Vul deze bon in om uwbandrecorder te veikopen. 'Loonmaatregel moet er komen' Olielanden vergaderen in december Rijnmondbestuurder Van 't Laar stapt op Unifil patrouilleert na beschieting niet in de grafische industrie BON 25 sigaretten -f3- Of uw antiek, uw brommer, uw auto, uw caravan, uw huis, uw boot, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. Daaronder bijna de helft van alle Amster dammers. Schrijf hier uw tekst. ~itjt MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 A WV-voorzitter: Van onze soc.-econ. redactie HILVERSUM De loonmaatregel moet er komen voor 1981. Die ls ook voor de regering dwingend, omdat het anders niet zal lukken om de loonstijging binnen de perken te houden. Dit zei zaterdag voorzitter De Stop pelaar Blljdensteljn van de AWV (Al gemene werkgeversvereniging), een der deelorganisaties van het VNO. HIJ is betrokken bij de CAO-onder- handellngen voor 26 bedrijfstakken en vijfhonderd ondernemingen (260 CAOs). De Stoppelaar erkent dat een loon- maatregel niets oplost. Vooral omdat er een neiging zal ontstaan voor een Inhaalmanoeuvre vanwege de span ning op de arbeidsmarkt Twee weken geleden had ook VNO- voorzltter Van Veen nadat het loonoverleg niets had opgeleverd KOEWEIT (AP. AFT) De leden van de Organisatie van Arabische Olie producerende Landen (OAPEC), zul len op 8 december voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Irak, ln Koeweit verga deren. Dit ls meegedeeld ln een maandelijk se publikatle van de OAPEC. Welke onderwerpen er zullen worden aange sneden werd niet bekendgemaakt Leden van de OAPEC zijn: Koeweit Saoedl-Arablë, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Syrië, Algerije en Libië. Saoedl-Arablë maakte gisteren offici eel bekend dat de extra-olie die het land boven de grond zal halen om de stilgevallen olieproduktie ln Iran en Irak te compenseren, twee dollar duurder zal zijn dan de gebruikelijke 9,5 dollar per vat van 159 liter. 8aoedl-Arabië produceert nu onge veer 500.000 vaten per dag meer dan normaal. Op de lijst van landen die ln aanmerking komen voor de extra olie staan: Brazilië, Turkije, FYankriJk, Japan, Italië, Spanje, Griekenland, Joegoslavië, India, Pakistan, Marok ko en Somalië. gesuggereerd dat het kabinet nu maar snel met een loonmaatregel moest komen. Enkele dagen later nam het VNO echter deze suggestie weer terug. Ook het NCW (Christelij ke werkgevers) had zich al ongeluk kig getoond met de uitspraak van Van Veen. Een gebaar van de regering om de laagste Inkomensgroepen te ontzien ln 1981 vindt De Stoppelaar politiek gezien begrijpelijk. Maar bedrijfseco nomisch gesproken zullen volgens hem de werkgevers daar de grootste moeite mee hebben. ROTTERDAM Rijnmond-gecom mitteerde A. van 't Laar ls uit het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Rijnmond gestapt. Ook heeft hij bedankt als lid van de Rijn mond-raad. De PvdA'er heeft ver klaard vrijwillig ontslag te hebben genomen vanwege de slechte verhou dingen binnen zijn fractie. Onder meer zijn er meningsverschillen over de toekomstige status van Rijnmond als provlncle-nleuwe stijl, over de fi nanciële perikelen rond de Afvalver werking Rijnmond en over de aan voer van vloeibaar petroleumgas ln het Rijnmond-gebied. Van t Laar, die personeelszaken, re creatie en financiën ln zijn portefeuil le had. was sinds 1970 lid van de Rijnmond-raad. In 1974 werd hij ge committeerde. DEN HAAG (ANP) Het Nederland se Unifil-detachement heeft gisteren niet gepatrouilleerd ln zuld-Libanon. De leiding besloot hiertoe nadat vrij dag en zaterdag twee Nederlandse patrouilles in door de PLO gecontro leerd gebied waren beschoten. Nie mand raakte bij de schietpartijen ge wond. Nadat vrijdag een patrouille tot staan was gebracht, bood de PLO- contactman ln Tyrus excuses aan. Zaterdag reed echter opnieuw een patrouille in een hinderlaag. De mili tairen moesten lopend terug naar de bataljonspost ln Haris. Maak 't nou eens zelf, je toekomstbeeld. Als grafisch vakman kan dat. Drukwerk maken is: werken met modeme machines, ih een schone omgeving. Werk dat weinig lichamelijke kracht vraagt, maar wel goed nadenkea Want teksten moeten foutloos worden gezet foto's moeten nauwkeurig worden gemaakt kleuren moeten perfect worden gedrukt drukwerk moet fraai en stevig worden afgewerkt. De grafische industrie zoekt jongeren van 16 jaar en ouder, die willen worden opgeleid tot grafische vakmensen. Drukwerk helpt de wereld draaien, nu en in het jaar 2000. Inlichtingen over werk en opleiding bij het Bureau Werkgelegenheid Grafische Industrie, Amsterdam, 020-462636. Graag informatie over het grafische vak en de opleidingen (invullen in blokletters). (Naam) (Woonplaats postcode) Zo spoedig mogelijk opsturen naar het Bureau Werkgelegenheid Grafische Industrie, Antwoordnummer 8599. 1000 VB Amsterdam (geen postzegel plakken) Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Witt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden Inopenenvelopzonderpostzegelopsturenaan: MINI advertenties. Antwoordno.2470.1000 PA Amsterdam. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens*3 regels beschrijven. Voor brieven onder no f 4,50 extra Prijs per plaatsing (excl.4% BTW) 28,16 35,20 42,24 ~5ggZ" Plaatsingsdat uml s Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8