FAMILIEBERICHTEN route-verkoper ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 4 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET DIN kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9.00-19.30 uur opgegeven worden op' nummer 020-562.6270, na 17.00 uur 562.2898. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18.00-20.00 uur. Na een kortstondig ziekbed nam de Heere op Zijn tijd tot Zich onze geliefde en zorgzame vader, groot- en overgrootvader Simon Johannes van der Stoel sinds 30 december 1954 weduwnaar van E. W. Verweij in de gezegende leeftijd van 85 jaar. Reeuwijk: G. J. van der Stoel M. van der Stoel-van Spengen Reeuwijk: G. Ruitenburg-van der Stoel B. Ruitenburg Woerden: A. van der Stoel J. van der Stoel-de Pijper Oakdale (Californië) U.S.A.: H. van der Stoel J. C. van der Stoel-Flikweert Woerden: J. van Donk-van der Stoel J. van Donk Canada: S. J. van der Stoel J. van der Stoel-Wesdijk Aduard (Gr.): M. v.d. Vis-van der Stoel K. A. v.d. Vis Harmeien: A. Doornenbal-van der Stoel J. J. Doornenbal Bodegraven: A. C. Vergunst-van der Stoel L. W. Vergunst Woerden: P. C. van der Stoel M. J. van der Stoel-Flikweert klein- en achterkleinkinderen. Woerden, 2 november 1980 3443 XE Rietveld 128a Vader ligt opgebaard bij P. C. v.d. Stoel, Riet veld 128, waar ook gelegenheid is tot condole ren op D.V. 4 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur en na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. De rouwdienst wordt gehouden op 5 november a.s. om 13.30 uur in de Herv. Kerk te Waarder waarna de teraardebestelling zal plaats vinden op de algemene begraafplaats te Waarder. Geen bloemen. Moeder, u hebt veel moeten lijden, het was soms niet om aan te zien; Wij baden God u te bevrijden, genadig naar u om te zien. En nu Hij u heeft weggenomen, bent u tot eeuwige rust gekomen. Op de leeftijd van bijna 84 jaar is van ons heengegaan onze lieve moeder en oma Martine Bergambagt-Kloppenburg Weduwe van Pieter Bergambagt. Rotterdam: P. Bergambagt A. M. Bergambagt-Hammer Maassluis: E. van der Kooij-Bergambagt P. van der Kooij Naaldwijk: M. Vreugdenhil-Bergambagt Jac. Vreugdenhil De Lier: W. H. Bergambagt-van Geest Maassluis: M. Broekman-Bergambagt P. G. Broekman De Lier: L. Baauwe P. van Geest-Boeyer klein en achterkleinkinderen Maassluis, 2 november 1980 Bejaardencentrum „De Schutsluis" Correspondentie-adres: P. van der Kooij, Fenacoliuslaan lc, 3143 AA Maassluis. Geen bezoek aan huis. Gelegenheid tot condoleren in gebouw „Het Anker", W. J. Baron van Ghentplein 31, De Lier dinsdag 4 november a.s. van 19.00-20.30 uur'en na de teraardebestelling. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden donderdag 6 november a.s. in de Vredekerk te De Lier om 13.30 uur waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de alge mene begraafplaats te De Lier om ca. 14.30 uur. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openbaringen 21:5 God heeft tot Zich genomen onze geliefde vader, groot- en overgrootvader Cornelis van Vark sinds 27 maart 1977 weduwnaar van S. J. Legerstee geboren 16 december 1883 Nijmegen: W. A. van Vark J. A. van Vark-Berends Sleeuwijk: O. M. Visser-van Vark A. G. Visser Breda: J. van Vark J. van Vark-Lankhaar klein- en achterkleinkinderen. Almkerk, 1 november 1980 Bejaardencentrum Huize „Antonia" Correspondentie-adres: K. v.d. Sandeplein 15, 4254 AA Sleeuwijk. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op donderdag 6 november a.s. om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Dussen, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar om 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Gereformeerde Kerk. Geen bloemen. Heden heeft God tot Zich genomen onze lieve zuster Zr. Jannetje Wijnekus in de ouderdom van 81 jaar. Zij was gedurende 58 jaar aan ons huis ver bonden. Col. 3:1 Zoekt de dingen die boven zijn, toaar Christus is. Namens Diakonessenkring, Bestuur en Direktie: Zr. M. E. van Ee Prof. dr. J. R. von Ronnen Ds. A. M. Nortier 's-Gravenhage, 2 november 1980 Diakonesseninrichting, Bronovolaan 5 De overledene is opgebaard in de rouwafde- ling van „Bronovo". Bronovolaan 9. Bezoek uren aldaar van 13.30-15.30 uur. De uitvaartdienst is bepaald op vrijdag 7 no vember 1980 om 11.00 uur in de kapel van de Diakonesseninrichting „Bronovo", Bronovo laan 5, waarna de teraardebestelling zal plaats vinden op de begraafplaats „Oud Eik en Dui nen", Laan van Eik en Duinen 38, te ongeveer 12.00 uur. „De Heer is mijn Herder* Psalm 23 1 Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden op zaterdag 1 november van de heer Jaap Doorman op de leeftijd van 75 jaar. Jaap zal in onze herinnering blijven. Bewoners: Cobus Willemse, Johan Veldhui zen, Henk Moes, Willem Bude, Hans Durieu, Gijs van Dee, Ma- rijn van Ligten, Joop Geel, Henk Hessels, Henk Mense. Medewerkers: Jannetta, Jenny, Ingrid, Helma, Anke, Rina, Anneke, Pieternel, Marja, Bea. Noorderhaven, 3 november 1980 Langevliet 81, 1788 BJ Julianadorp. Woensdag 5 november om 10.30 uur wordt een gebedsdienst gehouden op Noorderhaven ter nagedachtenis van de overledene. De begrafenis is woensdag om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats, Huisduinerweg te Den Helder. „De Heer is mijn Herder, mijontbreekt niets". De Heer nam tot Zich onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, Jacoba van Konijnenburg-Stegman weduwe van C. van Konijnenburg in de ouderdom van 90 jaar. Voorschoten: J. C. van Oostrom- Van Konijnenburg C. P. van Oostrom Wassenaar: Herma en Gert Nigeria: Anja en George Amstelveen: J. van Konijnenburg G. van Konijnenburg-Alblas 's-Gravenhage: C. M. E. Boeker- Van Konijnenburg J. Boeker Edith Marlies en achterkleinkinderen 's-Gravenhage, 2 november 1980 Huize „Duinhage", De Sav. Lohmanlaan 202. Correspondentie-adres: Kranenburgweg 15. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 6 november om 14.00 uur in „Duinhage", waarna de begrafenis om 15.00 uur op „Oud Eik en Duinen", Laan van Eik en Duinen 38, zal plaatshebben. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven Joh 11:25 Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn zeer geliefde en zorgzame moeder en onze zuster, schoonzuster en tante Adriana Lena Breure weduwe van Leendert Arie Punt op de leeftijd van 97 jaar. L. Punt Fam. Breure Fam. Punt 4791 AK Klundert, 1 november 1980 Molenberglaan 6 De begrafenis zal plaatsvinden D.V. woensdag 5 november 1980 te Klundert des nam. 14.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden in de aula op .de begraafplaats des nam. om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Het hoofdbestuur van de Voedingsbond C.N.V. geeft met grote ontsteltenis kennis van het plotseling na een verkeersongeval overlijden van zijn bestuurder Jan Geert Stam op de leeftijd van 31 jaar. Sinds kort was hij in dienst van onze organisa tie en werkzaam in de provincie Friesland. Moge God zijn vrouw en kinderen troosten in deze moeilijke weg. Namens de Voedingsbond C.N.V.: M. D. den Hollander, voorzitter P. de Nooijer, secretaris alg. zaken Utrecht, 3 november 1980 Mauritsstraat 45-47 Na een rouwdienst op woensdag 5 november, 's middags om 1.30 uur in de aula „Slingehof", Zuiderhogeweg 78, Drachten, zal de teraarde bestelling plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de koffiekamer van het uitvaartcen trum. Thuis geen bezoek. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Romeinen 14:8 B Bedroefd, maar ook dankbaar dat zij zo lang bij ons was, geven wij kennis dat God tot Zich nam Zijn kind, mijn lieve vrouw, onze zorgza me moeder en grootmoeder Martje Hazenberg-Bouwman op de leeftijd van 86 jaar. Winsum, B. Hazenberg Westernieland. E. K Ritzema-Hazenberg J. Ritzema Pijnacker, J F. A. Hazenberg A. R. Hazenberg-ten Have Sellingen, J. H Harding-Hazenberg Lutjegast, H. K. Hazenberg K. Hazenberg-Beerda Emmeloord, F. A. Hazenberg A. E. Hazenberg-Geertsema Winsum, K. M. Hazenberg F. A. Hazenberg-de Boer Winsum. M. B. Hazenberg en kleinkinderen 9951 BA Winsum (Gr.), 2 november 1980 Stationsweg 22 Liever geen bezoek. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden in de Gereformeerde Kerk „Ons Cen trum", Hoofdstraat 36 in Winsum op donder dag 6 november om 14.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Winsum. Gelegenheid tot condoleren r.a de begrafenis plechtigheid in „Ons Centrum". Zodat ik kan gaan tot Gods altaar Tot den God mijner jubelende vreugde Psalm 43:4 Op Zijn tijd heeft de Heere thuisgebracht, onze lieve vader, schoonvader en opa Hendrik Boers Hij mocht 80 jaar worden. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons mocht betekenen. Utrecht: J. Boers Désirée Paul Bennekom: J. Boers K. Boers-Vink Henk Robbert Arnold Matthias Heerde, 2 november 1980 Verpleeghuis „Wendhorst" Corr.-adres: Apennijnen 69, 3524 DM Utrecht. De rouwdienst zal worden gehouden a.s. don derdag 7 november om 11.00 uur in het rouw- centrum Eperweg I te Heerde, waarna de be grafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de algemene begraafplaats in Baflo. Gelegenheid tot condoleren donderdag van 10.30-11.00 uur in het rouwcentrum of na afloop van de begra fenis in het verenigingsgebouw „Concordia" te Baflo. Psalm 42 berijmd Geheel onverwacht nam de Here tot Zich mijn geliefde zorgzame man, onze lieve broer, zwa ger en oom Gerardus Theodoras Boringa Eerder weduwnaar van A. de Groot, op de leeftijd van 83 jaar Uit aller naam: G. E. Boringa-Buitenhuis Utrecht, 31 oktober 1980 Lamérislaan 58 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Ziekenhuis „Overvecht", Paranadreef 2. Gelegenheid om afscheid te nemen dinsdag van 18.30-19.00 uur. De crematie zal plaatsvinden woensdag 5 no vember om 14.00 uur in aula I van het cremato rium „Daelwijck Floridadreef 7, Overvecht. Na afloop is er in de koffiekamer van het crematorium gelegenheid de familie te condo leren. God is mijn licht mijn heil Wien zal ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood Psalm 27 1 (oude berijming) Na een toegewijd en zorgzaam leven is in haar Heer en Heiland ontslapen onze innig geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder Akke Conradi-Stellingwerf in de ouderdom van 91 jaar, sedert 1 april 1971 weduwe van Evert Conradi Heerhugowaard: R. Conradi R. Conradi-Dijkstra Bolsward: M. Conradi J. Conradi-Leenstra Bayswater Victoria (Austr): R. Breeuwsma-Conradi Diemen: G. Conradi S. Conradi-Timersma Damwoude: B. Dijkstra-Conradi H. Dijkstra klein- en achterkleinkinderen Bolsward, 3 november 1980 Verzorgingshuis „Elim" De rouwdienst is vastgesteld op donderdag 6 november 1980 's namiddags om 2.00 uur in de Geref. Kerk te Bolsward. Gelegenheid te con doleren vanaf 1.30 uur. Corr.