Rabobank ES Ambtenaar niet harder pakken dan modaal Stommerd die ik was, je geld hoéft niet jaren vast te staan... 'Ernstige gevolgen' bij stopzetten hulp aan Guinee-Bissau Schrijvers hopen opE: regeling leenrecht Voor Direct Opvraagbaar Spaargeld. D.O.S dus. Vaste Kamercommissie: Veel vraag naa euthanasieboek Gezinsverzorgsters gaan betogen tegen bezuinigingen Hormoon ook in kip voor baby's Opnieuw boeren veroordeeld voor illegaal storten Mevrouw komt op de bank. Vraagt: als je spaart, hoe lang mag je dan niet aan je geld komen? Als u een van de Direct Opvraagbare Spaarrekeningen neemt, mag u bij ons altijd aan uw geld komen. Neem bijvoorbeeld de Spaar-Direct-Rekening Spaar-Direct, zei ze, misschien kunt u wat duidelijker zijn. Graag, lachten wij. Spaar-Direct betekent bij ons dat u rechtstreeks van uw bank- of girorekening steeds geld kunt overschrijven op uw Spaar-Direct-Rekening Kijk en dat brengt nog eens 1% meer rente op, dan bij een gewone spaarrekening. Maar ik wil baas over m'n eigen geld blijven! Dat blijft u, want u kunt zo vaak als u wilt dat geld weer terugschrijven naar uw Privé-rekening. Makkelijker kan het niet. D.O.S., noemen wij dat. Direct Opvraagbaar Spaargeld. Doen, zegt ze. Stom dat ik 't niet eerder heb geweten. DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET P6 RH IIN De Tweede Kamercommissie van ambtenarenzaken en pensioen sprak gisteren over de ambtenarensa larissen. Van ünks naar rechts De Voogd (VVD), minister Wiegel, Hermsen (CDA) en de griffier. staat. De minister wil te hoge salaris sen in vijf jaar geleidelijk terugbren gen tot de nieuwe salarissen. Vanuit de commissie werd gewezen op te hoge salarissen van medici, aan wie een hoger tempo (ttfee jaar) van te ruggang wordt opgelegd. Ter verdediging zei Wiegel, dat de termijn van vijf Jaar een compromis is met de bonden van ambtenaren. Die wilden een langere periode. Wel was aan de andere kant vorige week tussen minister en bonden afgespro ken dat de teruggang minstens 350 gulden bruto per maand (4000 per Jaar) zal bedragen. „De Bulk" van de betrokken functionarissen zit daar door al binnen twee jaar op het nieu we, lagere salaris, aldus Wiegel. Al leen zeer hoge salarissen, zoals de hoogste (burgemeesters van de drie grote steden) doen er de volle vijf jaar pver. Die burgemeesters leveren dan ook 500 gulden bruto per maand (6000 per Jaar) in. Uiteindelijk nam de Kamer genoegen met deze verdediging. Wel kwam Van den Anker (PvdA) met een motie om na voltooiing van de nu lopende ope ratie een verdergaande verlaging van topsalarissen door te voeren, zodanig dat het ministerssalaris komt op het niveau vlak onder dat van thans een directeur-generaal op een ministerie (schaal 154). Deze motie kan echter voorlopig niet op een Kamermeerder heid rekenen. Wiegel waarschuwde met veel nadruk voor te lage salaris sen bij de overheid voor topfuncties. Nu al is het „in de praktijk buitenge woon moeilijk" in de concurrentie slag met het bedrijfsleven goede mensen aan te trekken op topniveau, aldus Wiegel. Emancipatie Wiegels partijgenote mevrouw Krij- nen (WD) diende mede namens de andere regeringspartij, het CDA, een motie in om op alle ministeries het zelfde benoemingsbeleid voor vrou wen te volgen als op het ministerie van onderwijs. Daar wordt, ook via de advertenties, extra moeite gedaan RN587138C915functies goede vrou wen aan te trekken, ook via interne sollicitaties. Wiegel zei, dat hij de werkwijze van onderwijs eerst een tijdje wil aanzien, voordat hij over weegt deze werkwijze voor alle minis teries aan te bevelen. Maar mevrouw Krijnen hield voet bij stuk. Haar