[ambia geeft varkens beter te eten dan zijn armen lit brieven van lezers ÏNDAG 3 NOVEMBER 1980 BINNENLAND/BUITENLAND TROUW/KWARTET H 9 Nico Kussendrager Izijn moeilijke tijden voor twee van Afrika's socialistische kkeüngslanden. In Tanzania werd een groot aantal, jnentsleden niet herkozen en vermindert de geestdrift ^president Nyerere. De bevolking is de sociale en economi- t problemen zat In Zambia is het van hetzelfde laken een „ut Kenneth Kaunda la er in a jaar onafhankelijkheid niet in agd de levensomstandigheden iet merendeel van de Zambianen frbeteren. Lange rijen voor de els als er weer eens was poeder, maïsmeel, lucifers of kookolie in raad zijn. zijn het levende bewijs, leldontwaarding beloopt twintig tnt: de koopkracht van de Zam- m is er de laatste jaren steeds op ►ruit gegaan en de sociale voor ngen werden minder. latsgreep broeit in Zambia. Dat blijkt nieU n uit de net op tijd ontdekte pen voor een staatsgreep, maar ^t de houding van de Zambiaan- akbeweging die steeds minder Kaunda moet weten. e nacht van 16 op 17 oktober een groep tegenstanders Kaun rn val brengen. Om wat voor ten het gaat is niet duidelijk, ►na Kaunda zat Zuid-Afrika ach- ie verijdelde coup. maar ui ter- wordt dat daar in alle toonaar- ontkend ..We zijn evenveel ge- lesseerd In de problemen van Ida als In de vraag of marsman- i groen zijn." was de officiële ie Een andere uitleg is dat Za ïrese vluchtelingen achter de voorge nomen coup zaten. Zij wilden In Zam bia een regering in het zadel helpen die hen zou steunen bij het onafhan-* kelijkheidsstreven van de Zaïrese provincie 8jaba. President Kaunda verklaarde vrijdag dat rechtse Zam bianen, gesteund door Zuid-Afrika en Zaïrese ballingen, tegen hem en zijn ambtgenoot uit Zaïre, Mobuto 8ese Seko samenspannen. Aan het oprol len van de het komplot ging een schietpartij, nog geen dertig kilome ter ten zuiden van de hoofdstad Loe- saka. tussen Zambtaanse regerings troepen en een privélegertje vooral. Er is een aantal arrestaties verricht in Zambia om de onnut de kop in te drukken. Onder de arrestanten zijn leden van de Bemba-stam, die anti- Kaunda is. Deze bevolkingsgroep speelt ook een belangrijke rol ln de Zambiaanse vakbeweging. ZIJ stelt zich steeds kritischer tegen over de president op. De vakbewe ging heeft gedreigd met een algeme ne staking, als er niet snel iets wordt gedaan aan verbetering van de le vensomstandigheden. Verder keert zij zich tegen veranderingen in het plaatselijk bestuur en tegen een gro tere greep van de regering op de woongebieden bij de mijnen, die nu President Kenneth Kaunda in handen zijn van de mijnbouwon- dernemingen. Op zichzelf een teken aan de wand als het gaat om het vertrouwen in de bureaucratie ln Zambia Bliksemafleider Jarenlang heeft de vrijheidsstrijd in Rhodesiè als een bliksemafleider kunnen dienen voor de interne pro blemen van Zambia. Handel en trans port werden door de boycot van de blanke minderheidsregering bemoei lijkt en Zambia moest aan tiendui zenden vluchtelingen en guerrilla strijders onderdak verschaffen. Rho desiè is echter als Zimbabwe onaf hankelijk geworden, maar de proble men van Zambia duren voort. Een belangrijke oorzaak blijft de af hankelijkheid van koper en kobalt. Deze twee grondstoffen zijn goed voor 95 procent van Zambia's export- Inkomsten. Vrijwel alles moet eruit worden betaald: olie, aflossing van schulden. Invoer van consumptiegoe deren. maar ook onderdelen en mate rialen voor de mijnen in het noorden. Door verwaarloosd onderhoud slagen de mijnbouwondememingen ln Zam bia er bij lange na niet ln de voorge nomen produktle te halen. Ze hebben er het geld niet voor. Het gebrek aan transportmogelijkhe den maakt de toestand nog somber der. Zambia ls een binnenstaat De hele uit- en Invoer moet over spoorlij nen door Tanzania. Zaïre, Angola en Zuid-Afrika. Via die verbindingen ls door verschillende oorzaken slechts beperkt transport mogelijk. Begin dit Jaar schoten de koper- en kobaltprijzen omhoog door de onze