Sociale academie moet uit gekraakte school Kamer akkoord met autoweg Leiden-Alphen #fr toeren in Rijnstreek dreigen inet boycot ruilverkaveling Gemeente Den Haag: 'urgentie detailhandelschool groter' KERKDIENSTEN erzet tegen weg KORT NIEUWS CNV-bonden: niet te ontkomen aan verhogingen huren Verzet tegen rijksweg 11 baatte niet tmwjrt Propaganda smoort in geparkeerd blik Voorkirxlprefl A an een onzer verslaggevers EN HAAG De studenten docenten van de Katholle- Sociale Akademie in Den aag, die vorige week dlns- ig een leegstaand schoolge- ;uw aan de Helenastraat ibben gekraakt, mogen daar blijven zitten. De ge- èente vindt dat de detail- mdelschool „de Haaglan- >n" aan de Koningin Maria- an vanwege een verbouwing lgend jaar ln grotere rulm- iiood komt en daarom het boolgebouw voor anderhalf ar ln gebruik moet kunnen >men. *n de actievoerder van de sociale •ademle vorige week uit ruimtege- ék het aan de overkant van de ademle gelegen gebouw van de ormalige St. Nlcolaasschool had- n gekraakt, kon de gemeente nog en mededelingen doen over de toe matige huurder. Mede doordat et men geen eigenaar ls van het pand. Provinciale Staten moesten nog goedkeuring verlenen aan de over dracht van de school aan de gemeen te door de eigenares, de St. WUlibror- dusvereniging De kraakactle heeft deze procedure versneld. De gemeente verwacht nu binnen enkele dagen de school ln eigendom te hebben. BIJ de afweging van de voorrang van de twee kandi daten voor huur van het gebouw (de KSA en de detailhandelschool) sloeg de weegschaal door naar „de Haag landen". Deze school mag het gebouw tot juli 1982, als de verbouwing aan de Kon. Marialaan is voltooid, in gebruik ne men. Dan komt de academie weer ln de markt, maar zal geen voorrang hebben boven eventuele nieuwe kan didaten. De academie wil de zaak bij de wet houder aankaarten. Met de kraakac tle bemoeit de KSA-directie zich ver der niet. ZIJ staat er nog steeds symphatiek tegenover en heeft een verzoek van de gemeente van de hand gewezen te bemiddelen bij een ontruiming. Volgens een els van de gemeente had het schoolgebouw per 1 november ontruimd moeten zijn. De actievoer ders van de KSA zijn echter niet van plan het pand te verlaten. Zij vragen zich af hoe de gemeente vorige week binnen enkele dagen tot een „objec tieve belangenoverweging" kon ko men, zonder de KSA er op enige ma nier ln te kennen. Afgelopen vrijdag werden de krakers op het stadhuis uitgenodigd om daar door de heer Spaa, hoofd van de afdeling onderwijs, voor een voldon gen feit gesteld te worden. De bezet ters vinden het verder vreemd dat de gemeente tot haar beslissing kon ko men, terwijl ook de provinciale toe stemming voor de verbouwing van het schoolgebouw van de Haaglan den nog niet rond ls. Een gemeentelijke woordvoerder liet gisteren weten dat men ervan uit gaat dat die verbouwing wordt goed gekeurd. Hij zei dat ook het ministe rie van Onderwijs de urgentie voor de Haaglanden heeft onderkend en zich bereid heeft verklaard een subsidie aan de detailhandelschool te geven, waarmee de huur van het schoolge bouw betaald kan worden. Een gesprek van de directie van de KSA met de gemeente heeft gister middag geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Volgens een directielid was het eigenlijk geen gesprek, meer een mededeling van gemeentewege dat de school aan de Haaglanden ls toegewezen. De KSA-directie heeft vtn der Plu; Bethlebemkapeï 19 30 u da rik» /-f v..b. m nn tf 1 ter plaatse geprotesteerd tegen het feit dat zij niet ln de overwegingen ls gehoord, maar de gemeentelijke afge vaardigde Spaa liet weten dit niet nodig gevonden te hebben. DEN HAAG. Herr. Gem: Marcuskerk 19.30 u ds O.