mo tie kan op een meerderheid rekenen. Internationaal congres in Amsterdam f— Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Op 14, 15 en 16 november wordt ln dam het vierde internationale schrijverscongres Amsterdam ls (na Berlijn, Florence en Wenen) verband met het 75-jarig bestaan van de (Nederlandse) niging van Letterkundigen (WL) en vakbond van De WL viert onder meer met dit congres haar Uiteraard is de WL ook druk doende haar jubileum met enkele feesten te markeren. In de eerste plaats is er komende zaterdag een feest voor de 650 leden van de vereniging in de Koningszaal te Artis. Met enige span ning wordt op die bijeenkomst uitge keken naar de (feest)rede van minis ter Gardeniers. De WL heeft name lijk een interim-aanbeveling gedaan om ook in Nederland het uitleenrecht van bibliotheken in die zin te regelen, dat auteurs van boeken enige inkom- ,sten kunnen krijgen uit het via de bibliotheken verspreiden van hun werk. Mogelijk zal de minister zater dag een toezegging kunnen doen aan de jubilerende vereniging. In de Koningszaal zal verder een schrijversforum zijn onder voorzitter schap van Eric Jurgens. In het forum zitten Renate Rubinstein, Maarten 't Hart, Hugo Brandt Corstius, Karei van het Reve, Jaap van de Merwe, Adriaan Morriën en Hannie Mi- chaëlis. Het tweede feest maakt deel uit van het vierde internationale schrijvers- congres. Dit openbaar toegankelijke festijn zal zaterdag 15 november in Paradlso te Amsterdam worden ge houden. Naast muziek en cabaret wordt hier ook een door boekhandel Van Gennep georganiseerde boeken markt gehouden, met de nadruk op boeken van leden van de WL die" deze herfst zijn verschenen. Voorts zal men zich een door Proost en Brand vervaardigde bibliofiele uitga ve kunnen verwerven. De WL heeft ter gelegenheid van haar Jubileum een boek uitgegeven onder de titel „Een sober Feest". De uitgave van deze door Ewalt Vanvugt samengestelde bundel is mogelijk ge maakt dank zij subsidie van het mi nisterie van CRM en dank zij de me dewerking van zestien uitgevi In dit boekwerk, dat voor 17,50 den in de handel wordt gebracht^, 150 schrijvers de meest uiteenli de en provocerende mededell over het schrijversklimaat in N land, en over de geldelijke verge gen die deze allerindividueetsqDOi beid plegen te begeleiden, schrijvers zijn gerangschikt „onvolledig ABC van Nederig* schrijvers", te beginnen bij de nieme middeleeuwers, tot en mefcv Wolkers. BIT an es! w Van een onzer verslaggevers g r AMSTERDAM Er bestaat vraag naar het boekje „Veranti euthanasie", waarin dr. P. V. raai uiteenzet welke middele methoden het best gebruikt kt worden om een milde, snelle do bewerkstelligen. Het boekje scheen half oktober bij de Nedei er se vereniging voor vrijwillige nasie en is in eerste instantii t stemd voor artsen. Deze hebbo, brochure inmiddels toegestuur kregen. Daarnaast kunnen leken het vraag krijgen en daarvan is ops^ schaal gebruik gemaakt. Het bi van de vereniging in Amste Dr: meldde gisteren, dat al meer dar duizend exemplaren door lekei Wl bestemd en dat het boekje aai tweede druk toe is. De eerste 0| bedroeg 25.000 en daar is men li »n dels tmet het toezenden aan artsen) zo goed als doorheen Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De ambtenaren zullen in 1981 afgezien van de nog resterende salariskortingen van Bestek '81 niet méér koopkracht hoeven inleveren dan de gemiddelde CAO-werk- nemer. Minister Wiegel van binnenlandse zaken koos dit uitgangspunt gisteren in een debat met de Kamercommissie voor het personeelsbeleid bij de overheid. In de miljoenennota had het kabinet aangekondigd dat in 