kere ontwikkelingen in Iran en Af ghanistan er ls dan veel vraag naar dergelijke strategische grondstoffen maar sindsdien zijn ze weer fors gedaald. De ultvoerinkomsten van Zambia werden opnieuw lager. Geldgebrek Van alle plannen dit Afrikaanse land van voedselimporteur weer een voed- selexporteur te maken, komt onder andere door geldgebrek weinig te recht. Toch ls het nodig. De koper- voorraden zullen ooit zijn uitgeput en dan zal Zambia zich toch zelf moeten kunnen bedruipen. Nu al zijn ais gezegd de inkomsten onvoldoende om de Invoer te kunnen financieren. Vergroting van de voedselopbreng sten ls een van de belangrijkste doel stellingen ln het ontwikkelingsbeleid van Kaunda. De oogst van het volks- voedsel mals was vorig Jaar nog niet de helft van die ln 1978. Ook voor dit Jaar zijn door het slechte weer de schattingen niet bijster optimistisch. De oorzaken voor de slechte gang van zaken in de Zambiaanse landbouw zitten dieper. Net als in het buurland Tanzaniah heeft de Franse land bouwdeskundige René Dumont in Zambia een onderzoek ingesteld. Hij concludeert dat het falen van de ont wikkeling van het platteland te wij ten ls aan gemakzucht en gebrek aan leiderschap en aan vriendjespolitiek van de autoriteiten. Na de onafhankelijkheid in 1964 wer den honderden landbouwcoöperaties opgezet om de produktie te vergroten en het land minder afhankelijk te maken van de dikke, blanke boeren. Van die coöperaties is weinig meer over. In het nieuwe tienjarenplan voor plattelandsontwikkeling wordt gedacht aan twee grote staatsboerde rijen voor elk van de negen provin cies. Belangrijkste doelstelling is het opschroeven van de produktle. Of de kleine boeren er ook beter van wor den moet worden afgewacht. Aanzwellen Zo niet. dan zal de stroom naar de stad alleen maar aanzwellen. Vier van elke tien Zambianen wonen in de steden. Het merendeel van hen heeft geen werk. De misdaad tiert welig, berovingen zijn aan de orde van de dag en de onrust groeit. Dumont be pleit hernieuwde aandacht voor de ontwikkeling van het platteland, voor de kleine boeren, ln het belang van een evenwichtige ontwikkeling van heel Zambia. De vraag is of de élite van het land daarin meer geïnteresseerd is dan in de eigen Mercedessen en villa's met zwembad. Een van de meest vernieti gende conclusies van Dumont is dat van de vervanging van de koloniale klassenmaatschappij door een meer klasseloze samenleving in Zambia niets terecht is gekomen. De verschil len tussen arm en rijk zijn ondanks de goede bedoelingen van Kaunda eerder groter dan kleiner geworden. De varkens van de rijken hebben, aldus Dumont. beter te eten dan de gemiddelde Zamblaan. •a ruboek a uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gerechten, ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gencht te De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over net plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen helaas met corresponde- Bheven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 Amsterdam Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver sbezwaren broeder Harry Pols vindt dat 1 >mpacifisten" niet in het leger horen (Trouw 22 oktober). Hij de reactie van minister De logisch. Deze mening van H. P. te verdedigen maar mijn vraag is rijgen we de kernwapens Neder- vit? En als dan recruten en mili- nvan alle rangen zich via ..gewe- uit het leger hebben rangeren heeft de legerleiding bevel ls bevel" de ongestoorde it om ons land Inclusief zijn be is in de atoomdood te Jagen. stelling is dat mannen als kapi- Melndert Stelling (Trouw zelfde pag 9) tot de hoogste militaire j bevorderd moeten worden. Ook linlater van defensie-post zou be stelling dan door De Geus kunnen worden. Een (atoom- iflst op defensie is oneindig veel ger dan de huidige politiek, want wapenbezit maakt ons doelwit Dirk Veens tra tief, en het ls juist datgene wat het verschil uitmaakt met een „totalitai re staat"; er tekenen zich derhalve hier geen contouren van zo'n staat