-H. van Kooten. Gcref. Kerk: Trlumfatorkerk 19 u ds Dondorp. Zuid: Laakkerk 19 30 u ds Winter. Chr. Geref. Kerk: Centrum 19.30 u ds Toorman; Jeruzalemkerk 19.30 u da Wittier; Nebo- kerk 19 30 u ds Van Smeden, IS u gezlnadlenat. SCHEVENINGEN. Herr. Gem. Nieuwe Kerk 19.30 u ds WuLster Chr. Gerei. Kerk: Thaborkerk 15 u en 20 u ds Bouw ZOETERMEER. Herr. Gear Oude Kerk 19 u ds Poot; Nesclohove 19.30 u da Pera; Meerzicht 19 30 u dra Iz Kok. ds Van Buuren en drs 8prlensma. Morgensterkerk 19.30 u ds Schuurman. Geref. Kerk: Pelgrimakerk 19.30 u da Aeeies. De Olijftak 19.30 u da Boer; Meerzicht 19 SO u da Van Buuren en drs Sprlenama Geref. Kerk Vrljg: Plet Heln- pleln 13 19 u ds Oeelhoed. Geref. Gen: Vredekerk. Europaweg 15 u en 19.30 u da Rijkaen. NOORDWIJR. Herv. Gen: Kerk Hoofdstraat 19.30 u ds Warnlnk (gemeensch dienst). Geref. Kerk: Ned. Herv Kerk aan de Hoofdstraat 19.30 u da Warnlnk; Vinkenlaankerk 19.30 u da Elgerama. ALPHEN AAN DEN RUN. Herr. Gen: Opstan- dingakerk 19.30 u ds Stolk; Ooede Herderkerk 19.30 u dr J P van Santen; De Bron 19.30 u ds Verheul; Slonskerk 9 30 u ds Ouwendljk Geref. Kerk. Noord: Goede Herderkerk 19.30 u dr J P van Santen; De Bron 19 30 u ds Verheul Centras: Maranathakerk 19 30 u ds Van der Heiden: Salva- torlkerk 19 30 u ds Stolk. Chr. Geroforn. Kerk: 10 u en 19.30 u da Hamstra DELFT. Herr. Gen: Nieuwe Kerk 19.30 u ds C. J Chr. Geref. Kerk: do. 6 nov 20 u ds M. i Cnoeaen. vuetsfra WOL'BRL'GGE. Hervormde Gen: 19 30 u ds W J J Koelewijn Gocef. Kerk: 19 30 u dr W. van der Zwaan AARLANDERVEEN. Herrerade i mevr drs H Westera-Franke Gerefi Kerk: 19.30 u ds Modderaar 'S-GRAVENZANDE. Herr. Gen: 19.30 u ds Ooms; Nieuwe Kerk 19.30 u ds Steen beek Geref. Kerk: Noorderkerk 19.30 u ds Zijl stra. Zulderkerk 19.30 u ds Nlerop. Chr. Geref. Kerk: 15 u en 19.30 u ds De Oraal Gereferaaeerde ite: 15.30 u en 19.30 u ds Ooiverdingen. ju een onzer verslaggevers ^AZERSWOUDE De boeren ln het agrarisch gebied tussen Lelden en Alphen aan den Rijn Ebben ln bedekte termen gedreigd niet mee te werken aan de ln gang zijnde ruilverkaveling, e directe aanleiding voor de boycotdrelging ls de beslissing van de plaatselijke ruilverkave- igscommlssie om een nieuwe landbouwontslultlngsweg aan te leggen. De weg zou een groot uk van de agrarische gronden doorsnijden en ls daarom voor de boeren onaanvaardbaar. Politiebureau DEN HAAQ Het wordt hoog tijd dat het politiebureau in Spoorwijk- Laakkwartler in Den Haag er ook werkelijk eens komt, zo vindt het afdelingsbestuur van de PvdA. Vol gens het bouwschema zou in mei 1980 worden begonnen met het optrekken van de politiepost aan de Slachthuis laan. maar dit wordt geblokkeerd door de aanwezigheid van twee woon- wagens Uit antwoorden op vragen °°TT' van raadsleden bUJkt dat de gemeen- P*n aan «n nfcdtoch onderzoek. Zo- moet er komen of de vullverbran- dingsovens ln het Regentesse/Val- kenboskwartier ln Den Haag niet overgeplaatst kunnen worden bulten het woongebied van de stad. Dit ls een van de aanbevelingen die de Haagse PPR doet in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de uitkomsten van een Kema-rapport waarin vastgesteld wordt dat de ver brandingsovens te veel giftige stoffen ln de omgeving loslaten. RUNSATERWOL'DE. Hervormde Gen: 19 30 u ds De Kruljf Christelijk Gerei. Kerk: do 0 nov 14 30 uen lJJOudi Bouw c 19.30 u ds H. O Verder wil de PPR dat de omwonenden de mo gelijkheid moeten hebben zich vrij willig en gratis te kunnen onderwer- lang niet alle onderzoeksresultaten et gaat om