Müller-Thomsen Heeggemolken' !org over stijging loonaandeel in totale inkomen Dollar zet weg omhoog voort Accijnsverhoging drank plaatst slijters voor investeringsproblemen Nog té weinig aandacht voor energie-onderzoek Wat is arbeidsinkomensquote? 3onden fel tegen ontslagen Lans op acties in ngarenindustrie Weer vergadering OPEC uitgesteld Instemming met CAO grootmetaal Druk op mark houdt aan Nederlandsche Bank weer actief Bedrijfsleven moet GOM gaan betalen Lening Rabo-bank □Planbureau kent zwakke plekken in berekening INSDAG 4 NOVEMBER 1980 FINANCIËN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET H S 13 'an een onzer verslaggevers IOTTERDAM „Het Rotterdamse stukgoedbedrlj! Müller-Thomsen is leeggemolken door fet moederbedrijf Internatio-Müller De directie van Müller-Thomsen heeft de laatste Jaren ftsluitend gefunctioneerd als een zetbaas van Internatio-Müller en op die manier meege- erkt aan de ontmanteling van dit bedrijf." eze harde beschuldiging richtten de rvoersbonden FNV aan het adres n de directie van het noodlijdende jwadoorsbedrijf Müller-Thomsen de moedermaatschappij. Interna- ►-Müller Wil Müller-Thomsen nog toekomstperspectieven heb- m. dan zal de huidige top vervangen oeten worden en zal een beleids- an voor de komende tien jaar opge ld moeten worden, menen de nden •ze conclusies trekken de vervoers- >nden uit een uitgebreid onderzoek tit een van hun beleidsmedewerkers samenwerking met de onderne- Ingsraad van Müller-Thomsen eft ingesteld in de boeken van het drijf Dat onderzoek heeft de direc- lange tijd geweigerd toe te staan. iar een maand geleden slaagden de inden er via een kort geding in mog de boeken geopend te krijgen. ntslagen bonden wilden volledige inzage in financiële situatie, omdat Müller- lomsen van plan is 253 van de 1313 ►rknemers te ontslaan. Volgens di- cteur Moeton van Müller-Thomsen er een overcapaciteit aan perso- «RECHT De Industriebond en de feedings bond FNV overwegen acties «u de onderhandelingen over een CAO in de slgarenindustrle (ruim 1.800 werknemers) opnieuw mislukt lijn De bonden hebben de werkge vers in deze industrie tijdens overleg laten weten dat het werkgeversbod de CAO opnieuw onvoldoende De komende dagen zullen de leden belde bonden ln de sigarenindus geraadpleegd worden over de luentles van het afgebroken kO-o verleg. Industriebond en de voedlngs- FNV zijn van de onderhande- fcgstafel weggelopen. Volgens de I a tonden zijn de werkgevers ln de slga- I \»nlndustrle niet bereid vuil en on aangenaam werk met toeslagen te klonen, de koopkracht van de werk- fcmers te handhaven en mee te wer- fcn aan arbeldstljdverkortende aatregelen De els van een extra lg vakantie voor alle werknemers Uden de werkgevers volgens de bon- ?n ook niet aanvaarden adien de werknemers met actieplan- en Instemmen, zijn volgens een oordvoerder van de Voedingsbond ïNV stiptheidsacties te verwachten Agio, La Paz. Willem II en Wlnter- ans. Bovendien kan dan gerekend orden op stakingsacties van expedi- fpersoneel van deze bedrijven neel. terwijl de hoeveelheid lading pakketten aanzienlijk is teruggelo pen de afgelopen jaren. Volgens de bonden Is dit een direct gevolg van de „uiteulglngtechniek" die Intematio-Müller heeft toegepast op haar dochterbedrijf. Volgens woordvoerder Bert Duym van de ver- voersbonden is elke modernisering bij Müller-Thomsen stelselmatig te gengehouden en is alles in het werk gesteld om het bedrijf leeg te melken ten gunste van twee andere bedrij ven. waarin Intematio-Müller meer derheidsbelangen heeft. Dat zijn de Oraan Elevator Maatschappij (OEM) en het containeroverslagbedrijf