Onzekerheid omtrent gasaccijns is schadelijk Radio- en televisieprogramma's iven puzzelen HET WEER Kou blijft Weerrapporten iHSi DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 17 - RH 19 - S 21 ball o-rm >1« Juk rel. Automobilist weet niet meer waar hij aan toe is „Nu hebben we eens een stuk innovatie in Nederland en nu dreigt de overheid de LPG-ontwlkkellngen, waarmee we interna tionaal koploper zijn, te torpederen. Terwijl andere landen het ge bruik van autogas juist stimuleren," al dus prof. ir. W. A. Kou mans. hoogleraar in de vervoerstechniek aan de Elndhovense TH, tijdens een bij eenkomst bij autogas- installatiebouwer nummer één in Neder land, Vialle te Eindho ven. De Technische Hogeschool, en Vialle werken samen aan de ontwikkeling van door de computer geregel de LPG-apparatuur. KARAVAAN IN AFGHANISTAN itact 131 Jen Liquid Petrol Oas, bijpro- dukt van de ollerafflnage en de oliewinning, heeft de laatste paar Jaar aanzienlijk meer toepassing gevonden ln de chemische industrie en als autogas. Dat komt door de voordelige prlj»- Bij autogas is dit effect des te sterker, omdat er geen ac cijns voor bestaat. Men be taalt goed zestig cent per Uter tegen een gulden voor dieselolie en een daalder voor superbenzine Wel moet de automobilist, net als bij dieselen, meer motor rijtuigenbelasting betalen. Een LPG-lnstallatie ln de auto kost verder niet alleen tweeduizend gulden, maar ook ruimte. Doch daarmee hebben we volgens prof. Koumans de nadelen wel gehad. De uit worp van autogas ls schoon en de gevaren van de gas tank ln de auto zijn minder dan die van een benzine tank, zo ontleent hij aan on derzoeken van TNO en uit Japan. Vervoer in tank auto's over de weg en opslag op de pompstations staan Autopas komt steeds meer in trek onder strenge controle van het Stoomwezen en zijn evenmin gevaarlijker dan bij andere motorbrand stoffen. Het grote winstpunt is dat autogas een bijna twintig procent zuiniger energiever bruik inhoudt, waarbij de afhankelijkheid van olie uit de OPEC-landen vermin dert. zo voegde prof. Kou mans hieraan toe: „Daarom bevorderen alle mogelijke landen, van Amerika tot Zweden, het LPO-gebrulk met fiscaal gunstige maat regelen. België heeft op 1 oktober de accijns op auto gas net afgeschaf. Maar on ze regering ventileert be richten. waardoor niemand nu meer weet waar hij aan toe is." De problemen, welke een bedrijf als Vialle bedreigen, maar ln totaal slaan op een markt die volgens schattin gen van dit bedrijf 7.500 ar beidsplaatsen omvat, vloei en voort uit de behoefte van de regering de belasting op autogas te verhogen. Er wordt minder benzine ver kocht, wat minder accijn sopbrengst betekent, maar de autogasomzet is in drie Jaar tijd met de helft toege nomen. Nu ls een interde- partmentale studiecommis sie aan het onderzoeken of en hoe het prijsverschil tus sen autogas en benzine ver kleind dient te worden. Dat geeft twee problemen: ten eerste doorkruist een eventuele autogasaccijns de huidige berekeningen en ten tweede weet zolang die commissie studeert nie mand waar hij aan toe is. Dit geldt zowel de automo bilist. die wellicht over weegt een LPG-lnstallatie te laten monteren, als de bedrijven die zich met dit werk bezighouden. Volgens Vialle rijdt de ge middelde auto op gas 32.000 km per Jaar. Maar het ls al veel eerder aantrekkelijk er op over te gaan. Bij een gas verbruik van 1 op 8 kost dit per kilomter nog geen acht cent tegen benzine bij 1 op 10 voor eenzelfde auto vijf tien cent. Dus ln deze voor LPG ongunstige schatting verdient men al zeven cent per kilomter. Wie duizend gulden per Jaar p