1981, 800 mil joen gulden extra moeten worden be zuinigd op de salarispost voor ambte naren. Donderdag overlegt Wiegel hierover met de bonden van ambte naren. In zijn brief met voorstellen voor dat overleg wijst Wiegel op de verhoging van sociale premies die voor CAO-werknemers in aantocht is. Het gaat om rond een procent pre miestijging, Ambtenaren betalen in de meeste gevallen geen sociale pre mies, dus voor hen moet een verge lijkbare salarisbeperking worden doorgevoerd. De bonden van ambtenaren steunen deze redenering van Wiegel. Maar zij wezen er op dat één procent salaris beperking voor ambtenaren slechts 450 miljoen gulden oplevert, en dus lang niet die 800 miljoen. De vraag die alle grote partijen in het commis siedebat gisteren aan Wiegel stelden, was dan ook: wat weegt voor u zwaar der, dat die 800 miljoen op tafel moet komen, of dat ambtenaren in koop kracht afgezien van de Bestek kortingen niet harder achteruit gaan dan CAO-werknemers? Waar vandaan? Wiegel antwoordde zonder aarzeling dat voor hem de gelijke ontwikkeling in koopkracht het zwaarste weegt. Maar de volgende vraag, hoe hij dan aan 800 miljoen denkt te komen, om zeilde de minister: „Het zal (bij gelijk heid in koopkrachtontwikkeling) toch aardig in die buurt uitkomen. Ik heb het niet zelf uitgerekend, maar alle rekenmeesters die ik om mij heen heb verzameld, zeggen dat." aldus Wiegel, gebarend naar het groepje hoge ambtenaren dat hij voor het commissiedebat had meegebracht. Als niet de gelijkheid in koopkracht met CAO-werknemers. maar het te bezuinigen bedrag het zwaarst zou wegen, zouden de salarissen van ambtenaren sluitpost worden van de begrotingspolitiek van het kabinet, en dat werd door Wiegel verworpen. De grote partijen in de Kamer steun den Wiegel in dit uitgangspunt. Met name Van Thijn (PvdA), die in de Kamer de afgelopen drie jaar Wiegel nogal eens dwars heeft gezeten, zei dat hij op dit punt nu zeer tevreden was met het beleid. Minder tevreden waren PvdA en CDA over het tempo waarmee Wiegel de topsalarissen bij de overheid wil te rugbrengen tot een opbouw waarin het huidige ministersalaris bovenaan Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het terugtrekken van de Nederlandse steun aan Guinee-Bissau heeft juist nu „ernstige gevolgen" voor het Westafrikaanse land. Nederlandse ontwikkelingswerkers in Guinee-Bissau keren zich tegen beëindiging van de wederopbouw- steun. Het geld zou worden gebruikt voor uitbreiding van de steun aan de „frontlijnstaten", waaronder Angola en Mozambique. Een andere vroegere Portugese kolonie de Kaapverdi- sche eilanden krijgt ontwikkelings hulp omdat het een Sahelland is. Van de voormalige Portugese gebieden zou dan alleen Guinee-Bissau uit de boot vallen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Duizenden gezlns- en bejaardenverzorgsters uit het hele land zullen op 18 november gaan de monstreren in Den Haag tegen de bezuinigingen in de gezinsverzorging. De gezinsverzorging moet volgend jaar 75 miljoen gulden inleveren van het ministerie van CRM. Hoewel de gevolgen van deze bezuini gingsoperatie nog niet precies be kend zijn, voorziet de gezinsverzor ging een enorme verzwaring van het takenpakket voor het stafpersoneel en het terugdraaien van het aantal cursussen voor verzorgsters en help sters. Dit zal, aldus de landelijke ac tiegroep die de demonstratie voorbe reidt, lelden tot een „uitholling van de gezins- en bejaardenverzorging". Ook de plannen van het ministerie om traditionele hulp om te zetten in zogeheten Alpha-hulp stuit op grote weerstanden bij de gezinsverzorging, omdat dit naar haar mening het ver