Euro pe Containers Terminus (ECT). „In de massagoed- en containersector wordt dik geld verdiend." licht Duym toe „Deze sectoren hebben, in tegen stelling tot de noodlijdende stuk goedsector. uitstekende toekomst- WENEN (Reuter) De OPEC. de Organisatie van Olie Exporterende Landen, heeft besloten de bijeen komst die later deze maand zou wor den belegd over het beleid van de organisatie op de lange termijn, uit te stellen. Dit heeft een woordvoerder van de OPEC in Wenen laten weten. Waarom de bijeenkomst ls uitgesteld wilde de woordvoerder niet zeggen; evenmin wilde hij zeggen wanneer de bijeenkomst, die elk jaar wordt ge houden. wél zal plaatsvinden. Het ls de vierde achtereenvolgende OPEC- vergadering die sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Irak wordt opgeschort. De Saoedische minister van olie. Ja- mani, zou de vergadering hebben voorgezeten. Onderwerpen van ge sprek zouden zijn het prijsbeleid van de OPEC. de hulp aan ontwikkelings landen en diplomatieke betrek kingen. UTRECHT (ANP) Het merendeel van de leden van de Industriebond FNV is het eens met het principe- akkoord dat vorige maand in de grootmetaal ls bereikt. Het CAO-ak- koord geldt voor ongeveer 270 dui zend mensen. De Unie BLHP en de industriebond CNV hadden al eerder instemming verkregen van de leden voor deze CAO. die loopt van april 1980 tot 31 december 1981. perpectieven en Internatio-Müller heeft haar belangen ln de graanover- slag en de containers heel duidelijk laten prevlaeren ten koste van Müller-Thomsen. Geen man De bonden zullen dan ook niet ak koord gaan met het ontslagplan. zegt Duym. Dit zal. na overleg met leden ln het bedrijf, volgende week officieel meegedeeld worden aan de directie. „Wij staan op het standpunt, dat geen man de havenpoort uit mag," zegt Duym. Overigens zien de ver- voersbonden wel ln. dat er ln het stukgoed de komende Jaren honder den arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. „Ook bij Müller-Thomsen ls er duidelijk sprake van een overcapaci teit aan personeel, maar wij vinden dat er voor de mensen die ontslag boven het hoofd hangt, best een plaats gevonden kan worden bU een ander havenbedrijf." Volgens Duym zullen de bonden In ternatio-Müller vragen de 253 werk nemers van Müller-Thomsen onder te brengen bij de Oraan Elevator Maat schappij of bij de ECT. Een reactie op dit voorstel wilde In tematio-Müller gisteravond nog niet geven. Commentaar op de ongezou ten kritiek van de bonden op de „uitr zulgtechnlek" van Internatio kon men eveneens nog niet geven. (Bij de publlkatie van de hogere half jaarresultaten werd gezegd dat Mül ler-Thomsen ln een „sluimertoe stand" ls gebracht - red.) Reddingsplan Het reddingsplan dat de bonden voorstellen voor Müller-Thomsen zal. meent FNV-bestuurder Kees Voor- meulen, ln nauw overleg met de ge meente Rotterdam opgesteld moeten worden. Zoals gemeld wil Rotterdam 250 miljoen gulden pompen ln de noodlijdende stukgoedsector. Als dat niet gebeurt, zullen er duizenden ar beidsplaatsen in het stukgoed verlo ren gaan en zal Rotterdam zijn posi tie als stukgoedhaven definitief ver liezen. Door 250 miljoen gulden ln het stuk goed te pompen hoopt Rotterdam tot 1990 het verlies aan arbeidsplaatsen te kunnen beperken tot 1700. Met dat geld zullen o m. moderne stukgoed- terminals a aan gelegd moeten wor den. Bovendien zal gestreefd moeten worden naar samenwerking tussen de verschillende stuwadoorsbedrijven. In totaal biedt de stukgoedsector in de Rotterdamse haven werk aan zo'n 8.000 mensen. Kranen van Müller-Thomsen in de Rotterdamse haven ROTTERDAM (ANP) „Als er een