af. zoals hij beweert Voor alle duidelijk heid: ln een totalitaire staat heeft men: a. geen wet op gewetensbezwa ren. waarop een beroep mogelijk is, b. geen kans als beroepsmilitair om re den van gewetensbezwaren de dienst te verlaten; c. wel recht indien men als militair revolteert op een extra gaatje ergens ln Je corpus. Als Stel ling zich de moeite getroost deze drie punten te overwegen, licht dat zijn oordeel over onze samenleving iets minder pessimistisch uitvalt Rotterdam C. P. van Rensaen Waarheen Arjos (3) Ben reactie op de bljelkaar ge schraapte leugens en laster uitge kraamd door Kees Hulsman ln Trouw van 24 oktober, met name over de vraag of dat misschien 'evangelisch' is. De dacht dat 'evangelisch' o.a. ver draagzaamheid inhield tegenover medechristenen. Het ls toch al te dol dat het CDA of premier Van Agt zouden moeten passen ln een bepaald eenzijdig straatje van mensen die het evangelie voor zichzelf opeisen. Ui tentreuren ls gezegd dat het CDA progressieve mensen nodig heeft. Ie dereen die de kernwapens weg wil hebben kan daar binnen het CDA voor vechten. Kees Hulsman haalt in zijn artikel ook nog Steenkamp aan, zodoende komt er ook nog een waar woord in voor. Zoals die het zegt. kan het nooit mooier gezegd worden. Ver der is het Goudzwaard voor en Goud zwaard na en natüürlijk heeft de KVP het altijd gedaan. Van Zeil en Schmelzer zijn volkomen normaal denkende CDA-mensen, helemaal niet conservatief. Persoonlijk vind Ik wel dat er Iemand anders lijsttrekker kan worden, omdat Van Agt te veel verweven ls met dit kabinet, waar hij overigens terecht voor mag staan. Nljkerfc te lezen. Geen krant te vinden! Het ls „de bekendste Hollandse vloek" en o zo „krachtig" Ineens hoor ik van opzij geknetter. Ik onderscheid door alle geluld heen wat een variant lijkt op die vloek, die ze in de Volkskrant wel en ln Trouw niet mogen lezen. Ik beef: „Heeft professor dat gezegd, ln dat interview met dr. Puchlnger," dat lk (nu baad ik ln het zweet) óók al niet vinden kan en mij zelfs absoluut niet herinner? Intussen kletteren aan de overkant, wonderlijk in harmonie met wat ik hier hoor, pijlen ln een Pharetra (pijlenkoker). Duidelijk hoor lk nu(Die variant, mag die ln Trouw? Ja, ze biedt een herhaling van wat ik in een verslag op 20 oktober 1980 daarin las.) Nu onderscheid ik het duidelijk: Gereformeerd, Vort Daarmee! En zoef, dat gaat de brug de lucht ln. Stukken kiel vliegen me om de oren. En stoofpeertjes (kan dat niet wat zuiniger aan? ln '45?) Door het dak. waar de pannen verdwenen zijn, zie lk sterren. Ik ben nu wak ker. Minder zeker van mezelf dan de professor vraag lk me af: moet ik dat ln Trouw schrijven? En: ls er soms een Daniel die mij die brug kan ver klaren? Bergschenhoek N. v. der Blom H. Verhoof DrOOITI (2) Waarheen Arjos (1) De Boer en het CDA iweten s bezwaren (10) liter De Geus huldigt het door Hitier zozeer geliefde „Befehl 1st bi", maar hij moet daarbij wel aken dat de mensen die dat „Be- opvolgen, de kans lopen. even- Ie van '40/45, te zijner tijd ook ais ifsmlsdadlgers te worden ge- dmerkt. Ik vind het trouwens al lang belachelijk, dat een ljevol mensen maar over onze n kan beslissen om ze op te lei tot potentiële moordenaars. La degenen die dat ideaal vinden het i. maar laat anderen vrij ln hun ten. Ik wens kapte Ln Stelling es. rte en standvastigheid toe ln hun uit en hoop dat velen hun voor- 1 zullen volgen. Misschien kan n 146 daarbij van veel nut zijn. Ben die misschien van plan zijn Wierstaande voor communist uit maken, deel lk al bij voorbaat de dat lk belijdend lid ben van de formeerde kerk, en mede daar- r tegen een militaire dictatuur, t dat wordt mi. de volgende stap. laren Henk Rod ink wetensbezwa ren (11) epsmilitairen gaan èn mogen «teren tegen het gebruik van (wapens. Akkoord? lUng-lnspecteurs. wanneer gaan weigeren belastingaanslagen op Ren voor sommige: le onredelij- a veel te hoge belastingheffingen, it onoordeelkundig besteden van belastinggelden. GRIJP MOED REN! Ik en velen met mij staan Achter ut. fa> ffm Hebly, bestuurslid Comité Vermindering Belastingdruk jwetensbezwaren (12) nu eens De Oeus directeur ln het tjfsleven was en Van Agt en zijn E commissarissen en de Staten zaal aandeelhouders en de heer Ing. als medewerker ln dat be- net zo ageerde tegen de directie. !at hij het niet eens is met het Idsplan en de uitvoering daarvan, 'tond hij in de kortst mogelijke op straat. En niet ten onrechte, bij het er zo moeilijk mee heeft. 