de weg die ln het kader m de ruilverkaveling, op het grond- bled van Hazerswoude, tussen de emeneweg en de Broekweg zou oeten worden aangelegd. Op drie alle ruim 50 boeren ln het gebied- bben een petitie ondertekend die gen de wegaanleg protesteert. ndlepe percelen ?er tien bedrijven moeten naar Et gebied waardoorheen de weg zou worden verplaatst. Het tracé is met paaltjes in het landschap aan- jeduld Geen van de boeren echter wil zich ln het gebied vestigen omdat Be weg hun land zou verdelen in veel te ondiepe percelen (van ongeveer 400 meter). De exploitatie van het land ïou hierdoor teveel gaan kosten. Landlnrichtingsdienst heeft voor t gewraakte tracé gekozen omdat e weg voldoende afstand moet be waren tot het weldevogelreservaat dat in de nabijheid zal worden Inge richt. Hef ministerie van CRM en de Centrale Cultuurtechnische Commis sie, die in Nederland de ruilverkave lingen voorbereidt, drongen hierop len" de aanleg van de weg zullen verhinderen. Hij is vooralsnog niet bereid te zeggen om welke middelen het gaat, maar een blokkade met tractors sluit de boer niet uit. De boeren willen dat de weg pal langs te niets in de weg staat om de woon- DDO j „Mo bekend zijn moet, volgens de PPR, de UnTv^dt dat dat dan nu maar vuilverbranding stopgezet worden moet gebeuren, omdat zij het een „onverteerbare" en „onverantwoor- BIJ het uitplaatsen van de vuilver- de" zaak vindt dat dit deel van Den branding naar niet bewoonde gebie- Haag verstoken blijft van een vol- den van Den Haag, ziet de PPR een waardig politiebureau. aan. De weg zou anders de rust van de het weidevogelreservaat wordt aan- Vprhranfiiniranvprm weidevogels verstoren, aldus CRM en oplpmi Hun land wondt, dan niet weidevogels verstoren, aldus CRM en de CCC. De woordvoerder van de boeren, de heer Verkley is hier woedend over. „Als het gaat om een keuze tussen het belang van vogels en van boeren, dan hebben CRM en de CCC het kennelijk niet moeilijk. Dan wordt gekozen voor de vogels", Verkley wijst erop dat biologen van de Leldse universiteit de boeren steunen. Vol gens de biologen reikt de verstoring van weidevogels door een kleine land bouwontslultlngsweg niet ver. Verkley zegt dat de boeren „met alle hun ter beschikking staande mldde- gelegd. Hun land wordt dan doorsneden. DEN HAAG Een serieus onderzoek aardig bijkomend voordeel. Zou men de ovens gaan spreiden, dan zou dat voor de stadsverwarming een voor deel zijn omdat het transport van de warmte korter wordt, waardoor min der warmteverlies geleden wordt. 19.30 u ds Dol. MAASDUK. Geref. Kerk: 19.30 u ds Huaefru MAASLAND. Geref. Kerk: 19.30 u ds 8oonereld KATWIJK AAN ZEE. Herr. Gen: Oude Kerk 19 30 u ds D. Driebergen; Nieuwe Kerk 19.30 u ds H. Visser. BOSKOOP. Herr. Gem: Dorpskerk 19.30 u ds J Stelwagen, dankstond ln de Oeref. Kerk. Geref. Kerk: Zijde 19.30 u ds J Stelwagen, gei. herv.- geref dankstond voor gewas en arbeid. Chr. Ge ref. Kerk: 19.30 u ds Van Langevelde e 19.30 u ds Zouten- Van een onzer verslaggevers UTRECHT De bondsraad van de hout- en bouwbond CNV meent dat niet valt te ontkomen aan huurverho gingen. Deze zouden moeten aanslui ten bij de stijging van de bouwkosten en moeten passen in een evenwichtig pakket maatregelen om de bouwnij verheid nieuwe impulsen te geven. an een onzer verslaggevers EN HAAO Er komt een nieuwe autoweg tussen Lelden en lphen aan den Rijn. Een meerderheid van CDA, WD en CP in de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met de inleg van rijksweg 11. Een motie van de kamerleden Rienks 'vdA) en Jansen (PPR) om de aanleg uit te stellen tot na 1900 reeg