nieuwe accijnsverhoging op gedistil leerde dranken wordt Ingevoerd moet de slijter een rentesubsidie ontvan gen. Indien de regeringsplannen om per 1 Januari aanstaande accijns op gedistilleerd te verhogen Inderdaad doorgang zullen vinden, moet de slij ter namelijk enorme bedragen gaan steken ln accijns op voorraden." Dit zei voorzitter D. Blesheuvel van de Verenigde Nederlandse Slijters gisteren bij de viering van het 75-g bestaan van de vereniging Biesheu vel zei overigens, de accijnsverhoging „volstrekt onaanvaardbaar" te vin den. Hij waarschuwde tegen een voortdurende verslechtering van de positie van de Nederlandse slijters, die er na de accijnsverhoging op 1 januari vorig Jaar al aanzienlijk op achteruit zijn gegaan. Als gevolg van de scherpe concurrentie ls het aantal slijterijen afgelopen Jaar al met twaalf procent gedaald (440 winkels werden gesloten). De vereniging is het wel met de rege ring eens. dat misbruik van alcohol met alle middelen moet worden be streden. Blesheuvel verklaarde zich dan ook een voorstander van het zo genaamde „ontmoedigingsbeleid". In dit verband noemde hij ook stuntprij zen van gedistilleerd een slechte zaak. Tegelijkertijd betoonde Biesheuvel zich echter verheugd over het gestaag stijgende drankverbruik per hoofd van de Nederlandse bevolking. Een Van onze redactie economie AMSTERDAM De dollar heeft maandag op de valutamarkten de weg omhoog voortgezet. In Amster dam werd in de ochtenduren rond 2,0760 genoteerd, dat is ruim twee cent hoger dan het slot van vrijdag dat 2.0545 bedroeg. De slotnotering van gisteren was 2,0785. In kringen van de valutamarkt wordt als voornaamste oorzaak voor de vaste dollar gewezen op de hoge rente in Amerika, die vraag naar de dollar uitlokt. Een andere reden is de nog steeds voortgaande omruil van marken in dollars, die eveneens voor vraag naar de Amerikaanse munt zorgt. De Westduitse mark, die de laatste dagen al voortdurend onder druk staat, moest maandag opnieuw een veer laten op de valutamarkten. De Westduitse regering verkocht in Frankfort op grote schaal dollars (22 miljoen) en Franse franken (tegen marken) om zo de munt te steunen. Deze kwam op een gegeven ogenblik op het laagste punt uit dat in het kader van het Europese Monetaire Systeem (EMS) is toegestaan. De invloed van een mogelijke vrijla ting van de Amerikaanse gijzelaars in Iran op het valutagebeuren werd volgens marktkringen uiterst gering genoemd. Ook de Amerikaanse ver kiezingen, die vandaag worden ge houden, speelden nauwelijks een rol. De Westduitse minister van econo mische zaken, Otto Lambsdorff, heeft in een interview met een Duits dagblad de vrees'voor een devalua tie (waardevermindering) van de mark „volkomen ongegrond" ge noemd. Volgens lambsdorff geven noch de stabiliteit van de munt, noch het lage Inflatiepercentage in de Bondsrepubliek -L vergeleken met andere landen aanleiding om een devaluatie te verwachten. Met het woord „nonsens" bestempel de hij de geruchten, als zouden de Westduitsers voortaan nog maar een beperkt bedrag aan deviezen mee naar het buitenland mogen nemen. Berichten over een mogelijke deva luatie van de mark zijn, zoals ge meld, in de wereld gekomen nadat een aantal Westduitse economische instituten (de „Vijf Wijzen") een waardevermindering van de mark min of meer had aanbevolen. AMSTERDAM De Nederlandsche Bank heeft gisteren opnieuw op de valutamarkt geopereerd, met name ter ondersteuning van de zwakke Duitse mark. Ook de zwakte van de Belgische frank gaf aanleiding tot ingrijpen. Voor in totaal zeker 250 miljoen werd volgens marktkringen aan deze belde