'l kapitein Stelling vragen of hij ilagen wordt van de eed die hij als her heeft aangelegd. Geloof maar de meeste CDA-kamerleden ln I achter de minister staan. fcstarg h. M. Boekhold êwetensbezwaren (13) heer Stelling beweert, dat de mi- fëf totale onderwerping aan het Kern eist. Er is echter een alterna Het zat er ln dat de Arjos-ledenverga- de ring de fusie met CHJO en KVPJO alsnog zou tegenhouden. Zaterdag is dat ln Utrecht Inderdaad gebeurd, overigens met miniem verschil. Het zal voor- en tegenstanders van de fusie duidelijk zijn dat de Arjos op de huidige manier niet kan blijven voortbestaan. De moederpartij is weggevallen en daarmee ook haar financiële steun. Nu mag dat laatste uiteraard geen reden zijn om de fusie er door te drukken (is ook niet ge beurd). de Arjos zal zich niettemin moeten realiseren dat er een nieuw toekomstperspectief gezocht zal moeten worden, welk dat dan ook is. Dc betreur het dat de Arjos niet tot fusie heeft besloten. Ten eerste om dat de Arjos vanwege haar grote le dental een grote Invloed had kunnen hebben in het CDJA. Door nu (voorlo pig) niet mee te doen verspeelt ze niet alleen veel goodwill bij de fusiepart ners maar geeft tevens het CDJA een „duw naar rechts", waardoor die Ar- jossers die wel willen fuseren het er niet gemakkelijker mee krijgen. Een tweede reden is dat de Arjossers die wel willen fuseren (72.6 procent op de ledenvergadering) nu op een tweespoor zijn terechtgekomea Voorlopig zullen zij daartoe opge roepen door Klaas de Vries nog wel lid blijven van de Arjos, maar als deze ook in een later stadium er toch de voorkeur aan geeft niet tot het CDJA toe te treden zullen zij moeten kiezen: of de Arjos of het CDJA. Dc had dit dilemma graag vermeden. Tenslotte vind ik het jammer dat wij de moed niet opgebracht hebben het ln leder geval te proberen in het CDJA. En ook al kunnen wij elkaar binnen het CD(J)A niet op deze grondslag aanspreken op het dragen van onze naam (Jonge) christen-de mocraten een begrip dat uit twee concrete zelfstandige naamwoorden bestaat zijn we altijd aanspreek baar. Hengelo Reint Hulxinga Waarheen Arjos? (2) In Trouw van vrijdag 24 oktober geeft Kees Huisman üjn mening over een eventuele opheffing van de Arjos en een opgaan ln het CDJA. Mocht dit om een of andere reden niet door gaan. zo veronderstelt hij, dan kan de Arjos aansluiting proberen te vinden bij een andere politieke organisatie. Hij noemt dan: de werkgroep NBBA, de EPV en de RPF. Ik citeer hem woordelijk: „Ook denk ik aan de PvdA (Den Uyl voorop) en de PPR (Bas de Gaay Fortman). Keuze ge noeg voor de Arjos". Toen ik dit laat ste las kon ik mijn eigen ogen niet geloven. We mogen toch veronder stellen dat de Arjos-fles gevuld is met degelijke antirevolutionaire beginse len. En nu deze ontboezeming van een Arjos-man. Daar ik een en ander niet kon rijmen, dacht ik aan een kinderversje, dat ik iets veranderde: Kesie, Kesie, heeft er water bij ge- daan/Dc zag hem met de fles naar Den Uyl toe gaan. Oud-AR-voorzitter Hans de Boer ls meer en meer bezig, de verhoudingen binnen het CDA, grondig te vertroe belen. Zaterdag 25 oktober vond hij het zo nodig, weer eens publiek mede te delen, dat de samenwerking met de WD beëindigd dient te worden Dat zegt zo'n man nota bene, in het tijds bestek dat heden nog gewoon van kracht ls, waarin een parlementair kabinet functioneert waarin door het CDA wordt samenwerkt met de WD. Volgens zindelijke spelregels zijn wij daar aan gebonden. De Boer doet net of z*n neus bloedt en maakt vast