-adres: M. Conradi, Kerkstraat 43, 8701 HR Bolsward. Heden nam de Here tot Zich, na een zeer moedig gedragen lijden onze innig geliefde dochter, zuster en schoonzuster Sophia M. J. Bronk, weduwe van K. W, Weerstra, op de leeftijd van 63 jaar. „Zie Ik maak alle dingen nieuw" Amersfoort, A. Bronk-Schouw Amstelveen, A. Smit-Bronk H. J. Smit Amersfoort, 3 november 1980. „De Heer is mijn Herder" Na bovenmenselijke strijd is moegestreden van ons heengegaan onze lieve dappere mama en oma Sophia Margaretha Jacoba Bronk, weduwe van Klaas Willem Weerstra, op de leeftijd van 63 jaar. Driebergen: Andy en Hans Rijnbende- Weerstra Casper, Joost Leusden C: Arris en Ida Weerstra-Eekhof Angélique, Cynthia, Mariska Amersfoort, 3 november 1980 Otto Scheltus Flat Burg. de Widtstraat 5/110 Correspondentie-adres: Engelenburg 16, 3972 CX Driebergen. De overledene is overgebracht naar het Uit vaartcentrum van het CVU, Langegracht 39, Amersfoort. Aldaar geen bezoek. De bijzetting in het familiegraf zal plaatsheb ben woensdag 5 november a.s. om 14.00 uur op „Rusthof", aan de Dodeweg te Amersfoort. Gelegenheid tot condoleance na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van „Rusthof". Zend. Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij, door dien glans geleid tot uw gewijde tente weder, dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid waar mij uto gunst verbeidt. Ps. 43:3 In Jezus ontslapen mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa Johannes Daniël Bekker op de gezegende leeftijd van 90 jaar Rotterdam: T. C. Bekker-De Bolster IJsselstein: F. J. P. Bekker W. J. Bekker-van den Dol Rotterdam: H. R. Bekker Rotterdam J. D. Bekker Jr. Hans Frits Christiaan Annemarie Wijna 1 november 1980 Gijsinglaan 696 3026 BM Rotterdam Geen Bloemen Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 20.45 tot 21.15 uur, in de rouwkamer aan de Mathe- nesserlaan 470 en na afloop van de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. woensdag 5 november op de algemene begraafplaats „Crooswijk", Kerkhoflaan 1, na aankomst in de kapel om circa 10.50 uur. Tot de dag der opstanding' Moegestreden is op haar 66e verjaardag ge storven mijn lieve, tot het laatst zorgzame, flinke vrouw Jakoba Harmtna Alida Koster Zij was onze lieve mamma en oma. Haar ziekte heeft zij doorleefd zoals u haar gekend hebt: zich verzettend tegen het onver mijdelijke, toch berustend en troostend voor hen die haar lief waren. Wij bewaren haar in ons hart, maar we zullen haar erg nyssen. Tilburg: W. A. Renkema Alphen aan den Rijn: E. W. M. C. Wiersma-Renkema D. K. Wiersma Pauline Saskia Canberra (A.C.T.): W. W. A. Renkema Dirk Anton 1 november 1980 Friezenlaan 200 5037 KP Tilburg Overeenkomstig haar wens zal de crematie in familiekring plaatsvinden. Na een leven vol liefde voor ieder die hem omringde en in een rotsvast geloof in God, hebben wij, tengevolge van een ongeval, onver wacht afscheid moeten nemen van onze lieve zoon, broer, zwager en oom Hendrik van den Broek op de leeftijd van bijna 40 jaar. Barneveld: Fam. van den Broe,k Schoonebeek: Fam. Hekman en neefjes en nichtjes Schoonebeek, 30 oktober 1980 ..Ik weet aan wie ik mij vertrouwt' In deze overtuiging i: aller lieveling EI van ons heengegaan onjh C Pieter aa ag ou