valuta's uit de markt genomen. Nederlander consumeert per jaar drie liter gedistilleerd, twaalf liter wijn en 85 liter bier. Met elkaar zorgen de Nederlanders voor een totale dran- kenomzet van rond de vijf miljard gulden per jaar. Vooral het wijnver- bruik ls sterk aan het stijgen. ARNHEM (ANP) De Gelders Ont- wikkellngsmaatschappij GOM wil voortaan voor bepaalde werkzaamhe den het bedrijfsleven een kostendek kend tarief berekenen. Tot nu toe werden door de GOM geen kosten in rekening gebracht. Gedeputeerde Staten van Gelder land achtten echter drie jaren na de oprichting van de GOM de tijd geko men, dat een aantal activiteiten in rekening moet worden gebracht. De ontwikkelingsmaatschappijen in an dere delen van het land doen dat al en weten zodoende eigen inkomsten te krijgen, aldus GS. Het college vindt, dat de GOM nu de nodige bekendheid heeft gekregen en zich een positie ten opzichte van het bedrijfsleven heeft verworven. De uitgaven door de GOM worden voor 1980 geraamd op ruim 753 000 gulden. In de voorgaande jaren nam het rijk de ene helft van de kosten en de provincie de andere helft van de kosten voor haar rekening. LONDEN (Reuter) De belangrijkste olie-importerende lan den besteden nog steeds te weinig geld en aandacht aan energiebesparing en ontwikkeling van alternatieve energie bronnen. Dit staat ln een publlkatie van het Internationaal Energie Agentschap ln Londen. Het agentschap heeft een rapport uit gebracht, waarin aanbevelingen staan over de manier waarop de 21 leden van de IEA geld voor onderzoek op energie-gebied het best kunnen besteden. Energiebesparing in huizen, fabrie ken en bij het transport, heeft blij kens het rapport een hoge prioriteit. Het agentschap wijst erop dat als de olie-importerende landen niet méér geld uitgeven aan onderzoek en be sparingsmogelijkheden, de leden van het IEA tegen het eind van deze eeuw gezamenlijk waarschijnlijk tegen de 20 miljoen vaten olie per dag zullen importeren. Volgens het agentschap zijn dat slechts twee miljoen vaten olie (van 159 liter) olie per dag minder dan er nu worden geïmporteerd. Sinds het begin van dit jaar hebben de 21 leden van de organisatie geza menlijk ongeveer veertien miljard gulden uitgegeven aan onderzoek op •energie-gebied. Het Agentschap is van mening dat, als de leden de aan bevelingen uit voornoemd rapport nakomen, tegen het jaar tweeduizend de olie-importen kunnen worden te ruggebracht tot 14 miljoen vaten per dag Van onze redactie economie AMSTERDAM De Rabo-bank komt met een 10'A procent 10-Jarige obligatielening van 100 miljoen De üitgiftekoers is 99,5 procent, zo heeft de bank gisteren bekend gemaakt. De datum van inschrijving is dinsdag 11 november; de stortingsdatum 15 december. De bank heeft zich het recht ver schaft het bedrag van de lening te verhogen of te verlagen. Indien het resultaat van de inschrijving daartoe aanleiding geeft wordt het bedrag van de lening verhoogd tot 125 mil joen of verlaagd tot 80 miljoen. De üitgiftekoers van de 10,5 procent tienjarige obligatielening 1980 van 100 miljoen ten laste van Ennia is vastgesteld op 99 procent. na het Centraal Planbureau zal komend jaar 97,5 procent ftn het nationale inkomen opgaan aan betaling van de arbeid »ral lonen). Er blijft dan maar 2,5 procent over voor, grof gd, de bedrijfswinsten. Dit laatste cijfer Is nog nooit zo B geweest. Met name voor de spraakmakers uit het werkge verskamp Is dit recordcijfer aanleiding om extra krachtig de noodklok te lulden. Het aandeel van het arbeidsinkomen In het totale nationale Inkomen heet met een vakterm arbeidsinkomensquote, afge kort