vrolijk reclame voor toekomstige sa menwerking met de PvdA. In een tijd waarin een normaal mens hunkert naar herstel van gezonde ge zagsverhoudingen. waarin gezag, or de en vrijheid veilig zijn, gooit de Boer zijn adeldom weg en wil tegen alle gezonde verhoudingen ln. een avontuurtje voorbereiden met de he terogene PvdA. WIJ laten ons als CDA echter heus niets opdringen door Hans de Boer. Laat alle goedwillende CDA'ers hun stem toch verheffen tegen dergelijk gesjoemel, dat ons politiek klimaat verziekt. Bareadrecht P. Dubbeld Delft K. G. v.d. Wiel Paulus en Beyers Toen lk het verslag las van de preek van dr. Beyers Naudé (Trouw 20 okto ber) dacht lk aan Paulus die ln de gevangenis misschien wel zijn voor naamste werk heeft gedaan, namelijk brieven schrijven aan de gemeenten. Terwijl de gebande predikant niet naar Nederland mag voor het hon derd jaar bestaan van de VU. mag hij wel preken. En ik dacht aan het woord van Paulus: „Het woord Gods ls niet gebonden." Ik hoop van harte dat alle predikers van Nederland deze samenvatting grondig lezen. Deze verdrukte man met zoveel levenser varing gaat het misschien net als Paulus. die in gevangenschap zulk een waardevolle bijdrage heeft gele verd aan onze bijbel. Dat zijn bood schap veel en doordacht wordt gele zen ook ln Zuid-Afrika. waar men zeker zal opmerken dat een profeet ln zijn vaderland niet wordt geëerd. Vrooms hoop J. O. Boessenkool Droom De vloek van Abraham Kuyper. Prof. dr. J. W. Schulte Nordholt droomde ln Aken recht akelig (Trouw, 24 okto ber). Van de weeromstuit droomde ook ik vannacht niet minder akelig. Ik zwerf in het holst van de nacht over de IJsselkade (door professors droom daarheen teruggebracht het is voorjaar 1945, de brug ligt er nog, nog even maar. denk lk benauwd.) Wanhopig loop lk langs de hulzen, langs de waterkant te zoeken. Waar is ln vrede een Volkskrant van 23 okto ber 1980 (lk grinnik, die was er in '45 nog niet), want daarin staat welke vloek Abraham Kuyper uitte. Drecies Op uitdrukkelijk veizoek van de heer J. W. Schulte Nordholt wil lk wel Iets zeggen over zijn „Vloek van Kuyper". Ik behoor tot degenen, die vroeger thuis hebben horen spreken over Kuyper. niet afgodisch, maar met res pect, dat wel. Mijn vader las, meestal met instemming de ane-starten uit De Standaard en daarnaast genoot hij van De Heraut en van Ons Begin sel. Hij schaamde er zich niet voor op zijn kantoor en ik heb nooit gehoord, dat men hem bekrompen vond. Mijn kleinkinderen en ik lezen al Ja ren de zelfde krant, namelijk Trouw en als we dan kennis genomen heb ben van wat daarin geschreven wordt, denken mijn nazaten van om en nabij de twintig: wat heeft die opa toch 'n rare, bekrompen tijd meege maakt, stoofpeertjes op zondag, tek sten aan de wand. theologen met klei ne sigaartjes, stijve manspersonen ln drle-delige gestreepte pakken. Wat 'n sukkels. Ze dénken 't niet alleen, ze zeggen het ook. Nu heeft volgens Trouw Kuyper, de man met dat stren ge gezicht, dat Je op de nieuwe VU kunt zien, gevloekt Dat deed hij nog wél, gekleed ln 'n lang wit engelenge waad. Foei, dat klopt toch niet sug gereert de dromer 8chulte Nordholt. En mijn kleinkinderen vinden dat eigenlijk ook. „Geen duimbreed, enz." en dan vloeken? Wat achterlijk om achter zo iemand aan te lopen. Dat deden de mensen toch in opa's tijd. Zou 't waar zijn? In leder geval is er weer 'n klein druppeltje venijn toegediend over die achterlijke, gezagstrouwe, mannen broederachtige Oere formeerde Qe- meenschap waarbij Kuyper voorop liep! Het pilletje wordt verstrekt ln 'n aantrekkelijke droomverpakking. ontworpen door 'n erkend stylist De Bilt W.J. Warning. PvdA en raketten Op maandag 27 oktober staat op de voorpagina een artikel onder de titel „Van den Berg zet D'66 onder druk over kernwapens". Iets verder staat dan. dat de PvdA opstelling zich zon der meer tegen de modernisering keert Dat is voor mij nieuws. Ik meen gelezen te hebben, dat de PvdA zich tijdens het laatste congres voor de helft tegen