z'n tank afschrijft en 200 250 gulden extra motorrij tuigenbelasting per Jaar be taalt, heeft dit geld er in minder dan 18.000 km. per jaar uit en behoeft het der de Jaar niet meer op z'n gas^ tank.af te schrijven. Maar hoe wordt dat wan neer aan de zeven cent voor deel wordt geknabbeld? ste de ultlaatgastests In Ca lifornia met vlag en wimpel gehaald. De plannen zijn behalve in België ook meer te gaan leveren ln Canada en de Scandinavische lan den en verder te exporteren naar Duitsland, Frankrijk Australië en Nleuw-Zee- land. Dit kan dank zij een techno logische voorsprong, die stoelt op het feit dat geen land ter wereld zoveel au to's op LPG telt als Neder land: het zijn er nu 300.000. Die voorsprong vergroten is ook het doel van de samen werking van Vialle en de TH. Voor een gezamenlijk onderzoeksproject, dat vier Jaar moet duren, hebben het volledig Nederlandse bedrijf en de hogeschool zo juist Economische Zaken om steun gevraagd. In dit project ls een door een mi croprocessor gestuurd re gelsysteem opgenomen, dat het verbruik van autogas ln de benzinemotor moet te rugbrengen. Alleen halen de geruchten rond de autogas accijns een streep door de rekening. En dat „terwijl Juist auto mobilisten die veel rijden overgaan op deze energie besparende brandstof, wat ons nationaal deviezen be spaart", aldus prof. Kou mans. FERD'NAND Verlangen Het verlangen van de heer J. Vialle, die bijna twee der de van alle LPG-lnstallaties in Nederland levert en zijn fabriek uitbreidt met oog op de exportmogelijkheden, is dat hij wil weten waar zijn bedrijf aan toe is. De Vialle- installatles hebben als eer- door James A. MIchener Copyright 1966 A J. G Slrangholt N V. Am 112 JJ lach „De regering stuurde Je §let hierheen Ze zond je naar Qala list, maar Je kwam hier op Je eigen erantwoordelljkheid Met een zeke- mfe bitterheid voegde zij er aan toe: >ekt nijf bent hier, omdat Je voor de eerste Weleer in je kleine leventje met een onderbaarlijk meisje slaapt en dat fem ik Je helemaal niet kwalijk, aar probeer tante Ellen nu niet wijs maken, dat de regering van de kTüferenigde Staten je opgedragen eeft onder de sterren naar bed te ian'" at raakt mij. Maar hoe is het nou •t Jou gesteld?" IJ legde uit: „Ik werd hierheen ge reven. Het was niet Nazroellah. die tn zeer zorgzaam echtgenoot was en Et was niet Zulfiqar. die elk meisje wronderen kan. Het heeft niets te taken met liefde of mannen. Ik neem an. dat ik gedreven werd het het- sen lk in de wereld gebeuren za- ik werd gedreven door iets wat machteloos was te bevechten." erli 1 luisterde, probeerde te begrijpen. INA J 4 5 7 s 9 liep enige tijd zwijgend naast haar. Toen zei ik: „Ellen lk heb mijn uiter ste best gedaan Je gedrag te analyse ren. maar het ls me niet gelukt. Toen we ln Kaboel waren verzond ik mijn officiële rapport. Het gesprek, dat we. nu voeren, gaat ons alleen aan. Kun Je met de zaak niet in eenvoudige bewoordingen verklaren?" Nadenkend antwoordde zij: „Dat denk lk niet. Je voelt Intuïtief dat Amerika bezig ls verschrikkelijke fouten te maken of Je voelt het niet." „Ik voel het niet Amerika doet juist een goed ding!" In de duisternis klaagde ze: „Ik spreek tegen een idioot. Ik heb zo dringend hulp nodig en men zendt me een idioot!" Met berusting zei lk: „Probeer het nog eens. In de eenvoudigste woor den, die je kunt vinden." Zacht zei ze: „Ik zal het doen. Miller, zie je niet, dat we genoopt worden steeds grotere bommen te maken en ten slotte bommen, die zo geweldig zijn, dat ze de hele wereld kunnen vernietigen?" „Het kan waar zijn wat je zegt. maar lk vind troost ln het feit, dat Amerika deze bommen maakt." ZIJ schreeuwde: „Miller! Wees geen Idioot! Wij spreken over jouw en mijn ziel! Begrijp je niet, dat „Wie heeft je dat allemaal Ingepraat! 