a.l.q. De laatste weken Is er In artikelen kritiek gekomen op de wijze, waarop In discussies soms die a.l.q. In stelling wordt gebracht. De a.l.q. zou misbruikt worden en bovendien zou het cijfer zelf vol onnauwkeurigheden en twijfelachtige elementen zitten. Voldoende reden derhalve om eens te gaan praten met drs. P. de Ridder, hoofd van de afdeling bij het Planbureau waar al dit soort cijfers (Jaarramingen) worden gebrouwen. De Ridder onderschrijft het grootste deel van de kritische kanttekenin gen, maar acht het Planbureau het verkeerde adres voor de kritiek. rjohan van Workum DEN HAAG Er zitten zwakke frlekken in de wijze waarop het entraal Planbureau de arbeidsin- omensquote (a.i.q.) berekent. Drs. Ridder van het Planbureau eft er geen moeite mee dat te pderkennen. Het kan best dat het ndeel van de bedrijfswinsten in jet nationale inkomen volgend par groter zal zijn dan de geraam- record-a.i.q. van 97,5 procent et vermoeden. it dat hoge niveau heeft veel politici en lomen in staat van alarm gebracht. iar veel meer dan over dat enkele cijfertje rJ 97.5 maakt De Ridder zich zorgen over k voortdurend aanhoudende stijging van k «.i.q. Als er fouten kleven aan de bereke- g. zijn die in voorgaande jaren ln onge- r dezelfde mate gemaakt Het hoge peil dan wat discutabel zijn, maar niet de lelijk negatieve tendens p Ridder: „Je moet niet zo kijken naar dat veau van de a.i.q., maar naar de stijgende ttwtkkeling Als signaal ls dat al belang- skkend genoeg. De ondernemingen laten ril bij hun investeringen mede leiden door >n winstverwachtingen. Alleen als je winst *wacht. zet Je investeringen op Lopen die frwachtingen terug, dan zullen de investe ren afnemen Men kijkt dan bijvoor- ïeld of je niet beter in het buitenland kunt testeren". de kritiek is erop gewezen dat er in de wrijven ook geld vrijkomt door afschrij- ngen. Dat geld is beschikbaar voor nieuwe vesteringen In 1981 is dat ruim 33 miljard Uden In de a.i.q. wordt dit geld echter niet «egeteld als bedrijfswinst". De a.l.q. wit dus geen beeld van hoeveel geld de Sdrijven. na aftrek van de arbeidsinko mens (lonen), beschikbaar hebben voor in- •steringen Zou je genoemd bedrag verre- renen met de geraamde a.i.q. van 97,5. dan wordt het cijfer 87. dus nog gunstiger dan ln de jaren vlak vóór 1974. De Ridder acht deze redenering echter niet interessant. „De a.i.q. zegt inderdaad heel, weinig over de financiële ruimte van bedrij ven om te investeren. Daarvoor is de hoe veelheid gemaakte winst ook niet zo be langrijk. Investeringen worden maar voor een klein deel gefinancierd uit de winst. Het grootste stuk komt uit aantrekken van ka pitaal. vooal kredieten Het gaat er dus niet om of de winsten wel voldoende zijn om investeringen te financieren Het gaat erom dat er zonder uitzicht op voldoende winst niet zal worden geïnvesteerd, zelfs al is de financiering geen enkel probleem" Zelfstandigen Dan nu de zwakke plekken in de berekening van de a.i.q. De Ridder ziet als zodanig de schatting van het aantal zelfstandigen, de berekening van de produktie in de sector dienstverlening, en de berekening van de produktie ln het bankwezen. Er is onzeker heid hoeveel zelfstandigen de laatste jaren werknemer zijn geworden door hun bezig heden om te zetten in bv-vorm (besloten vennootschap). Het kan zijn dat ln de schat tingen gerekend wordt met te veel zelfstan digen. Bij de vaststelling van de a.i.q. kan de totale som der lonen vrij nauwkeurig wor den geschat. Het arbeidsinkomen van zelf standigen wordt vastgesteld door hen het gemiddelde loon van werknemers toe te rekenen. Neem je daarbij teveel