de modernisering heeft uitgesproken, de andere helft helaas niet. Ook de opstelling van lijsttrekker Den Uyl ls niet zó op mij overgekomen, dat hij de plaatsing van de nieuwe kernwapens zonder meer wil afwijzen. Ik ben dan ook bijzonder verbaasd, als Van den Berg D'66 onduidelijkheid verwijt, als deze partij probeert op één lijn te komen via een tekst ln het verkiezingspro gramma. Eensgezind optrekken via een gezamenlijke formule lijkt ons een betere strategie dan een opstel ling te volgen, die slechts door een krappe meerderheid wordt onder schreven. Laten we hopen, dat we het straks zullen meemaken, dat D'66 de PvdA inzake het kernwapenstand punt links passeert en daarmee recht in het doel schiet. Het doel, dat kan worden samengevat als „een scherp Nederlands neen", dat ook de andere landen aan het denken zal zetten zowel binnen als bulten de NAVO. We zijn het met de voorzitter van de PvdA eens, dat deze kwestie te ern stig is om ermee te sjoemelen. Daar om alleen zal een duidelijk D'66 standpunt op het congres naar voren moeten komen en niet omdat andere partijen dat zo graag willen. Zeist W. H. Kuiper-Verkuyl Paus en seks De krant van maandag 27 oktober bevatte veel interessant kerkelijk nieuws. Al ben ik het niet altijd eens met de pauselijke uitspraken, de laat- ste uitspraken zijn volkomen bijbels en Jezus zou het beslist niet anders bedoeld hebben. Ook de mensen uit de reformatorische kerken die afge weken zijn van het bijbels patroon kunnen hun voordeel doen met deze pauselijke uitspraak. Het seksuele le ven ls voor velen een valkuil gewor den die satan voor de mens heeft opgezet Het begon al ln het paradijs met de verboden vrucht Wat die vrucht geweest moge zijn, we weten in elk geval dat de vrouw kinderen zou baren en haar begeerte uit zou gaan naar de man. Het is frappant, dat meteen onder de pauselijke uit spraak. de gereformeerde bond spreekt over „Eén Bijbel, meer ta len". Je kan dus zeggen, dat christe nen die de uitspraak van de paus naast zich neerleggen de bijbel verta len naar hun eigen idee en menen de dingen beter te zien en te weten dan Paulus. Daaronder het artikel van de .Appèldag Confessioneel Beraad". Het past allemaal prachtig bij elkaar. Als men de bijbel, Gods kompas, niet ter harte neemt en op eigen kompas gaat varen, wordt het een grote puin hoop, dat zien we de laatste twintig Jaar wel Gelukkig dat er nog jeugd ls, o.a. Youth for Christ, om er maar één te noemen, die de bijbel serieus neemt en kan leven als enthousiaste mensen die het leven nog toelacht. Zwartkijkers zullen zeggen, dat Je diezelfde Jongeren over een paar Jaar nog maar eens moet zien en horen. Zijn zij wél uit de boot gevallen, dan blijkt dat ze de bijbel een taal laten spreken, die God nooit bedoeld heeft. Lisse Ids Eisenga. Anti-fascisten? De aanhangers van de Volksunie ko men als een soort ratten uit hun ho len. Aldus verklaarde een vertegen woordiger van enkele anti-fascisti sche organisaties, die een tegende- monstratle tegen Glimmerveens met ploertendoders gewapende Volks unionisten organiseerden. Het was de gewoonte van de fascisten hun tegen standers met schadelijke diersoorten gelijk te stellen, ze zo te ontmenselij ken om ze daarna des te gemakkelij ker te kunnen vernietigen. De verte genwoordiger zei ook dat het een we zenlijke eis van democratie is dat iedere poging van de fascisten om naar buiten te treden onmiddellijk de kop moet worden Ingedrukt Als hij bedoelt dat elke vorm van politieke geweldpleging en intimidatie door de politie moet worden verhinderd: ak koord. Als hij bedoelt het grondwet telijke recht op vrijheid van menings uiting aan te tasten, ligt het anders. Dat recht komt zelfs sympathisanten van dictatoriale bewinden in het bui tenland toe, en bij voorbeeld aanhan gers van de Baader-Meinhofgroep. Hoe diep zit de democratische ge zindheid bij deze „democraatHoe fascistisch denkt deze „anti-fascist"? Den Haag H. E. Ruitenberg Hypotheekrente Het kabinet is nog steeds op zoek