8tlglltz?" „Ja. hij zegt „Zei hij ook, dat hij een nazi was en beschuldigd wordt van moord op Joden?" Zij antwoordde zacht: „Ja, en daarom moet lk bij hem blijven voor de rest van mijn leven Ik werd zo woedend over al die onzin, welke zij uitkraamde, dat ik mijn hand ophief, om haar een draal om haar oren te geven. Maar in de sche mering zag zij het en deed een halve pas terug. Ik gromde: „Praat alsje blieft verstandig!" De zon kroop boven de oostelijke horizon. Ellen, die verheugd was, dat de dag aanbrak, deed haar met goud en zilver versierde kap af. ZIJ keek mij aan en zei ernstig: „Ik praat ver standig. Beloof me, dat Je naar me zult luisteren en me zult proberen te begrijpen, hoe vreemd je ook vinden zult wat ik beweren ga „Uit louter nieuwsgierigheid zal lk het doen!" „Ik was een meisje, dat opgroeide in een normale familie, met een normale kerk en een normale groep vrienden. Jongens en leraren mochten me. Ik ging naar bals, gaf zelf feestjes, sloeg een goed figuur op school. Maar op een dag, toen ik vijftien jaar was lang voor de oorlog toen zag ik dat alles wat mijn familie deed overbodig was. We speelden een spel ik kan het niet anders zeggen dat alleen maar in onze verbeelding bestond en -we telden punten op Kwam Iets der gelijks ooit bij Jouw op?" „Neen." ZIJ zei: „Daar was ik wel zeker van. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en hoorde ik zulke daverende waan zin. Ik zweeg echter, voornamelijk omdat mijn vader alles zo ernstig opnam. Hij kon thuis blijven, want hij was al te oud om nog te vechten. Hij was echter tamelijk heldhaftig. Als voorzitter van het aanwervings bureau voor militairen hield hij hoog gestemde redevoeringen tegen de jongens, die men de oorlog in stuur de. Het zou Je diep ontroerd hebben, Miller. Klasgenoten van me zeiden, dat hij zijn zaakje handig opknapte. Sommigen van hen waren niet zo dom!" Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I <298m) 6.02 (S) Auto in? AVRO aan. (6.30 AVRO' Radiojournaal. 7.03, 7.30 8.03 en 8.30 AVRO's Radiojour naal). 9 03 Steunpunt 9.08 (S) Arbeidsvita minen. (10.02 De zandbaksho w.) 11.02 Dési- róc. hoorspelserie. 11.30 S) UIT is IN 11.45 (S) Rondom twaalf. 13.03 AVRO's Radio journaal. 13.20 SO De AVRO diligence. 13.55 Beursplein. 5. 14.02 (S) De vergulde middenweg. 16.02 13-3peciaal. 16.30 (S) Kom 'ns langs op Slot Zeist. 18.11 AVRO's Radio-journaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Natafelen. 19.30 SO (Operettefrag menten. 20.02 (S) Mon vieux, ma vieille, 20.30 SO Folk live. 21.02 De kopermijn, hoorspelserie. 21.43 (s) Lichte grammo- foonziek. 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 22.45 Koninklijk bezoek aan de Ne derlandse Antillen. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. NOS: 00.02 (S) Amerikaan se presidentsverkiezingen. HILVERSUM II (402) KRO: 07.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Het leven de woord. 07.30 Nieuws. 07.36 Echo. 08.36 Tony Osborne's Three Brass Buttons plus piano. 08.50 Postbus 900. 09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10 Waterstanden. 09.15 Scheepspraat 09.20 De letter M. 10 30 Ou der worden we allemaal. 11 00 Schoolra dio. (11.00 Grasduinen. 11.10 „Water Natuurlijk?"). 1130 Ratel. OVERHEIDS VOORLICHTING: 12.16 Uitzending voor de landbouw. KRO: 12.16 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws 12.36 Echo 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Schoolradio. NOS: 14.30 Open School. KRO: 15.15 God, hoe heet je ok alweer? 