zelfstandi gen. dan wordt ten onrechte een te groot deel van het naUonale Inkomen bestempeld tot arbeidsinkomen, en valt de a.l.q. te hoog uit. Overschatting van het aantal zelfstandigen kan ook ontstaan doordat meewerkende gezinsleden (gehuwde vrouw) van zelfstan digen als een volledige werkende worden geteld, ook wanneer zij slechts een beperkt aantal uren per week meewerken in het bedrijfje. Kritiek is er ook dat de zelfstandi gen het gemiddelde loon van werknemers wordt toegerekend als arbeidsinkomen, ter wijl door de overgang van goedverdienende zelfstandigen op de bv-vorm het gemiddel de inkomen van zelfstandigen wellicht lager is dan dat van werknemers. Maar deze kri tiek wordt door De Ridder op theoretische overwegingen afgewezen Meetfouten Wat de dienstverlenende sector betreft zijn er aanwijzingen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daar de produktie te laag meet, vooral in de horeca. Er wordt gewerkt aan verbetering. Is er hier een meetfout, dan wordt een stukje van het nationaal inkomen niet opgemerkt, en komt dus de a.i.q. te hoog uit de bus. Een derde zwakke plek berust niet op moge lijke meetfouten maar op een internationa le afspraak die ook De Ridder „uiterst merkwaardig" vindt. Dat is om de winst die banken maken door geld te lenen tegen lagere rente dan zij het uitlenen, niet mee te tellen voor het nationale inkomen. Het gaat om rond elf miljard gulden, ofwel drie pro cent van het nationale inkomen De Ridder ziet deze ..rentemarge" gewoon als de prijs die de bank zijn klant in rekening brengt voor de verleende dienst. Bij de berekening van de a.i.q. laat het Planbureau voorts de opbrengsten uit wo- De arbeidsinkomensquote (a.i.q.) geeft het beslag weer dat de kos ten van de arbeid leggen op het totale nationale inkomen. Die kos ten zijn lonen, bijkomende sociale lasten voor de werkgever, en ar beidsinkomen van zelfstandigen. De a.i.q. is te hoog. zeggen econo men. Sommige mensen denken dat nu de enige uitweg is een forse matiging van loonkosten. Zo sim pel is het echter niet. Drs. De Ridder van het planbu reau heeft een formule waaruit je gemakkelijk kunt aflezen wat er moet gebeuren om de a i.q. naar beneden te laten gaan. Die formu le heeft de vorm van een ouder wetse breuk: a.i.q. LOON x WERK PRIJS x PROD LOON is het loon per werkende (de prijs van de arbeid), WERKN is het aantal werkenden PRIJS is de prijs van de produktie (opbrengsten) PROD is de produktie van de be drijven. De a.i.q. zal dalen als de teller (wat boven de streep staat) kleiner wordt. Dat ls het géval als de lonen (LOON) matigen. De a.i.q gaat echter evenzeer omlaag als de noemer (onder de streep) groter wordt Dat gebeurt as als bij voor beeld de bedrijven meer produktie (PROD) weten te verkopen, of hun produktie tegen een betere PRIJS kunnen afzetten. Dit betekent dat bij aantrekkende economische groei (meer produk tie) de a.iq. vanzelf beter wordt, ook zonder extra loonmatiging. Maar omgekeerd wordt de a.i.q. automatisch slechter als de econo mische groei stagneert terwijl de lonen hun normale stijgende lijn voortzetten. Loonmatiging is dan alleen al nodig om de a.i.q. gelijk te houden. Voor een echte verbete-. ring van de a.l.q. is bij stagneren-" de groei een forse extra loonmati ging vereist.. Neem bijvoorbeeld het recessie jaar 1975. toen de produktie 1.5 I procent daalde, dus negatieve eco nomische groei. De lonen daalden echter niet mee. en dus sprong de a.i.q. met 3.7 procent omhoog naar 93,3. Het jaar daarop. 