alleen de steun van de oppositie. dehele w# fanérpripfó le nieuwe rijksweg die pal langs de poorlijn Leiden-Alphen komt te lo- in en waarvan de aanleg mogelijk en>og voor 1985 start, dient ter ontlas- jerlhig van de Hoge Rijndijk. Grote tromen auto's persen zich dagelijks ia deze weg door de bebouwde kom ®n Alphen tok een motie van Comelissen (CDA) om de aanleg van een tweede stuk rijksweg 11. tussen de autosnelwegen m (Amsterdam-Rotterdam) en 44 (Am- mc*t*rdam-Den Haag), tot na 1990 uit te :n stellen haalde het niet. Woordvoer- lers van Lelden en Voorschoten zei len gisteren echter dat hun gemeen- en alles ln het werk zullen stellen om e weg te weren. Er zullen bestem- lSt üngsplannen worden ontworpen 'aarin het wegtracé de bestemming ir4 oningbouw krijgt. ÜJksweg 11 zal voorlopig worden- ingelegd als een tweestrooks auto- eg met gelijkvloerse kruisingen. Er órdt echter ruimte gereserveerd om e weg na enige tijd om te bouwen tot utosnelweg. 'erzet of- >e weg is ln de regio zeer omstreden. Iet verzet van milieugroeperingen en oeren kreeg de steun van de Raad an Advies voor de Ruimtelijke Or- Müng. De RARO is één van de be- angrijkste adviesorganen van minis- w Tuijnman van verkeer en water- tut. onherroepelijk leiden tot de onder gang van boerenbedrijven ln het agrarische gebied langs het wegtracé. Dit is de vaste overtuiging van een groep verontruste boeren in de Rijn streek De weg brengt een definitieve en onoverbrugbare scheiding aan tus sen de landbouwgronden voor en ach ter de spoorlijn Leiden-Alphen, waar langs het tracé loopt. De boerenbe drijven kunnen een verplaatsing over het spoor en de rijksweg heen niet betalen. 9* te Werkgroep Milieubeheer van de eidse Universiteit heeft aangetoond *t de ontlastende werking van rijks- teg 11 niet zo groot zal zijn. Het erkeer op de Hoge Rijndijk heeft or het grootste deel een bestem ing aan deze weg en een nieuwe utoweg zal daarom deze automobl- «ten niet aantrekken. De werkgroep es^est verder dat de weg de verkeers- W. riik op de krappe binnenstad van lag leiden zal vergroten en daardoor lieuwe verkeersdoorbraken nodig zal laken. Ten slotte wijst zij erop dat waarschijnlijk weer meer mensen in iet woonwerkverkeer tussen Alphen Lelden van de auto gebruik zullen tan maken, terwijl het vervoer per ntrekt860 deze twee Plaatsen ^st orr?De aanleg van de nieuwe autoweg zal bet trein iantr DEN HAAO De politie heeft niet willen ingrijpen, toen een propaganda-autobus van de vereniging Vrienden van Den Haag door de vele fout gepar keerde auto's onmogelijk kon worden neergezet op de stoep voor het stadhuis. De „Vrienden" hadden vergun ning hun voorlichtingsactle luister bij te zetten met een ou de HTM die dagelijks gepar keerd zou worden voor stadhuis aan de Groenmarkt. Toen voor zitter mevrouw Schaepman op het politiebureau kwam vragen of er iets gedaan kon worden aan de fout geparkeerde auto's die de autobus bij zijn komst in de weg stonden, kreeg ze horen dat daar niets aan te doen was. De Vrienden van Den Haag bleef niets over dan een plekje te zoeken aan de andere kant van het stadhuis. Het PvdA-gemeenteraadslld mevrouw Burgers heeft over de ze „ergerlijke" zaak vragen ge steld aan het college van burge meester en wethouders. Ze wil weten waarom bedoelde auto's niet zijn weggesleept en of het college ook niet vindt dat het er op lijkt dat automobilisten in Den Haag „maar hun gang kun nen gaan" 90* jaag- 0*'W- Grote Marktstraat 34. Den Haag - Rozemarijn 19-23, Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117. Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15