naar een aanvaardbare methode om de aftrekbaarheid van hypotheek rente te begrenzen. Steeds valt daar bij de nadruk op de aftrekpost als norm, en nimmer op de belasting vermindering. die daarvan het gevolg zou zijn. En Juist daarin schuilen mijns inziens de ongelijkheden. Grondslag van fiscale aftrekbaarheid is de redelijkheid van een tegemoet koming van de staat voor bepaalde onkosten, waarvoor men zich ge plaatst heeft gezien. De zwaarte van deze onkosten, of het nu gaat om premies volksverzekering of om be taalde rente, wordt bepaald door de noodzaak ervan, ongeacht of men nu een Inkomen van 30.000 gulden of van 300.000 gulden heeft. Ons belasting stelsel. dat aftrekposten aan de top van het inkomen ln mindering brengt, werkt zo bij gelijke aftrekpos ten een ongelijkheid in belastingver mindering in de hand, waarbij, volko men ln strijd met het draagkracht- principe. hoge inkomens onevenredig worden bevoordeeld ten aanzien van lage Inkomens. Gelijktrekking is toch wel het minste dat zou mogen worden verwacht; het gaat toch immers om een tegemoetkoming vanwege ge maakte onkosten en niet om inko mensverbetering. Zo'n gelijktrekking zou kunnen worden bereikt door af trekposten niet meer van de top maar van de basis van het inkomen af te trekken, en het inkomen daarboven volledig te belasten; een gelijke af trekpost zou zó voor ieder een gelijke- belastingvermindering opleveren. Ridderkerk J. Simons Vakantiegeld Men stelt dat het idee, het vakantie geld te halveren (hetgeen de regering goed uitkomt) goed ls voor de werk gelegenheid, onder andere van de ho reca in eigen land. Nu denk ik aan de textielindustrie, schoenindustrie, de wijnen, die allemaal in Nederland ka pot zijn gegaan door goedkope in voer. Onlangs zijn nog twee scheeps- bouworders naar Duitsland en Frankrijk gegaan. Als er destijds in voerbeperkingen geweest waren, zou er meer werkgelegenheid geweest zijn in eigen land. Veel werklozen en WAO'ers voortgekomen uit dat be leid voelen zich door deze berichtge ving bedreigd. Zij immers krijgen va kantiegeld. De zelfstandigen en mid denstanders h|Uven buiten schot. Schiedam Jac. Maan IRA-gevangenen Het bericht IRA-gevangenen mogen burgerkleding dragen (Trouw, 24 ok tober) bevat enkele onduidelijkhe den, is niet helemaal volledig en zou daardoor misverstaan kunnen wor den. Vandaar enkele opmerkingen: tijdens de Arj os-bijeenkomst volgens Trouw van 27 oktober onder meer „De minister moet juist blij zijn met een krijgsmacht die bereid is over fundamentele vragen als kernwapens mee te denken. Welnu, de minister gaat deze discussie ln het geheel niet uit de weg, maar vindt: „dat daarvoor ruimte moet zijn binnen de krijgs macht, maar dan wel steeds vanuit het besef dat de vervulling van alle militaire taken moet blijven gewaar borgd." En om dat laatste gaat het nu net! Of wil Aantjes dat defensie bij oorlogsdreiging eerst koppen gaat tellen wie wel of niet mee wil vech ten? Hulde voor een minister die ein delijk eens de koe bij de horens durft te vatten en zegt waar het op staat Daar hebben we in Nederland mo menteel behoefte aan! Méér dan aan iemand met een omstreden verleden die Jongeren naar de mond praat om toch maar die felbegeerde kamerzetel te kunnen veroveren. Den Helder A. A. Klik Niet te geloven (9) Ik wil Sipke van der Land en de NCRV hartelijk danken voor hun uit zendingen. Deze worden gepresen teerd op een niet-sektarische wijze. Hierin wordt beleden uniciteit van Jezus Christus, die de Waarheid is. Dit heeft de kerk al vanouds beleden. Zulk 'n belijdenis ls katholiek en heeft universele implicaties. Het blijft voor mij een raadsel dat prof. Van de Meiden dit met sektarisch afdoet. Het christelijke geloof is abso luut en aanmatigend. Het zij zo. met minder kunnen we niet toe! Tenslotte zijn het zaken van levensbelang. De NCRV zou in haar taak tekort schie ten (zie artikel 2 van haar statuten), indien ze vrijblijvend over de sekten sprak. Die vrijblijvendheid laten we maar over aan