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Het praatprogramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Verken ning. HUM VERBOND: 18.20 Na vij vijven en zessen. P.P.: 18.50 Uitzending van 'd'66, KRO: Kerk in meervoud (19.00 Ad te leva- vi. 19.20 Nieuws uit de kerken. 19.30 Kruis punt) 20.00 (S) Les Goüts Róunis Ensem ble klassieke muziek. 21.15 (S) Spektakel 22.20 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Cameretten '80, reportage. 23.30 (S) Mu ziek op het spel. (101). 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (444)m) VARA: 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holand ze zeg gen. 10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld. 15.30 (S Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. VARA: 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville. 22 02 (S)and all that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee-tuin. HILVESUM IV (FM-Kanalen) TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capricci. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Er staat een orgel in Midelburg. 9.30 (S) Van heinde en verre. 10 00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Intermezzo. 13.00 (S) De meest verkochte „klassieke tien". 13.30 (S) Koren korpsen. 14.00 Nieuws 14.02 (S De hoge „C". 14 30 (S) Guitariteiten. 15 00 (S) Tromp Muziek Con cours 1980. 16.15-17.00 (S) Belcantorium TV vandaag DINSDAG 4 NOVEMBER 1900 10.00 NOS/NOT: School-tv 13.00 NOS: Nieuws voor doven slechthorenden 14.00 NOS/NOT: School-tv 18.25 NOS: Nieuws v slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor JoegosMven en Italianen 18.55 Journaal 18.59 EO: Ome Ane op satan 19.05 EO-tunderkrant 19.30 Het kleine huis. tv-serie 20.20 Ronduit 21.00 God wtl wonen bij de mensen 21.25 EO-Aktief 21.37 NOS: Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.10 Panoramiek 22.25 Beeldspraak Sand berg 23.13 Journaal 23.18 Studio Spod-Extra 23.33 Nteuws voor doven en slechthorenden 23.38 Amerikaanse Presidentsverkiezingen NEDERLAND II 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Microprocessors 1 2 (5) 18.55 NOS: Journaal 18.59 NCRV: Het geheim van de vuurberg, jeugdserie door Hans de Jong Aal. 1. park, 2. grondsoort- koor 3. tweetal-plaats in Qi Hderland-pers. voornaamw., 4. sta- n33- H-noorse god-loterijbriefje, 5. oude fengtemaat-vemis-half. 6- slim-lof- ndbouwwerktulg, 7. boom-water- ant-melsjesnaam. 8. denkbeeld- aktemaatrnamelijk (afk.). 9. edel- ann#teeifde. ertlcaal. l. groente. 2. Europeaan- naf *8*1* bier-wereldtaal. 3. oorlogsgod- >ter doorlatend-afnemend getij. 4. oef-vierhandig dier-watering. 5. tordsel-steen-telwoord. 6. vnichte- it-piaats ln Gelderland-geest van de Jstcultuur. 7. plaats ln Rusland- *>rvoegsel-een weinig. 8. water ln wecht-voorteken-neon (afk.). 9. ge- i-bergweide. plosslng vorige puzzel or. 1. opera, 5. tros, 7. madera, 9. tano, 10. ss. 12. poes, 13. teint, 14. 'af I r. 15. nep. 16. e.a. 17. R.D., 18. ton. ,RWÏ Ada, 20. leder, 21. enig, 22. al. 23. eike«ertig, 25- tenant, 27. gier, 28. paars. pt. l. Og, 2. emier, 3. rats, 4. Ada, 5. fcep. 6. ra. 8. enten, 9. gordel, 10. QiR. U staag, 12. paria, 15. noren, teder, 19. Anita, 21. Etna, 24. rap. te, 26. as. Het ls een oud gezegde: zo gewonnen, zo geronnen. Dat slaat niet op het ijs dat sinds het weekend de sloten be dekt. Het zit erin en het blijft er vooralsnog ln, laten we zeggen deze week nog wel. Er zijn weliswaar enke le storlngslmpulsen vanuit midden- Europa (wat motsneeuw gisteren ln het oosten van het land) en later