lies van duizenden arbeidsplaatsen zal betekenen. Alpha-hulp houdt in dat de gezins- of bejaardenverzorg ster in dienst is van de cliënt zelf, met onder meer als consequentie dat ze geen recht heeft op en een uitkering als ze zonder werk komt te zitten. De demonstratie in Den Haag zal gesteund worden door de ambtena- renorganisatles ABVA/KABO. Deze organisaties zijn van mening dat uit breiding van de Alpha-hulp ten koste gaat van de werkgelegenheid voor duizenden vrouwen. STUTTGART (DPA) Ook in baby voeding met kip zijn in West-Duits- land -synthetische oestrogene hormo nen aangetroffen, nadat eerder al ba byvoeding met kalfsvlees op deze ma nier in opspraak kwam. De ministe ries van sociale zaken en voedselvoor ziening van de deelstaat Baden-Würt- temberg riepen de consumenten op, hun kinderen de bewuste babyvoe ding van het Italiaanse merk Plas- mon niet meer te geven, omdat „een risico voor de gezondheid niet met zekerheid kan worden ontkend". De importeur heeft zich bereid ver klaard, de betrokken partij terug te nemen. De ontwikkelingswerkers in Guinee- Bissau betonen zich verbaasd over het beëindigen van de steun op grond van „interne beleidsoverwegingen" (uitbreiding van de hulp aan de „frontlijnlanden"; red.) zonder dat de ontwikkeling van Guinee-Bissau zelf een rol heeft gespeeld. Zij menen dat vijf Jaar onafhankelijkheid nu de eer ste vruchten afwerpt. De wederop- bouwhulp die Nederland heeft ver strekt is van nut geweest bij het op zetten van gezondheidzorg, water voorziening en het vergroten van de landbouwproduktie in Guinee-Bis sau. De reconstructie, aldus de ontwikke lingswerkers, is echter geen kwestie van een paar jaar. Zij achten het „onverantwoord" om nu op basis van „puur Haagse overwegingen" een proces af te breken, waarbij Neder land zich heeft verplicht tot het steu nen van een jong, onafhankelijk en straatarm land. Om de projecten zo goed mogelijk te laten slagen is voortzetting van de wederopbouw- steun voor nog een aantal Jaren „on ontbeerlijk," aldus de ontwikkelings deskundigen. Zij vrezen dat de Ne derlandse geloofwaardigheid in Gui nee-Bissau en in andere Afrikaanse landen op de tocht komt te staan. Later deze maand vergadert de vaste Kamercommissie over deze zaak. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De kantonrechter in Rotterdam heeft gisteren vijf boe ren uit de Krimpenerwaard veroor deeld tot geldboetes en voorwaarde lijke gevangenisstraffen. De boeren hadden zonder vergunning puin ge stort om hun drassige landerijen te verharden. Eerder veroordeelde de kantonrechter in Gouda drieëntwin tig boeren voor dezelfde overtre ding, eveneens tot geldboetes en voorwaardelijke gevangenis straffen. De provincie Zuid-Holland heeft sinds de ontdekking van ernstige ge-, vallen van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard (Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Stolwijk) de' controle op illegale stortingen ver scherpt. De boeren zijn daar boos over. Zij zeggen, dat zij nooit giftig afval zouden laten storten op hun land. De woede van de boeren leidde afgelopen weekeinde tot het omkap pen van een aantal knotwilgen In de gemeenten Berkenwoude en Vlist. De boeren hebben gedreigd alle bo men in de Krimpenerwaard te zullen omhakken, als het beleid van de pro vincie Zuid-Holland op dit punt niet soepeler wordt. Vandaag zal de milieu-gedeputeerde van deze provincie, Hoek van Dijke, opnieuw een poging doen om de boe ren, verenigd in het actiecomité „Ik ben boeru ook?", te overtuigen van de noodzaak van een streng con trolebeleid. ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16