TROS. AVRO. VARA en VPRO. Voor ons moet gelden: maar gij geheel anders, JIJ hebt Chris tus leren kennen. De gevangenen eisen: herstel van de situatie van voor 2 maart 1976. Voor die datum bezaten zij een Bijzondere Status („Special Category") op grond van het feit dat zij in het kader van de Bijzondere Rechtspleging door Bij zondere Rechtbanken berecht waren. Tot die Bijzondere Status behoorde een aantal „privileges": geen gevan genisuniform, geen gevangeniswerk, contact met medestanders, het zelf organiseren van vorming en ontspan ning, en één brief, één bezoek, één voedselpakket per week. Als de gevangenen weigeren gevange niskleding te dragen, geven ze daar mee te kennen niet als „gewone mis dadiger" beschouwd en behandeld te willen worden. Tot 2 maart 1976 dacht de overheid daar kennelijk net zo over: Daarna niet meer. Vermoede lijk omdat het totaal aantal gevange nen te snel steeg: van 500 tot 3500 in tien jaar tijds. Zoveel al of niet zo aangeduide politieke gevangenen kan geen regering zich permitteren. Nu de onderhandelingen tussen de Ierse kardinaal en de Britse autoritei ten zijn mislukt, grijpen de gevange nen, waarvan sommigen nu al enkele jaren zonder kleding, zonder meubi lair, zonder lektuur of ontspanning de dag ln eigen stank doorbrengen, naar het laatste middel: de hongerstaking. En op dat moment komt de overheid met een „concessie": de gevangenen mogen burgerkleding dragen. Bij na vraag bleek me (via father Faul, de gevangeniskapelaan) dat onder bur gerkleding niet eigen kleding mag worden verstaan. De kop boven het artikel had moeten luiden IRA-ge vangenen mogen uniformen dragen die er als burgerkleren uitzien. Bunne Namens het Nederlandse H-Block- coroitee Rouke Broersma Aantjes en De Geus Na lezing van de letterlijke tekst vart de brief van minister De Geus aan de bevelhebbers inzake kernbewape ning (zie de Defensiekrant van 16 oktober) neem ik met toenemende verbazing en ergenis kennis van de veelal ongenuanceerde reacties op deze brief. Zo zegt mr W. Aantjes Amersfoort W. v. d. Hul Niet te geloven (10) Dat Sipke van der Land en de NCRV geen kritische serie heeft ingelast over manipulatie door christelijke sekten, of een vfaagteken zet bij de goddelijkheid van Christus, past nu eenmaal in het beleid van een christe lijke omroep. Zelf ben ik van mening, dat er weinig verschil is te zien in tolerantie ten aanzien van andere godsdiensten en sekten onderling in de aanpak van de EO en de evangeli cals in Amerika. Bij het onderzoek naar mind control of hersenspoeling door sekten gaat het echter om de dosering net als bij soft en hard drugs Is er sprake van verslaving aan geestelijke drugs, waarom zijn de krishna's in Californié zich aan het voorbereiden op een wereldoorlog, en vindt de politie in sommige tempels een compleet wapenarsenaal? Bij de presidentsverkiezingen in Amerika heeft de beweging ..Christian Voice" zich uitgesproken voor de communis tenvreter Ronald Reagan, en de in vloed van radio- en tv-dominees heeft daar een enorme opgang gemaakt. In Zuid-Korea heeft Campus Crusade met Billy Graham weer een kruis tocht gehouden, zonder de dictatuur van het militaire regime of de valse profeet Mister Moon een strobreed in de weg te leggen. Het wordt eens tijd dat jongeren aan de basis van Youth for Christ wat meer politiek bewust worden gemaakt, en dat de media Billy Graham en de zijnen in hetzelf de politieke kader plaatsen als Mister Moon. Zandvoort aan Zee Henry van Engelen Niet te geloven (11) Mijn reactie op een artikel van Anne van der Meiden in Trouw van 28 okto ber eindigt met de woorden „Het ging bij de oprichting van de NCRV en gaat ook nu maar om een naam Ik had echter geschreven (na te heb ben betoogd, dat de NCRV niet is opgericht voor het vergelijken van godsdiensten): het ging bij de oprich ting en gaat ook nu, maar om één Naam." Dit is wel wat duidelijker Hilversum J. F. van Mannen (hoofd programmadienst NCRV-televisie)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9