kan een koufront over Denemarken naar het zuidoosten koersen, maar de win terman laat zich daardoor ln onze omgeving niet van de wijs brengen. Het blijft 's nachts vriezen, matig tot licht en dus iets teruggaand vanwege de wolkenvelden, en net kan tijdelijk ook iets minder koud zijn door het naar het noordoosten krimpen van de wind in het noorden. Dat neemt allemaal niet weg dat de poten van het weerkasteel zeker niet worden doorgezaagd. Daardoor zal ook woensdag en donderdag het sta biele hogedrukgebled boven Zuid- 8candinavië aanwezig zijn en de kou degolf prolongeren. Zoals daarvoor blijft daarbij de oostelijke transport- wind ingeschakeld. In de nacht van zondag op maandag heeft het op z'n meest 7 graden gevroren. Deze waar de is op anderhalve meter hoogte waargenomen op het vliegveld Dee- len bij weeramateurs in Vollenhoven en Schettens. Op belde laatstgenoemde stations en eveneens in Leeuwarden daalde de temperatuur vlakbij de grond tot -9 graden, wat toch wel zeer extreem is voor zo vroeg in november. Dat er wel degelijk iets bijzonders aan de hand ls bleek ook uit een melding van het KNMI. De gemiddelde etmaaltempo ratuur was zondag met -VI, graad Celslus lager geweest dan ooit, zo vroeg in het Jaar sedert het begin van de waarnemingen te Utrecht in 1849. Gisteren is er nog een tweede record dag aan toegevoegd met een wellicht nog wat lagere waarde. Dit viel af te lelden uit de lagere middagmaxima. Roosendaal kwam niet verder dan-1.3 graad Celslus en ln Vught (Noord-Brabant) was-3 graden Celclus de hoogste temperatuur van de dag. Dit zijn toch wel uitzonderlij ke scherpe Ijsdagen. Het ijs was gis termorgen langs de kant van de Gro te Wielen bij Leeuwarden „sterk" ge noeg om de eerste schaatsenrijders te kunnen dragen. Op de voorpagina van de Leeuwarder Courant kon men gistermiddag zeven pioniers de benen zien uitslaan. Er zijn heel wat telefoontjes binnen gekomen van mensen die zich eerdere vroege winters voor de geest halen of daarvan door overlevering weten. Le zer T. K. Bos ln Garrelsweer (Gronin gen) vertelde dat het op 2 november 1890 in Delfzijl mogelijk was geweest te „skeuvelen" (schaatsenrijden). Dat moeten dan vooroefeningen van de legendarisch-strenge winter van 1890- '91 zijn geweest. Helaas mis lk het jaarboek van het KNMI van dat Jaar zodat een en ander niet viel te contro leren De bijna 101-Jarige mevrouw Cornelia Jelsma-Duursma ln het Friese WiJnjewoude weet nog heel goed dat zestig Jaar geleden het ijs op de vaarten zo goed als vertrouwd was In de novembermaand van dat jaar werd er ook terdege met sneeuw ge strooid. De felle vorst in de nacht van zondag op maandag heeft tot gevolg gehad dat het gisteren vooral bij bepaalde boomsoorten, ondermeer de rs. bla deren regende. Het kurklangje dat do laatste verbinding met de uk vorn- 19.25 Kerkbuurt 20.00 NOS: Journaal 20 27 NCRV: De kieme waarheid tv-sane 21.25 Wat n kunst, spelprogramma 22.25 Hier en nu 23.05 Mijn verre naaste 23.25 NOS: Journaal 23.30 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 10.00 Journaal en aktuali teiten 10.25 Documentaire serie. 11.10 Mein lieber Mann: Stellen Sie sich mal vor, tv-spel. 11.40 Documentaire. 12.25 Aktueel magazine 12.55 Persoverzicht 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Documen taire. 17 00 Kinderserie. 17.25 Kinderpro gramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 9.30-10.00 Kleuterpro gramma. 18.00 Der Millionenbauer, tv-se rie. 18.30 Aktualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Millionenbauer, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programmao verzicht WDR: 8.10 t/m 11.55 Schooltelevi sie. (9.30 Kleuterprogramma). 