tb op 20-jarige leeftijd. Zijn leven vol liefde heeft veel voor ons bete- gt kend. au Amsterdam: J. van der Kraan C. van der Kraan-van der Knijff Assen: Cor en Hilde Heerhugowaard: Tineke en Frans Amsterdam: Ton 1 november 1980 Nieuwe Prinsengracht 8'" 1018 XH Amsterdam Geen bloemen. sn ar >lg nc h( ar Gelegenheid tot condoleantie-bezoek woens dagavond van 7-8 uur in het Uitvaartcentrum mi Amsterdam Noord, Bezaanjachtplein 51 te Amsterdam-noord, bereikbaar met bus 34 van- af Centraal Station en met bus 36 vanaf Hoofd dorpplein of Muiderpoort Station. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 6 november om 13 uur in de „Muiderkerk" aan de Linnaeusstraat 37, waar na om 14 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruis- laan Vertrek van de „Muiderkerk" omstreeks 13.30 uur. Tevens na de begrafenis gelegenheid tot con-fc* doleren in de ontvangkamer van de begraaf- I plaats. Met verslagenheid namen wij kennis van het toch nog onverwacht gekomen overlijden van mgr. M. J. Doesburg geboren te Mijdrecht 18-10-1906 en overleden te Utrecht* 1-11-1980 De wijze waarop de overledene gedurende een periode van bijna 20 jaar met grote wijsheid en liefde voor onze beweging h^t geestelijk advi seurschap van het Nederlands Katholiek Vak- verbond inhoud en gestalte gaf, vervult ons met groot respect en diepe dankbaarheid. Namens het Nederlands Katholiek Vakverbond W. J. L. Spit, voorzitter, H. van Eekert. algemeen secre taris. „Vaste Rots van mijn behoud" Gezang 174 1 Heden heeft de Heere toch nog onverwacht van ons genomen mijn lieve vrouw, on ze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante, Lena van der Harst- de Ruiter op de leeftijd van 74 jaar. Uit aller naam: A. van der Harst Scheveningen, 2 november 1980 „Prins Willemhor", Hoge Prins Willem- straat 88. Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot con doleren dinsdag woensdag van 20.00- 21.00 uur in de rouw kamer „Atropos", Van Boetzelaerlaan 292-294. De begrafenis zal plaatshebben don derdag 6 november om 13.00 uur op de Algemene Begraaf plaats aan de Kerk hoflaan. Vertrek vanaf de rouwkamer „Atro- pos" om 12.30 uur. Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en het overlijden van mijn geliefde man, onze zwager nf oom betuigen wij onae oprechte dank. Namens de familie: H. v.d. Waal-Biersteker 1814 KK Alkmaar november 1980 Willem de Zwijgerlaan 248 De vele blijken van oprecht medeleven die wij moAte ten ontvangen, na het zo onverwachte overlijden *te onze lieve moeder Hadewij Cové-in 't Veld hebben ons daadwerkelijk gesteund en getroost Wij willen u allen daarvoor, mede namens de verdf 01 familie, dankzeggen. Rinus en Yvonne Cové Ton en Gerda Geenjaar Leiden, november 1 Havikshorst 105 Met spoed kan bij ons geplaatst wor den een l.b.v. rijbewijs CE. Enige ervaring ge wenst. Sollicitaties schriftelijk of tijdens kantooruren van 9 00-17.00 uur: Fa. D. Warring Zn. groothandel in eieren, boter en margarine. Haarlemmerweg 5-6, 2316 AA Leiden. Tel 071-126220. ut sb van de Vereniging Nederlandse Hervormde-Diakone! Inrichting, Theophile de Bockstraat 8 te Amsterdam-W. pu De vergadering zal worden gehouden op woensdag *1' november 1980. om 20.30 uur in het Andreas Ziekenhui»^®1 bovengenoemd adres. AGENDA 1Opening 2. Notulen van de ledenvergadering van 18 september 1S ai 3. Bestuursverkiezing 4 Rondvraag 5. Sluiting L A. P. Mijnarends, voom^c J. Hörchner, sekretaris tna *ai et zei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14