1976. krab belde de economie rap uit het dal omhoog, met een groei van 4.5 procent. De lonen lagen dat jaar aan de band van loonmaatregelen, en dus kon de a.l.q. weer dalen met 2,3 procent. (Overigens niet genoeg om het cijfer van 1974, 90 procent, te herstellen. Dat cijfer is sindsdien nooit meer gehaald.) De vooruitzichten voor volgend jaar lijken op die voor 1975. De produktiegroei zal stagneren, en zonder duidelijke loonmatiging zal de a.i.q aanzwellen met 2,5 procent tot het beruchte record van 97,5. Maar als, zoals voorzien, eind 1981 de economie weer wat zal aantrekken, zou het jaar daar op een stukje van die stijging weer ongedaan gemaakt kunnen wor den. op voorwaarde dat niet tege lijk de lonen ook weer gaan stijgen. De formule laat voorts zien dat de a.l.q. ook omlaag gebracht kan worden door vermindering van het aantal werkenden (1). Maar dat is theorie, want ontslagen of in de WAO verdwenen werknemers houden een inkomen in de vorm van een sociale uitkering, en die wordt gefinancierd met sociale premies en belastingen, die deel uitmaken van de loonkosten. In de formule: WERK zou wel dalen, maar LOON zou tegelijk stijgen. De a.i.q. kan wel dalen als de be drijven een betere PRIJS voor hun afzet zouden maken. Onge veer de helft van het Nedel&ndse produkt moet echter in het bui tenland worden verkocht. De prij zen die daarbij mogelijk zijn. blij ven de laatste jaren wat achter bij de prijzen die wij moeten betalen voor ingevoerde produkten. zoals ruwe olie. Die hogere invoerprij zen werken echter wèl door in de lonen, via de prijscompensatie. In de formule stijgt dan LOON snel ler dan PRIJS, zodat de a.i.q. op loopt. Tenzij je de prijscompensa tie zou zuiveren voor het verschil tussen invoer- en uitvoerprijzen. (Met een vakterm heet dat ver schil de ruilvoet FNV-voorzitter Kok heeft al gezegd te willen pra ten over bijstelling van de lonen voor ruilvoetverslechtering.) ningbezlt, openbare nutsbedrijven en aard gas buiten beschouwing. Die opbrengsten komen vrijwel geheel terecht bij de over heid en spelen voor de werkgelegenheid in het bedrijfsleven geen directe rol. Door op deze manier het a.i.q.-cijfer te corrigeren ontstaat een zuiverder beeld van de toe stand in het eigenlijke bedrijfsleven. Maar wie ook de ongecorrigeerde cijfers nodig heeft, kan die vinden in de jaarlijkse publi- katies van het Planbureau Bijstellingen Er is nog een heel andere reden om niet blind te varen op de geraamde niveaus voor de a.i.q. en meer te letten op de tendens. De laatste jaren moesten de ramingen nogal eens worden herzien sept. '79 sept. *80 1978 1979 1980 90.4 90,1 90,5 91.5 93 95 In september vorig jaar veronderstelde het Planbureau dat in 1978 de a i.q. was uitge komen op 90,4 procent. Inmiddels zijn de definitieve gegevens over 1978 binnen, en blijkt dit cijfer ruim één procent hoger (91,5). zoals gepubliceerd door het Planbu reau in september jl. Tegelijk moesten toen ook de ramingen voor latere jaren met ruim één procent worden verhoogd. Bovendien sloegen de vorige winter de olieprijzen weer eens op hol, en verslechterde de economi sche situatie, zodat het Planbureau al zijn ramingen in sombere richting moest her zien. Door deze twee bijstellingen kon het gebeuren dat een jaar geleden nog werd gedacht dat in 1980 de a.i.q. zou uitkomen op 90,5, terwijl thans wordt gerekend met 95. dus 4.5 procent meer, en dat ls een groot verschil. Al met al zijn er dus redenen om voorzichtig te zijn met snelle conclusies die stoelen op het hoge peil van 97,5 procent a.i.q. in 1981, maar anderzijds wel lering te trekken uit de trend in de a.i.q., die een voortdurende stijging laat zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13