18 00 Eich- de. was blijkbaar door opvriezing zo broos geworden, dat het blad er bij het minste of geringste zuchtje wind af dwarrelde. Ook op andere plaatsen werd gezien dat enkele bomen in anderhalf uur tijd al hun bladeren kwijtraakten. Er waren gisteren vooral over zuid west-Nederland opvallend veel trek vogels te zien. Er waren kieviten, goudplevieren en talingen. En nu nog even wat heel anders. In de aflevering van zaterdag 25 oktober werd verteld waarom de koningin van Engeland rood zou zijn. „Daar heb ik ook wel van gehoord." schrijft lezer T. H. P. Tijssen in Poortugaal, „maar de clou van het grapje was totaal wegge vaagd. Hier volgt de betere versie." Vraag: waarom is een brandweerwa gen rood? Antwoord: een brandweer wagen loeit. Een koe loeit ook. Een koe heeft vier magen, een daarvan heet pens. Een pence is een Engelse munt met een afbeelding van de ko ningin. De koningin van Engeland heet Queen Elisabeth. De Queen Eli sabeth was ook een schip. Dat, schip voer op de zee. In de zee zwemmen vissen. De vissen hebben vinnen. De Finnen vochten tegen de Russen. En do Russen 7ijn rood. Daarom is een brandweerwagen rood! holz und Söhne. tv-serie. 18.30 Filmrepor- tage 18.40 Licht amusementsprogramma. 19.15 Aktualiteiten. 19.45 Korte film.). 20.00 Journaal. 20.15 Spelprogramma. 21.00 Re portage. 21.45 Dei Schnüffler, tv-serie. 22.30 Aktualiteiten. 23 00 Amusementspro gramma. 23 45-23.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Programma voor ouderen 17.00 Journaal. 17.10 Natuurfilm- serie. 17.40 Gevarieerd programma. 18.20 Tekenfilm. 18.40 Tekenfilmserie. 19.00 Journaal 19 30 Hollywood, ich kom me, muzikaal blijspel. 21.00 Aktualitesiten. 21.25 Documentaire. 22.40 Was suchst Du hier? Tv-film. 23.40 Journaal. D'LAND WDR 7.55 Medisch magazine. 8 05 t/m 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltele visie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Na tuurfilm. 19.00 Informatieve serie. 19.30 Film reportage. 20.00 Journaal. 20.15 Me disch magazine. 21.00 Fümreportage. 21.45-23.35 (ZW) Ich kampfe um dich D'LAND WDR 8 00 Gymnastiek. 8.10 t/m 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterpro gramma). 17 00 t/m 17 30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Cursus Wiskunde 19 00 Spelprogramma. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Cultureel magazine. 21.00 Tv-portret 21.15 Filmre portage. 21.45 Aktueel magazine 22.30 Tv- cursus. 23.00 Journaal. Amsterdam De BUt Deelen onbewolkt onbewolkt zwaar bew. —1 -a -3 Eelde zwaar bew —1 Eindhoven zwaar bew -3 Den Helder onbewolkt 1 Rotterdam onbewolkt -1 Twente zwaar bew. a VUssingen onbewolkt -0 Zd. Limburg onbewolkt -3 Aberdeen zwaar bew 7 Barcelona regen 17 Berlijn zwaar bew. -1 Bordeaux Brussel cmbeolkl geheel bew. 4 -3 Frankfort zwaar bew. —1 Oenève zwaar bew. 8 Helsinki zwaar bew 0 Innsbruck onbewolkt 0 Klagenfurt zwaar bew. 0 Kopenhagen Lissabon Locamo geheel bew. regen half bew 3 13 4 Londen onbewolkt 9 Luxemburg zwaar bew -1 Madrid zwaar bew. 13 Malaga zwaar bew. 19 MUnchen zwaar bew. -3 Nice geheel bew Oslo geheel bew. -1 Parijs onbewolkt 3 geheel bew. 17 Split geheel bew 13 Stockholm geheel bew 1 Wenen sneeuw -0 Zürlch geheel bew -3 Casablanca half bew 30 Istanbul regenbul 16 Tunis zwaar bew. 34 HOOOWATER 5 NOVEMBER VUsatngen 0.14- 12 35. Harlngvlietslulzen 0 19-1250. Rotterdam 2.13-14.35, Schevenlngen 1 16-1342, IJmuiden 2 02-14.21. Den Helder 6 O7-10.47. Harttngen S 04- 2039, Delfzijl 10.12-22 43

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19