageerd Af hankelijk van de precieze tekst van het Amerikaanse antwoord zou Iran bepalen of de gijzelaars ln één keer of ln groepen worden vrijgelaten. De Zwitserse en Westduitse ambassa deur in Teheran hadden eerder een aan Irans geestelijke leider ayatollah Khomeini gericht schrijven, van pre sident Carter aan premier Moham med Ali Rajai overhandigd Carter klaagde over het feit dat hij slechts Vervolg op pag.' 7 Amerikaanse reacties op pag. 7 ..De PTT wordt vaak gezien als een melkkoe, die in hemelse welden geraast en die beneden op aarde gemol ken wordt." Een lyrische herderin Smit-Kroes ln de Tweede Kamer. En als zij de minister van financiën nog een keer tegenkomt, kan er ook nog een Postbank komen. MüNCHEN (DPA) Een rechtbank in Aschaffenburg heeft twee voorma lige bewakers van het concentratie kamp Auschwitz vrijgesproken van de beschuldiging dat zij in 1945 min stens 21 gevangenen hadden ver moord. Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs van hun schuld geleverd. De openbare aanklager had levenslange gevangenisstraffen ge elst. De 92-Jarige Hans OleJ&k en de 59- Jarige Ewald Pansegrau waren ervan beschuldigd dat zij tientallen gevan genen hadden doodgeschoten die niet snel genoeg voort konden bij de ontruiming van het bij Auschwitz ge legen kamp Jawoizno toen de Russen in aantocht waren. De rechtbank be paalde dat de twee mannen financi eel schadeloos gesteld moeten wor den voor de verscheidene Jaren die zij ln voorarrest hebben gezeten. Het ln september 1977 begonnen proces heeft naar schatting drie miljoen mark gekost. ADVERTENTIE Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkeibruine kuns(lederen omslag Twee Dick Brana poppetjes(B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Brnna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier 4 Hoatea eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar9'A% 3 jaar9 2 jaar8*4% 1 jaar8*496 Nadere informatie: 020-5912137 postgiro Vrt; rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Ftastcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: - .Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1